SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1202137
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65130
USSR: 36118
NSČR: 125302
NSSČR: 67671
USČR: 80345
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426252
Krajské súdy (ČR): 45990
Posledná aktualizácia
04.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: čiastočný invalidný dôchodok


Približný počet výsledkov: 766 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: čiastočný invalidný dôchodok
  • ciastocny nájdené 13520 krát v 6332 dokumentoch
  • invalidny nájdené 30081 krát v 3510 dokumentoch
  • dochodok nájdené 75788 krát v 4996 dokumentochKľúčové slová: nárok na výplatu dávky, čiastočný invalidný dôchodok, určenie sumy invalidného dôchodku

Zbierka NS 6/2000
R 116/2000
Rozsudok
Právna veta: Ak § 162d ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 132/1998 Z. z. stanovil, že v konaniach o priznanie čiastočného invalidného dôchodku, ktoré neboli do 31. mája 1998 právoplatne skončené, sa postupuje pri rozhodovaní o žiadosti o dávku podľa § 37 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 132/1998 Z. z. ak je to pre občana výhodnejšie. Pre zisťovanie poklesu zárobku je treba aj predchádzajúci zánik nároku na túto dávku v dôsledku neplnenia ekonomickej podmienky považovať za zánik nároku na výplatu dávky.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Odporkyňa rozhodnutím zo 16. januára 1998 priznala navrhovateľovi čiastočný invalidný dôchodok od 1. januára 1997 vo výške 1 995 Sk ako nový nárok s poukazom na skutočnosť, že navrhovateľovi bol odňatý čiastočný invalidný dôchodok rozhodnutím odporkyne z 8. novembra 1995 od 2. decembra 1995 pre nesplnenie podmienky podstatného poklesu zárobku. Krajský súd konajúc na návrh navrhovateľa preskúmavané rozhodnutie odporkyne zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie. Zároveň .
Právna veta: V konaniach o priznanie čiastočného invalidného dôchodku, ktoré neboli právoplatne skončené do 1. júna 1998, treba rozhodnúť o nároku na čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 132/1998 Z. z.. Ak vznik nároku na čiastočný invalidný dôchodok bol podmienený splnením podmienky podstatného poklesu zárobku, treba jej splnenie posúdiť nielen podľa § 37 ods. 5 až 12 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 365/1994 Z. z. a zákona č. 308/1995 Z. z., ale aj podľa novej právnej úpravy dôchodkových nárokov, pokiaľ je to pre občana výhodnejšie (§ 162d ods. 1 zákona ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 27. decembra 1996 a zmenovým rozhodnutím z 20. marca 1997 podľa § 37 ods. 12 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 365/1994 Z. z. zamietla žiadosť navrhovateľa o opätovné priznanie čiastočného invalidného dôchodku. Na odôvodnenie svojho rozhodnutia uviedla, že žiadanú dávku navrhovateľovi nemožno priznať, lebo nespĺňa podmienku podstatného poklesu zárobku, keď priemer z jeho zárobkov za posledných dvanásť mesiacov, rovnajúci sa 2 464 Sk, nie je aspoň o tretinu nižší než je .
Právna veta: Pre trvanie nároku na čiastočný invalidný dôchodok v období pre 1.1.1995 nie je ustanovenie § 37 ods. 5 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 365/1994 Z. z. o nároku na výplatu dôchodku po dobu šiestich kalendárnych mesiacov použiteľné.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 8. marca 1995 zrušil rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia z 27. mája 1994, ktorým tento orgán odňal navrhovateľovi od 12. júna 1994 čiastočný invalidný dôchodok a súčasne mu zastavil jeho výplatu, a to na základe posudku Posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia so sídlom v P. z 12. mája 1994, podľa ktorého navrhovateľ nie je invalidný ani čiastočne invalidný. V odôvodnení svojho rozsudku krajský súd poukázal na posudky Posudkovej komisie sociálneho .
Merito Dôchodok
Kľúčové slová: nárok na invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok

R 81/1994
Právna veta: Zvýšenie dôchodku ©10 % priemerného mesačného zárobku podľa čl. VII. ods. 2 zákona č. 235/1992 Zb. patrí v príslušnom pomere aj k čiastočnému invalidnému dôchodku**. Poznámka: **/Pozri aj rozhodnutie uverejnené pod č. 17/1994 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk

Úryvok z textu:
Právny predchodca odporcu priznal navrhovateľovi rozhodnutím z 11. mája 1992 čiastočný invalidný dôchodok vo výške 1484 Kčs mesačne, vrátane zvýšenia o 145 Kčs prislúchajúceho podľa zákona č. 116/1992 Zb. Krajský súd v Banskej Bystrici v rámci preskúmania uvedeného rozhodnutia doplnil dokazovanie zadovážením ďalších odborných posudkov, vypracovaných príslušnou posudkovou komisiou 2. decembra 1992 a 27. mája 1993 a po zhodnotení vykonaných dôkazov si osvojil záver o naďalej pretrvávajúcej len čiastočnej .
Právna veta: Pri posudzovaní podmienky podstatného poklesu zárobku pre ďalšie trvanie nároku samostatne zárobkovo činnej osoby na čiastočný invalidný dôchodok aj v období pred 1. januárom 1995* bolo treba zhodnotiť skutočnosť, že požívateľ dôchodku prestal byť zárobkovo činný. Poznámka: */ od 1. januára 1995 pozri § 37 ods. 9 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 365/1994 Z.z.

