Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
842764
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51135
USSR: 30515
NSČR: 106785
NSSČR: 56972
USČR: 69997
EUR-LEX (sk): 11140
EUR-LEX (cz): 11178
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402740
Krajské súdy (ČR): 31287
Posledná aktualizácia
16.01.2018 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: Členský podiel v bytovom družstve


Približný počet výsledkov: 29 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Členský podiel v bytovom družstve
  • clensky nájdené 17197 krát v 2906 dokumentoch
  • podiel nájdené 15417 krát v 2947 dokumentoch
  • v nájdené 3031253 krát v 51130 dokumentoch
  • bytovy nájdené 8697 krát v 1767 dokumentoch
  • druzstvo nájdené 1978 krát v 606 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 24 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 119 dokumentov


V konaní o zrušenie práva spoločného nájmu bytu nie je daný zákonný podklad vytvárajúci priestor na finančné vyrovnanie hodnoty členského podielu družstevného bytu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V zmysle ustanovení § 705 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka súd pri rozhodovaní prihliada na celý komplex rozhodujúcich okolností (najmä na záujem maloletých detí, stanovisko prenajímateľa, sociálnu, zdravotnú, finančnú situáciu, príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva, mieru, ktorou sa bývalí manželia pričinili o nadobudnutie bytu a oprávnené potreby účastníkov), do rámca ktorého ale nepatria skutočnosti, ktoré sú významné pri vyporiadaní ich spoluvlastníctva (či už podielového alebo bezpodielového). Dovolací súd súhlasí s dovolateľkou, že v konaní o zrušenie práva spoločného nájmu bytu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Z ustanovenia § 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že so zánikom manželstva rozvodom nie je zo zákona spojený aj zánik spoločného členstva rozvedených manželov v družstve, ale k jeho zániku je potrebná dohoda rozvedených manželov alebo rozhodnutie súdu o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu rozvedenými manželmi. Ak vzniklo za trvania manželstva nielen právo spoločného užívania družstevného bytu, ale i spoločné členstvo v bytovom družstve, potom hodnota práv a povinností spojených s užívaním tohto bytu je spoločnou majetkovou hodnotou, ku ktorej musí súd pri vyporiadaní bezpodielov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... členského podielu v bytovom družstve vyporiadať skôr, ako dôjde k zániku spoločného členstva rozvedených manželov v družstve“. Odvolací súd túto otázku riešil tak, že „aj keď dôjde k zániku manželstva a k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v prípade vyporiadania členského podielu v bytovom družstve ... „či je možné v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov cenu členského podielu v bytovom družstve vyporiadať skôr, ako dôjde k zániku spoločného členstva rozvedených manželov ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa § 150 Občianskeho zákonníka pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Citova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ich bezpodielového spoluvlastníctva k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prejednávanej veci však predmetom bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov konania nie je spoločný členský podiel v bytovom družstve, ale spoločná nehnuteľnosť - byt. Odvolací súd sa nesprávne postavil k riešeniu otázky tzv. prínosu navrhovateľa do bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov v ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Ak zanikne BSM, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (viď § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Vyporiadanie BSM podľa tohto ustanovenia pozostáva jednak zo stránky kvalitatívnej, t.j. usporiadania vlastníctva k jednotlivým veciam patriacich do BSM, jednak zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka hodnotových podielov účastníkov – bývalých manželov. Pre vyporiadanie je preto podstatná cena jednotlivých vecí patriacich do BSM. Pri určení ich ceny sa síce vychádza zo stavu ku dňu zániku BSM, avšak z ceny vecí v čase vyporiadania