Nájdené rozsudky pre výraz: chybný výkon práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd je názoru, že zákon nestanovuje formu prerokovania výpovede, neustanovuje teda povinnosť, aby nevyhnutne k prerokovaniu muselo dôjsť ústnym rokovaním za prítomnosti oboch strán. Prerokovanie neznamená, že by sa malo prikročiť k spoločnému zasadnutiu zamestnávateľa a odborovej organizácie. Cieľom tejto zákonnej podmienky je, aby zámer zamestnávateľa skončiť pracovný pomer so zamestnancom bol oznámený odborovej organizácii a zároveň aby jej bola daná možnosť sa (po vlastnom prerokovaní) k tomuto zámeru vyjadriť (resp. nevyjadriť). Zákon bližšie nestanovuje žiadne podmienky, v ktorý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd S. republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Soni Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobcu Ing. D. B. , zastúpeného JUDr. D. R. , proti žalovanej S. T. , IČO: X. , zast úpenej JUDr. P. K. , o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 12 Cpr 34/2003, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súd
Právna veta: Najvyšší súd považoval za potrebné zdôrazniť to, že pri zmene rozhodnutia podľa § 220 O.s.p. odvolací súd nahrádza svojím rozhodnutím rozhodnutie súdu prvého stupňa. Jeho zmeňujúce rozhodnutie musí preto obsahovať úplné a výstižné odôvodnenie (výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonnosti a spravodlivosti výroku rozsudku). V odôvodnení svojho rozhodnutia sa preto odvolací súd musí vysporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen poukazom na všetky skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež s poukazom na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 72 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing. E. V. , zastúpenej JUDr. E. S., proti odporcovi S., IČO: X. , zastúpenému JUDr. A. B.B. , o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a iné , vedenej na Okr esnom súde Bratislava I pod sp. zn. 10Ct 15/2002, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského sú du v Bratislave z 8. decembra 2009, sp. zn. 5 Co 454/2007, takto r o z h o d o l : N
Právna veta: Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď pre nadbytočnosť (§ 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce) najskôr po prijatí rozhodnutia o organizačnej zmene, nakoľko až po jeho prijatí môže mať vedomosť o novej organizačnej štruktúre a celkovom počte obsadených a voľných pracovných miest. Z hľadiska časového sa ponuka inej vhodnej práce musí uskutočniť ešte pred tým, ako dá zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, najskôr však po rozhodnutí zamestnávateľa o príslušnej organizačnej zmene. Splnenie podmienok pre existenciu ponukovej povinnosti zo strany zamestnávateľa je potrebné posudzovať podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/234/2018 3112213850 25. apríla 2019 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2019:3112213850.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne JUDr. C. L. bývajúcej v F., zastúpenej JUDr. Natáliou Kanderkovou, advokátkou so sídlom v Žiline, Andreja Kmeťa č. 12, proti žalovanej Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, so sídlom v Trenčíne, Študent
Meritum o určenie neplatnosti výpovede, trvania pracovného pomeru a iné
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. E. F. , bývajúcej v B. , zastúpenej Mgr. Z. Z. , advokátkou v B. , proti žalovanému R. , so sídlom v B. , o určenie neplatnosti výpovede, trvania pracovného pomeru a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 12 C 126/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 14. mája 2009 sp. zn.
Meritum 160 000 Sk s prísl. - § 237f O.s.p.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej v eci žalobcu M. P.P. , zastúpeného JUDr. L. A.A. , proti žalovanému M. S.S. , zastúpenému JUDr. R. K. , o zaplatenie 5 311,02 € (160 000 Sk) s príslušenstvom , ved enej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 19 C 75/2006, o dovolaní žalobcu proti rozsu dku Krajsk ého súdu v Košiciach z 19. februára 2009, sp. zn. 3 Co 110/2008, takto r o z h o d o l : Naj vyšší súd Slovenskej republiky r
Meritum 160 000 Sk s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 151/2009 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. P.P., zastúpeného JUDr. L. A.A., proti žalovanému M. S.S., zastúpenému JUDr. R. K., o zaplatenie 5 311,02 € (160 000 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 19 C 75/2006, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 19. februára 2009, sp. zn. 3 Co 110/2008, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu
Meritum náhradu škody a nemajetk. ujmy pre nesprávny úradný postup
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/41/2018 1113210301 25. septembra 2019 JUDr. Janka Cisárová ECLI:SK:NSSR:2019:1113210301.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu F. bývajúceho v W., zastúpeného Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kadnárova 83, IČO: 47 232 765, proti žalovaným 1/ Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo pôdohospodárstva a r
Meritum určenie neplatnosti skončenia prac.pomeru - § 63 ods. 1 písm. b/ ZP
5 Cdo 140/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd S. republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Soni Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobcu Ing. D. B., zastúpeného JUDr. D. R., proti žalovanej S. T., IČO: X., zastúpenej JUDr. P. K., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 12 Cpr 34/2003, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského
Meritum o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Z.Š., bývajúcej v B., zastúpenej Mgr. H.S., advokátkou v B., proti odporkyni S.T., M., IČO: X., zastúpenej JUDr. P.K., advokátom v P., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 20 C 18/2004, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 17. júna 2008, sp. zn. 8 Co 400/2006, takto r
MENU