Nájdené rozsudky pre výraz: čl. 17 ods. 2 ústavy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 111

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1307 dokumentov
55 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: základné zásady trestného konaniačl. 17 ods. 2 ústavy
R 57/2002
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Základným procesným predpisom, ktorý upravuje trestné konanie, je Trestný poriadok. V § 2 ods. 1 ustanovuje, že nikto nemôže byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje tento zákon. Toto ustanovenie je premietnutím zásady vyjadrenej v čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky do zákona o trestnom konaní súdnom. Z toho potom vyplýva, že pokiaľ orgán činný v trestnom konaní iniciatívne a vlastnou aktivitou vytvorí podmienky a navodí situáciu so zjavnou snahou, aby bol trestný čin spáchaný, rozšírený jeho rozsah, resp. aby bol dokonaný, pôjde o exces z hran ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému JUDr. E. B., vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 1 T 20/99, vyslovil, že rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. januára 2001, sp. zn. 3 To 47/2000, bol porušený zákon v ustanoveniach § 258 ods. 1 písm. e), ods. 2, § 259 ods. 3 Trestného poriadku, § 23 ods. 1, § 40 ods. 1, § 58 ods. 1 písm. a), § 59 ods.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: 1. Uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov - sťažnosti pre porušenie zákona a obnovy konania - predstavuje zásah do právoplatných rozhodnutí. So zreteľom na význam inštitúcie právoplatnosti rozhodnutí a na ich vzťah k existencii právneho štátu možno takýto zásah dovoliť len výnimočne a za presne stanovených podmienok. Opačný postup znamená ohrozenie právnej istoty ako jednej zo zásad právneho štátu. 2. Nedodržanie zákonom stanovených podmienok Najvyšším súdom Slovenskej republiky po uplatnení mimoriadnych opravných prostriedkov má za následok porušenie čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 27. apríla 1999 v senáte vo veci podnetu S. C., bytom S., a V. O., bytom B., zastúpených advokátom JUDr. R. B., na začatie konania o porušení ich práv priznaných v čl. 17 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Tz 5/98 zo dňa 20. mája 1998 takto r o z h o d o l : 1. Právo S. C. a V. O. priznané čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Najvyššieho súdu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 47 ods. 1písm. a/ zákona o priestupkoch priestupku sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci. Podľa § 19 ods. 1 písm. b/ zákona o Policajnom zbore policajt je oprávnený zaistiť osobu, pristihnutú pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia útvar Policajného zboru, ktorý prevzal od policajta zaistenú osobu, bezodkladne vydá o zaistení osoby rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý bola osoba zais ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/122/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., D., zastúpeného JUDr. M., advokátom, M., proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru Slovenskej republiky, Špitálska 14, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p.: KRP-375- 2/PP-2007 zo dňa 27. júna 2007, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 1S 221/2007-42 zo dňa 20. novembra 2008, takto r o
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Vzťah ústavnosti a zákonnosti je hierarchický. Zákonnosť sa odvodzuje z princípov ústavnosti a musí byť s nimi v súlade. V záujme ochrany ústavnosti aj namietané porušenie zákona môže byť predmetom konania o prijatom podnete, ak sa splnia podmienky významné pre ochranu ústavnosti. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý nie je treťou inštanciou v systéme všeobecného súdnictva, nepreskúmava námietky porušenia tých práv, ktoré sa fyzickým a právnickým osobám ustanovujú Občianskym zákonníkom, Občianskym súdnym poriadkom, Trestným zákonom, Trestným poriadkom alebo ktorýmkoľvek ďalším práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 13. januára 1999 v senáte vo veci podnetu Ing. J. K., bytom R. S., zastúpeného JUDr. J. K., advokátom, B. B., o porušení čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 8 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd uznesením Okresného úradu vyšetrovania Policajného zboru Slovenskej republiky v Rimavskej Sobote z 31. júla 1998 sp. zn. ČVS: OÚV-307/02-RS-1998 a uznesením prokurátora Okresnej prokuratúry v Rimavskej Sobote sp. zn. Pv 386/98 z
