Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093158
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
20.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: daňový nárok


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: daňový nárok
  • danovy nájdené 123379 krát v 4659 dokumentoch
  • narok nájdené 117959 krát v 29417 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 24 dokumentov
Krajské súdy SR 78 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: A/ I. Majetkové nároky štátu, vyplývajúce z predpisov o jednotlivých druhoch daní, o ktorých vo svojej pôsobnosti prvotne rozhoduje príslušný správny orgán postupom podľa Daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov), vrátane nároku, ktorý vyplýva z daňovníkom neoprávnene uplatneného nároku na vrátenie zaplatenej dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane, majú administratívnoprávnu povahu a rozhodnutia o nich podliehajú prieskumu správneho súdu podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z. v znení zákona č. 88/2017 Z. z.). Tieto nároky nie sú nárokom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon osúdoch“), na základe podnetu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potrebné .
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že odvolanie žalobcu je založené práve na uzavretej subsumpcii tučne zvýrazneného textu na konci rozsudku Súdneho dvora zo dňa 21. februára 2006 vo veci C-419/02 BUPA Hospitals Ltd a Goldsborough Developments Ltd proti Commissioners of Customs & Excise (návrh na začatie prejudiciálneho konania), na daňový prípad žalobcu podľa ktorého Článok 10 ods. 2 druhý pododsek šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, v zne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... šiestej smernice, ktorý však znie „ak sa však má platba uskutočniť na účet pred dodaním tovaru alebo pred poskytnutím služieb, daňový nárok vznikne po prevzatí platby. Vzhľadom na dikciu ust. § 19 ods. 4 zákona o DPH podľa ktorej „vzniká daňová povinnosť ... pododsek šiestej smernice, ktorý znie „ak sa však má platba uskutočniť na účet pred dodaním tovaru alebo pred poskytnutím služieb, daňový nárok vznikne po prevzatí platby“, nebol implementovaný do zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v .
Kľúčové slová: miesto dovozu, dovoz tovaru, daňová povinnosť pri dovoze tovaru

Právna veta: Podľa § 12 zákona o DPH dovozom tovaru je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskych spoločenstiev. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 18 ods. 2 zákona o DPH platí, že ak má dovážaný tovar pri jeho vstupe na územie Európskych spoločenstiev postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo ak je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, alebo ak je prepustený do colného režimu uskladňovanie v colnom sklade, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného re ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potom či táto transakcia je zdaniteľnou udalosťou a. podľa čl. 10 ods. 1 a 2 Šiestej smernice spojenou so vznikom daňového nároku z dôvodu, že došlo k dodávke tovaru v colnom sklade nachádzajúcom sa na území Slovenskej republiky, alebo b. z dôvodu .
Právna veta: Vyšetrovateľ konal nezákonne, čím pokračoval v porušovaní práva obvinenej na obhajobu, ktoré jej prislúchajú i napriek tomu, že je advokátka. Je nepochybné, že OČTK závažným spôsobom pochybili, keď ignorovali žiadosti o ustanovenie obhajcu. Už prvú, aj keď v nej výslovne neuvádzala ustanovenie obhajcu z dôvodu nedostatku prostriedkov na náhradu trov obhajoby, mali v súlade s § 62 ods. 1 Tr. por. posúdiť ako žiadosť podľa § 40 ods. 2 Tr. por., pretože bolo nesporné, že nejde o povinnú obhajobu podľa § 37 ods. 1, 2, 3 Tr. por. Obvinená konala včas pri podaní žiadostí. Bezodkladne potom, čo došlo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , na ktorý by inak nemali zákonný dôvod, pokiaľ by si obvinená riadne plnila povinnosti riaditeľa daňového úradu. Ide o neuspokojenie daňových nárokov štátneho rozpočtu z dôvodu omisívneho konania obvinenej a finančný prospech spoločností, ktorý v príčinnej súvislosti s jej konaním nadob udli .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... a) Pojem „zdaniteľný prípad“ predstavuje udalosť, na základe ktorej sú splnené právne podmienky potrebné na vznik daňového nároku. b) „Daňový nárok“ vzniká, keď sa daňový úrad podľa zákona stane v danom momente oprávneným požadovať daň od osoby ... plnenia pričom rozhodujúcou udalosťou na určenie obdobia , do ktorého je potrebné zahrnúť uvedený zmluvný vzťah na vznik daňového nároku, je v tomto prípade dátum predaja pozemkov resp. „dodania sprostredkovacích činností súvisiacich s predajom pozemkov“ .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... s § 29 ods. 8 zák. č. 511/1992 Zb. v hore cit. znení nepredložil dôkazy, ktoré by oprávnenosť jeho daňového nároku potvrdili. Potom je celkom chybné tvrdenie žalobcu, že úlohou konajúceho krajského súdu, poprípade správcu dane je spoľahlivo zistiť skutkový stav .
... nesporn é, že správca dane ani žalovaný nespochybňujú existenciu súvisiacich dodaných služieb, resp. nespochybňujú vykonanie prác, ku ktorým sa viažu daňové nároky žalobcu. Správca dane a žalovaný spochybňujú len skutočnosť, že súvisiace služby dodal žalobcovi p. V., a to s ohľadom na .
... . zriadený účet. Krajský súd vo svojom rozsudku v tejto súvislosti uviedol, že samotná úhrada faktúry, bez preukázania dodania služby, nepreukazuje daňový nárok. Tento záver považuje žalobca za nelogický a vybočujúci z medzí správnej úvahy ako aj zásady voľného hodnotenia dôkazov. Žalobca argumentuje .
... , ktoré zodpovedajú možnému priebehu zdaniteľného obchodu) dôkazných prostriedkov al e aj jej budúcu procesnú spoluprácu, aby vierohodne preukázal oprávnenosť svojich daňových nárokov, a to aj za situácie, keď správca dane počas daňovej kontroly adresuje daňovému subjektu pochybnosti, či samotné poskytnutie služieb sa .
... dokumentácie u obchodného partnera žalobcu nebolo zo zákona povinné, bolo zo strany žalobcu, ako podnikateľa, vedomého si súvislostí s uplatňovaním daňových nárokov, dôvodné predpokladať, že bude trvať na ich zabezpečení, v opačnom prípade riskuje dôkaznú núdzu. Tvrdenie o reálnosti a rozsahu poskytnutia .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.