SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342544
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: daňové priznanie


Približný počet výsledkov: 2324 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: daňové priznanie
  • danovy nájdené 140105 krát v 5049 dokumentoch
  • priznanie nájdené 42691 krát v 14340 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 531 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 314 dokumentov
Krajské súdy SR 9232 dokumentov
Odborné články 93 dokumentov


Právna veta: Predmetom súdneho prieskumu v prejednávanej veci bolo rozhodnutie žalovaného (v spojení s rozhodnutím správcu dane), ktorým bol žalobcovi vyrubený rozdiel DPH, nakoľko žalovaný dospel k záveru, že žalobca pri nákupe ojazdených motorových vozidiel z Talianska (iného členského štátu Európskej únie) porušil § 69 ods. 6 a § 20 ods. 1 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z. z., keď neodviedol daň z nadobudnutia tovaru. Podstatnou skutočnosťou, z ktorej žalovaný pri posúdení veci vychádzal, bolo, že taliansky dodávateľ žalobcu nepoužil osobitný režim zdanenia podľa § 66 zákona č. 222/2004 Z. z. a žalobcovi d ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžf/ 118 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ľ. D. AUTODESING, s miestom podnikania Novohradská 966/2, Veľký Krtíš, IČO: 44 270 151, zastúpeného advokátom JUDr. Jozefom Veselým, so sídlom Mierová 1, Veľký Krtíš, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, Banská Bystrica , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100301/1/315416/2013/4989 zo dňa 03. júla 2013 , o .
Kľúčové slová: spôsob podania, daňové priznanie

Právna veta: Skutočnosť, že podané odvolanie neobsahuje dôkazy preukazujúce jeho dôvodnosť by nemala byť dôvodom pre postup, ktorý zvolil správca dane, t.j. na oznámenie podľa ustanovenia § 13 ods. 9 daňového poriadku o tom, že podanie žalobcu zo dňa 12.03.2014 (odvolanie) sa považuje za nepodané. Podľa názoru súdu žalovaný ako správca dane nesprávne posúdil náležitosti a obsah žalobcom podaného odvolania a postupom správcu dane ako žalovaného bol žalobca ukrátený na svojich právach, pretože v dôsledku tohto postupu nebolo žalobcom podané odvolanie preskúmané odvolacím správnym o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr . Petry Príbelskej PhD. v právnej veci právnej veci žalob kyne : Ing. Angelika Mišúnová - AMEX, Pohranice 272, právne zastúpený: JUDr. Martinom Kanás om , advokát om so sídlom Školská 3, Nitra , proti žalovanému: Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, Nitra .
Právna veta: Pre Najvyšší súd je nepochybné, že najmä podvojné účtovníctvo právnických osôb vytvára podklady a s tým súvisiace údaje (výstupy) pre vyhotovenie daňového priznania na DPH. Z uvedeného preto jednoznačne vyplýva, že osoba vykonávajúca zaúčtovanie účtovného prípadu na základe svojich odborných znalostí a erudovanosti má a musí vykonávať prvotnú kontrolu oprávnenosti vzniku práva na odpočítanie DPH v zmysle § 49 zák. č. 222/2004 Z.z., k čomu slúži pripojenie podpisu osoby zodpovednej za účtovný prípad (v prejednávanej veci dodávky tovaru ako zdaniteľné obchody). Táto osoba potom potvrdzuje na účt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžf/22/2016 6014201706 24. 01. 2017 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2017:6014201706.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu: RONY-TEX, s.r.o., IČO: 36 648 .
Právna veta: I. Ak výsluch svedka v daňovom konaní nebol vykonaný pri zabezpečení účasti žalobcu, resp. jeho právneho zástupcu v súlade s vtedy platnými daňovými predpismi, tento nedostatok je možné napraviť tým, že pri ďalšom výsluchu tohto svedka, ktorý sa už realizuje v súlade so zákonom, sa svedok iba odvolá na svoju skoršiu výpoveď, nakoľko žalobcovi správca dane právo účasti zabezpečil. II. Najmä podvojné účtovníctvo právnických osôb vytvára podklady a s tým súvisiace relevantné údaje (výstupy) pre vyhotovenie daňového priznania na dani z príjmov. Osoba vykonávajúca zaúčtovanie účtovného prípadu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Preskúmavaným rozhodnutím z 15.04.2015 žalovaný ako odvolací finančný orgán konajúci v zmysle § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Žilina z 05.12.2014 vo veci vyrubenia dane z príjmov. Prvostupňovým rozhodnutím bol podľa § 68 ods. 5 Daňového poriadku žalobcovi ako daňovému subjektu (viď aj jeho DIČ) vyrubený rozdiel dane z príjmov fyzickej osoby (ďalej tiež „daň“) za .
Meritum Dane
Právna veta: Súkromný podnikateľ zapísaný v obchodnom registri, ktorý bol na vlastnú žiadosť ku dňu 31.12.1992 vymazaný z obchodného registra, ako daňovník nezanikol, zmenil sa iba jeho daňový režim. Pojem zánik daňovníka nemožno zamieňať so zánikom tej ktorej daňovej povinnosti. V prípade včas podaného daňového priznania správca dane nie je oprávnený zvýšiť daňovému subjektu dôchodkovú daň a daň z objemu miezd za rok 1992 o maximálne zvýšenie, t. j. až o 10 %, pričom maximálne zvýšenie oboch daní správca dane je povinný odôvodniť.

