Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079913
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63688
USSR: 34772
NSČR: 121697
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421654
Krajské súdy (ČR): 41627
Posledná aktualizácia
24.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: členská schôdza


Približný počet výsledkov: 118 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: členská schôdza
  • clensky nájdené 24374 krát v 3661 dokumentoch
  • schodza nájdené 788 krát v 270 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 23 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Krajské súdy SR 317 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Kľúčové slová: vylúčenie člena družstva, členská schôdza, súdna ochrana vylúčeného člena družstva

Zbierka NS 4/2000
R 73/2000
Rozsudok
Právna veta: Ak o vylúčení člena družstva nerozhodla členská schôdza (pokiaľ by podľa stanov bola na to oprávnená), ale iný orgán družstva, môže účinne o odvolaní člena proti rozhodnutiu o vylúčení rozhodnúť výlučne iba členská schôdza. Pokiaľ o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení rozhodol iný orgán ako členská schôdza, s takým rozhodnutím zákon nespája žiadne právne dôsledky. Uplatniť úspešne právo na súdnu ochranu proti rozhodnutiu o vylúčení podľa §231 ods. 4 Obchodného zákonníka možno iba za predpokladu, že o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení rozhodla členská schôdza (zhromaždenie delegátov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. zamietol návrh navrhovateľky, ktorým sa domáhala, aby súd určil, že rozhodnutie predstavenstva OSBD v T. o jej vylúčení z družstva je neplatné. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že podľa § 231 ods. 4 Obchodného zákonníka súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami. Navrhovateľka sa návrhom nesprávne domáha určenia, že rozhodnutie predstavenstva OSBD v T. o jej vylúčení z .
Kľúčové slová: neplatnosť uznesenia členskej schôdze, predstavenstvo družstva, námietky, členská schôdza

Zbierka NS 3/2016
R 21/2016
Uznesenie
Právna veta: Pre posúdenie účinnosti doručovania námietok predstavenstvu družstva je rozhodujúce, aby tieto člen družstva oznámil družstvu v lehote uvedenej v ustanovení § 242 ObZ, pretože družstvo je subjektom práva. Návrh na vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze je podaný včas, ak námietka člena družstva bola doručená v zákonnej lehote družstvu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Dunajská Streda rozsudkom č. k. 5Cb 68/2008 – 287 zo dňa 30.10.2012 určil, že uznesenie mimoriadnej členskej schôdze P. D. v H. č. 16 z 15.3.2008, ktorým členská schôdza schválila volebný poriadok pre voľbu členov predstavenstva a kontrolnej komisie, zrušila rozhodnutie predstavenstva družstva zo 17.10.2007 o vylúčení Zoltána Bodóa, schválila obnovenie členstva Z. B. v P. D. v H., schválila zmenu stanov, odvolala doterajších členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva, zvolila nového .
Kľúčové slová: členská schôdza, družstvo, vznik a zánik členstva

Zbierka NS 1/1999
R 15/1999
Uznesenie
Právna veta: Návrh, aby súd vyhlásil rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné, môže podať iba člen, ktorého sa rozhodnutie týka, a podľa § 231 Obchodného zákonníka je zaručením jeho práva na súdnu ochranu. Ak člen družstva, ktorý bol rozhodnutím členskej schôdze z družstva vylúčený, podal návrh,aby súd vyhlásil rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné (§ 231 ods. 4 Obchodného zákonníka), nemôže súd návrh zamietnuť s odôvodnením, že navrhovateľ nepožiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi, ktorá uznesenie o jeho vylúčení prijala, alebo že námietku neoznámil predstavenst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. konanie o vyslovenie neplatnosti právnych úkonov vykonaných následne po členskej schôdzi družstva, konanej dňa 7. júna 1994, zastavil. Vo zvyšku návrh zamietol. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ požadoval, aby súd vyslovil neplatnosť uznesenia členskej schôdze zo dňa 7. júna 1994, ktorým bolo rozhodnuté o jeho vylúčení z družstva. Súčasne navrhol, aby súd vyslovil, že právne úkony, vykonané následne po tejto členskej schôdzi, sú neplatné. Navrhovateľ pred začatím pojednávania .
Právna veta: Súčasne v zmysle judikatúry nemôže konajúci súd návrh vylúčeného člena družstva na vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia členskej schôdze o jeho vylúčení zamietnuť pre nezaprotokolovanie jeho námietky na členskej schôdzi alebo neoznámenie námietky predstavenstvu do jedného mesiaca od konania tejto schôdze.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 17/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ I., bytom B., 2/ H., bytom B. proti žalovanému: P., so sídlom D., IČO: X., zast. JUDr. Ľ., advokátkou, Z., o neplatnosť uznesenia členskej schôdze, na odvolanie žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo dňa 20.10.2005, č. k. 18 Cbs 16/2004-167, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Nitre zo dňa 20.10.2005, č. k. .
Právna veta: Podľa § 242 Obchodného zákonníka, na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia členskej schôdze, pokiaľ je uznesenie v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh súdu môže člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi, ktorá uznesenie prijala alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania tejto schôdze. Návrh možno na súd podať len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky, alebo od oznámenia námietky predstavenstvu. Ustanovenie zakotvuje možnosť člena družstva podať návrh na súd, aby vyhlási ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 47 /2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: Ing. F. , K.B. proti žalovanému: T.B.T. , IČO: X. , zastúpeného advokátkou JUDr. A.M.B. , o vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze žalovaného , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Kra jského súdu v Trnave zo dňa 15.mája .
Kľúčové slová: členská schôdza

