Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1011457
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61064
USSR: 34079
NSČR: 116851
NSSČR: 63024
USČR: 76371
EUR-LEX (sk): 11500
EUR-LEX (cz): 11538
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 416715
Krajské súdy (ČR): 39416
Posledná aktualizácia
25.06.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: člen družstva


Približný počet výsledkov: 249 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: člen družstva
  • clen nájdené 26850 krát v 13242 dokumentoch
  • druzstva nájdené 4067 krát v 851 dokumentochPrávna veta: Je tiež potrebné poukázať na skutočnosť, že podmienky súdnej ochrany člena družstva, ktorého sa rozhodnutie o vylúčení týka, sú upravené v § 231 ods. 4 Obchodného zákonníka, ktoré má špecifickú povahu a nemožno naň aplikovať podmienky, stanovené v § 242 Obchodného zákonníka pre ostatné prípady preskúmavania rozhodnutí členskej schôdze súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ I., 2/ H., proti žalovanému: P., o neplatnosť uznesenia členskej schôdze, vedenej na Krajskom súde v Nitre pod sp .zn. 18 Cbs 16/2004, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu odvolacieho č. k. 2 Obo 374/2005–190 zo dňa 15. novembra 2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok odvolacieho súdu z 15. novembra .
Právna veta: V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka (§ 143 Občianskeho zákonníka). Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne Ing. Z. D. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. Z. S., advokátom so sídlom v K. , proti žalovaným 1/ Ing. J. D. , bývajúcemu v H.K. , zastúpenému JUDr. J. L. , advokátom so sídlom v K. , 2/ Mg. E. O. , bývajúcej v K. , zastúpenej L.V. , s r.o., so sídlom v K. , IČO: X .
Právna veta: Družstevný byt v dome vo vlastníctve bytového družstva nie je vo vlastníctve člena bytového družstva. Pokiaľ však ide o členský podiel, ktorý môže byť predmetom prevodu alebo dedenia, tento má určitú majetkovú hodnotu, ktorého cena sa stanoví ako cena všeobecná, t.j. cena, za ktorú by bolo možné v danom mieste a čase nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a podobne, pričom obvykle sa táto trhová hodnota zisťuje porovnaním s už realizovanými prevodmi členských podielov (podobných bytov) v danom čase a mieste (R 40/2002). Ak je členom bytovéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej v právnej veci navrhovateľky R., bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. E., advokátkou so sídlom v S., proti odporcovi A., s.r.o., so sídlom v T., IČO: X., zastúpeným Mgr. T., advokátom a konateľom spoločnosti V. s.r.o., so sídlom v T., o vylúčenie veci z exekúcie, vedenej na Okresnom súde Galanta .
Právna veta: V zmysle ustanovení § 705 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka súd pri rozhodovaní prihliada na celý komplex rozhodujúcich okolností (najmä na záujem maloletých detí, stanovisko prenajímateľa, sociálnu, zdravotnú, finančnú situáciu, príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva, mieru, ktorou sa bývalí manželia pričinili o nadobudnutie bytu a oprávnené potreby účastníkov), do rámca ktorého ale nepatria skutočnosti, ktoré sú významné pri vyporiadaní ich spoluvlastníctva (či už podielového alebo bezpodielového). Dovolací súd súhlasí s dovolateľkou, že v konaní o zrušenie práva spoločného nájmu bytu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 26 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. L. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. K. P., advokát kou so sídlom v K. , proti žalovanému Š. Č. , bývajúcemu v K. , zastúpenému JUDr. A. J., advokátkou so sídlom v K. , o zrušenie práva spoločného nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 15 C 1137/ 20 01, na dovol anie žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 29. októbra 2009 sp. zn. 5 .
Zbierka NS 3/2008
R 27/2008
Rozsudok
Kľúčové slová: členský podiel v bytovom družstve, člen družstva, zrušenie spoluvlastníctva