Úryvok z textu:
Žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Levice Č.43/1993-DD zo dňa 17.6.1993, č.j.623/22/4913/93, ktorým bola vyrúbená dôchodková daň a daň z objemu miezd za rok 1992 vrátane zvýšenia dane v celkovej sume 8,141 760 Sk. Podľa odôvodnenia žalobcovi bola zvýšená za rok 1992 vyrúbená daň dôchodková, ako aj daň z objemu miezd o 10 % v zmysle § 67 zák.č. 511/ 1992 Zb. z dôvodu, že žalobca podal daňové priznanie až dňa 15. 2. 1993, hoci daňové priznanie mal podať do konca januára .
Právna veta: U daňovníka, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň, vznik ani zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia nemá vplyv na výšku platenia preddavkov na daň. To znamená, že daňovník, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný ich platiť do konca zdaňovacieho obdobia v nezmenenej výške, a to aj vtedy, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku alebo novému vzniku daňovej povinnosti. Pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je možné výšku pre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petr y Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: IMI SPED, spol. s r.o. , so sídlom Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 582 311, právne zastúpený: Mgr. Ján Páchnik, advokát so sídlom Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina , proti žalovanému: Finančné .
Kľúčové slová: daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, daňové priznanie, odvolanie proti rozsudku

Zbierka NS 4-5/1998
R 74/1998
Právna veta: Založenie, zrušenie alebo zmena oprávnenia alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb je vecne závislá od rozhodnutia odvolacieho orgánu, a to bez ohľadu na to, či odvolací orgán napadnuté rozhodnutie preskúmal alebo odvolacie konanie zastavil. Pri apelačnom systéme, ktorým sú ovládané konania správnych orgánov (aj finančných podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov) je nielen právoplatnosť, ale aj rozsah uldadaných, menených alebo zrušovaných práv závislá od rozhodnutia odvolacieho orgánu. Až týmto rozhodnutím, ak bolo podané odvolanie sa rozhodlo de jure o právach a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán napadnutým rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Ústredného daňového riaditeľstva SR, pracoviska B. zo dňa 29. 10. 1996 o zastavení odvolacieho konania pre nepredloženie dôkazu pre posúdenie odvolania žalobcu ako daňovníka podaného proti rozhodnutiu Daňového úradu B. I - platob nému výmeru zo dňa 6.9. 1994 o vyrubení dane z prevodu nehnuteľností v sume 18,905 400 Sk. Proti tomuto rozhodnutiu podal včas žalobu žalobca. Domáhal sa jeho zrušenia ako nezákonného. Uviedol, že žalovaný nemal .
Právna veta: Odvolací súd sa v súlade s § 219 ods. 2 O.s.p. stotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa, že z ustanovenia § 35 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. vyplýva, že za jedno daňové priznanie, ktoré bolo daňovníkom podané po zákonom stanovenej lehote, je správca dane oprávnený uložiť len jednu pokutu a na zdôraznenie správnosti dodáva: Aj v správnom trestaní, je nutné rešpektovať základné princípy trestania, medzi ktoré patrí aj princíp zákonnosti (legality), ktorý je spojený s uplatnením zásady nullum crimen sine lege (žiadny trestný čin bez zákona), nulla poena sine lege (žiadny trest bez zák ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžf /22 /20 11 3 Sžf/44 -111/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: L. S., s.r.o. , so sídlom Š., B., IČO: X, zastúpený: Advokátska kancelária J. & K. , s.r.o., so sídlom M. , B., IČO: X, proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , .
Kľúčové slová: zmeškanie lehoty, odpustenie zmeškania lehoty podľa zákona 563/2009, nepodanie daňového priznania

