Nájdené rozsudky pre výraz: civilný súd

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 547

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

217 dokumentov
2326 dokumentov
6 dokumentov
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Sama skutočnosť, že rozsudkom trestného súdu bola schválená dohoda prokurátora a obvineného o vine a treste, bez ďalšieho neznamená, že škoda bola spôsobená výlučným zavinenímobvineného a civilný súd v spore o náhradu škody nezbavuje povinnosti zaoberať sa otázkou, či, do akej miery a v akom rozsahu sa na vzniknutej škode podieľalo aj konanie poškodeného (§ 441 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
1. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Senica 27. júla 2010 domáhal, aby žalovaným bola spoločne a nerozdielne uložená povinnosť zaplatiť mu náhradu za vytrpenú bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 14 742 € s úrokom z omeškania 9 % ročne od 22. mája 2010 do zaplatenia. Poukázal na to, že rozsudkom Okresného súdu Senica z 13. decembra 2007 sp. zn. 2 T 179/2007 bola v zmysle § 334 ods. 4 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku (ďalej len „Trestný poriadok“) schválená do
R 2/2021
Právna veta: V spore o náhradu škody spôsobenej výkonom verejnej moci je civilný súd oprávnený prejudiciálne vyriešiť otázku, či v žalobe uvedený úradný postup orgánu verejnej moci je nesprávnym úradným postupom v zmysle § 9 ods. 1 veta prvá zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Prijatie zákona č. 412/2012 Z.z. na tomto pravidle nič nezmenilo.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Žalobou z 25. januára 2011, podanou na Okresnom súde Prešov (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“, pričom pre túto aj všetky ďalšie časti textu tohto uznesenia v zátvorkách platí, že ide o poznámky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ďalej tiež len „najvyšší súd“ alebo „dovolací súd“) rovnaký deň, sa žalobcovia na žalovanej domáhali zaplatenia každému z nich sumy 25.834,28 € s 9%-ným ročným úrokom z omeškania od 25. januára 2011 do zap
R 22/2021
Právna veta: Na katastrálne konanie sa vzťahuje zásada materiálnej pravdy, a preto z hľadiska účinnosti aplikovania obmedzujúcej poznámky vo vkladovom konaní a jeho prerušení, nie je z časového hľadiska vôbec rozhodujúce, či neodkladné opatrenie civilného súdu (spočívajúce v obmedzení práva záložného veriteľa nakladať s predmetnými nehnuteľnosťami) bolo vydané až po uzavretí predmetnej kúpnej zmluvy a či obmedzujúca poznámka bola zapísaná na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva, pretože katastrálny orgán je povinný ex lege prihliadnuť na všetky skutkové ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom č. k. 24S/70/2017-66 zo dňa 4. mája 2018 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. V 7448/16 zo dňa 20. marca 2017, ktorým žalovaný v zmysle § 31a písm. e/ zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) prerušil konanie o povolení vkladu vlastníckeho p
Právna veta: Podľa § 151o ods. 1 Občianskeho zákonníka Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Pokiaľ dohodou alebo rozhodnutím príslušného orgánu nedošlo k zmene alebo zániku tohto vecného bremena, je nutné aby bolo v katastri nehnuteľností zapí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžo/2/2015 8013200958 29. 06. 2016 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2016:8013200958.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD., v právnej veci žalobkyne Y. Z., trvale bytom U., zastúpenej JUDr. Vierou Strakovou, advo
Právna veta: V správnom súdnictve posk ytuje správny súd ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy a rozhoduje v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom (§ 2 ods. 1 S.s.p). Každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené z áujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany na správnom súde (§ 2 ods. 2 S.s.p.). Správne súdy v sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1417203805 Dátum vydania rozhodnutia: 3. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Janka Cisárová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1417203805.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej (sudca spravodajca) a sudcov JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Ivana Machyniaka., Mgr. Petra Melichera, JUDr. Nory Halmovej, Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr.
