SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1189563
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64727
USSR: 35956
NSČR: 124744
NSSČR: 67459
USČR: 80187
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425629
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
15.07.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: colný dlh


Približný počet výsledkov: 130 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: colný dlh
  • colny nájdené 20711 krát v 1034 dokumentoch
  • dlh nájdené 5284 krát v 2155 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 32 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 123 dokumentov
Krajské súdy SR 128 dokumentov


Právna veta: Samotná skutočnosť, že potvrdenie ručiteľského vyhlásenia žalobcom nebolo urobené na predbežnom colnom vyhlásení alebo na colnom vyhlásení v zmysle bodu 3 Prílohy č. 4 k zákonu č. 199/2004 Z.z., nemá na určitosť, vážnosť i zrozumiteľnosť a z toho vyplývajúcu záväznosť prejavu vôle žalobcu ako ručiteľa žiaden vplyv. Vzor záručnej listiny uvedený v Prílohe č. 4 k zákonu č. 199/2004 Z.z. nevylučuje iné (obsahovo alebo formálne) spôsoby prejavenia vôle byť ručiteľom za colný dlh, ktorý vznikol alebo ktorý by mohol v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru vzniknúť, a ktoré by boli v súlade ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Jany Baricovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci navrhovateľa: E. Š.. s.r.o., so sídlom B., IČO: X., zast. JUDr. J. S., advokátom so sídlom Ž., proti odporcovi: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, vo veci návrhu na preskúmanie rozhodnutia odporcu č. 33200/2006 zo dňa 31. .
Právna veta: Najvyšší súd súhlasí s právnym názorom krajského súdu, že právny poriadok tvorí jednotný celok, má povahu systému, ktorý je ďalej diferencovaný na subsystémy rôznych úrovní (právo súkromné a verejné, právne odvetvia a právne inštitúty), ktoré v sebe zlučujú prvky podľa rôznych kritérií. Neznamená to však, že pokiaľ absentujú v colnom zákone ustanovenia o premlčaní úrokov z omeškania, je možné použiť analógiu s Občianskym zákonníkom. Najvyšší súd súhlasí so žalovaným, že nie je možné použiť analógiu čo sa týka úrokov z omeškania colného dlhu s Občianskym zákonníkom, pretože colný zákon patrí do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD . a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu : Marián Moravčik, UNIPROF, IČO: 17 362 750, Stavbárska 40, Bratislava, zastúpený : JUDr. Martin Sečanský, advokát, Záhradnícka 93, Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom v .
Právna veta: Z ustanovenia článku 236 bodu 2 Colného kódexu Spoločenstva vyplýva, že právo na vrátenie dovozného alebo vývozného cla zaplateného v čase, kedy toto podľa právnych predpisov nebolo dlžné, je koncipované ako preklúzia, t.j. toto právo zaniká jeho neuplatnením v zákonom stanovenom čase, pričom na zánik takéhoto práva sa prihliada ex offo, z úradnej povinnosti. V danom prípade je to v lehote troch rokov odo dňa, kedy bola suma tohto cla oznámená dlžníkovi. Sumu colného dlhu je možné dlžníkovi oznámiť doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia podľa § 36 colného zákona (§ 53 ods. 1 colného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžf/ 43 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petr y Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: DHL Logistics (Slovakia) , spol. s r.o., Diaľničná 2, Senec, právne zastúpený: Advokátska kancelária Andrej Kolárik, s.r.o., Sokolíkova 15, Bratislava , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo .
Právna veta: I. Povinnosť platiť úroky z omeškania, vyplývajúca z vedľajšieho (akcesorického) administratívneho právneho vzťahu, nemôže trvať dlhšie, než trvá hlavný záväzok, pretože uplynutím premlčacej doby sa právo premlčí ako celok. II. Ak dôjde k premlčaniu colného dlhu, nemôže sa potom takýto právny následok uplynutia času nevzťahovať i na úroky z omeškania, ak povinný subjekt vzniesol námietku premlčania vo vzťahu k úrokom z omeškania.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 7. februára 2011 ako i rozhodnutie Colného úradu Nitra zo dňa 26. októbra 2010, ktorým Colný úrad Nitra rozhodol poukazujúc na súlad s bodom 13 Piatej kapitoly "Colná únia" Prílohy IV k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov pod č. 185/2004 Z. z., ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR s § 459 zákona č. 238 /2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších .
Kľúčové slová: colný úrad, colný dlh, ručenie

