Nájdené rozsudky pre výraz: daňová povinnosť daňovníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 41

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
57 dokumentov
4 dokumenty
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Správca dane dbá, aby skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti boli zistené čo najúplnejšie, a nie je pritom viazaný iba návrhmi daňových subjektov. Netreba dokazovať skutočnosti všeobecne známe alebo známe správcovi dane z jeho činnosti. Ako dôkaz možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti a ktoré nie sú získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ide najmä o rôzne podania daňových subjektov (priznania, hlásenia, odpovede na výzvy správcu dane a pod.), o svedecké ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/28/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu: A.. K., Z. S. X., IČO: X., zastúpený advokátskou kanceláriou V
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 34 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 500.000,- Sk, platí mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca. Podľa § 34 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. v odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť preddavky inak, ak suma preddavkov nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené. Podľa § 34 ods. 5 veta prvá zákona č. 595/ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/50/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobcu JUDr. D. C., bytom B., zastúpeného JUDr. M. B., advokátom
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: ...podľa citovaného ustanovenia odvolací orgán v rámci odvolacieho konania môže výsledky daňového konania doplňovať, odstraňovať chyby konania alebo toto doplnenie alebo odstránenie chýb uložiť správcovi dane s určením primeranej lehoty. Avšak nie je uvedený postup povinný dodržať, tzn. ak v závislosti od okolností konkrétneho prípadu tento postup nevyužije a rozhodne spôsobom podľa § 48 ods. 5 zákona o správe daní, teda prvostupňové správne rozhodnutie zruší a vec vráti na ďalšie konanie a rozhodnutie, bude to postup v súlade so zásadou legality, ktorej porušenie žalobca napádal. Ak je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžf/136/2013 Identifikačné číslo spisu: 1012201367 Dátum vydania rozhodnutia: 12.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1012201367.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr.
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Základným problémom bola odpoveď na otázku, či hráči mali voči slovenskému správcovi dane daňovú povinnosť, ktorá sa vzťahuje len na príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky, tzv. obmedzenú daňovú povinnosť, alebo aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, tzv. neobmedzenú daňovú povinnosť. Podľa ZDP je základným kritériom pre rozlíšenie, či športovec je daňovníkom s obmedzenou resp. neobmedzenou povinnosťou otázka domicilu, ktorú rieši ZDP v § 2 ods. 2, 3 a 4. V prípade športovcov G, H. a B sa títo v dôsledku vykonávania športovej činnosti nezdržiavali v rozhodnom obd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Sž f 8 / 2 0 1 0 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého , v právnej veci žalobcu: H. K. D. T. a.s. , právne zastúpený JUDr. Ľ. P., advokátom, proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/226/3
Merito veci o zaplatenie 33 364,67 € s príslušenstvom
3 Cdo 221/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichove,j v právnej veci žalobcu O., a.s., so sídlom v B., IČO: X., proti žalovanému Ing. J. Z., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. T. S., advoká
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžf/12/2015 Identifikačné číslo spisu: 2013200832 Dátum vydania rozhodnutia: 27.07.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2013200832.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr
Merito veci osobitná sadzba dane, riešenie otázky konfliktu rezidencie u športovcov - § 36 zákona č. 366/19999 Z.z. o daniach z príjmu, čl. 4 Zmluvy o zamedzení dvojakého zdanienia medzi ČR a SR pod. č. 299/1993 Z.z.
Najvyšší súd 2 Sžf 8/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: H. K. D. T. a.s., právne zastúpený JUDr. Ľ. P., advokátom, proti žalovanému: D
Merito veci určenie pohľadávky proti podstate
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obdo/70/2020 Identifikačné číslo spisu: 8119205487 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:8119205487.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžfk/6/2016 Identifikačné číslo spisu: 8015200526 Dátum vydania rozhodnutia: 31.01.2019 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8015200526.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členiek senátu JUDr. Jaroslavy F
MENU