Úryvok z textu:
Orgán sociálneho zabezpečenia rozhodnutím z 9. júla 1993 odňal navrhovateľke od 6. augusta 1993 čiastočný invalidný dôchodok a týmto dňom jej zastavil jeho výplatu s odôvodnením, že podľa posudku príslušnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia nie je úplne ani čiastočne invalidná. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 29. júna 1994 toto rozhodnutie zrušil. Vychádzal pritom z posudku Posudkovej komisie so sídlom v Ž. z 11. mája 1994, podľa ktorého navrhovateľka je čiastočne invalidná a čiastočne .
Kľúčové slová: podstatný pokles zárobku, pokles zárobku, čiastočný invalidný dôchodok, invalidný dôchodok podľa zákona 461/2003

Zbierka NS 2/1999
R 45/1999
Rozsudok
Právna veta: Lehota 12 kalendárnych mesiacov na posúdenie podstatného poklesu zárobku podľa § 37 ods. 8 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 365/1994 Z. z. neplynie od dátumu zasadnutia orgánu, na ktorom sa porovnanie vykonalo, ale od posledného dňa obdobia, za ktoré už bolo porovnanie vykonané.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím odporkyne zo 16. mája 1995 bol podlá § 96 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č 100/1988 Zb.“) navrhovateľke odňatý čiastočný invalidný dôchodok a súčasne zastavená jeho výplata s účinnosťou od 24. júla 1995 preto, že nesplňuje ekonomickú podmienku na výplatu poberanej dávky. Krajský súd v B., ktorý uvedené rozhodnutie odporkyne preskúmal na základe včas podaného opravného prostriedku navrhovateľky rozsudkom z 1. apríla 1996, napadnuté .
Právna veta: Ak orgán rozhodujúci o žiadosti o invalidný dôchodok prizná žiadateľovi čiastočný invalidný dôchodok, je v tomto rozhodnutí obsiahnuté - aj keď to nie je uvedené výslovne - i rozhodnutie o tom, že sa žiadosť o invalidný dôchodok zamieta.

Úryvok z textu:
Orgán sociálneho zabezpečenia rozhodujúc o žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok rozhodnutím z 1. októbra 1992 priznal navrhovateľke čiastočný invalidný dôchodok od 1. marca 1992 v sume 546 Kčs, vrátane zvýšenia podľa zákona č. 116/1992 Zb. Krajský súdv Košiciach na návrh navrhovateľky preskúmal uvedené rozhodnutie odporcu a rozsudkom z 30. marca 1993 ho potvrdil, keď po doplnenom dokazovaní dospel k záveru zhodnému s odporcom, že navrhovateľka zdravotné podmienky pre priznanie invalidného dôchodku .
Právna veta: Zo ţiadneho ustanovenia zákona nevyplýva, ţe by poberateľovi čiastočného invalidného dôchodku podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nemohol vzniknúť nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Uplatnenie nároku na dávku nemôţe orgán sociálneho poistenia vylúčiť alebo obmedziť tým, ţe zanedbá povinnosť spísať so ţiadateľom ţiadosť o dávku na predpísanom tlačive.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci navrhovateľky S. D., bytom Á., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. X. zo 6. mája 2008, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 26Sd/290/2008-13 z 12. februára .
Právna veta: Pri preskúmavaní rozhodnutia o dôchodku treba sa vzhľadom na ustanovenie § 11 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 149/1988 Zb. zaoberať aj otázkou, či predchádzajúce rozhodnutie o čiastočnom invalidnom dôchodku je právoplatné. V zápornom prípade treba vyčkať na výsledok preskúmania tohto rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 27. novembra 1992 potvrdil rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia z 19. februára 1992, ktorým bol navrhovateľke od 10. februára 1992 priznaný invalidný dôchodok 1780 Kčs, zvýšenie dôchodku pre čiastočnú bezvládnosť 200 Kčs a od 1. februára 1992 výchovné na dve deti. Krajský súd po preskúmaní rozhodnutia dospel k záveru, že invalidný dôchodok bol navrhovateľke priznaný v správnej výške. Navrhovateľka sa včas podaným odvolaním domáhala zmeny napadnutého rozsudku a .
Kľúčové slová: podstatný pokles zárobku, čiastočný invalidný dôchodok, nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 1/2001
R 13/2001
Uznesenie
Právna veta: V konaní o odňatie čiastočného invalidného dôchodku neprichádza do úvahy postup podľa § 162d ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 132/1998 Z. z., nesplnenie podmienky podstatného poklesu zárobku.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Odporkyňa rozhodnutím z 28. augusta 1996 odňala navrhovateľovi čiastočný invalidný dôchodok od 16. októbra 1996 s odôvodnením, že nespĺňa podmienku podstatného poklesu zárobku pre ďalšie trvanie nároku na čiastočný invalidný dôchodok, lebo mesačný priemer jeho hrubých zárobkov zistený za 12 mesiacov (máj 1995 až apríl 1996) v sume 8 022 Sk nie je aspoň o tretinu nižší, než porovnateľný zárobok (10 246 Sk). Krajský súd v B. B. rozhodnutím z 15. apríla 1997 zrušil rozhodnutie odporkyne, keď .
Kľúčové slová: čiastočný invalidný dôchodok, nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 1/2002
R 19/2002
Rozsudok
Právna veta: Aj vtedy, ak rozhodnutiu o opätovnom priznaní čiastočného invalidného dôchodku predchádzalo rozhodnutie o odňatí tejto dávky pre neplnenie podmienky podstatného poklesu zárobku, porovnateľným priemerným mesačným zárobkom, neobmedzeným podľa § 12 ods. 6 a zvýšeným podľa § 37 ods. 11 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov je ten zárobok, z ktorého bol naposledy vypočítaný čiastočný invalidný dôchodok pred jeho odňatím pre neplnenie ekonomickej podmienky.