Právna veta: Kompetenčný senát Najvyššieho súdu SR v zhode s krajským súdom mal za to, že žaloba žalobcu v zmysle jej opravy je žalobou civilnou podľa civilného sporového poriadku voči fyzickej osobe ktorou si žalobca uplatňuje viaceré petity, pričom ani o jednom nie je správny súd oprávnený konať podľa Správneho súdneho priadku. Súkromnoprávny rámec sporu v zmysle § 3 CSP prejednávajú a rozhodujú civilné súdy. V zmysle § 12 CSP je na konanie prvej inštancie príslušný okresný súd ak tento zákon neustanovuje inak. V tomto spore teda nie je možné aplikovať ustanovenia správneho súdneho poriadku, keďže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/24/2020 5320200445 25. novembra 2020 JUDr. Erika Šobichová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5320200445.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a sudcov JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Violy Takáčovej, PhD., JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Eriky Šobichovej (sudca spravodajca) a J
Právna veta: Do právomoci súdov v občianskom súdnom konaní patrí prejednávanie a rozhodovanie sporov a iných právnych vecí, vyplývajúcich z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov. Iba výnimočne, ak osobitný zákon určí, že tieto veci prejednajú a rozhodnú iné orgány, sú tieto veci vyňaté z právomoci súdu. Ide o vzťahy súkromného práva, riadiace sa princípom rovnosti a vôľovej autonómie strán. Zákon nemôže obsahovať taxatívny výpočet právnych záležitostí, ktoré môžu civilné súdy prejednať a rozhodnúť. Nedostatok právomoci je neodstrániteľná podmienka konania, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. , proti odpor covi Ing. L. P. , zastúpen ému JUDr. M. K. , o zaplatenie 59,74 € (1 800 Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 35 C 31/2005 , o dovolaní odporcu proti rozsudk om Krajského súdu v Košiciach z 24 . februára 20 10 sp. zn. 11 Co 45/200 9 a Okresného súdu Košice I z 9. septembra 2009 č.k. 35 C 31/2005 -132 , takto r o z h o d o l
Právna veta: Pri rozhodovaní sporov medzi súdmi v civilnom súdnictve a správnom súdnictve musí kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vychádzať z medzí stanovených zákonom. Ak z právnych predpisov jednoznačne nevyplýva, že zákonodarca vec zveril súdom v civilnom alebo správnom súdnictve, môže byť určujúcim kritériom pre stanovenie príslušnosti súdu súkromnoprávna či verejnoprávna povaha veci. 19. Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 1 KO 29/2018 z 3. októbra 2018 uviedol, že povinnosť dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania, sa nepochybne vzťahuje aj na právne vzťahy v súvislosti s v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/7/2019 6718205210 14. marca 2019 JUDr. Janka Cisárová ECLI:SK:NSSR:2019:6718205210.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej (sudca spravodajca) a sudcov JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Ľubora Šeba, Mgr. Petra Melichera, JUDr. Judity Kokolevskej, Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Aleny
Právna veta: Podmienkou na to, aby bola vec prejednaná v rámci správneho súdnictva je, aby išlo z hľadiska predmetu konania o také konanie, ktoré spĺňa zákonom vymedzené podmienky, čo aj napriek viacerým nárokom uvedeným v žalobnom petite, možno konštatovať. Je totiž nepochybné, že žalobca sa primárne domáha zrušenia rozhodnutia o vylúčení zo štúdia na vysokej škole ako nezákonného. Toto je teda základný nárok, ktorého sa žalobca domáha, pričom ostatné nároky sú skutočne sčasti aj nevykonateľné, ale tieto je potrebné vnímať aj ako dôvody, pre ktoré sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia dekana č. 102 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/19/2019 5108221442 3. decembra 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:5108221442.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Nory Halmovej, Mgr. Viliama Pohančeníka (sudca spravodajca) a JUDr. Mi
MENU