Nájdené rozsudky pre výraz: daňové priznanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1735

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

382 dokumentov
8359 dokumentov
239 dokumentov
80 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na celkový výpočet dane je rozhodujúci počet vozidiel k termínu predloženia daňového priznania. Na požiadanie daňovníka vydá daňový úrad potvrdenie o zaplatení dane na každé jednotlivé vozidlo. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva, že zákonodarca predpokladal podanie daňového priznania daňovníkom na väčší počet vozidiel a pre celkový výpočet dane bol rozhodujúci ich počet. Z uvedenej skutočnosti teda vyplýva, že ak daňovník podal daňové priznanie oneskorene, za porušenie takejto jeho povinnosti je možné ho sankcionovať jednou sankciou. Skutočnosť, že daňovník v daňovom priznaní podanom one ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžf /32/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu HUDr. Hozefa :argaša a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci žalobcu: L. S., s.r.o., so sídlom Š., IČO: X. L. P. S. B.V., organizačná zložka, so sídlom D. , =ČO: X., zastúpen ý: JUDr . R. J., advokát konajúci v mene a na účet spoločnosti Advokátska kancelária J., s.r.o., M. proti ža
Právna veta: K výsledkom vyrubovacieho konania správca dane dôjde správnou úvahou, v rámci ktorej sa musí vysporiadať i s tvrdeniami a dôkaznými návrhmi vznesenými daňovým subjektom v priebehu daňovej kontroly i vo vyjadrení k protokolu. V tomto prípade ide o vydanie dodatočného platobného výmeru (§ 44 ods. 6 písm. b/ zákona č. 511/1992 Zb.), z ktorého je zrejmé, že daň zistená po daňovej kontrole sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní, a preto už ide o vyslovenie právneho názoru správcu dane na sporné skutočnosti medzi daňovým subjektom a správcom dane. Až hodnotenie dôkazov, ich konfrontá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf 18 /2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD ., a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : F. T. , spol. s r.o. , D. , IČO: X. , právne zastúpen ý JUDr. B. N. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , Nová ulica č. 13, Banská Bys
Meritum Dane
Právna veta: Súkromný podnikateľ zapísaný v obchodnom registri, ktorý bol na vlastnú žiadosť ku dňu 31.12.1992 vymazaný z obchodného registra, ako daňovník nezanikol, zmenil sa iba jeho daňový režim. Pojem zánik daňovníka nemožno zamieňať so zánikom tej ktorej daňovej povinnosti. V prípade včas podaného daňového priznania správca dane nie je oprávnený zvýšiť daňovému subjektu dôchodkovú daň a daň z objemu miezd za rok 1992 o maximálne zvýšenie, t. j. až o 10 %, pričom maximálne zvýšenie oboch daní správca dane je povinný odôvodniť.