Úryvok z textu:
... pred 1. júnom 1998 sa považuje za zánik nároku na výplatu čiastočného invalidného dôchodku. Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľke zanikol nárok na čiastočný invalidný dôchodok pre nesplnenie ekonomickej podmienky od 6. augusta 1996, odvolací súd ... aj okolnosti, ktoré mu predchádzali. Nemožno ponechať nepovšimnutú okolnosť, že pred obnovením nároku navrhovateľky na čiastočný invalidný dôchodok jej nárok na dávku zanikol pre neplnenie podmienky podstatného poklesu zárobku. Nerozhoduje, či rozhodnutie o .
Právna veta: Pred termínom kontrolnej lekárskej prehliadky, nariadenej na zasadnutí posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia pred 1. januárom 2004, neprichádza do úvahy začatie konania o preskúmanie trvania invalidity z podnetu Sociálnej poisťovne podľa § 263 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... zdravotný stav je schopná vykonávať fyzicky menej namáhavé zamestna­ nie s možnosťou zmeny polohy. Navrhovateľka od roku 1992 preto poberala čiastočný invalidný dôchodok. Čiastočne invalidnou podľa § 37 ods. 3 písm. b) zákona o sociálnom zabezpečení bola uznaná aj pri kontrolnej le­ kárskej .
Kľúčové slová: posudzovať zdravotný stav, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 5/2006
R 43/2006
Uznesenie
Právna veta: Pri posudzovaní schopnosti žiadateľa o dávku sociálneho zabez­pečenia (poistenia), ktorá je podmienená dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vykonávať trvalé zamestnanie, treba vždy pri­hliadať okrem rozsahu zachovaných pracovných schopností i na vek občana, dosiahnutú kvalifikáciu, ako aj prípadnú možnosť re­kvalifikácie na iné vhodné alebo primerané zamestnanie.

Úryvok z textu:
... nárok na invalidný dôchodok podľa § 29 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení alebo čiastočnej invalidi­ ty pre nárok na čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení. Hodnotenia posudkových lekárov vychádzajúce z vyšetrenia navrhovateľa a jeho zdravotnej dokumentácie .
Kľúčové slová: Rozsah dávky sociálneho zabezpečenia, vrátenie dávky poskytnutej neprávom

Zbierka NS 6/2006
R 64/2006
Rozsudok
Právna veta: Pred vykonaním povinného zlúčenia úrazového dôchodku so starobným dôchodkom nárok na úrazový dôchodok nezanikol. Od príjemcu dávky preto nemožno vymáhať preplatok na dávke za obdobie, v ktorom nebolo preukázané, že nárok na dávku zanikol.

