Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
984254
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33761
NSČR: 115434
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
25.03.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: Členský podiel v bytovom družstve


Približný počet výsledkov: 37 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Členský podiel v bytovom družstve
  • clensky nájdené 21245 krát v 3412 dokumentoch
  • podiel nájdené 17109 krát v 3340 dokumentoch
  • v nájdené 3598818 krát v 60403 dokumentoch
  • bytovy nájdené 9897 krát v 2092 dokumentoch
  • druzstvo nájdené 2847 krát v 876 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 26 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 126 dokumentov


Právna veta: V zmysle ustanovení § 705 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka súd pri rozhodovaní prihliada na celý komplex rozhodujúcich okolností (najmä na záujem maloletých detí, stanovisko prenajímateľa, sociálnu, zdravotnú, finančnú situáciu, príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva, mieru, ktorou sa bývalí manželia pričinili o nadobudnutie bytu a oprávnené potreby účastníkov), do rámca ktorého ale nepatria skutočnosti, ktoré sú významné pri vyporiadaní ich spoluvlastníctva (či už podielového alebo bezpodielového). Dovolací súd súhlasí s dovolateľkou, že v konaní o zrušenie práva spoločného nájmu bytu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 26 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. L. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. K. P., advokát kou so sídlom v K. , proti žalovanému Š. Č. , bývajúcemu v K. , zastúpenému JUDr. A. J., advokátkou so sídlom v K. , o zrušenie práva spoločného nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 15 C 1137/ 20 01, na dovol anie žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 29. októbra 2009 sp. zn. 5 .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Zbierka NS 3/2008
R 27/2008
Rozsudok
Kľúčové slová: zrušenie spoluvlastníctva, člen družstva, členský podiel v bytovom družstve
Právna veta: Ak do troch rokov od zániku manželstva zaniklo spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve (§ 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka), môže sa po uplynutí tohto obdobia ten z rozvedených manželov, ktorý sa nestal členom družstva, úspešne domáhať voči druhému manželovi zaplatenia polovice hodnoty členského podielu titulom vyporiadania spoločného majetkového práva za použitia analógie § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Toto majetkové právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe podľa § 101 Občianskeho zákonníka. Premlčacia doba začína plynúť nasledujúci deň po dni, od ktorého upl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Poprad rozsudkom z 18. septembra 2003, č. k. 9 C 1059/99 — 106, uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 160 080,- Sk, trovy konania v sume 6 600,- Sk a trovy právneho zastúpenia v sume 35 982,-Sk na účet JUDr. S. B., všetko v mesačných splátkach po 1 500,- Sk od 1. októbra 2003 zročných do 20. dňa toho ktorého mesiaca pod hrozbou straty výhody splátok. V prevyšujúcej časti návrh zamietol. Vychádzal zo zistenia, že po rozvode manželstva účastníkov (manželstvo bolo právoplatne .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, nadobudnutý manželmi alebo jedným z nich za trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, predstavuje majetok (hodnotu), ktorý sa v rámci konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vyporiadava. Pokiaľ ide o ďalšiu podstatnú právnu otázku, a to otázku ocenenia ob­chodného podielu patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dovolací súd zotrváva v tomto smere na zaužívanej praxi, podľa ktorej sa vychádza z jeho stavu (ktorý je určený jeho kvantitou a kvantitou v d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... manželov, avšak z jeho ceny či cenových relácií platných v dobe vyporiadania (podobne sa tak vy­ chádza aj pri oceňovaní členského podielu v bytovom družstve, teda zo sta­ vu tohto podielu v dobe zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, avšak z ceny zodpovedajúcej dobe, keď sa vyporiadava .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Zbierka NS 3/2002
R 40/2002
Rozsudok
Právna veta: šeobecnou cenou členského podielu v bytovom družstve je cena, za ktorú je možné v danom mieste a čase nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a pod.. Obvykle sa táto všeobecná cena (tiež trhová hodnota) zisťuje porovnaním s už zrealizovanými predajmi a kúpami členských podielov (podobných bytov) v danom čase a mieste.

