Nájdené rozsudky pre výraz: Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2023

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2519 dokumentov
12543 dokumentov
20 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pre priznanie finančnej náhrady sa okrem iného vyžaduje vznik nemajetkovej ujmy na osobnosti fyzickej osoby predstavujúcich zníženie osobnosti alebo vážnosti v značnej miere a príčinná súvislosť medzi neoprávneným zásahom a vznikom takejto kvalifikovanej ujmy, kedy nepostačuje vzhľadom na intenzitu zásahu ani v spôsobe na nemajetkovú ujmu na osobnosť iba priznanie morálnej satisfakcie, ktorá podľa zákona má prednosť. Samotná závažnosť ujmy vzniknutej v dôsledku neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti nie je jediným a výlučným kritériom pre určenie výšky náhrady nemajetkovej ujmy v p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 187 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právne j veci žalobcu JUDr. x. y., bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. E. Ľ. , advokátkou v B. , proti žalovanému P. P. , a.s. , B. , zastúpenému JUDr. Š. D. , advokátom v B. , o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 19 C 139/2005, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 1. decembra 20 11 sp. zn.
Právna veta: Obsah práva na súdnu ochranu v čl. 46 ods. 1 ústavy nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov. Každé konanie súdu, ktoré je v rozpore so zákonom, je porušením ústavou zaručeného práva na súdnu ochranu. K odňatiu práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 ústavy preto dochádza aj vtedy, ak sa niekto („každý“) domáha svojho práv na súde, ale súdna ochrana tomuto právu nie je priznaná, alebo nemôže byť priznaná v dôsledku konania súdu, ktoré je v rozpore so zákonom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 226 /20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávne ného S., IČO : X. , proti povi nným 1/ P. , IČO : X. , 2/ A. , IČO : X. , zastúpený ch JUDr. J. Š., o vymoženie 49 956,85 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp.zn. 6 Er 1040 /20 10 , o dovolaní oprávnen ého proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 13. apríla 20 11, sp.zn. 3 Co E 15 /20 11, takto r o z h o d o l : Dovolanie oprávne
Právna veta: Pre posúdenie, či sú v danom prípade predpoklady pre zastavenie konania z dôvodu prekážky veci už rozhodnutej alebo prekážky skôr začatého konania je potrebné posúdiť, či v konaniach ide o totožných účastníkov konania a o totožný predmet konania o nariadenie predbežného opatrenia. Pri nariadení predbežného opatrenia sa zásadne vychádza z toho, čo je alebo bude predmetom konania vo veci samej, teda v súvislosti s akým nárokom je potrebné dočasne upraviť pomery účastníkov, resp. či je daná obava, že výkon súdneho rozhodnutia o konkrétnej veci samej je ohrozený. Predbežné opatrenie je viazané n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 51/2013 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J. K., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. Jozefom Madejom, advokátom v Bratislave, Vysoká 20, proti žalovanej Ing. V. K., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. Milanom Ful ecom, advokátom v Bratislave, Živnostenská 2 , o vydanie bezdôvodného obohatenia , vedenej na Okresnom súde Brati slava V pod sp. zn. č. 41 C 71/2012 o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského
Meritum Právo na súd
Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na to, že „právo na súd“, ktorého jedným z aspektov je právo na prístup k súdu nie je absolútne a podlieha určitým obmedzeniam, najmä pokiaľ ide o podmienky prípustnosti opravného prostriedku. Tieto obmedzenia však nesmú zamedziť alebo obmedziť prístup jednotlivca k súdu takým spôsobom alebo v takej miere, že by uvedené právo bolo zasiahnuté v samej svojej podstate. Takéto obmedzenia nebudú zlučiteľné s článkom 6 ods. 1 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd, ak nesledujú legitímny cieľ, alebo ak neexistuje primeraný vzťah medzi použitými prostriedkami a c ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. E. M., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. J. F., advokátkou v B., proti odporcovi M. Č. B. - D. N. V., so sídlom v B., zastúpeného JUDr. P. Š., advokátom v B., o určenie neplatnosti výpovede, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 23 C 289/2006, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratslave z 3. februára 2009 sp. zn. 8 Co 113/2008, takto