Úryvok z textu:
... uložila povinnosť vrátiť neprávom vyplatený úrazový dôchodok tým, že navrhovateľ jej včas nenahlásil, že mu bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok, a tým zavinil, že sa mu vyplácala dávka, na ktorú nemal nárok. Samotný preplatok má ... Podľa jej názoru navrhovateľ mal povinnosť ohlásiť odporkyni, že mu bol rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky priznaný čiastočný invalidný dôchodok. Túto povinnosť nesplnil, preto vznikol porušením jeho právnej povinnosti preplatok na dávke vo výške 5 400 .
Kľúčové slová: dôchodkový vek, teoretická výška dôchodku, podmienky nároku na starobný dôchodok

Zbierka NS 3/2007
R 40/2007
Rozsudok
Právna veta: Žiadateľa o dávku, ktorému už vznikol nárok na starobný dôchodok z iného, osobitného systému dôchodkového poistenia, nemožno diskriminovať horším zaobchádzaním, ako s poistencami z vlastného všeobecného systému sociálneho poistenia. Práva, vyplývajúce zo splnenia vekovej podmienky a podmienky odpracovanej doby v zamestnaní, musia zostať zachované.

Úryvok z textu:
... služobnom pomere príslušníkov policajného zboru Slovenskej republiky v žnem neskorších predpisov pri súbehu nároku na príspevok a na starobný, invalidný, čiastočný invalidný dôchodok alebo na dôchodok za výsluhu rokov podlá predpisov o sociálnom zabezpečení patrí oprávnenému podlá jeho volby buď príspevok alebo dôchodok .
Právna veta: Za podstatnú zmenu pomerov poškodeného, odôvodňujúcu zmenu v úprave jeho nároku za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, treba považovať priznanie starobného dôchodku na jeho žiadosť; zdrojom jeho príjmu je dôchodok ako dávka sociálneho zabezpečenia a nie mzda, resp. jej náhrada. Od 1. januára 1989 sa nárok za stratu na dôchodku stal predmetom úpravy sociálneho zabezpečenia; do hrubého zárobku, z ktorého sa vypočítava starobný dôchodok, sa započítava aj náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pracovní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pred vznikom škody a zárobkom dosiahnutým po poškodení zdravia, ku ktorému treba pripočítať prípadný invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok poskytovaný z tohto istého dôvodu. Trvanie nároku na poskytovanie náhrady je časovo obmedzené vekom zamestnanca. ... že podmienkou vyplácania náhrady straty na zárobku je pokračovanie v pracovnom pomere, prípadne poberanie invalidného alebo čiastočne invalidného dôchodku. Ak zamestnanec ukončí pracovný pomer z dôvodu, aby mu bol priznaný starobný dôchodok, to ešte .
Kľúčové slová: poistenec má nárok na starobný dôchodok, starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok

Zbierka NS 3/1999
R 68/1999
Uznesenie
Právna veta: Starobný a pomerný starobný dôchodok nie sú samostatnými druhmi dávok dôchodkového zabezpečenia (§ 7 písm. a/ bod 1 zákona č. 100/1988 Zb..) Líšia sa len výškou prislúchajúcej výmery, a preto musí odporkyňa v konaní o priznanie starobného dôchodku skúmať aj okolnosti podmieňujúce priznanie pomerného starobného dôchodku. Ak žiadateľ o dávku nesplnil podmienky na priznanie starobného dôchodku, ale splnil podmienky na priznanie pomerného starobného dôchodku, musí orgán sociálneho zabezpečenia, rozhodujúci o nároku na starobný dôchodok, priznať žiadateľovi pomerný starobný dôchodok, a to bez osobi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... inžinierskej a priemyslovej prefabrikácie, n. p. v B., závod S. Naďalej | nesúhlasila s postupom orgánov odporkyne pri zastavení výplaty jej čiastočného invalidného dôchodku v roku 1975, ktorá nebola uvoľnená ani pri jej poškodenom zdraví (a to pri poruche sluchu, ktorú údajne utrpela v .
Kľúčové slová: hrubý zárobok, príjem zo zárobkovej činnosti, zárobková činnosť

Zbierka NS 3/1999
R 69/1999
Rozsudok
Právna veta: Príjem zo zárobkovej činnosti v cudzine u zamestnávateľa so sídlom v cudzine nie je vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa § 16 zákona č. 247/1994 Z. z. v znení zákona č. 374/1994 Z. z. a teda ani hrubým zárobkom v zmysle § 12 ods. 2, resp. § 169b zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 308/1995 Z. z..

Úryvok z textu:
... považoval podmienku podstatného poklesu zárobku na ďalšie trvanie nároku navrhovateľa na čiastočný invalidný dôchodok k augustu 1996 za splnenú s tým, že odporkyňa je povinná vyplácať čiastočný invalidný dôchodok navrhovateľovi i po uvedenej kontrole. Odporkyňa sa domáhala v odvolaní ... mzdy bolo by nevyhnutné podlá názoru odvolacieho súdu podmienku podstatného poklesu zárobku na ďalšie trvanie nároku na čiastočný invalidný dôchodok považovať za splnenú vzhľadom na znenie § 37 ods. 6 zákona č. 100/1988 o .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.