Zbierka NS 6/2009
R 58/2009
Rozsudok
Právna veta: Ak ručiteľ prevzal ručenie na colnom vyhlásení, zodpovedá iba za colný dlh podľa colného vyhlásenia a nie za dodatočne vyrubený colný dlh, za ktorý sa písomne nezaručil.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v N. zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 47902/2007-1410 zo dňa 6. novembra 2007, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Colného úradu v N., sp. zn. 60293/2007-6158 zo dňa 9. augusta 2007, podlá § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a odvolanie žalobcu zamietol. Týmto rozhodnutím deklarantovi U. T., s. r. o., bol dodatočne vymeraný colný dlh vo výške 9 716 276,- Sk, ktorý vznikol podlá .
Právna veta: I. Konanie colníka, ktorý na colných sprievodkách vnútrozemskej colnej odbočky potvrdil firme pôsobiacej v Slovenskej republike vývoz alkoholu z územia Slovenskej republiky do cudziny, hoci sa nerealizoval, napĺňa v jednočinnom súbehu pojmové znaky skutkových podstát trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona, trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 124 ods. 1 Trestného zákona a trestného činu skrátenia dane podľa § 148 ods. 1 Trestného zákona účinného do 1. septembra 1999 a podľa miery prospechu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením podlá § 256 Trestného poriadku zamietol odvolanie obžalovaného M. N. proti rozsudku Krajského súdu v B. B. zo 17. septembra 1998, sp. zn. 4 T 97/96. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v B. B. zo 17. septembra 1998, sp. zn. 4 T 97/96, bol obžalovaný M. N. uznaný za vinného z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podlá § 158 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), písm. c) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dňa 6. novembra .
Kľúčové slová: colné konanie, colný dlh, prerušenie správneho konania

Zbierka NS 4-5/1998
R 78/1998
Uznesenie
Právna veta: Rozhodnutie colného orgánu o nevyhovení žiadosti o povolenie splátok na úhradu colného dlhu podanej v exekučnom konaní, je rozhodnutím procesnej povahy, ktoré súdnemu preskúmaniu nepodlieha (§ 248 ods. 2 písm. e/ O.s.p..)

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo dňa 16. 7. 1996 rozhodnutie Colnice v B. zo dňa 24. 5. 1996 zmenil tak, že za text: „Colnica Bratislava žiadosti Č.S. B. o povolenie zaplatiť colný dlh doplnil nasledovný text: „v sume 11,148 255 Sk“. V ostatnej časti rozhodnutie Colnice B., ktorým nebolo vyhovené žiadosti žalobcu o povolenie zaplatiť colný dlh v splátkach, potvrdil. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného. Navrhol zrušiť rozhodnutia colných orgánov v .
Kľúčové slová: zodpovednosť za porušenie colných predpisov, colný dlh, fiškálna povaha platby

Zbierka NS 4/2000
R 78/2000
Rozsudok
Právna veta: Clo je peňažnou platbou vyberanou štátom pri vývoze a dovoze tovaru cez štátnu - colnú hranicu. Napriek svojej fiskálnej funkcii clo nemá povahu sankcie.

