Nájdené rozsudky pre výraz: daňový nedoplatok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 409

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

73 dokumentov
1673 dokumentov
11 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia práva hmotného ani procesného nevyplýva, že by žalobca musel uplatniť námietku premlčania v určitom štádiu konania a z povahy námietky premlčania vymedzenej hmotným právom (§ 69 zákona o správe daní) vyplýva, že ju až do právoplatného môže povinný skončenia subjekt veci, čo uplatniť nevylučuje v ktoromkoľvek ani jej štádiu uplatnenie konania v súdnom preskúmavacom konaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /34 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu A. U. , bytom S., zastúpený JUDr. B. S., advokátom so sídlom v B. proti žalovanému Daňovému úradu Senec, Mierové námestie 17 , Senec , v konaní o preskúmanie zákonnosti ro zhodnutia žalovaného č. 609/230/26 -2495/08/Horv zo dňa 23. januára 2008 , n a odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského s údu v Bratislave , č. k. 3S /72 /20 08 -33 zo dňa 11. máj a 2010 , ta
Právna veta: Úkonom daňového dlžníka smerujúcim k započítaniu daňových pohľadávok je žiadosť o započítanie. Takúto žiadosť podáva daňový dlžník na príslušnom daňovom úrade alebo colnom úrade a musí obsahovať a) obchodné meno alebo názov, sídlo, daňové identifikačné číslo daňového dlžníka, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a daňové identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu, b) identifikáciu pohľadávky daňového dlžníka voči štátnej rozpočtovej organizácii, ktorú možno započítať, s uvedením jej výšky a p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zložen om z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: DANICON HOLDING , a.s. , so sídlom Miletičová, 17/B, Bratislava, zastúp en ý advokátom JUDr . Stanislavom Jakubčík om, Advokátsk a kancelári a, so sídlom Kutlíkov a 7, Bratislava , proti žalovanému: F
Kľúčové slová: započítanie daňového nedoplatkuúčel započítania
Právna veta: Účelom inštitútu započítania daňových pohľadávok s pohľadávkami daňových dlžníkov voči štátnym rozpočtovým organizáciám nie je len zníženie objemu daňových nedoplatkov, ale i pozitívna motivácia daňových subjektov k daňovej disciplíne ako i s prihliadnutím na zásadu proporcionality aj ochrana práv a oprávnených záujmov daňových subjektov vo vzťahu k ich vlastníctvu a neprimeranému znižovaniu ich majetku. Navyše využívaním zápočtu uvedených pohľadávok sa uplatňuje zásada hospodárnosti daňového konania odpadnutím predpokladaných nevymožiteľných výdavkov daňového exekučného konania, prípad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu: O. H., s. r. o., I., právne zastúpený: JUDr. K. K., advokát, Advokátska kancelária K., K. a partneri, s. r. o., V., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, o preskúman
Právna veta: Výzva na zaplatenie nedoplatku na dani následné rozhodnutie o námietkach je takým procesným rozhodnutím, ktorým sa povinná osoba vyzýva, aby zaplatila svoj nedoplatok na dani skôr ako správca dane začne daňové exekučné konanie. Predmetná výzva je procesným rozhodnutím, ktoré sa týka len procesného postupu správcu dane pred začatím vedenia daňového exekučného konania, nerozhoduje sa v nej o vyrubení dane v určitej výške, nakoľko táto vyplýva z iného titulu. Výsledok konania o námietke je určujúci pre ďalší postup správcu dane len v tom zmysle, čo pristúpi alebo nepristúpi k vymáhaniu nedoplatk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5013200879 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. K. , bytom H. , zastúpený JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou so sídlom Na priekope 174/13, Žilina , proti žalovanému: Colný úrad Žilina , so sídlom Pri cintoríne 36, Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 9006031/1/383055/2013 zo dňa 9. augusta 2013, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 20S/109/2013 – 22 z o dňa 12.