Zbierka NS 1/2018
R 8/2018
Právna veta: I. Daňový subjekt má právo vykonať zákonom predpísaný úkon v ktorýkoľvek deň zákonom stanovenej lehoty, vrátane dňa posledného. II. Pokiaľ mu je pre výkon právomoci iného štátneho orgánu znemožnené vykonať takýto úkon v posledný deň zákonnej lehoty a v dôsledku tejto skutočnosti lehotu zmešká a zároveň to oznámi príslušnému orgánu, preukáže dôvody zmeškania lehoty a bezodkladne vykoná zmeškaný úkon, má právo sa spoľahnúť na to, že orgán štátu vyhodnotí jeho podania podľa ich skutočného obsahu tak, aby utrpel čo najmenšiu ujmu na svojich právach.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sž f/116 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ing. J.. Miroslava Gavalca PhD. a z členov J.. Igora Belka a J.. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobkyne: I. P. , J. X. , Š., IČO 34 454 144, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia sprá vneho orgánu v daňovom konaní, na odvolan ie .
Právna veta: Na celkový výpočet dane je rozhodujúci počet vozidiel k termínu predloženia daňového priznania. Na požiadanie daňovníka vydá daňový úrad potvrdenie o zaplatení dane na každé jednotlivé vozidlo. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva, že zákonodarca predpokladal podanie daňového priznania daňovníkom na väčší počet vozidiel a pre celkový výpočet dane bol rozhodujúci ich počet. Z uvedenej skutočnosti teda vyplýva, že ak daňovník podal daňové priznanie oneskorene, za porušenie takejto jeho povinnosti je možné ho sankcionovať jednou sankciou. Skutočnosť, že daňovník v daňovom priznaní podanom one ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžf /32/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu HUDr. Hozefa :argaša a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci žalobcu: L. S., s.r.o., so sídlom Š., IČO: X. L. P. S. B.V., organizačná zložka, so sídlom D. , =ČO: X., zastúpen ý: JUDr . R. J., advokát konajúci v mene a na účet spoločnosti Advokátska kancelária J., s.r.o., M. proti žalovanému: .
Právna veta: I. Materiálnym obsahom práva obvineného na obhajobu a jeho súčasťou je aj právo obhajovať sa prostredníctvom obhajcu, pričom na uplatnenie tohto práva mu musí byť poskytnutá reálna možnosť. Preto výsluch obvineného, ktorý nie je neodkladným alebo neopakovateľným úkonom (§ 160 ods. 5 Trestného poriadku) a ktorý je vykonávaný v čase, keď obvinený nemá obhajcu, hoci ide o prípad nutnej obhajoby, je dôkazom absolútne neúčinným a nemožno ho v trestnom konaní použiť. V takom prípade napraviť chybu takto vykonaného dôkazného prostriedku nemôže ani obvinený svojím vyhlásením, že súhlasí s výsluchom be ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru bol pri plnení daňovej povinnosti v daňovom priznaní nútený priznať, či oznámiť uvedený trestný čin a vystaviť sa tak nebezpečenstvu trestného stíhania pre porušenie ... , najmenej 40 000 kusov cigariet zn. LM, najmenej 14 000 kusov cigariet zn. Marlboro, bez predloženia daňového priznania ich odpredali na doteraz nezistenom mieste. Neodvedením spotrebnej dane spôsobili Slovenskej republike daňový únik 133 200,- Sk; .
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, organizovaná skupina, trest odňatia slobody na doživotie

