Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067380
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63394
USSR: 34597
NSČR: 120820
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420666
Krajské súdy (ČR): 41557
Posledná aktualizácia
13.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona


Približný počet výsledkov: 41 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona
  • dany nájdené 300433 krát v 44193 dokumentoch
  • a nájdené 3279183 krát v 63366 dokumentoch
  • poplatok nájdené 130051 krát v 19353 dokumentoch
  • mozno nájdené 152350 krát v 42464 dokumentoch
  • ukladat nájdené 11255 krát v 7179 dokumentoch
  • zakon nájdené 1488712 krát v 116098 dokumentoch
  • alebo nájdené 419674 krát v 46047 dokumentoch
  • na nájdené 2235390 krát v 63310 dokumentoch
  • zaklad nájdené 194914 krát v 47079 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 63 dokumentov
Krajské súdy SR 78 dokumentov


Právna veta: Za súdne konania, ktoré nie sú uvedené v Prílohe zákona č. 71/1992 Zb. (Sadzobník súdnych poplatkov), sa súdne poplatky nevyberajú; v takomto prípade poplatková povinnosť nevzniká a analogické určenie výšky súdneho poplatku neprichádza do úvahy.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zastavil odvolacie konanie o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Lučenec z 12. októbra 2006, č. k. 19 Er 2707/02-64, ktorým bola zastavená exekúcia vykonávaná súdnym exekútorom Bc. V. K., a ktorým bola oprávnenej uložená povinnosť zaplatiť súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie 1 087,50 Sk do troch dní od právoplatnosti uznesenia a zároveň bolo vyslovené, že povinnému sa náhrada trov exekúcie nepriznáva. Zastavenie odvolacieho konania .
Kľúčové slová: súdny poplatok, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, súdny poplatok za odvolanie

Zbierka NS 6-7/1998
R 104/1998
Uznesenie
Právna veta: Súdny poplatok sa neplatí z odvolania alebo dovolania podaného proti súdnemu rozhodnutiu procesnej povahy a proti rozhodnutiu o trovách konania.

Úryvok z textu:
... totiž treba mať na zreteli - v zmysle ústavnej zásady, vyjadrenej v čl. 59 ods. 2 Ústavy SR, ktorý ustanovuje, že dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, ktorá sa premietla do ustanovenia § 1 Zákona o súdnych poplatkoch - že sadzobník súdnych poplatkov nestanovuje pre tieto prípady žiadnu .
Kľúčové slová: základ dane za nehnuteľnosť, vznik daňovej povinnosti, prevod nehnuteľností

Zbierka NS 4/2002
R 69/2002
Rozsudok
Právna veta: Zo zákonnej úpravy dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti nevyplýva, že pri prevode viacerých nehnuteľností jednou kúpnou zmluvou je základom dane z prevodu nehnuteľností súčet kúpnej ceny za všetky prevádzané nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
... zachovaní zásady, že povinnosti možno ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní ďalšej ústavnej zásady, že dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona (čl. 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Pretože žalovaný postupoval v rozpore so zákonom, Najvyšší súd Slovenskej republiky, postupujúc podľa .
Kľúčové slová: daňovník nezriadený na podnikanie, príjmy oslobodené od dane, predmet dane z príjmov

Zbierka NS 10/2015
R 101/2015
Rozsudok
Právna veta: Príjmy daňovníka nezriadeného na podnikanie, plynúce z činnosti, na ktorej účel daňovník vznikol (hlavná činnosť daňovníka), sú od dane oslobodené. Preto nie je možné daňové výdavky súvisiace s príjmami z hlavnej činnosti priraďovať k príjmom, ktoré dani podliehajú.

Úryvok z textu:
... republiky (ďalej len „Ústava SR“) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Podľa čl. 59 ods. 2 Ústavy SR dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona. Podľa § 250i ods. 3 O.s.p. na vady konania pred správnym orgánom sa prihliada, len ak vzniknuté vady .
Kľúčové slová: Vyrubovacie konanie, platobný výmer, dodatočný platobný výmer