Právna veta: Ak do troch rokov od zániku manželstva zaniklo spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve (§ 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka), môže sa po uplynutí tohto obdobia ten z rozvedených manželov, ktorý sa nestal členom družstva, úspešne domáhať voči druhému manželovi zaplatenia polovice hodnoty členského podielu titulom vyporiadania spoločného majetkového práva za použitia analógie § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Toto majetkové právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe podľa § 101 Občianskeho zákonníka. Premlčacia doba začína plynúť nasledujúci deň po dni, od ktorého upl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Poprad rozsudkom z 18. septembra 2003, č. k. 9 C 1059/99 — 106, uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 160 080,- Sk, trovy konania v sume 6 600,- Sk a trovy právneho zastúpenia v sume 35 982,-Sk na účet JUDr. S. B., všetko v mesačných splátkach po 1 500,- Sk od 1. októbra 2003 zročných do 20. dňa toho ktorého mesiaca pod hrozbou straty výhody splátok. V prevyšujúcej časti návrh zamietol. Vychádzal zo zistenia, že po rozvode manželstva účastníkov (manželstvo bolo právoplatne .
Právna veta: Podľa § 223 ods. 1 OBZ, súhrn členských vkladov členov družstva tvorí základné imanie družstva. Vklad, ktorý člen vloží do družstva, stáva sa majetkom družstva, člen prestáva byť jeho vlastníkom, t. j., že členský vklad nie je pohľadávkou člena voči družstvu a nejedná sa o právny vzťah medzi veriteľom a dlžníkom.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: B. P., H., X. S. Š., proti žalovanému: JUDr. P. R., X. V., správca konkurznej podstaty úpadcu P. „H.“ v Š. Š., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 39 020,-- Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 4Cbi/48/2006-33 zo dňa 3. .
Právna veta: Podľa § 242 Obchodného zákonníka, na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia členskej schôdze, pokiaľ je uznesenie v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh súdu môže člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi, ktorá uznesenie prijala alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania tejto schôdze. Návrh možno na súd podať len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky, alebo od oznámenia námietky predstavenstvu. Ustanovenie zakotvuje možnosť člena družstva podať návrh na súd, aby vyhlási ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 47 /2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: Ing. F. , K.B. proti žalovanému: T.B.T. , IČO: X. , zastúpeného advokátkou JUDr. A.M.B. , o vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze žalovaného , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Kra jského súdu v Trnave zo dňa 15.mája .
Právna veta: Vznik a zánik členstva fyzickej alebo právnickej osoby v družstve upravuje Obchodný zákonník, ktorý pripúšťa podrobnejšiu úpravu členstva, jeho vzniku a zániku tiež v stanovách družstva. Zákonom určené spôsoby zániku členstva nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi v stanovách. Vylúčenie je jednostranný úkon družstva, ktorý smeruje proti členovi a predstavuje závažný zásah do právneho postavenia člena družstva. Zákon preto spája tento prejav vôle družstva s podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby vylúčenie bolo platné. Pokiaľ člen družstva porušuje svoje členské povinnosti – toto porušovanie mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: Ing. J.H., V.X., N., zast. JUDr. J.W., advokát, Š.X., N. proti žalovanému: D., družstvo, V.X., N., zast. JUDr. M.K., advokátka, F.X., N., o vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu .
Právna veta: Súčasne v zmysle judikatúry nemôže konajúci súd návrh vylúčeného člena družstva na vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia členskej schôdze o jeho vylúčení zamietnuť pre nezaprotokolovanie jeho námietky na členskej schôdzi alebo neoznámenie námietky predstavenstvu do jedného mesiaca od konania tejto schôdze.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 17/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ I., bytom B., 2/ H., bytom B. proti žalovanému: P., so sídlom D., IČO: X., zast. JUDr. Ľ., advokátkou, Z., o neplatnosť uznesenia členskej schôdze, na odvolanie žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo dňa 20.10.2005, č. k. 18 Cbs 16/2004-167, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Nitre zo dňa 20.10.2005, č. k. .
Zbierka NS 6/1996
R 57/1996
Kľúčové slová: stanovy družstva, družstvo, vznik a zánik členstva
Právna veta: Vznik a zánik členstva fyzickej alebo právnickej osoby v družstve upravuje Obchodný zákonník, ktorý pripúšťa podrobnejšiu úpravu členstva, jeho vzniku a zániku tiež v Stanovách družstva. Zákonom určené spôsoby zániku členstva nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi v Stanovách.