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: 1. Ústava Slovenskej republiky neumožňuje plénu Ústavného súdu Slovenskej republiky, aby rozhodlo o zaujatosti sudcov senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky ani zákon nepriznávajú jednému senátu právo rozhodovať o zaujatosti iného senátu. 2. Zákon č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov neumožňuje účastníkovi konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky uplatniť námietku zaujatosti sudcu voči všetkým členom senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky naraz.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte 18. augusta 1999 predbežne prerokoval podnet Ing. I. L., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. S. Ch., B., na začatie konania pre porušenie základného práva a slobody zaručených čl. 17 ods. 2 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru, odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti, Bratislava a Krajskej prokuratúry v Br
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Dovolanie už pri jeho podaní musí byť odôvodnené tak, aby bolo zrejmé, v ktorej časti sa rozhodnutie napáda a aké chyby sa vytýkajú rozhodnutiu alebo konaniu, ktoré rozhodnutiu predchádzalo. V dovolaní sa musí uviesť dôvod dovolania podľa § 371 (§ 374 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku).

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 64 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 27. novembra 2013 v trestnej veci obvineného Š. S. pre zločin lúpeže podľa § 188 od s. 1 Trestného zákona a iné , o dovolaní obvineného , ktoré podal prostredníctvom obhajcu JUDr. J. J. st. , advokáta v B., proti rozsudku Okresného
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa druhej vety druhého odseku § 117 Tr. por. „agent nesmie iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu“.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Burgera a členov senátu JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci proti obžalovanému D. D. pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 Tr. zák. vedenej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica pod sp. zn. BB -3T 45/2012, na verejnom zasadnutí konanom dňa 2. októbra 2013 v Bratislave, prerok
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Každý zo spolupáchateľov zodpovedá teda zásadne za celú škodu spáchanú trestným činom, resp. za trestný čin v celom jeho rozsahu, pokiaľ bol spáchaný spoločným konaním a pokiaľ sa naň vzťahovalo zavinenie. Predpokladom trestnej zodpovednosti spolupáchateľov je vzájomná dohoda aspoň dvoch páchateľov na tom, že spáchajú trestný čin. Spoločné konanie, ktoré sa pri spolupáchateľstve predpokladá, môže prebiehať súčasne, alebo môže postupne na seba nadväzovať. O spáchanie trestného činu spoločným konaním ide v uvedenom zmysle aj vtedy, ak jednotlivé zložky spoločnej trestnej činnosti naplnil ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Richarda Bureša na neverejnom zasadnutí konanom 27 . februára 2014 v trestnej veci obvineného H. K. pre zločin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 188 ods. 1 Tr. zák., v konaní vedenom Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 1T 29/2012 , o dovolaní obvineného , podaného prostredníctvom obhajcu Mgr. K.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Proces dokazovania (a to nie len z hľadiska hodnotenia obsahu jednotlivých dôkazov, ale aj z hľadiska rozsahu dokazovania) je ovládaný zásadou voľného hodnotenia, kedy po vykonaní logických úsudkov v kontexte všetkých vo veci vykonaných dôkazov dochádza k vydaniu meritórneho rozhodnutia. Zákon pritom neurčuje a ani nemôže určiť konkrétne pravidlá, podľa ktorých by sa malo vychádzať v konkrétnom prípade pri určení rozsahu dokazovania alebo pri hodnotení obsahu dôkazov, pripadne ich vzájomnej súvislosti. Jediným všeobecným pravidlom určujúcim rozsah dokazovania je zásada vyjadrená vo vyššie cit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 30. júla 2008 v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Jozefa Kanderu a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci proti obvinenému JUDr. L. L. , pre trestný čin prijímania úplatku podľa § 160 ods.2, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 o dovolaní obvineného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 1 To 48/2006, zo dňa 30.
MENU