Úryvok z textu:
Žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Levice Č.43/1993-DD zo dňa 17.6.1993, č.j.623/22/4913/93, ktorým bola vyrúbená dôchodková daň a daň z objemu miezd za rok 1992 vrátane zvýšenia dane v celkovej sume 8,141 760 Sk. Podľa odôvodnenia žalobcovi bola zvýšená za rok 1992 vyrúbená daň dôchodková, ako aj daň z objemu miezd o 10 % v zmysle § 67 zák.č. 511/ 1992 Zb. z dôvodu, že žalobca podal daňové priznanie až dňa 15. 2. 1993, hoci daňové priznanie mal podať do ko
Právna veta: Podľa § 63 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty alebo spotrebná daň, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie podľa osobitných predpisov, sa použije na kompenzáciu daňových nedoplatkov dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní toho istého daňového subjektu. Ak sa nadmerný odpočet alebo spotrebná daň, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie, nevyužije na kompenzáciu daňových nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní toho istého daňového subjektu alebo sa použije čiastočne, použije sa pred jeho vrátením na kompenzáciu jeho daňových nedoplatkov na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/29 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu T. , a. s., B. , IČO X. , zastúpeného JUDr. M. , advokátom, M. , proti žalovanému Daňovému úrad u Martin , Jesenského 23, Martin, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 666/231/ 87614/09/Sop z 10. novembra 2009, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 06. apríla 2010 , č. k. 20S/6/2010 -21 , takto r o z h o d o l : Na
Právna veta: V zmysle citovaného princípu právnej istoty a tým predvídateľnosti práva či legitímneho očakávania Najvyšší súd Slovenskej republiky nevidí legitímny dôvod, pre ktorý by sa mal od svojho rozhodnutia sp. zn. 8Sžf/68/2013 (na krajskom súde predtým sp. zn. 1S/137/2012) odchýliť pri skutkovo rovnakej veci iba z dôvodu, že krajský súd v inom senáte vo veci pod sp. zn. 4S/88/2012 dňa 31.01.2014 (tak ako na to upozornil žalobca vo svojom podaní zo dňa 10.12.2014) rozhodol tak, že vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie, z dôvodu, že procesné pochybenie (§ 15 ods. 5 zákona o správe daní) ako vada ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/54 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predse du senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právnej veci žalobcu: V. J. – MAXI FRUIT , Karpatská 9, Marianka, zastúpeného Advokátskou kanceláriou BARRISTER LEGAL s.r.o., Zámocké schody 2/A, Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republ
Právna veta: V tejto časti zákonnej úpravy možno hovoriť o vzťahu lex specialis, ktorým je v tomto prípade zákon o správe daní, k lex generalis, ktorým je zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Špeciálna úprava sa prejavuje v tom, že na rozdiel od iných typov konaní sa daňové konanie neprerušuje, taktiež nie je explicitne vylúčené jeho začatie v priebehu konkurzu, ako je tomu v prípade daňovej exekúcie. Z dikcie § 95 ods. 1 posledná veta v spojení s § 95 ods. 5 a s § 95 ods. 6 zákona o správe daní vyplýva, že sankcie, na ktorých vyrubenie nastali podmienky po vyhlásení konkurzu, teda spáchanie deliktu sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžf/ 24 /20 10 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a člen ov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: JUDr. M. O. , K. , správca konkurznej podstaty úpadcu S., výrobné družstvo L. , zastúpeného JUDr. M. R. , advokátom so sídlom K. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej rep
Právna veta: Dodatočné daňové priznanie, ktoré je teda legálnym prostriedkom nápravy skôr podaného daňového priznania, má tak v určitých prípadoch účinky „ex tunc“. Práve v tejto súvislosti vyvstáva otázka posúdenia, či za „poistné zaplatené bez právneho dôvodu“ môže byť považovaná tá časť poistného vypočítaného a zaplateného na základe (pôvodného) daňového priznania, ktorá prevyšuje výšku poistného vypočítanú na základe dodatočného daňového priznania. Zákon č. 461/2003 Z.z. s možnosťou podania dodatočného daňového priznania výslovne počíta pre prípad zmeny platenia poistného (§ 142) zo zmeneného vymeria ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Jany Henčekovej PhD., v právnej veci žalobcu: Juraj Miček – LDM – STUDIO, miesto podnikania Lip tovská č. 19, 821 09 Bratislava, IČO: 43 243 398, zast.: Mgr. Ivanom Petkovom, advokátom z advokátskej kancelárie STRELÁK & PETKOV, so sídlom Na vŕšku
Právna veta: Založenie, zrušenie alebo zmena oprávnenia alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb je vecne závislá od rozhodnutia odvolacieho orgánu, a to bez ohľadu na to, či odvolací orgán napadnuté rozhodnutie preskúmal alebo odvolacie konanie zastavil. Pri apelačnom systéme, ktorým sú ovládané konania správnych orgánov (aj finančných podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov) je nielen právoplatnosť, ale aj rozsah uldadaných, menených alebo zrušovaných práv závislá od rozhodnutia odvolacieho orgánu. Až týmto rozhodnutím, ak bolo podané odvolanie sa rozhodlo de jure o právach a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán napadnutým rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Ústredného daňového riaditeľstva SR, pracoviska B. zo dňa 29. 10. 1996 o zastavení odvolacieho konania pre nepredloženie dôkazu pre posúdenie odvolania žalobcu ako daňovníka podaného proti rozhodnutiu Daňového úradu B. I - platob nému výmeru zo dňa 6.9. 1994 o vyrubení dane z prevodu nehnuteľností v sume 18,905 400 Sk. Proti tomuto rozhodnutiu podal včas žalobu žalobca. Domáhal sa jeho zrušenia ako nezákonného. Uviedol, že žalov
Kľúčové slová: spôsob podaniadaňové priznanie
Právna veta: Skutočnosť, že podané odvolanie neobsahuje dôkazy preukazujúce jeho dôvodnosť by nemala byť dôvodom pre postup, ktorý zvolil správca dane, t.j. na oznámenie podľa ustanovenia § 13 ods. 9 daňového poriadku o tom, že podanie žalobcu zo dňa 12.03.2014 (odvolanie) sa považuje za nepodané. Podľa názoru súdu žalovaný ako správca dane nesprávne posúdil náležitosti a obsah žalobcom podaného odvolania a postupom správcu dane ako žalovaného bol žalobca ukrátený na svojich právach, pretože v dôsledku tohto postupu nebolo žalobcom podané odvolanie preskúmané odvolacím správnym o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr . Petry Príbelskej PhD. v právnej veci právnej veci žalob kyne : Ing. Angelika Mišúnová - AMEX, Pohranice 272, právne zastúpený: JUDr. Martinom Kanás om , advokát om so sídlom Školská 3, Nitra , proti žalovanému: Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborsk
Právna veta: Odvolací súd sa v súlade s § 219 ods. 2 O.s.p. stotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa, že z ustanovenia § 35 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. vyplýva, že za jedno daňové priznanie, ktoré bolo daňovníkom podané po zákonom stanovenej lehote, je správca dane oprávnený uložiť len jednu pokutu a na zdôraznenie správnosti dodáva: Aj v správnom trestaní, je nutné rešpektovať základné princípy trestania, medzi ktoré patrí aj princíp zákonnosti (legality), ktorý je spojený s uplatnením zásady nullum crimen sine lege (žiadny trestný čin bez zákona), nulla poena sine lege (žiadny trest bez zák ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžf /22 /20 11 3 Sžf/44 -111/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: L. S., s.r.o. , so sídlom Š., B., IČO: X, zastúpený: Advokátska kancelária J. & K. , s.r.o., so sídlom M. , B., IČO: X, proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej
MENU