Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
958234
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412387
Krajské súdy (ČR): 37010
Posledná aktualizácia
21.01.2019 04:14

Nájdené rozsudky pre výraz: člen družstva


Približný počet výsledkov: 239 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: člen družstva
  • clen nájdené 24856 krát v 12351 dokumentoch
  • druzstva nájdené 3833 krát v 775 dokumentochPrávna veta: Je tiež potrebné poukázať na skutočnosť, že podmienky súdnej ochrany člena družstva, ktorého sa rozhodnutie o vylúčení týka, sú upravené v § 231 ods. 4 Obchodného zákonníka, ktoré má špecifickú povahu a nemožno naň aplikovať podmienky, stanovené v § 242 Obchodného zákonníka pre ostatné prípady preskúmavania rozhodnutí členskej schôdze súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obdo V 29/2007 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ I., 2/ H., proti žalovanému: P., o neplatnosť uznesenia členskej schôdze, vedenej na Krajskom súde v Nitre pod sp .zn. 18 Cbs 16/2004, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu odvolacieho č. k. 2 Obo 374/2005–190 zo dňa 15. novembra 2006, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok odvolacieho súdu z 15. novembra 2006 č. k. 2 ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Uverejnené v bulletine 1/2014
Právna veta: V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka (§ 143 Občianskeho zákonníka). Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Cdo 172/2012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne Ing. Z. D., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. Z. S., advokátom so sídlom v K., proti žalovaným 1/ Ing. J. D., bývajúcemu v H.K., zastúpenému JUDr. J. L., advokátom so sídlom v K., 2/ Mg. E. O., bývajúcej v K., zastúpenej L.V., s r.o., so sídlom v K., IČO: X., o ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Družstevný byt v dome vo vlastníctve bytového družstva nie je vo vlastníctve člena bytového družstva. Pokiaľ však ide o členský podiel, ktorý môže byť predmetom prevodu alebo dedenia, tento má určitú majetkovú hodnotu, ktorého cena sa stanoví ako cena všeobecná, t.j. cena, za ktorú by bolo možné v danom mieste a čase nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a podobne, pričom obvykle sa táto trhová hodnota zisťuje porovnaním s už realizovanými prevodmi členských podielov (podobných bytov) v danom čase a mieste (R 40/2002). Ak je členom bytovéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Cdo 291/2006 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej v právnej veci navrhovateľky R., bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. E., advokátkou so sídlom v S., proti odporcovi A., s.r.o., so sídlom v T., IČO: X., zastúpeným Mgr. T., advokátom a konateľom spoločnosti V. s.r.o., so sídlom v T., o vylúčenie veci z exekúcie, vedenej na Okresnom súde Galanta pod ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: V zmysle ustanovení § 705 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka súd pri rozhodovaní prihliada na celý komplex rozhodujúcich okolností (najmä na záujem maloletých detí, stanovisko prenajímateľa, sociálnu, zdravotnú, finančnú situáciu, príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva, mieru, ktorou sa bývalí manželia pričinili o nadobudnutie bytu a oprávnené potreby účastníkov), do rámca ktorého ale nepatria skutočnosti, ktoré sú významné pri vyporiadaní ich spoluvlastníctva (či už podielového alebo bezpodielového). Dovolací súd súhlasí s dovolateľkou, že v konaní o zrušenie práva spoločného nájmu bytu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 26/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. L., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. K. P., advokátkou so sídlom v K., proti žalovanému Š. Č., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. A. J., advokátkou so sídlom v K., o zrušenie práva spoločného nájmu bytu, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 15 C 1137/2001, na dovolanie žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 29. októbra 2009 sp. zn. 5 Co 106/2009, takto rozhodol: ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Ak do troch rokov od zániku manželstva zaniklo spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve (§ 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka), môže sa po uplynutí tohto obdobia ten z rozvedených manželov, ktorý sa nestal členom družstva, úspešne domáhať voči druhému manželovi zaplatenia polovice hodnoty členského podielu titulom vyporiadania spoločného majetkového práva za použitia analógie § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Toto majetkové právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe podľa § 101 Občianskeho zákonníka. Premlčacia doba začína plynúť nasledujúci deň po dni, od ktorého upl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Poprad rozsudkom z 18. septembra 2003, č. k. 9 C 1059/99 — 106, uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 160 080,- Sk, trovy konania v sume 6 600,- Sk a trovy právneho zastúpenia v sume 35 982,-Sk na účet JUDr. S. B., všetko v