Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
984300
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33761
NSČR: 115434
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
25.03.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: čl. 2 ods. 2 ústavy SR


Približný počet výsledkov: 268 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: čl. 2 ods. 2 ústavy SR
  • cl nájdené 76666 krát v 18324 dokumentoch
  • ods nájdené 1325387 krát v 59872 dokumentoch
  • 2 nájdené 622979 krát v 58526 dokumentoch
  • ustava nájdené 56076 krát v 19129 dokumentoch
  • sr nájdené 66411 krát v 22368 dokumentochPrávna veta: Najvyšší súd z obsahu spisu zistil, že žalované správne orgány vychádzali z princípu právneho pozitivizmu, vyjadreného v čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky tak, že „štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Daňové orgány zdôrazňovali, že v daňových prípadoch žalobcu môžu konať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon . V danom prípade ustanovenie § 47 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov jasne a zrozumiteľne ustanovuje, že odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y N a j v y š š í s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v s e n á t e z l o ž e n o m z p r e d s e d u s e n á t u J U D r . I v a n a R u m a n u a s u d k ýň J U D r . J a n y Z e m k o v e j P h D . a J U D r . G a b r i e l y G e r d o v e j , v p r á v n e j v e c i ž a l o b c u : M. S . S . s . r . o . , s o s í d l o m v o V. , H. , I Č O X. , p r á v n e z a s t úp e n é h o B. A. K. s .
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: Podľa ust. § 11 ods. 1 písm. d) zák. č. 211/2000 Z.z. povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy (ktorými sú napríklad Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok). Podľa § 82a ods. 1 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.01.2012 súdy sú povinné zverejňo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sži/5/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : E. , O. Z. , so sídlom v B., právne zastúpeného : Mgr. V. Š., advokát , proti žalovanému : Krajský súd v Bratislave , Záhradnícka 10, Bratislava , v konaní o preskúman ie zákonnosti ro zhodnutia .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
757/2004 - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
211/2000 - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Právna veta: Predovšetkým odvolací súd zdôrazňuje, že podľa článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. V dôsledku tejto skutočnosti síce mohlo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny vydať všeobecne záväznú smernicu, upravujúcu náležitosti výkazov o poskytnutí úkonov osobnej asistencie, táto smernica však nemohla obsahovať taký záväzný pokyn pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je poberateľom peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ktorý nemá podklad v zákone. Oznamovanie požadov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžso/14/2012 6011201025 29.05.2013 JUDr. Elena Závadská ECLI:SK:NSSR:2013:6011201025.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátuJUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: Ing. B. Z., narodený XX. X. XXXX, bytom O.I., Ul. X. W.. XXXX/X, .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: K vyrubeniu dane v dochádza na základe kumulatívneho súhrnu skutočností, ktoré daňový subjekt uvedie v daňovom priznaní a ktorých súhrn sa prejavuje v určení základu dane. Ide o kumuláciu skutočností. Ustanovenie § 45 ods. 1 zák.č. 511/1992 Zb. je nevyhnutné vykladať tak, že jednotlivé skutočnosti, ktoré sú podkladom pre určenie základu dane a ktoré daňový subjekt deklaroval možno pre účely vyrubenia dane, či už v podobe vyrubenia dane alebo daňovej straty použiť a využiť len v rámci zákonom určenej prekluzívnej lehoty, ustanovenej v § 45 ods. 1 zák.č. 511/1992 Zb. Účelom ustanovenia § 45 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na čl. 152 ods. 4 Ústavy SR v spojení s čl. 13 ods. 1, 4 Ústavy SR, zásadu proporcionality a čl. 2 ods. 2 Ústavy SR. O trovách konania odvolací súd rozhodol podľa 224 ods. 1, 2 O.s.p. v spojení s § 250k ods .
Súvisiace predpisy:
- účinný od 01.01.1970
Právna veta: Ak je v prieskumnom konaní predmetom sprístupnenia požadovanej informácie obsah listiny - protokolu o výsledku kontroly, nemožno súdny prieskum vykonať bez toho, aby správny súd vzhliadol čo i len túto listinu, ak nie celý administratívny spis predmetnej vnútornej kontroly. Správny súd nemôže vychádzať len z tvrdení žalovaného správneho orgánu o nemožnosti sprístupnenia požadovanej informácie, ale je jeho oprávnením verifikovať tvrdenia orgánu verejnej správy, a to obzvlášť za situácie, ak sporný listinný dôkaz nie je vôbec súčasťou administratívneho spisu. Iným výkladom a postupom by bola por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1 veta prvá Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ Ústava SR “) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR š tátne orgány môžu konať iba na základe ú stavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví .
Súvisiace predpisy:
10/1996 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kontrole v štátnej správe
Právna veta: V prípade, že príslušné ustanovenie právneho predpisu obsahuje dve skutkové podstaty správneho deliktu, a teda dva spôsoby správneho sankcionovania, musí správny orgán uloženú sankciu náležite odôvodniť i zhľadiska naplnenia zákonných znakov príslušnej skutkovej podstaty toho ktorého správneho deliktu.