BSM. Uvedené platí tak pre urče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Cdo 29/2000, 3 Cdo 105/2007, 3 Cdo 56/2008, 3 Cdo 88/2010, v zmysle ktorých všeobecnou cenou členského podielu v bytovom družstve je cena, za ktorú je možné v danom mieste a čase (vyporiadania BSM) nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Pod odňatím možnosti konať pred súdom v zmysle tohto ustanovenia treba rozumieť taký závadný procesný postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia jeho procesných práv, priznaných mu v občianskom súdnom konaní za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Právo účastníkov konania na doručenie procesných vyjadrení ostatných účastníkov treba považovať za súčasť práva na spravodlivý proces. Nedoručenie vyjadrenia účastníka konania druhému účastníkovi konania vytvára stav nerovnosti účastníkov v konaní pred súdom, čo je v rozpore s princípom kontradiktórnosti kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 490,21 Eur) so 16,5 % úrokom od 1.6.2003 do zaplatenia, všetko do 3 dní, z titulu vyrovnania členského podielu v bytovom družstve, keď predchádzajúcimi rozhodnutiami vo zvyšku návrh zamietol. V rovnakej lehote uložil žalovanej povinnosť zaplatiť právnemu zástupcovi žalobcu náhradu trov konania ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Merito o vyrovnanie z titulu členského podielu v bytovom družstve
... 508, zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy 4 973,61 Eur do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia titulom vyrovnania členského podielu v bytovom družstve voči žalobcovi, vo zvyšku žalobu zamietol a vyslovil, že o trovách konania rozhodne až po právoplatnosti rozhodnutia vo ... proti žalovanej K., bývajúcej v T., zastúpenej JUDr. V., advokátom so sídlom v M., o vyrovnanie z titulu členského podielu v bytovom družstve, vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 9 C 299/2012, o dovolaní žalovanej proti rozsudku ...
Súvisiace predpisy:
299/2012
Merito o určenie, že žalobcom pripadol členský podiel družstevného bytu
... C 289/1998-254 zamietol žalobu žalobcu 1/, ktorou sa domáhal určenia, že mu podľa poslednej vôli poručiteľky Z. pripadol členský podiel v Bytovom družstve Centrum k 1 - izbovému bytu č. X. v B.. Konanie o tej istej žalobe žalobcu 2/ z dôvodu jej späťvzatia ...
Súvisiace predpisy:
95/2008, 289/1998, 67/2006
Merito o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode maneželstva
... členského podielu v bytovom družstve, ktorá tvorí predmet tohto spoluvlastníctva treba vychádzať z tej ceny, ktorú tento členský podiel má v čase vyporiadania. Inak by bol jeden z manželov nepomerne zvýhodnený alebo znevýhodnený oproti druhému, pretože vychádzaním z ceny členského podielu v bytovom družstve ...
Súvisiace predpisy:
8/2007, 16/1996, 40/2002, 20/2006
Merito o určenie neplatnosti dohody o prevode členských práv a povinností v Stavebnom bytovom družstve
... vykonateľných pohľadávok, previedla na odporcu 2/. Stotožnil sa aj s právnym názorom súdu prvého stupňa, podľa ktorého členský podiel v bytovom družstve predstavuje súbor majetkových a nemajetkových (osobných) práv a povinností člena družstva a exekúcia naň podľa § ... 2 2 Cdo 51/2008 v bytovom družstve, patriaci potom odporkyni 1/ ako iné majetkové právo. Členský podiel v bytovom družstve je súborom majetkových a nemajetkových (osobných) práv a povinností člena družstva. Majetkový aspekt resp. právo nie ...
Súvisiace predpisy:
233/1995, 99/1963, 51/2008, 142/2007, 29/2006
Merito zrušeie a vyporiadanie podielového spoluvalstníctva
... Občianskeho zákonníka), predmetom ktorého je členský podiel v bytovom družstve, a pokiaľ tento členský podiel nepatrí pozostalému manželovi (§ 707 ods. 2 druhá veta Občianskeho zákonníka), súd potvrdí nadobudnutie členského podielu v bytovom družstve podľa dedičských podielov všetkým dedičom, ... princíp individuálneho členstva v družstve. Nie je však vylúčené, že za určitých okolností sa členský podiel v bytovom družstve stane spoločným majetkom viacerých osôb (nepôjde tu však ani o spoločné členstvo v bytovom ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 230/2009, 513/1991, 85/2008, 98/1998
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.