Nájdené rozsudky pre výraz: daňové konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3092

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

478 dokumentov
7013 dokumentov
24 dokumentov
46 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Na účely daňového konania podľa zákona č. 312/1993 Z. z. v znení zákona č. 182/1994 je daňový orgán podľa okolnosti povinný skúmať aj čas nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim.

Úryvok z textu:
Žalobou z 1. augusta 1994 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného z 31. mája 1994, č. 362/94-122, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v S.Ľ. č. 735/23/1433/ 2/94 z 20. apríla 1994, ktorým podľa § 14a ods. 2 zákona č. 511/ Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov rozhodol o zabezpečení cigariet neoznačených na spotrebiteľskom balení známkou, v dôsledku čoho sa cigarety stali majetko
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: V správnom súdnictve nie je možné zasiahnuť do majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi spôsobom, ktorý predpokladá zákon č. 7/2005 Z.z., tzn. znížiť jeho hodnotu alebo rozsah. Naopak tým, že v správnom súdnictve je súd oprávnený zrušiť nezákonné rozhodnutie správneho orgánu, ktorého dopadom je zrušenie právoplatných majetkových nárokov štátu voči žalobcovi - úpadcovi, čo je spojené s logickým dôsledkom nárastu majetku úpadcu, tým napomáha účelu konkurzného konania, tzn. potenciálnemu uspokojeniu viacerých veriteľov. Navyše zákon č. 7/2005 Z.z. výslovne vylučuje daňové konanie z úči ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/4/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu: E. S. a S., A. – v konkurze, IČO: X., so sídlom K., zastúp
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil so záverom prvostupňového súdu, že správca dane sa pri zisťovaní skutkového stavu opieral pri vydaní rozhodnutia nielen o výpoveď svedka KapczáraK., ale aj o ďalšie dôkazy, z ktorých vyplynulo, že spoločnosť GlobalG. ServiceS. s.r.o. KošiceK. v podstate nemala funkčného riaditeľa, v spornom období neobchodovala s kovovým šrotom, nikto v spoločnosti nevystavil faktúru pre žalobcu a za spoločnosť konal podľa výpovede samotného žalobcu MariánM. KamencaK., ktorý nebol oprávnený v mene spoločnosti žiadnym spôsobom konať. Z výpovede bývalého konateľa spoločnosti Globa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Sžf/3/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcu: Ing. VladimírV. VasiliskoV., bytom MládežníckaM. 68X., KošiceK.-ŠacaŠ., zastúpeného JUD
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: V daňovom konaní platí nielen procesná zásada voľného hodnotenia dôkazov vykonaných v tomto konaní kompetentným orgánom, ale i zásada prejednávacia. Tým sa daňové konanie líši od všeobecného správneho konania, v ktorom platí zásada vyhľadávacia. Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov (súd nemá na to kompetenciu), ale len preskúmavať zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov, teda či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok (vymedzených žalobou) rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesné predpisy.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán (Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky) rozhodnutím zo dňa 12. augusta 1999 na odvolanie žalobcu zmenil rozhodnutie Daňového úradu K. II zo dňa 18. mája 1999 tak, že dodatočnú daň z príjmov právnických osôb za rok 1995 žalobcovi vyrubil (namiesto sumy 440 400 Sk) sumou 437 600 Sk. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca včas žalobu. Domáhal sa ňou jeho zrušenia s tvrdením, že je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi. Konkrétne z dôvodu neuznania mu nákla
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Jednou zo základných zásad daňového konania je zásada zákonnosti. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v daňovom konaní sa postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, chránia sa záujmy štátu a obci a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ostatných osôb zúčastnených v daňovom konaní. Aby daňové orgány mohli uvedenú zásadu realizovať, sú vybavené rozsiahlymi zákonnými právomocami, vychádzajúcimi zo zásady voľného hodnotenia dôkazov, zakotvenej v § 2 ods. 3 citovaného zákona.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia štyroch rozhodnutí žalovaného správneho orgánu zo dňa 27. mája 2002, ktorými boli potvrdené rozhodnutia (dodatočné platobné výmery na DPH a platobné výmery) Daňového úradu Ž. zo dňa 24. septembra 2001 (predpísanie dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie IV. štvrťroku 1998 vo výške 138 000,- Sk, predpísanie zvýšenia DPH za IV. štvrťrok 1998 vo výške 69 000,- Sk, predpísanie DPH za IV. štvrťrok 1999 vo výške 138 000,- Sk a predpísanie zvýšenia DPH
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Zásada zákonnosti daňového konania vyplýva z ústavného princípu zákonnosti ukladania daní, ktorý je vyjadrený v čl. 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Keďže daňové konanie, pre ktoré je zákonom ustanovené, že účastník konania sa proti určeniu dane správcom dane môže odvolať, končí až vydaním rozhodnutia odvolacieho daňového orgánu, je zásadou zákonnosti viazaný v konaní o odvolaní aj odvolací daňový orgán. Z dikcie ustanovenia upravujúceho zásadu zákonnosti teda vyplýva, že daňové orgány v daňovom konaní nemôžu chrániť len fiškálne záujmy štátu ako prioritné, ale sú súčasne povinné z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžf/101/2013 Identifikačné číslo spisu: 1012200104 Dátum vydania rozhodnutia: 30.10.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1012200104.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a zo sudcov JUDr. Petry Pr
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Účelom daňového konania je zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Zákon o správe daní a poplatkov preto zakotvuje oprávnenia daňových orgánov, aby mohli zisťovať, či daňové subjekty si splnili svoje povinnosti stanovené príslušnými hmotnoprávnymi predpismi. Keďže ide o fiškálne záujmy štátu, zákon o správe daní a poplatkov obsahuje osobitnú úpravu zisťovania preverovania základu dane alebo iných skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti daňového subjektu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžf/60/2013 Identifikačné číslo spisu: 1012201098 Dátum vydania rozhodnutia: 16.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1012201098.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr
Kľúčové slová: daňové konanierozhodnutie o odvolaní súdu
R 75/1998
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na daňové konanie sa neviaže tzv. zásada koncentrácie konania. To znamená, že odvolací orgán v odôvodnení rozhodnutia o odvolaní musí sa vyporiadať so všetkými námietkami uvedenými v odvolaní, vrátane údajov, ktoré odvolávajúci uviedol v doplnkoch odvolania. Ak sa správny orgán v rozhodnutí o odvolaní nevyporiadal so všetkými skutočnosťami uplatnenými v odvolaní, je to dôvodom, aby súd zrušil takéto rozhodnutie z dôvodu jeho nepreskúmateľnosti pre nedostatok dôvodov.