Zbierka NS 7/2017
R 58/2017
Uznesenie
Právna veta: I. Súd svojím rozhodnutím nie je oprávnený meniť podmienky kreovania štatutárneho orgánu právnickej osoby, nakoľko tieto sú stanovené zákonom. II. Na uznesenia prijaté na členskej schôdzi družstva je potrebné hľadieť ako na platné až do vyslovenia rozhodnutia o ich neplatnosti súdom.

Úryvok z textu:
1. Žalobcovia svojou žalobou zo dňa 02. 05. 2014 napadli prijaté uznesenia na náhradnej členskej schôdzi žalovaného konanej dňa 10. 04. 2014 (ďalej len „schôdza“). Nakoľko na uvedenej schôdzi boli za členov predstavenstva žalovaného zvolené nasledovné osoby: V. Š., A. P., J. C., Š. B., a M. P., súd prvej inštancie postupoval podľa ust. § 21 ods. 1 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku a ako predbežnú otázku sa svojím rozhodnutím snažil vyriešiť, kto je oprávnený konať za žalovaného. Súd prvej inštancie vo .
Právna veta: Je tiež potrebné poukázať na skutočnosť, že podmienky súdnej ochrany člena družstva, ktorého sa rozhodnutie o vylúčení týka, sú upravené v § 231 ods. 4 Obchodného zákonníka, ktoré má špecifickú povahu a nemožno naň aplikovať podmienky, stanovené v § 242 Obchodného zákonníka pre ostatné prípady preskúmavania rozhodnutí členskej schôdze súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ I., 2/ H., proti žalovanému: P., o neplatnosť uznesenia členskej schôdze, vedenej na Krajskom súde v Nitre pod sp .zn. 18 Cbs 16/2004, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu odvolacieho č. k. 2 Obo 374/2005–190 zo dňa 15. novembra 2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok odvolacieho súdu z 15. novembra .
Právna veta: Jednou zo zložiek verejnej správy je aj záujmová samospráva. Medzi záujmovú samosprávu patria najmä rôzne stavovské organizácie, pričom tento okruh nie je definitívny. V podmienkach poľovníckeho združenia možno hovoriť o záujmovej samospráve sui generis, keď členov spája záujem na výkone práva poľovníctva, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme, člen poľovníckeho združenia musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a musí byť držiteľom platného poľovného lístka, prípadne môže ísť o vlastníka poľovného pozemku. Člen poľovníckeho združenia je v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds /1/2014 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z. by tom Ľ. , proti žalovanému : Slovenský poľovnícky, zväz, Poľovn íck e združenie Magura, Turčianske Kľačany, IČO: 361 322 76 , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného a o nesúhlase Krajského súdu v Žiline s postúpením veci Okresným súdom Martin , takto r o z h o d o l : Nesúhlas Krajského súdu v Žiline s postúpením veci n i e j e d ô v o d n ý. O d ô v o d n e n i e : .
Kľúčové slová: stanovy družstva, družstvo, vznik a zánik členstva

Zbierka NS 6/1996
R 57/1996
Právna veta: Vznik a zánik členstva fyzickej alebo právnickej osoby v družstve upravuje Obchodný zákonník, ktorý pripúšťa podrobnejšiu úpravu členstva, jeho vzniku a zániku tiež v Stanovách družstva. Zákonom určené spôsoby zániku členstva nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi v Stanovách.