Zbierka NS 3/2007
R 33/2007
Právna veta: 1. Záver o tom, či nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov [podmienka uvedená v § 29 ods. 3 písm. c) Trestného zákona účinného do 1. januára 2006], resp. na dobu do dvadsaťpäť rokov [podmienka uvedená v § 47 ods. 1 písm. b) Trestného zákona účinného od 1. januára 2006] je právnou otázkou, ktorej riešenie patrí do výlučnej právomoci súdu. Na tom nič nemení skutočnosť, že súd vychádza aj zo znaleckého posudku znalca z odboru zdravotníctva, odbor psychológie, odvetvie klinická psychológia dospelých, ktorého úlohou je n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v rámci podaného vysvetlenia uviedol, že od prevzatia firmy od T. K. nevykonával žiadnu obchodnú činnosť, nepodával a nepodpisoval žiadne daňové priznania. Poškodený Z. N. prisľúbil predložiť účtovnú evidenciu, avšak viac sa už nedostavil. Z tohto dôvodu bol predvolaný T. K., ktorý .
Právna veta: I. Postup podľa § 35 ods. 2 Trestného zákona, resp. podľa § 37 Trestného zákona, prichádza do úvahy len vtedy, ak skorší rozsudok bol vydaný súdom Slovenskej republiky. Súdy Slovenskej republiky nie sú z hľadiska použitia uvedených ustanovení viazané cudzozemskými rozsudkami. II. Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 384a Trestného poriadku uznal odsudzujúci rozsudok cudzozemského súdu, nemá taký rozsudok na území Slovenskej republiky účinky vyhláseného odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa v zmysle § 35 ods. 2 Tr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. dani podliehal i obrat z predaja tovaru z dovozu, daňové priznanie za rok 1992 nepodal a daň z obratu nezaplatil, čím poškodil štátny rozpočet Slovenskej republiky o sumu 13 058 848 .
Právna veta: Ak bol obžalovaný uznaný za vinného z prípravy na trestný čin alebo z pokusu trestného činu, ktoré boli spáchané za okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby a táto vyššia sadzba bola so zreteľom na okolnosti predpokladané v ustanovení § 88 Trestného zákona použitá, nemožno súčasne znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu vyššej trestnej sadzby podľa § 40 ods. 2 Trestného zákona, lebo tomu bráni takto hodnotená závažná povaha jeho prípravy alebo pokusu, podstatne zvyšujúca stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť.

Úryvok z textu:
... pojal do svojho účtovníctva ako zálohovú platbu a sám ju priznal v daňovom priznaní. Svedok M. A. uvedenú obhajobu celkom jasne poprel. Na nepresvedčivosť obhajobných tvrdení obžalovaného poukazuje aj celý rad podstatných ... K. P. od počiatku predmetný obchod iba predstieral v snahe získať pre seba sumu predstavujúcu čiastku v predmetnom daňovom priznaní uplatneného údajne nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty. Neobstojí obhajoba obžalovaného, že svedok M. A. predmetnú sumu .
Právna veta: Vzťah medzi správcom dane a daňovníkom je vzťahom verejnoprávnym, vyplývajúcim z finančnej činnosti štátu a jeho orgánov, prípadne orgánov miestnej samosprávy. Takýto vzťah nemožno považovať za vzťah občianskoprávny, ani za vzťah obchodnoprávny. Nárok daňovníka na vrátenie daňového preplatku nie je nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ustanovenia § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka vzniknutý plnením z právneho dôvodu, ktorý dodatočne odpadol. Na prejednanie a rozhodovanie takéhoto návrhu nie je daná právomoc súdu v zmysle ustanovenia § 7 O.s.p.. Ak súdy prejednali a rozhodli ve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa to uvádza v návrhu na začatie konania. V prípade, že by sa v ďalšom konaní preukázalo, že navrhovateľ v daňovom priznaní neuviedol všetky nehnuteľnosti, ktoré dani z nehnuteľnosti podliehajú, nemohlo vzniknúť na strane odporkyne bezdôvodné obohatenie, pretože bolo povinnosťou navrhovateľa daň .
Právna veta: Sústavnosť ako znak podnikania sa zásadne viaže na profesijné zamerania podnikateľského oprávnenia a jeho rámec netvoria všetky činnosti podnikateľa, ktoré s jeho podnikaním súvisia. Rámec podnikania predstavuje vymedzený okruh činnosti, ktorý je naplnený predmetom činnosti v podnikateľskom oprávnení a súčasne činnosťami, ktoré do tohto okruhu spadajú podľa zákona o živnostenskom podnikaní, a ktoré súčasne bezprostredne súvisia s realizáciou povolenej činnosti. Do rámca výrobnej činnosti nepatrí obchodovanie s cennými papiermi, ktoré je osobitným druhom podnikateľskej činnosti, na prevádzkova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... investovanie do cenných papierov za účelom dosiahnutia zisku. Z týchto dôvodov preto ani kúpnu cenu z predaja akcií nezahrnul do daňového priznania neprichádzalo do úvahy ani postupovať podľa ust. § 19 zákona č. 222/19; Zb., t. j. prepočítať nárok odpočtu dane ... suma 53 600 000 Sk predstavuje základ dane z pridanej hodnoty, a či ako taká mala by žalobcom zahrnutá do daňového priznania a mala mať vplyv na odpočet dane z pri danej hodnoty v dotknutom zdaňovacom období roku 1993. Teda, či dodatočné .
Právna veta: Za hrubý zárobok samostatne zárobkovo činných osôb sa považuje vymeriavací základ. Podľa § 72 ods. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb., sumu vymeriavacieho základu na určenie výšky poistného určovala samostatne zárobkovo činná osoba, najviac však sumou 10 000 Sk mesačne (§ 645 citovanej vyhlášky.) Pre výšku hrubých zárobkov neboli rozhodujúce skutočne dosiahnuté príjmy osoby samostatne zárobkovo činnej, ale len ňou určený vymeriavací základ, z ktorého zaplatila poistné.