Úryvok z textu:
... v I. rade, pretože pripúšťajú delimitáciu členov jedného družstva do druhého družstva bez toho, aby bol k tomu daný súhlas člena družstva. V odôvodnení rozsudku odvolacieho súdu sa ďalej uvádza, že s otázkou platnosti čl. 54 až 56 stanov žalovaného v I .
Merito Dovolanie
Právna veta: Podmienka prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. f/ O.s.p. nie je splnená, v prípade, že sa účastníkovi odňala možnosť konať pred súdom pre časť konania do takej miery, že účastník následne mohol uplatniť svoj vplyv na výsledok konania napr. tým, že mohol podať proti rozsudku, ktorý mu bol riadne doručený, odvolanie.

Úryvok z textu:
... navrhovateľ domáhal zrušenia práva spoločného užívania dvojizbového družstevného bytu. Navrhol, aby súd rozhodol tak, že byt bude naďalej užívať ako člen družstva on a odporkyňa bude povinná sa z bytu vysťahovať po právoplatnosti rozhodnutia o pridelení náhradného bytu alebo poskytnutia náhradného ubytovania .
Zbierka NS 6/1996
R 58/1996
Uznesenie
Kľúčové slová: stanovy družstva, vznik a zánik členstva, družstvo
Právna veta: Ak podľa stanov družstva je podmienkou členstva v družstve pracovný vzťah člena k družstvu, dňom zániku pracovného vzťahu zaniká zo zákona aj jeho členstvo v družstve. Vo veci zrušenia pracovného vzťahu je aj v takomto prípade na prejednanie vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
... pracovný vzťah člena k družstvu, ako podmienka členstva, je vecou dohody medzi členom družstva a predstavenstvom družstva. Len zo skutočnosti, že žalobcovia ako členovia družstva, majú k družstvu aj pracovný vzťah, nemožno vyvodiť jednoznačný záver o druhu ... 1994 do vyhlásenia rozsudku členská schôdza nerozhodla, neskúmal však, prečo sa tak za 12 mesiacov nestalo. Ako členovia družstva nevedia vec urýchliť a ovplyvniť zvolanie členskej schôdze. Postoj súdu v tejto časti považujú za odmietnutie spravodlivosti .
Zbierka NS 3/2016
R 21/2016
Uznesenie
Kľúčové slová: neplatnosť uznesenia členskej schôdze, predstavenstvo družstva, námietky, členská schôdza
Právna veta: Pre posúdenie účinnosti doručovania námietok predstavenstvu družstva je rozhodujúce, aby tieto člen družstva oznámil družstvu v lehote uvedenej v ustanovení § 242 ObZ, pretože družstvo je subjektom práva. Návrh na vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze je podaný včas, ak námietka člena družstva bola doručená v zákonnej lehote družstvu.

Úryvok z textu:
... dostupné a obvyklé z hľadiska realizácie oznámenia, z ktorých prednostným je doručovanie poštou. Keďže žalobca ako člen družstva, ktorý nemôže niesť zodpovednosť za to, akým spôsobom má predstavenstvo preberanie zásielok zabezpečené, doručoval námietku ... s námietkou odvolateľa týkajúcou sa doručovania námietky žalobcu predstavenstva družstva je potrebné konštatovať, že právne predpisy členovi družstva neukladajú povinnosť skúmať, na akej adrese sa predstavenstvo (jeho členovia) v čase doručovania zdržiava a .
Zbierka NS 7/2017
R 58/2017
Uznesenie
Kľúčové slová: členská schôdza
Právna veta: I. Súd svojím rozhodnutím nie je oprávnený meniť podmienky kreovania štatutárneho orgánu právnickej osoby, nakoľko tieto sú stanovené zákonom. II. Na uznesenia prijaté na členskej schôdzi družstva je potrebné hľadieť ako na platné až do vyslovenia rozhodnutia o ich neplatnosti súdom.