Úryvok z textu:
Zbierka NS 6-7/1998
R 98/1998
Právna veta: Ak nedôjde medzi dedičmi k vyporiadaniu dedičstva, ktorého predmetom je zostatková hodnota členského podielu v družstevnom byte poručiteľa dohodou podľa ustanovenia § 482 Občianskeho zákonníka #pokiaľ tento členský podiel nepatrí pozostalému manželovi (§ 707 ods. 2, druhá veta Obč. zákonníka), súd potvrdí nadobudnutie členského podielu v bytovom družstve podľa dedičských podielov všetkým dedičom, ktorých dedičské právo bolo preukázané (§ 484, veta prvá Obč. zákonníka a § 175q ods. 1 písm. d/ O.s.p .)

Úryvok z textu:
Právna veta: Z ustanovenia § 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že so zánikom manželstva rozvodom nie je zo zákona spojený aj zánik spoločného členstva rozvedených manželov v družstve, ale k jeho zániku je potrebná dohoda rozvedených manželov alebo rozhodnutie súdu o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu rozvedenými manželmi. Ak vzniklo za trvania manželstva nielen právo spoločného užívania družstevného bytu, ale i spoločné členstvo v bytovom družstve, potom hodnota práv a povinností spojených s užívaním tohto bytu je spoločnou majetkovou hodnotou, ku ktorej musí súd pri vyporiadaní bezpodielov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... členského podielu v bytovom družstve vyporiadať skôr, ako dôjde k zániku spoločného členstva rozvedených manželov v družstve “. Odvolací súd túto otázku rie šil tak, že „aj keď dôjde k zániku manželstva a k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v prípade vyporiadania členského podielu v bytovom družstve ... „či je možné v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov cenu členského podielu v bytovom družstve vyporiadať skôr, ako dôjde k zániku spoločného členstva rozvedených .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa § 150 Občianskeho zákonníka pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Citova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoluvlast níctva k zániku be zpodielového spoluvlastníctva manželov . V prejednávanej veci však predmetom bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov konania nie je spoločný členský podiel v bytovom družstve, ale spoločná nehnuteľnosť - byt . Odvolací súd sa nesprávne postavil k riešeniu otázky tzv. prí nosu navrhovateľa do bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Ak zanikne BSM, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (viď § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Vyporiadanie BSM podľa tohto ustanovenia pozostáva jednak zo stránky kvalitatívnej, t.j. usporiadania vlastníctva k jednotlivým veciam patriacich do BSM, jednak zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka hodnotových podielov účastníkov – bývalých manželov. Pre vyporiadanie je preto podstatná cena jednotlivých vecí patriacich do BSM. Pri určení ich ceny sa síce vychádza zo stavu ku dňu zániku BSM, avšak z ceny vecí v čase vyporiadania BSM. Uvedené platí tak pre urče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Cdo 29/2000, 3 Cdo 105/2007, 3 Cdo 56/2008, 3 Cdo 88/2010, v zmysle ktorých všeobecnou cenou členského podielu v bytovom družstve je cena, za ktorú je možné v danom mieste a čase (vyporiadania BSM) nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Pod odňatím možnosti konať pred súdom v zmysle tohto ustanovenia treba rozumieť taký závadný procesný postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia jeho procesných práv, priznaných mu v občianskom súdnom konaní za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Právo účastníkov konania na doručenie procesných vyjadrení ostatných účastníkov treba považovať za súčasť práva na spravodlivý proces. Nedoručenie vyjadrenia účastníka konania druhému účastníkovi konania vytvára stav nerovnosti účastníkov v konaní pred súdom, čo je v rozpore s princípom kontradiktórnosti kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 490,21 Eur) so 16,5 % úrokom od 1.6.2003 do zaplatenia, všetko do 3 dní, z titulu vyrovnania členského podielu v bytovom družstve, keď predchádzajúcimi rozhodnutiami vo zvyšku návrh zamietol. V rovnakej lehote uložil žalovanej povinnosť zaplatiť p rávnemu zástupcovi žalobcu náhradu trov .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Merito o vyrovnanie z titulu členského podielu v bytovom družstve
... 508 , zaviazal žalovanú na zaplatenie sumy 4 973,61 Eur do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia titulom vyrovnania členského podielu v bytovom družstve vo či žalobcovi, vo zvyšku žalobu zamietol a vyslovil, že o trovách konania rozhodne až po právoplatnosti ... , proti žalovanej K. , bývajúcej v T. , zastúpenej JUDr . V. , advokátom so sídlom v M. , o vyrovnanie z titulu členského podielu v bytovom družstve , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 9 C 299/2012 , o dovolaní žalovanej proti rozsudku .
Súvisiace predpisy:
299/2012
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.