Zbierka NS 3/2015
R 23/2015
Rozsudok
Právna veta: 1. Účastník má právo využiť riadny opravný prostriedok sodkladným účinkom právoplatnosti avykonateľnosti prvostupňového správneho rozhodnutia, preto nemožno za ukončenie vyrubovacieho konania považovať vydanie alebo len doručenie platobného výmeru účastníkovi konania. 2. Aj keď oznámenie ozamietnutí odvolania nemá formálne náležitosti rozhodnutia vydaného vadministratívnom konaní, svojimi procesnými dôsledkami významne zasahuje do ústavne chráneného práva účastníka konania na prejednanie veci, preto je takéto oznámenie ibez formálnych znakov roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... republiky (ďalej len „Ústava SR“) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Podľa čl. 59 ods. 2 Ústavy SR dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona. Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom .
Právna veta: Spravidla pri dočasnom parkovaní vozidla daňovník a správca dane nemajú príležitosť sa stretnúť a tak nie je vytvorený priestor na začatie daňového konania. Ako prax ukázala, ustanovenia platného zákona sa obchádzajú a platby za dočasné parkovanie vozidla vyberajú rôzne spoločnosti (fyzické osoby, právnické osoby) a nie obec, čo je v rozpore so zákonom a takúto platbu nemožno potom ani zaradiť do systému daní. Preto by sa malo „parkovné" za dočasné parkovanie vozidla ponechať v kategórii ceny za službu tak, ako sa to aj v praxi v súčasnosti realizuje. V záujme zamedzenia dvojakému zdanen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákon. Podľa čl. 59 ods. 1 ústavy dane a poplatky sú štátne a miestne. Podľa čl. 59 ods. 2 ústavy dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona. Podľa čl. 68 ods. 1 ústavy vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže .
Právna veta: V prvom rade treba predovšetkým uviesť, že tak ako poplatková pohľadávka vzniká podaním návrhu a je zročná zároveň týmto okamihom, je aj poplatok z odvolania vo veci samej zročný okamihom, keď bolo toto odvolanie podané (§ 5 ods. 1 písm. a/ v spojení s § 2 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch). Súd môže súdny poplatok vyrubiť a vymáhať až po vzniku poplatkovej povinnosti. Je totiž treba mať na zreteli - v zmysle ústavnej zásady, vyjadrenej v čl. 59 ods. 2 Ústavy SR, ktorá ustanovuje, že dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, ktorá sa premietla do ustanovenia § 1 z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... treba mať na zreteli - v zmysle ústavnej zásady, vyjadrenej v čl. 59 ods. 2 Ústavy SR, ktor á ustanovuje, že dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, ktorá sa premietla do ustanovenia § 1 zákona o súdnych poplatkoch - či sadz obník súdnych poplatkov umožňuje vznik právnej skutočnosti .
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 zák.č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva, že sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len percentná sadzba) alebo pevnou sumou. Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného s sadzobníku. V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. To platí i pre dovolanie (§ 7 ods. 9 zák.č. 71/1992 Zb. v znení neskorších p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uplatňovaného. Treba mať na zreteli (v zmysle ústavnej zásady vyjadrenej v článku 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona; ktorá sa premietla do § 1 zákona o súdnych poplatkoch), že Sadzobník súdnych poplatkov neustanovuje pre trovy konania žiadnu sadzbu .
Právna veta: Ustanovenie § 250i ods. 2 OSP je faktickou transpozíciou požiadavky tzv. „plnej jurisdikcie" ako atribútu práva na spravodlivý proces. Súd pri svojom rozhodovaní nesmie byť obmedzený v skutkových otázkach len tým, čo tu zistil správ-ny orgán, a to ani čo do rozsahu vykonaných dôkazov, ani ich obsahu a hodnotenia zo známych hľadísk závažnosti, zákonnosti a pravdivosti. Súd teda celkom samostatne a nezávisle hodnotí správnosť a úplnosť skutkových zistení urobených správnym orgánom a ak pritom zistí skutkové či (procesné) právne deficity, môže reagovať jednak tým, že uloží správne-mu orgánu ich o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Podľa čl. 59 od. 2 Ústavy Slovenskej republiky dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona. Nemôže byť sporné, že upravovať jednotlivé daňo vé povinnosti je vo výlučnej kompetencii štátu. Vznik a zánik daňovej povinnosti upravujú .
Právna veta: Pokiaľ súd prvého stupňa v danej veci vychádzal z toho, že poplatková povinnosť navrhovateľa vznikla vytvorením súdneho spisu a preto správne vyrubil za tento úkon poplatok, čim teda nešlo zo strany súdu prvého stupňa a ani odvolacieho súdu o nesprávny právny postup, resp. nesprávne právne posúdenie veci a uvedeným postupom súdov navrhovateľovi ako účastníkovi konania sa neodňala možnosť konať pred súdom v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p. K tvrdeniu navrhovateľa, že v roku 2006 podal návrh na začatie konania na súde, o ktorom má súd konať a vo veci rozhodnúť je potrebné uviesť, že popl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uplatnení jeho práva v konaní pred súdom. Ústavná zásada vyjadrená v článku 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej dane a poplatky možno ukladať zákonom, alebo na základe zákona, sa premieta do § 1 zákona o sú dnych poplatkoch. Podľa § 1 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch a .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.