Úryvok z textu:
Žalobca včas podanou žalobou sa domáhal zrušenia rozhodnutia o vymeraní colného dlhu v celkovej sume 778 005 Sk z motorového vozidla Mercedes Benz 250 D turbo diesel s odôvodnením, že je nepreskúmateľné, nezrozumiteľné a nedostatočne zdôvodnené. Uviedol, že predmetné motorové vozidlo mal len v prenájme (na základe lízingovej zmluvy zo dňa 27. decembra 1991) od spoločnosti S+F V. L., s. r. o., Praha, ktorá ho doviezla do vtedajšej ČSFR zo Spolkovej republiky Nemecko. Do užívania ho prevzal dňa 30. júna 1992 .
Právna veta: Kasačný súd považuje za potrebné uviesť, že nie každý úkon orgánu verejnej správy môže spôsobiť prerušenie plynutia premlčacej lehoty. V danom prípade, musí byť úkon colného úradu v rámci vyberania a vymáhania colného dlhu a zároveň vymerania a vybratia úroku z omeškania, týkajúceho sa dlžnej sumy dovoznej platby relevantným bodom, aktívne pôsobiacim na tento proces. Z vyššie uvedených zákonných ustanovení je v zmysle § 422 ods. 6 zákona č. 238/2001 Z. z. takýmto úkonom písomná upomienka na zaplatenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby doručená dlžníkovi. Ako žalovaný v kasačnej sťažno ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžfk/3/2019 4017201086 3. decembra 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:4017201086.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobkyne: T. V., V. X, X., právne zastúpená: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., advokátska kancelária, .
Kľúčové slová: colný dlh pri vývoze, ex lege, colný dlh

Právna veta: Pokiaľ určitá právna skutočnosť (colný dlh) nastáva ex lege, možno jej vznik deklarovať iba podľa právneho predpisu účinného v období, kedy nastala (rozsudok NS SR sp.zn. 3 Sžf/13/2008, sp.zn. 3 Sžf/8/2010). V danom prípade k odňatiu tovaru colnému dohľadu došlo za účinnosti zákona č. 618/1992 Zb. (účinný od 01. januára 1993 do 30. júna 1996), preto colný dlh vzniká fakticky priamo ex lege, ak nastanú zákonom predpokladané skutočnosti (§ 196 ods. 2 zákona). Preto rozhodnutie colného úradu túto skutočnosť iba deklaruje a formou rozhodnutia colný dlh dlžníkovi oznamuje. Dlžníkovi sa neukladá p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf /14/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: P. F. , bytom P. P., právne zastúpen ý: JUDr. O. K. , advokát om so sídlom S., B., proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Vazovova 2 , Brat islava , za účasti: 1. M. M. , .
Kľúčové slová: daň z pridanej hodnoty, základné zásady daňového konania, dovoz tovaru

Zbierka NS 5/1999
R 105/1999
Rozsudok
Právna veta: Poskytnutie služieb, ktoré nesúvisia s medzinárodnou prepravou, ale s prevádzkovaním colného skladu, podliehajú daňovej povinnosti podľa zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... tvrdenia žalovaného, sa vôbec nevy- rubujú pri medzinárodnej preprave, ale pri dovoze. Z toho vyplýva, že ak žalobca ručí za colný dlh, ktorý môže vzniknúť len pri dovoze tovaru, ide o službu súvisiacu s dovozom tovaru, a nie s medzinárodnou prepravou. Žalovaný .
Kľúčové slová: dovoz tovaru, daň z pridanej hodnoty, medzinárodná preprava

Zbierka NS 5/1999
R 105/1999
Rozsudok
Právna veta: Poskytnutie služieb, ktoré nesúvisia s medzinárodnou prepravou, ale s prevádzkovaním colného skladu, podliehajú daňovej povinnosti podľa zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... tvrdenia žalovaného, sa vôbec nevy- rubujú pri medzinárodnej preprave, ale pri dovoze. Z toho vyplýva, že ak žalobca ručí za colný dlh, ktorý môže vzniknúť len pri dovoze tovaru, ide o službu súvisiacu s dovozom tovaru, a nie s medzinárodnou prepravou. Žalovaný .
Právna veta: Ak z rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu nie je zrejmé, kedy došlo k zápisu do účtovných dokladov, ktorá skutočnosť je potrebná na posúdenie dodržania lehoty na dodatočné vymeranie cla podľa § 220 ods. 4 zákona č. 180/1996 Z. z. Colného zákona v znení neskorších predpisov*, je to dôvod, aby súd takéto rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie. Poznámka: */ Teraz zákon č. 238/2001 Z .z. Colný zákon