Úryvok z textu:
Žalobca sa včas podanou žalobou domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 30. januára 1997, ktorým žalovaný na základe odvolania žalobcu zmenil výrok prvostupňového rozhodnutia Daňového úradu Bratislava III. zo dňa 16. septembra 1996 tak, že predpis dodatočnej dane z pridanej hodnoty v sume 883 360 Sk znížil o sumu 22 325 Sk, t.j. na 861 035 Sk a ostatné časti rozhodnutia ponechal nezmenené. Žalobca žiadal súd aj o zrušenie rozhodnutia žalovaného zo dňa 30. januára 1997, ktorý
Merito veci Daň z príjmov
Kľúčové slová: základné zásady daňového konaniadaňové konaniedaň z príjmov
R 82/1998
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Povinnosti daňových subjektov musia byť jednoznačne a zrozumiteľne formulované v právnych predpisoch už v čase, kedy majú byť plnené. Neskoršia zákonná úprava nemôže byť preto následne aplikovaná v neprospech daňových subjektov. Absenciu zákonnej úpravy nemôže nahradiť poučenie na tlačive k daňovému priznaniu pre zdaňovacie obdobie.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím uvedeným vo výroku zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie správcu dane o dorubení dane z príjmov právnických osôb za rok 1993 v sume 25,235 500 Sk. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti uvedených rozhodnutí a žiadal, aby boli zrušené a vec vrátená žalovanému na ďalšie konanie. Poukázal na to, že žalovaný postupoval podľa zákona č. 326/1993 Z.z. účinného od 1. janára 1994 a neuznal žalobcovi stratu z predaja poh
Kľúčové slová: daňové konanieodvolacie konanie
R 75/1998
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na daňové konanie sa neviaže tzv. zásada koncentrácie konania. To znamená, že odvolací orgán v odôvodnení rozhodnutia o odvolaní musí sa vyporiadať so všetkými námietkami uvedenými v odvolaní, vrátane údajov, ktoré odvolávajúci uviedol v doplnkoch odvolania. Ak sa správny orgán v rozhodnutí o odvolaní nevyporiadal so všetkými skutočnosťami uplatnenými v odvolaní, je to dôvodom, aby súd zrušil takéto rozhodnutie z dôvodu jeho nepreskúmateľnosti pre nedostatok dôvodov.

Úryvok z textu:
Žalobca sa včas podanou žalobou domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 30. januára 1997, ktorým žalovaný na základe odvolania žalobcu zmenil výrok prvostupňového rozhodnutia Daňového úradu Bratislava III. zo dňa 16. septembra 1996 tak, že predpis dodatočnej dane z pridanej hodnoty v sume 883 360 Sk znížil o sumu 22 325 Sk, t.j. na 861 035 Sk a ostatné časti rozhodnutia ponechal nezmenené. Žalobca žiadal súd aj o zrušenie rozhodnutia žalovaného zo dňa 30. januára 1997, ktorý
MENU