Právna veta: Z ustanovenia § 192 ods. 2 v spojení s § 193 O.s.p., ktorý odkazuje na ustanovenia § 176 až § 180 O.s.p. vyplýva, že rozhodnutie o ustanovení opatrovníka A. K. po obmedzení spôsobilosti na právne úkony v rozsudku okresného súdu malo povahu uznesenia, tak ako to vyplýva z § 192 ods. 2 O.s.p. a § 176 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 193 O.s.p. V takomto prípade podľa ustanovenia § 214 ods. 2 písm.c/ O.s.p. nemal odvolací súd povinnosť nariadiť vo veci pojednávanie. Preto ak odvolací súd rozhodol bez nariadenia pojednávania vo veci formou uznesenia o výroku rozsudku okresného súdu majúceho povahu uzne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ D. C., bývajúcej v P., 2/ A. K., bývajúcej v P., 3/ J. K., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. P. Z., advokátom v P., za účasti Okresného prokurátora v Prievidzi, v konaní o pozbavení spôsobilosti na právne úkony A. K., narodenej X., bývajúcej v P., zastúpenej ustanovenou opatrovníčkou E. P., pracovníčkou Okresného súdu Prievidza, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod s
Právna veta: Z obsahu odvolania žalobcu je zrejmé, že o.i. namietal skutočnosť, že krajský súd sa vo svojom rozhodnutí dostatočne nevysporiadal s jeho námietkami, poukazujúc na § 56 ods. 2 písm. b/ zákona č. 222/2004 Z. z., keď súd prvého stupňa len stroho konštatoval, stotožňujúc sa s názorom žalovaného, že žalobca ako zahraničná osoba mal na území Slovenskej republiky zriadenú organizačnú zložku zapísanú v príslušnom obchodnom registri, teda na území Slovenskej republiky podnikal v rozsahu predmetu činnosti, mal na území sídlo zahraničnej osoby, teda adresu miesta činnosti organizačnej zložky podniku zah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/45/2013 Slovenskej republiky 8Sž f/46 /201 3 8Sž f/47 /201 3 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Erste Donau - Dampfschiffahrts – Gesellschaft m.b.H. , so sídlom Regensburger Strasse 9, 4020 Linz, Rakúsko , zastúpeného JUDr. Andreou Čikovou, advokátkou so sídlom Mostová 2, Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalované
Právna veta: Podľa zhora citovaného § 19 zákona o slobode informácií možno podať opravné prostriedky, ktorými sa žiadateľ môže brániť proti odmietnutiu požadovanej informácie alebo nečinnosti povinnej osoby, ktorá spočíva v márnom uplynutí lehoty na rozhodnutie o žiadosti ustanovenej v § 17 cit. zákona. V § 19 ods. 4 tohto zákona sa ustanovuje, že rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona, za ktorý sa považujú ustanovenia § 244 a nasl. OSP Napriek legislatívne neobvyklému zaradeniu súdnej ochrany k opravným prostriedkom podľa správneho poriadku, v sk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžo 20/2008 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J., bytom H., zastúpeného Mgr. V., advokátom so sídlom v B. proti odporkyni Obci Č. v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 1S 478/2006-21 zo dňa 11. októbra 2007, takto rozhodol : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 1S 478/2006-21 zo dňa 11.
Právna veta: Kumulatívne stanovenie podmienok prípustnosti návrhu na konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy v § 250v ods. 3 O. s. p., a to vyčerpanie prostriedkov nápravy, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis a podanie návrhu v subjektívnej lehote, je nevyhnutné v zmysle čl. 152 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR vykladať tak, aby sa navzájom nevylučovali. Ustanovenie § 250v ods. 3, druhá veta O. s. p. je nevyhnutné vykladať tak, že o existencii zásahu s a žalobcovia najskôr dozvedeli až doručením oznámenia o vybavení sťažnosti.

Úryvok z textu:
Žalobcovia 1/ a 2/ sa návrhom podaným na Najvyššom súde Slovenskej republiky dňa 29. 1. 2009 domáhali ochrany pred nezákonným zásahom žalovaného a žiadali, aby najvyšší súd rozsudkom rozhodol tak, že Zásah žalovaného, v dôsledku ktorého žalobcovia ako bezpodieloví spoluvlastníci pozemku s parc. č. X o výmere 192 m2, a na ňom stojaceho rodinného domu so súp. č. X a pozemku s parc. č. X o výmere 20 m2, a na stojacej garáži so súp. č. X nachádzajúcich sa na P. ulici č. X v B. katastrálne územie K.
Právna veta: Oprávnenie účastníka správneho konania podľa § 23 ods. 1, § 33 ods. 2 Správneho poriadku na nazeranie do spisov a podkladov je v pomere špeciality k všeobecnému právu na prístup k informáciám podľa § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a právne konzumuje jeho všeobecné právo na poskytnutie informácií. Právo účastníka správneho konania na oboznámenie sa podkladmi rozhodnutia je širšie a za podmienok ustanovených správnym poriadkom zahŕňa prístup k všetkým podkladom správneho rozhodnutia, ktoré správny orgán použil na rozhodnutie. Odopretie tohto práva účas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Szd 7/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu F., so sídlom V., proti žalovanému Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 5, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia predsedu žalovaného č. ZS 503/00011/2007/R zo dňa
MENU