Nájdené rozsudky pre výraz: členská schôdza

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 98

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
555 dokumentov
3 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 242 Obchodného zákonníka, na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia členskej schôdze, pokiaľ je uznesenie v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh súdu môže člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi, ktorá uznesenie prijala alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania tejto schôdze. Návrh možno na súd podať len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky, alebo od oznámenia námietky predstavenstvu. Ustanovenie zakotvuje možnosť člena družstva podať návrh na súd, aby vyhlási ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 47 /2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: Ing. F. , K.B. proti žalovanému: T.B.T. , IČO: X. , zastúpeného advokátkou JUDr. A.M.B. , o vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze žalovaného , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Kra jského súdu v Trnave zo
Kľúčové slová: členská schôdza
R 58/2017
Právna veta: I. Súd svojím rozhodnutím nie je oprávnený meniť podmienky kreovania štatutárneho orgánu právnickej osoby, nakoľko tieto sú stanovené zákonom. II. Na uznesenia prijaté na členskej schôdzi družstva je potrebné hľadieť ako na platné až do vyslovenia rozhodnutia o ich neplatnosti súdom.

Úryvok z textu:
1. Žalobcovia svojou žalobou zo dňa 02. 05. 2014 napadli prijaté uznesenia na náhradnej členskej schôdzi žalovaného konanej dňa 10. 04. 2014 (ďalej len „schôdza“). Nakoľko na uvedenej schôdzi boli za členov predstavenstva žalovaného zvolené nasledovné osoby: V. Š., A. P., J. C., Š. B., a M. P., súd prvej inštancie postupoval podľa ust. § 21 ods. 1 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku a ako predbežnú otázku sa svojím rozhodnutím snažil vyriešiť, kto je oprávnený konať za žalovaného. Súd prvej in
Právna veta: Pre posúdenie účinnosti doručovania námietok predstavenstvu družstva je rozhodujúce, aby tieto člen družstva oznámil družstvu v lehote uvedenej v ustanovení § 242 ObZ, pretože družstvo je subjektom práva. Návrh na vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze je podaný včas, ak námietka člena družstva bola doručená v zákonnej lehote družstvu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Dunajská Streda rozsudkom č. k. 5Cb 68/2008 – 287 zo dňa 30.10.2012 určil, že uznesenie mimoriadnej členskej schôdze P. D. v H. č. 16 z 15.3.2008, ktorým členská schôdza schválila volebný poriadok pre voľbu členov predstavenstva a kontrolnej komisie, zrušila rozhodnutie predstavenstva družstva zo 17.10.2007 o vylúčení Zoltána Bodóa, schválila obnovenie členstva Z. B. v P. D. v H., schválila zmenu stanov, odvolala doterajších členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva, zvolil
Kľúčové slová: vznik a zánik členstvadružstvočlenská schôdza
R 15/1999
Právna veta: Návrh, aby súd vyhlásil rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné, môže podať iba člen, ktorého sa rozhodnutie týka, a podľa § 231 Obchodného zákonníka je zaručením jeho práva na súdnu ochranu. Ak člen družstva, ktorý bol rozhodnutím členskej schôdze z družstva vylúčený, podal návrh,aby súd vyhlásil rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné (§ 231 ods. 4 Obchodného zákonníka), nemôže súd návrh zamietnuť s odôvodnením, že navrhovateľ nepožiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi, ktorá uznesenie o jeho vylúčení prijala, alebo že námietku neoznámil predstavenst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. konanie o vyslovenie neplatnosti právnych úkonov vykonaných následne po členskej schôdzi družstva, konanej dňa 7. júna 1994, zastavil. Vo zvyšku návrh zamietol. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ požadoval, aby súd vyslovil neplatnosť uznesenia členskej schôdze zo dňa 7. júna 1994, ktorým bolo rozhodnuté o jeho vylúčení z družstva. Súčasne navrhol, aby súd vyslovil, že právne úkony, vykonané následne po tejto členskej schôdzi, sú neplatné. Navrhovateľ pred začatím