Právna veta: Správny orgán nezapočítaval nezaplatené preddavky, ale započítal nedoplatok dane, nakoľko preddavky mali inú – mesačnú splatnosť. § 95 zák. o správe daní predstavuje lex specialis k všeobecnej úprave konkurzného práva a presnejšie vymedzuje, že daňová pohľadávka ktorá bola splatná v deň povolenia reštrukturalizácie alebo po povolení reštrukturalizácie, sa považuje za daňovú pohľadávku vzniknutú po povolení reštrukturalizácie a s poukazom na § 95 ods. 3, 5, 8 zák. o správe daní v znení účinnom k 14.12.2009, takúto pohľadávku netreba prihlasovať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/ 22/ 201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne : T. N. M. , A. , B. X. , M. , IČO: X. , zast. J.. M. O. , advokátom so sídlom M. R. Š. X. , Ž. , proti žalovanému: Daňový úrad Martin , Jesenského 23, Martin, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 666/231/ 87609/09 /Sop zo dňa 10. novembra 2009, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 20S/5/2010 – 50 zo dňa 8
Právna veta: Ak bol daňový nedoplatok vyrubený len na základe presunu časti daňovej povinnosti zo zdaňovacieho obdobia roku 1996 do zdaňovacieho obdobia roku 1997, pričom daň za rok 1996 bola včas a v pôvodnej výške zaplatená, žalobcovi reálne nevznikol žiaden daňový nedoplatok, ktorý by podliehal penalizácii. Žalobca neskrátil daň a nemal daňový nedoplatok, pretože žalovaným neskôr určená daňová povinnosť bola ku dňu splatnosti dane za rok 1997 riadne zaplatená.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 24. mája 2002 potvrdil žalovaný rozhodnutie Daňového úradu B. z 24. mája 2000 o vyrubení penále za oneskorené zaplatenie dane z príjmov právnických osôb za rok 1997 vo výške 21 813 200,- Sk. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie označených rozhodnutí. Žiadal, aby boli zrušené a vec vrátená žalovanému na ďalšie konanie. Žalobca poukázal na to, že rozhodnutie žalovaného z 24. mája 2002, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie správcu dane z 24. mája 2000
Právna veta: K námietke sťažovateľa ohľadom neprimeranosti hodnoty predmetu záložného práva kasačný súd uvádza, že táto hodnota je v súlade s ust. § 81 ods. 6 daňového poriadku, a že je primeraná sume daňového nedoplatku, na zabezpečenie ktorého sa záložné právo zriadilo. Neobstojí argumentácia sťažovateľa o tom, že daňové orgány nevychádzali z jeho účtovnej hodnoty, a že táto mala byť zisťovaná znaleckým dokazovaním. Právny význam zabezpečenia daňovej pohľadávky zriadením záložného práva správcom dane spočíva v zaistení zaplatenia nedoplatku v prípade nedobrovoľného splnenia povinnosti daňovým subjektom - ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7016201152 Dátum vydania rozhodnutia: 24. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7016201152.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a z členiek senátu JUDr. Sone Langovej a JUDr. Moniky Valašikovej PhD. v právn ej veci sťažovateľa (pôvodne žalobca): CREO ART s. r. o., Werferova 1, Košice, IČO : 44 471 165, zastúpe
Právna veta: Daňová exekučná výzva je podľa názoru krajského súdu procesným rozhodnutím, ktorým sa upravuje len vedenie exekučného konania a nie je základným rozhodnutím pre daňové exekučné konania. Exekučným titulom a podkladom na vydanie exekučnej výzvy sú právoplatné a vykonateľné platobné výmery alebo iné rozhodnutia, ktorými sa vyrubuje daň, penále, a ktoré sa následne, po vzniku daňového nedoplatku, stávajú základom pre daňové exekučné konanie. Daňová exekučná výzva je rozhodnutie, ktorým správca dane vyzve daňového dlžníka ( žalobcu ) na úhradu daňového nedoplatku. Z uvedených dôvodov má teda exekuč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I. V. , zastúpený advokátom JUDr. M. B. , proti žalovanému: Daňov é riaditeľstvo Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnuti a žalovaného č. I/226/15308 -97114/2008/995312 -r zo dňa 17. decembra 2008 , o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č.k. 20S/10/2009 -84 zo dňa 2.septembra 2009 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo
Právna veta: Výkaz nedoplatkov je len administratívnym dokumentom, ktorý zostavuje správca dane z údajov evidencie daní (§ 89 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z.) a ktorý sa v zmysle právnej úpravy ustanovenej v § 90 ods. 1 v spojení s § 89 ods. 1, písm. b/ zákona č. 563/2009 Z. z. stáva exekučným titulom, pričom dňom jeho vykonateľnosti je deň jeho vyhotovenia a daňový dlžník sa neupovedomuje o jeho zostavení ani o jeho vykonateľnosti. (§ 89 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. ). Daňové exekučné konanie sa začína až na základe vydania rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania, a to dňom vydania tohto rozhod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republik y U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : SLOVAKIA PLAY spo l. s r.o., so sídlom Hviezdoslavova 315, Senica, IČO: 18 048 595, zastúpený advokátkou JUDr. Aga tou Džačovskou, Advokátska kancelária so sídlom Hviezdoslavova 315, Senica, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná 6 3, Banská Bystrica, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 1100303/1/15 664 - 83920/2013/5081 zo dňa 21
MENU