Úryvok z textu:
... /09, ÚS 17/99 nález z 22.09.1999, I. ÚS 44/1999 nález z 13.10.1999). 67. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.68 .
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
82/2005 - Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Je len na úvahe správneho orgánu, či uloží opatrenie alebo pristúpi priamo k sankčnému postihu, avšak zákonnému použitiu správnej úvahy zodpovedá jej náležité odôvodnenie. Aplikáciu správnej úvahy nemožno vnímať ako ľubovôľu správneho orgánu uložiť opatrenie na nápravu alebo pokutu. Z § 73 ods. 2, ako generálneho pravidla aplikovaného pri zistenom porušení povinností, vyplýva, že pokutu uloží orgán štátneho dozoru až subsidiárne („..uloží mu opatrenie...“ cit. ust.), t. j. ak kontrolovaný nevykoná opatrenie na nápravu alebo opatrenie nie je možné alebo účelné uložiť, v každom prípade však je p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... písm. g/ zák. o odpadoch vo výške 330 € za porušenie § 20 ods. 2 písm. b/ zák. o odpadoch. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR š tátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon .
Súvisiace predpisy:
223/2001 - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zbierka NS 7/2016
R 66/2016
Rozsudok
Kľúčové slová: Rozsah pôsobnosti, správny orgán , subsidiarita správneho poriadku
Právna veta: Z ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyplýva, že správny poriadok sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak, teda aj na konanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý rozhoduje o práve žiadateľa na poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov. Popri vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... oporu v právnom poriadku, ich obsah bol s ním v súlade a boli účinne vynútiteľné. Ide o stav, ktorý predpokladá čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon .
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Právna veta: Zákon č. 229/1991 Zb. o pôde je jedným zo zákonov reštitučného charakteru, ktorého cieľom je spolu s ostatnými reštitučnými zákonmi zabezpečiť tzv. reštitučné procesy zmiernenia niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo v zákone presne ustanovenom období vo vzťahu k presne vymedzenému okruhu osôb a na základe v zákone taxatívne ustanovených prípadov straty majetku, v snahe zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989, s cieľom dosiahnuť zlepšenie starostlivosti o poľnohospodársku a lesnú pô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutí správnych orgánov je potrebné dôsledne aplikovať jeden zo základných princípov právneho štátu, princíp právnej istoty, ktorý je vyjadrený v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR tak, že štátne orgány môžu konať „iba v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Z argumentácie navrhovateľa vyplýva, že podmienka .
Súvisiace predpisy:
229/1991 - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Zbierka NS 5/2011
R 71/2011
Rozsudok
Kľúčové slová: ochrana utajovaných skutočností, bezpečnostne nespoľahlivá osoba
Právna veta: Činnosť každej osoby, ktorá sa má oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností musí byť individuálne vyhodnotená a musia byť posúdené a identifikované tie skutočnosti z jej predchádzajúcej činnosti, ktoré sú hodnotené ako podstatné pre posúdenie osoby ako bezpečnostne nespoľahlivej.

Úryvok z textu:
... mu umožnené brať do úvahy kritéria o charaktere tzv. vedomej spolupráce s ŠtB. Najvyšší súd poukazuje na to, že ustanovenie čl. 2 ods. 2 Ústavy SR je kumulatívnou právnou normou, ktorá na konanie štátnych orgánov okrem požiadavky na konanie v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon .
Súvisiace predpisy:
215/2004 - Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zbierka NS 3/2015
R 31/2015
Rozsudok
Kľúčové slová: zabezpečenie veci, colný úrad, služobný zákrok
Právna veta: Ak colný orgán vykonal služobný zákrok v súlade so zákonnou úpravou, bol oprávnený zasiahnuť do základných práv a slobôd fyzickej osoby, teda zaistiť túto osobu aj nájdené fľaše s liehom. V prejednávanej veci bolo pri miestnom zisťovaní aplikované ustanovenie § 22 ods. 2 zák. o orgánoch št. správy v colníctve, čo vyplýva z úradného záznamu o zaistení a odovzdaní tovaru na vykonanie procesných úkonov zo dňa 5. februára 2010. Predmetný lieh bol následne podľa § 14a ods. 1, 2 zák. o správe daní zabezpečený rozhodnutím zo dňa 17. februára 2010, keď nebol riadne preukázaný jeho pôvod a spôsob na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poukazom na vyjadrenie k žalobe zo dňa 28. decembra 2011 žalovaný uviedol, že otázka možnosti kontrolného nákupu nie je vecou čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, ale vecou právneho výkladu § 14 ods. 2 zák. o správe daní. Otázka zákonnosti postupu zamestnanca správcu dane (nákupu bez .
Súvisiace predpisy:
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Ak žalovaný Výnosom upravil podrobnosti vzťahujúce sa k § 4 ods. 1 Zákona, vymenoval jednotlivé druhy a typy vojenského materiálu, tento materiál musí spĺňať rovnako zákonnú definíciu podľa § 4 ods. 1 Zákona, keď žalovaný vykonávacím predpisom nerozširuje zákonnú definíciu, vojenský materiál len konkretizuje a uvádza podrobnosti. V zmysle čl. 123 Ústavy SR všeobecne záväzný právny predpis možno vydať len na základe zákona a v jeho medziach a rovnako to platí aj pre výklad tohto predpisu. Použitie, aplikácia Výnosu na konkrétne okolnosti nemôže byť v rozpore v právnym predpisom vyššej právnej s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozumie aj jeho nečinnosť. Podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, Slovenská republika je zvrchovaný , demokratický a právny štát. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Podľa .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.