Úryvok z textu:
... s poukazom na ustanovenie čl. 54, 55 a 56 stanov žalovaného v I. rade, prijatých jeho členskou schôdzou 5. septembra 1992, ktoré boli súčasťou zápisu žalovaného v I. rade do obchodného registra 15. septembra 1993 ... základe ktorých došlo k uzavretiu predmetnej zmluvy boli riadne zaregistrované. Členská schôdza, konaná 5. septembra 1992, bola kompetentná určiť rozsah súhlasu, potrebného na delimitáciu. Členská schôdza schválila trojpätinový súhlas členov jednej samosprávy. Táto podmienka bola pri prevode .
Kľúčové slová: stanovy družstva, vznik a zánik členstva, družstvo

Zbierka NS 6/1996
R 58/1996
Uznesenie
Právna veta: Ak podľa stanov družstva je podmienkou členstva v družstve pracovný vzťah člena k družstvu, dňom zániku pracovného vzťahu zaniká zo zákona aj jeho členstvo v družstve. Vo veci zrušenia pracovného vzťahu je aj v takomto prípade na prejednanie vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
... rozhodol na základe neúplne zisteného skutkového stavu. Rozhodnutia predstavenstva z 22. marca 1994 a 28. marca 1994, potvrdené členskou schôdzou, sú v rozpore s kogentnými ustanoveniami Obeh. zák., ktorý okamžité zrušenie členstva v družstve neumožňuje, takže v tejto ... Súd dospel k záveru o predčasnosti žaloby, nakoľko o odvolaní žalobcov zo 6. apríla 1994 do vyhlásenia rozsudku členská schôdza nerozhodla, neskúmal však, prečo sa tak za 12 mesiacov nestalo. Ako členovia družstva nevedia vec urýchliť a .
Merito Mzda.
Kľúčové slová: mzda všeobecné ustanovenia, vnútrodružstevné pravidlá, spôsob odmeňovania

Zbierka NS 5-6/1994
R 76/1994
Rozsudok
Právna veta: Dojednanie člena s družstvom o odmene za prácu v družstve odkazujúce na platné vnútrodružstevné pravidlá odmeňovania nevylučuje neskoršie jednostranné určenie konkrétneho spôsobu odmeňovania v súlade s pravidlami prijatými členskou schôdzou družstva.

Úryvok z textu:
... vnútrodružstevnými predpismi upravujúcimi odmeňovanie v družstve, a to s čl. 51 stanov družstva a čl. 1 Pravidiel odmeňovania, schválených výročnou členskou schôdzou 28. 2. 1992. Uvedené predpisy totiž umožňujú predstavenstvu rozhodovať o úprave odmeňovania jednotlivých členov v závislosti od hospodárskych výsledkov družstva .
Právna veta: O žalobe na určenie neplatnosti uznesení členskej schôdze poľovníckeho združenia sa koná a rozhoduje v civilnom sporovom konaní, na ktoré je v prvej inštancii vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
... sporového poriadku (ďalej len „C.s.p.“). 8. Žalobcovia v žalobe namietajú, že 13. januára 2017 sa uskutočnila členská schôdza ktorá prijala rozhodnutie, ktorým dobrovoľne rozpustila združenie žalovaného, pričom v rozpore s čl. 11 ods. 2 stanov im nebola ... doručená pozvánka na túto členskú schôdzu na ktorej sa zúčastnili aj osoby, ktoré boli zo združenia už vylúčené, čím došlo k porušeniu ustanovení stanov žalovaného .
Kľúčové slová: zrušenie a likvidácia družstva

Zbierka NS 6/2006
R 56/2006
Rozsudok
Právna veta: Rozdelenie družstva je samostatnou formou vzniku družstva, ktorá v ustanovení § 257 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka nie je uvedená, a preto v takom prípade zrušenie družstva podľa tohto ustanovenia možné nie je.

Úryvok z textu:
... ktoré zjavne robí všetko preto, aby predišlo likvidácii zo strany buď súdom usta­ noveného likvidátora alebo likvidátora, ktorého by odsúhlasila členská schôdza UBD K. Okrem toho navrhovatelia poukazujú na rozpornosť v ko­ nám odporcu aj v tom, že napriek tomu, že zákon .
Kľúčové slová: družstvo, zrušenie a likvidácia družstva, likvidácia družstva

Zbierka NS 4/2005
R 39/2005
Rozsudok
Právna veta: Súd môže nariadiť likvidáciu družstva iba vtedy, ak družstvo uvedené v ustanovení § 765 ods. 1 Obchodného zákonníka nepožiada o vykonanie zmien v obchodnom registri a v ustanovenej lehote neurobí tak ani po výzve súdu.

Úryvok z textu:
... by sa „oprávnené osoby roz­ hodli pre družstvo", pretože ďalšie podnikanie v družstevnej forme neschvá­ lili oprávnené osoby, ale len členská schôdza družstva (žalovaného) pri sú­ časnom ignorovaní schváleného (a teda aj pre žalovaného a jeho orgány) zá­ väzného transformačného projektu. ... v K. Uznesením Okresného súdu B. B., sp. zn. QT 592/S. 7, 29. marca 1996 je konštatované, že členská schôdza konaná dňa 2. februára 1993 a 19. decembra 1995 prijala zmenu stanov a družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.