Právna veta: Ak o vylúčení člena družstva nerozhodla členská schôdza (pokiaľ by podľa stanov bola na to oprávnená), ale iný orgán družstva, môže účinne o odvolaní člena proti rozhodnutiu o vylúčení rozhodnúť výlučne iba členská schôdza. Pokiaľ o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení rozhodol iný orgán ako členská schôdza, s takým rozhodnutím zákon nespája žiadne právne dôsledky. Uplatniť úspešne právo na súdnu ochranu proti rozhodnutiu o vylúčení podľa §231 ods. 4 Obchodného zákonníka možno iba za predpokladu, že o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení rozhodla členská schôdza (zhromaždenie delegátov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. zamietol návrh navrhovateľky, ktorým sa domáhala, aby súd určil, že rozhodnutie predstavenstva OSBD v T. o jej vylúčení z družstva je neplatné. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že podľa § 231 ods. 4 Obchodného zákonníka súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami. Navrhovateľka sa návrhom nesprávne domáha určenia, že rozhodnutie predstavenstva OSBD v T. o jej vyl
Právna veta: Je tiež potrebné poukázať na skutočnosť, že podmienky súdnej ochrany člena družstva, ktorého sa rozhodnutie o vylúčení týka, sú upravené v § 231 ods. 4 Obchodného zákonníka, ktoré má špecifickú povahu a nemožno naň aplikovať podmienky, stanovené v § 242 Obchodného zákonníka pre ostatné prípady preskúmavania rozhodnutí členskej schôdze súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ I., 2/ H., proti žalovanému: P., o neplatnosť uznesenia členskej schôdze, vedenej na Krajskom súde v Nitre pod sp .zn. 18 Cbs 16/2004, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu odvolacieho č. k. 2 Obo 374/2005–190 zo dňa 15. novembra 2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok odvolacieho súdu z 15.
Právna veta: Z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že PZ Jasenov podalo žiadosť o vyškrtnutie žalobcu zo zoznamu členov poľovníckej stráže. V prílohe žiadosti PZ Jasenov predložilo zápisnicu zo zasadnutia Výboru PZ Jasenov konaného dňa 25.11.2013 v Miroli, podľa ktorého Výbor PZ Jasenov prijal uznesenie č. 4/2013, ktorým schválil odobratie poľovníckej stráže žalobcovi zo zdravotných dôvodov. Ďalej PZ Jasenov k žiadosti o vyškrtnutie priložilo uznesenie č. 1/2014 z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 12.01.2014 v Miroli, ktorá schválila vyškrtnutie žalobcu zo zoznamu členov poľovníckej stráže. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo /161/2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Kataríny Benczovej v právnej veci žalobcu: P. S., bytom D. D. , K. , právne zastúpeného: Mgr. Jaroslav Martiňuk, advokát so sídlom Branisková 7, Košice, proti žalovanému: Okresný úrad Svidník, poz emkový a lesný odbor, so sídlom So
Právna veta: Poľovnícke združenie má svoje orgány – členská schôdza, výbor poľovníckeho združenia a dozorná rada (kontrolór) poľovníckeho združenia (§ 7 Stanov). Podrobne je upravené disciplinárne (kárne) konanie a uloženie disciplinárneho (kárneho) opatrenia (§ 13 Stanov). Situácia sa nezmenila ani za účinnosti nového zákona o poľovníctve č. 247/2009 Z.z. od 1. septembra 2009. Z ustanovení zákona č. 247/2009 Z.z. vyplýva, že poľovnícke združenie je poľovníckou organizáciou založenou podľa tohto zákona, ktorá je neziskovou organizáciou, ktorá združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Idy Hanzelovej, JUDr. Jany Baricovej, JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu : M. Z. , bytom B. X. zastúpeného advokátom JUDr. Štefanom Bugalom, so sídlom v Trnave, Fándlyho 23 , proti žalovanému : Poľovnícke združenie „DOLINA“ B. , so
Kľúčové slová: družstvo
R 62/2005
Právna veta: Občiansky súdny poriadok, ani iný všeobecne záväzný právny predpis nezakazuje, aby na tom istom stupni rozhodoval vo veci opakovane ten istý senát alebo sudca. Toto nie je dôvod na vylúčenie sudcu z konania a rozhodovania vo veci.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zo 14. marca 2000, č. k. 1 Obo 161/99-161, zmenil rozsudok Krajského súdu v Z. z 25. februára 1999, č. k. 19 Cb 16/97-132, ktorým bolo žalobe vyhovené tak, že odvolací súd ža­ lobu zamietol. Odvolací súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že predmetom konania je návrh, aby súd vyslovil neplatnosť rozhodnutia predstavenstva žalovaného - R. d. P. o zrušení členstva žalobkyne v družstve s poukazom na ustanovenie zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom druž
MENU