Úryvok z textu:
... navrhovaného režimu, colný orgán pri určení nedoplatku vychádzal z rozdielu medzi pôvodným a novým colným dlhom, pričom pri položke pôvodný colný dlh uvádzal sumu 17 579 Sk napriek tomu, že v JCD z 1. apríla 1998 sa uvádza suma 53 936 Sk .
Kľúčové slová: výška pokuty za colný delikt, protiprávne konanie , závažnosť porušenia colných predpisov, objekty chránené zákonom

Zbierka NS 1/2004
R 13/2004
Rozsudok
Právna veta: Colný zákon v § 249 os. 1 stanovuje jediné hľadisko pre určenie výšky pokuty, a tým je závažnosť porušenia colných predpisov uvedených v § 241. Napriek tomu, že toto hľadisko bližšie nerozvádza, vzhľadom na zmysel a účel colného zákona závažnosť treba vidieť predovšetkým v miere účinkov na objekty chránené zákonom, t.j. v následkoch spočívajúcich v úniku cla, jeho výšky, v následkoch na vnútornom trhu, ak ide o porušenie regulačných opatrení (dovozných, či vývozných kvót, dovoz zakázaného tovaru a pod.), vždy s aspektom na charakter porušenej povinnosti a negatívny vplyv na chránený objekt, mi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre nedostatočne zistený skutkový stav veci a neprimeranosť výšky uloženej pokuty. Uviedol, že nesúhlasí s tvrdením žalovaného, že colný dlh z prepustenia nepraženého sladu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku do režimu voľný obeh, na základe 176 colných vyhlásení, ... z režimu pasívneho zušľachťova- cieho styku na základe nesprávnych a nepravdivých údajov, v dôsledku čoho mu bol vymeraný nižší colný dlh (pozostávajúci zo sumy dovoznej prirážky ,a DPH) o celkovú sumu 4 580 316,- Sk. Za uvedený skutok .
Kľúčové slová: škoda, porušovanie predpisov o nakladanís kontrolovaným tovarom a technológiami

Zbierka NS 1/2012
R 1/2012
Stanovisko
Právna veta: Objektom trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podl’a § 279 Tr. zák. je jednak záujem štátu na kontrole pohybu tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani, dani z pridanej hodnoty, a ak bol tovar dovezený z tretieho štátu mimo Európskej únie aj clu, a jednak záujem štátu na príjme z týchto daní a cla. Suma rovnajúca sa súčtu uvedenej daňovej, resp. aj colnej povinnosti, ktorú by inak daňový subjekt bol povinný podla zákona odviesť, je v zmysle § 124 ods. 1 vety prvej Tr. zák. škodou na úkor príjmovej časti štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... štátu a obohacovanie sa páchateľov týchto trestných činov na úkor štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o „colný dlh“ tento môže predstavovať škodu, resp. následok protiprávneho konania iba v tom prípade, ak je dostatočne hodnoverne preukázané, ... že taký colný dlh skutočne vznikol. Nie sú totiž vylúčené prípady, kedy na území Slovenskej republiky môže dochádzať k výrobe tabakových .
Kľúčové slová: colný dlh pri vývoze, colný dlh pri dovoze, colný sadzobník

Zbierka NS 4/2002
R 72/2002
Rozsudok
Právna veta: Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky nemá charakter všeobecne záväzného právneho predpisu ani právneho aktu, a to ani v prípade, ak vychádza z obsahu uznesenia vlády. Uznesenie vlády má síce charakter normatívneho aktu, ale z titulu subordinácie je záväzné len pre podriadené subjekty a vo vzťahu k iným osobám, nemá záväzný účinok.

Úryvok z textu:
... (tretím v poradí) z 27. septembra 2000 o domeraní colného dlhu v súhrnnej výške 733 311 Sk. Vo všetkých prípadoch colný dlh vznikol z dovozu mäsa z krajín Európskej únie, pri výpočte ktorého bola použitá 30 % colná sadzba. Proti týmto rozhodnutiam žalobca ... 1 zákona č. 180/1996 Z. z. Colného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“), ak vznikol colný dlh, vymeriava sa clo podľa sadzieb, ktoré sú ustanovené colným sadzobníkom (ďalej len „colná sadzba“), a to zo základu ustanoveného týmto .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.