Úryvok z textu:
... a odvolací súd tento postup potvrdil. 8. Podľa ust. § 239 ods. 1 Obchodného zákonníka je najvyšším orgánom družstva schôdza členov družstva (ďalej len „členská schôdza“). Do pôsobnosti členskej schôdze v zmysle ust. § 239 ods. 4 písm. b/ Obchodného zákonníka patrí .
Zbierka NS 1/1998
R 21/1998
Uznesenie
Kľúčové slová: vecná príslušnosť podľa OSP, príslušnosť súdov v sporovom konaní
Právna veta: Príslušnosť krajského súdu ako súdu prvého stupňa v obchodných veciach podľa § 9 ods. 3 písm. c) bod 1. OSP medzi družstvom a jeho bývalým členom v spore, ktorý vznikol zo vzťahov upravených Obchodným zákonníkom, je daná aj v prípade, ak členstvo v družstve zaniklo pred začatím konania.

Úryvok z textu:
... písm. c/ bod 1. O.s.p., pretože predmetom konania je spor zo vzťahov upravených Obchodným zákonníkom medzi družstvom a členom družstva, a to v súvislosti so zánikom jeho členského pomeru k 30. aprílu 1994, a preto nie je rozhodujúce, že členstvo .
Zbierka NS 6/2006
R 56/2006
Rozsudok
Kľúčové slová: zrušenie a likvidácia družstva
Právna veta: Rozdelenie družstva je samostatnou formou vzniku družstva, ktorá v ustanovení § 257 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka nie je uvedená, a preto v takom prípade zrušenie družstva podľa tohto ustanovenia možné nie je.

Úryvok z textu:
... , pretože zostáva otázkou, kolko členov družstva v družstve ešte je, nakoľko väčšina bytov bola už prevedená do osobného vlastníctva a títo si založili spoločenstvo vlastníkov bytov. Táto skutočnosť potom fakticky má za následok, že členmi družstva zostali len tie osoby, ... gistrový súd potom skonštatoval, že tento skutkový stav zistil z predlože­ ných listín. V mesiaci február r. 1991 boli členom družstva v blokoch č. 12, 14 a 16 predložené podpisové hárky, ktoré mali vyjadriť vôľu občanov s vyčlene­ ním. .
Právna veta: Nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia účinnej možnosti odvolateľa vyjadriť sa k úkonu protistrany svojou replikou je, že mu bude vytvorená procesná možnosť vyhotoviť svoje stanovisko tak, aby mal dostatok času na jeho prípravu. Za čas, ktorý umožňuje dostatočnú prípravu účastníka, označuje Občiansky súdny poriadok v iných prípadoch (viď napríklad § 115 ods. 2, resp. § 156 ods. 3) „najmenej päť dní“.

Úryvok z textu:
... práv . Podľa právneho názoru odvolacieho súdu odporc a nemôže byť povinný vydať členský podiel , lebo už nie je členom družstva a nájomcom bytu ; skutkové zistenia neopodstatňu jú ale ani právny záver, že by bol povinný zaplatiť navrhovateľke ňou ... áve pr eto sa domáhala vydania bezdôvodného obohatenia vo výške rozdielu oboch peňažných plnení . Odporca nadobudol práva a povinnosti člena družstva a členský podiel previedol na tretie osoby, ktoré potom byt nadobudli do vlastníctva. Členský podiel ak o taký .
Zbierka NS 6/2011
R 95/2011
Rozsudok
Kľúčové slová: oprávnený zástupca, skúmanie platnosti zmluvy, správa katastra , rozhodovanie o vklade
Právna veta: Pri rozhodnutí o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v rámci skúmania platnosti zmluvy musí správa katastra tiež zisťovať, či za právnickú osobu konal oprávnený zástupca.

Úryvok z textu:
... súdu i ďalšie skutočnosti ohľadne následného predaja predmetnej nehnuteľnosti členmi predstavenstva O., Ing. Š. a Ing. E. bez vedomia ostatných členov družstva, ktoré by mali byť odvolacím súdom pri hodnotení dobrých mravov zohľadnené. Na základe uvedeného bol navrhovateľ toho názoru, že rozhodnutie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.