Úryvok z textu:
... ide o príjmy dosiahnuté výkonom povolenej činnosti po odpočítaní výdavkov spojených s výkonom tejto činnosti v roku 1989. Ohľadne daňového priznania k dani z príjmov obyvateľstva, ktoré by bolo spôsobilé výšku hrubých zárobkov navrhovateľa za rok 1989 preukázať, navrhovateľ ... daň nebola vyrubená a nezaplatil ju (lebo údajne ho nik na to nevyzval). V odvolaní ale naznačuje, že daňové priznanie bolo postúpené obecným úradom daňovému úradu a odporkyňa sa mala obrátiť na daňový úrad, resp. v ďalšom namieta, .
Kľúčové slová: vývoz liehu, vrátenie zaplatenej dane pri vývoze liehu

Zbierka NS 5/2002
R 92/2002
Právna veta: Ak vyskladnenie liehu na diplomatickej misii nie je vývozom liehu do zahraničia, nie je ním ani vyskladnenie liehu na obchodnom zastupiteľstve cudzieho štátu, aj keby mu boli dohodou priznané diplomatické výsady a imunity. Na tomto území vyskladnený lieh nemožno preto na účely zákona č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov považovať za vývoz do zahraničia podľa § 15 ods. 1 citovaného zákona (dodávaný tovar neprešiel cez štátne hranice.

Úryvok z textu:
... colný orgán, ak je vývoz uskutočnený podlá ods. 3 písm. a) zákona č. 229/1995 Z. z. Platiteľovi, ktorý v daňovom priznaní uviedol vývoz liehu a tento vývoz nevie preukázať daňovým dokladom, vzniká daňová povinnosť. Podlá § 16 ods. 1 písm. a .
Právna veta: Právna úprava § 35 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je špeciálnou úpravou týkajúcou sa ukladania a vymáhania pokút a nemožno ju zamieňať, prípadne spájať s ustanovením § 69 zákona o správe daní a poplatkov, ktoré upravuje premlčané práva vybrať a vymáhať nedoplatky.

Úryvok z textu:
... zaplatenie pokuty. Podľa § 42 ods. 2 zákona č. 222/1992 Zb. z kladného rozdielu medzi nadmerným odpočtom uvedeným v daňovom priznaní a skutočným nadmerným odpočtom platiteľa sa zvýšenie dane určí podľa ods. 1 v prípade, ak nadmerný odpočet bol vrátený podľa ... § 22, prípadne podľa § 47. Ak nadmerný odpočet v daňovom priznaní nebol vrátený podľa § 22, prípadne podľa § 47, uloží finančný orgán pokutu vo výške 10 % z tohto rozdielu. Spôsob .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.