mesačných splátkach po 1 500,- Sk od 1. októbra 2003 zročných do 20. dňa toho ktorého mesiaca pod hrozbou straty výhody splátok. V prevyšujúcej časti návrh zamietol. Vychádzal zo zistenia, že po rozvode manželstva účastníkov (manželstvo bolo právoplatne ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa § 223 ods. 1 OBZ, súhrn členských vkladov členov družstva tvorí základné imanie družstva. Vklad, ktorý člen vloží do družstva, stáva sa majetkom družstva, člen prestáva byť jeho vlastníkom, t. j., že členský vklad nie je pohľadávkou člena voči družstvu a nejedná sa o právny vzťah medzi veriteľom a dlžníkom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Obo 11/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: B. P., H., X. S. Š., proti žalovanému: JUDr. P. R., X. V., správca konkurznej podstaty úpadcu P. „H.“ v Š. Š., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 39 020,-- Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Podľa § 242 Obchodného zákonníka, na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia členskej schôdze, pokiaľ je uznesenie v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh súdu môže člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi, ktorá uznesenie prijala alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania tejto schôdze. Návrh možno na súd podať len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky, alebo od oznámenia námietky predstavenstvu. Ustanovenie zakotvuje možnosť člena družstva podať návrh na súd, aby vyhlási ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 47/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: Ing. F., K.B. proti žalovanému: T.B.T., IČO: X., zastúpeného advokátkou JUDr. A.M.B., o vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze žalovaného, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave zo dňa 15.mája 2007, č.k. ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Vznik a zánik členstva fyzickej alebo právnickej osoby v družstve upravuje Obchodný zákonník, ktorý pripúšťa podrobnejšiu úpravu členstva, jeho vzniku a zániku tiež v stanovách družstva. Zákonom určené spôsoby zániku členstva nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi v stanovách. Vylúčenie je jednostranný úkon družstva, ktorý smeruje proti členovi a predstavuje závažný zásah do právneho postavenia člena družstva. Zákon preto spája tento prejav vôle družstva s podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby vylúčenie bolo platné. Pokiaľ člen družstva porušuje svoje členské povinnosti – toto porušovanie mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo 196/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: Ing. J.H., V.X., N., zast. JUDr. J.W., advokát, Š.X., N. proti žalovanému: D., družstvo, V.X., N., zast. JUDr. M.K., advokátka, F.X., N., o vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Súčasne v zmysle judikatúry nemôže konajúci súd návrh vylúčeného člena družstva na vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia členskej schôdze o jeho vylúčení zamietnuť pre nezaprotokolovanie jeho námietky na členskej schôdzi alebo neoznámenie námietky predstavenstvu do jedného mesiaca od konania tejto schôdze.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 17/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ I., bytom B., 2/ H., bytom B. proti žalovanému: P., so sídlom D., IČO: X., zast. JUDr. Ľ., advokátkou, Z., o neplatnosť uznesenia členskej schôdze, na odvolanie žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo dňa 20.10.2005, č. k. 18 Cbs 16/2004-167, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Nitre zo dňa 20.10.2005, č. k. 18 Cbs 16/2004-167 z ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Z ustanovenia § 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že so zánikom manželstva rozvodom nie je zo zákona spojený aj zánik spoločného členstva rozvedených manželov v družstve, ale k jeho zániku je potrebná dohoda rozvedených manželov alebo rozhodnutie súdu o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu rozvedenými manželmi. Ak vzniklo za trvania manželstva nielen právo spoločného užívania družstevného bytu, ale i spoločné členstvo v bytovom družstve, potom hodnota práv a povinností spojených s užívaním tohto bytu je spoločnou majetkovou hodnotou, ku ktorej musí súd pri vyporiadaní bezpodielov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v bytovom družstve po zrušení práva spoločného nájmu družstevného bytu a určení žalovaného za výlučného nájomcu a člena družstva vyhovel, keď mal za preukázané, že po zániku manželstva účastníkov rozvodom nedošlo k dohode o vyporiadaní bezpodielového ... teda aj záver, že dovtedy existovalo právo spoločného nájmu k družstevnému bytu, že dovtedy rozvedení manželia boli spoločnými členmi družstva a že až po právoplatnosti tohto rozsudku došlo k zániku spoločného členstva rozvedených manželov v družstve. Z ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Zo zásady, v zmysle ktorej rozvedenému manželovi patrí právo na náhradný byt, určuje § 712a ods. 8 Občianskeho zákonníka len dve výnimky. O prvú z nich ide v prípade existencie dôvodov hodných osobitného zreteľa, kedy súd môže (ale nemusí) rozhodnúť, že rozvedenému manželovi, ktorý má byt vypratať, patrí právo na bytovú náhradu nie vo forme náhradného bytu, ale (len) vo forme náhradného ubytovania alebo prístrešia. O druhú výnimku zo spomenutej zásady ide vtedy, ak sa rozvedený manžel, ktorý má byt vypratať, za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči druhému manželovi alebo voči bl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bolo ich manželstvo rozvedené, bývalí manželia sa nedohodli o tom, kto z nich bude byt naďalej užívať ako nájomca a člen družstva a za akých podmienok je druhý z manželov povinný byt vypratať, preto navrhovateľka podala návrh na súd (§ 705 ods ... rozhoduje na návrh jedného z rozvedených manželov, o zrušení tohto práva, ako aj o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu) môže súd, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo len ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Konanie v mene právnickej osoby totiž nevylučuje trestnoprávnu zodpovednosť takto konajúcej osoby, ak svojím konaním napĺňa znaky skutkovej podstaty niektorého z trestných činov upravených v Trestnom zákone. Predstava dovolateľov, podľa ktorej ich už len toto špecifické postavenie - člena štatutárneho orgánu právnickej osoby - zbavuje možnej trestnoprávnej zodpovednosti z dôvodu, že trestnoprávne zodpovedným subjektom môže byť len fyzická osoba, je nesprávna. Aj osoba v uvedenom postavení – v posudzovanom prípade člena predstavenstva družstva - je totiž povinná konať v súlade s Trestným zákono ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tohto družstva bola „výstavba bytov ... pre členov družstva.“ Z hľadiska Obchodného zákonníka (v znení účinnom v čase uzavierania uvedených dohôd – rok 1993) možno tieto dohody chápať ako záväzok členov družstva k ďalšej majetkovej účasti (okrem členských ... zálohové členské podiely“ zaplatené členmi družstva – poškodenými sa stali majetkom družstva, ako uvádzajú obvinení v dovolaní, nakoľko okrem členského vkladu (ktorý bol v posudzovanom prípade vo výške 100 Sk) ide zo strany členov družstva o ich ďalšie ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Odvolací súd so zreteľom na obsah správnych spisov konštatuje, že správny výklad ustanovenia § 103 ods. 2 ZoSP spočíva jednak v pochopení, že toto ustanovenie upravuje výšku dávky a nie podmienky pre jej priznanie a jednak v tom, že výkladom zákona nemožno rozširovať podmienky pre priznanie toho ktorého inštitútu v ňom uvedeného. Ak sú podmienky pre priznanie dávky garančného poistenia ustanovené v § 102, nemožno z ustanovenia § 103 pridávať ďalšie podmienky zákonodarcom nevyrieknuté. Ustanovenie § 18 ods. 3 ZoSP stanovuje, že nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nároky tohto zamestnanca, ktorými sú a) nárok na mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti, b) nárok na príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu, c) nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, d) nárok ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Dovolací súd nesúhlasí s názorom odvolacieho súdu, že registrový súd rozhoduje len o právach a povinnostiach právnickej osoby ako účastníka konania. Vykonaním zápisu, jeho zmeny, resp. výmazom určitého zápisu z obchodného registra dochádza k zmene práv a povinností osôb dotknutých zápisom. Výmazom osoby konateľa a spoločníkov, títo strácajú reálnu možnosť riadiť spoločnosť, resp. sa podieľať na zisku spoločnosti. V prípade nahradenia vymazaných osôb z obchodného registra inými osobami, novozapísané osoby nadobúdajú všetky práva a povinnosti, ktoré zákon spája s výkonom jednotlivých funkcií ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Obchodného zákonníka. Uvedené ustanovenia sú použiteľné len za podmienky prijatia uznesenia valným zhromaždením alebo členskou schôdzou, kedy spoločník, akcionár alebo člen družstva podá na súd návrh na vyhlásenie uznesenia za neplatné. Tieto ustanovenia sa nedajú aplikovať na odstránenie nezákonnosti spôsobenej konaním registrového ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Vyrovnací podiel sa určí pomerom splateného členského vkladu doterajšieho člena násobeného počtom ukončených rokov jeho členstva k súhrnu splatených členských vkladov všetkých členov násobených ukončenými rokmi ich členstva. Pre určenie vyrovnacieho podielu je rozhodný stav čistého obchodného imania družstva podľa účtovnej závierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Pri určovaní výšky vyrovnacieho podielu sa neprihliada na imanie, ktoré je v nedeliteľnom fonde, a ak to vyplýva zo stanov, aj v iných zabezpečovacích fondoch. Takisto sa neprihliada na vklady členov s kratším ako ročným členstvom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pokiaľ stanovy neurčujú inak. Stanovy žalovaného z 21. januára 1993 obsahujú článok 21, podľa ktorého pri zániku členstva má doterajší člen družstva nárok na vysporiadanie za bežný rok, v ktorom došlo k ukončeniu členstva do 6 mesiacov po schválení ročnej účtovnej závierky ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.