Nájdené rozsudky pre výraz: daňový nedoplatok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 411

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

74 dokumentov
1722 dokumentov
11 dokumentov
33 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Povinnosťou platiteľa dane voči daňovníkovi je zrážky realizovať v správnej výške a voči správcovi dane odviesť ich na príslušný účet v termínoch ustanovených v daňovom zákone. Sankcie za porušenie týchto povinností znáša platiteľ dane, nie daňovník. Ak daňovník nesúhlasí s postupom platiteľa dane, môže svoju sťažnosť adresovať správcovi dane. Správca rozhodne z úradnej povinnosti a svoje rozhodnutie oznámi daňovníkovi aj platiteľovi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž f/11/201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a člen iek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : A. H. , a.s. , právne zastúpen ý JUDr. M. T. advokátom , proti žalovanému : Daňový úrad Turčianske Teplice , Horné Rakovce 1448/35, v konaní o preskú manie zákonnosti rozhodnutia žalovaného
Právna veta: Keďže ustanovenie § 31 ods. 5 ZKV neupravuje striktne formu, v akej si veriteľ má uplatniť pohľadávku proti podstate u správcu, veriteľ tak môže urobiť aj doručením daňového platobného výmeru, z ktorého obsahu vyplýva bez pochybnosti charakter pohľadávky, jej výška a právny dôvod uplatnenia pohľadávky. Iné náležitosti uplatnenia pohľadávky proti podstate ako upravené v § 31 ods. 5 ZKV zákon neukladá. Preto námietku správcu, že žalobca (veriteľ) si u neho nemohol uplatniť pohľadávku proti podstate doručením platobného výmeru, bez označenia, že ide o konkurznú prihlášku, odvolací súd nepovažoval ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo/9/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : Mesto L. , Š.L. , IČO: X. , právne zast úpeného JUD r. M. A. , advokátom so sídlom v B. , pobočka M. , proti žalovanému : JUDr. V. N. , S., správca konkurznej podstaty úpadcu M. a.s. „v konkurze“, so sídlom L. , IČO: X. , právne zast úpenému JUDr. P. T. , advokátom, so sídlom N. , o urče nie právneho dôvodu a výšky správcom popretej pohľadávky vo výške 100 457,38
Kľúčové slová: správne konanieprocesný postupsprávny orgán
Právna veta: Správnym konaním sa nazýva postup správnych orgánov, účastníkov konania a ďalších osôb pri vydávaní rozhodnutí, ktorý upravuje právny predpis. Zmyslom všetkých procesných predpisov je zabezpečiť realizáciu hmotných noriem vo forme rozhodnutia o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb za takého postupu, aby vo veci bol zistený skutkový stav čo najúplnejšie prostriedkami, ktoré objasňujú okolnosti rozhodné pre posúdenie veci, a aby účastníkovi, o ktorého vec – práva a povinnosti ide, bola poskytnutá možnosť predkladať dôkazy, návrhy a obhajovať svoje práva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Ľ. A., bytom M., právne zastúpeného JUDr. M. S., advokátom so sídlom H., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie rozhodnutí žalovaného č. I/223/6854-96660/2008/999609-r, č. I/223/6854- 96605/2008/999609-r a č. I/223/6856-89570/2008/999609-r zo dňa 15.12.2008, o odvolaní žalobcu proti uz
Právna veta: Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zhodne s názorom krajského súdu ako aj žalovaného, je nutné si predovšetkým uvedomiť rozdiel medzi zdaňovacím obdobím, ktoré v zmysle § 2 písm. l/ zákona o dani z príjmov predstavuje obdobie jedného kalendárneho roka, teda obdobie od 01.01. daného roka do 31.12. toho istého roka a preddavkovým obdobím, ktoré v zmysle § 34 ods. 1 zákona o dani z príjmov predstavuje obdobie od 01.04. daného roka do 31.03. nasledujúceho roka, čo v danom prípade predstavovalo obdobie od 01.04.2007 do 31.03.2008. Do daňového priznania za určitý rok je možné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 5S žf / 66/ 2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu JUDr. L. T. , by tom K. , proti žalovanému Daňové mu riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom Banská Bystrica, ul. Nová č. 13 , o preskúmanie zákonnosti r ozhodnutia žalovaného č. I/223 /8938 -46675 /2008/99 9541
Právna veta: Zákonnou podmienkou na oslobodenie od súdnych poplatkov je skutočnosť, že oslobodenie pomery účastníka odôvodňujú a že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku, k trovám, ktoré si pravdepodobne vyžiada dokazovanie, k povahe uplatňovaného nároku a k ďalším podobným okolnostiam. Je taktiež potrebné pri fyzických osobách zvážiť celkovú sociálnu situáciu, zdravotný stav a podobne, pritom účastník je povinný vierohodným spôsobom svo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ľ. D. , adresa na doručovanie písomností – Ľ. D. , proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/221/17211 -129746/ 2009/ 994088 -r zo dňa 14. januára 2010, o oslobodení od súdnych poplatkov a ustanovení zástupcu z radov advokátov , konajú c o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu
Právna veta: Rozhodovať o výške dodatočne určenej daňovej povinnosti na dani z príjmov na základe výsledkov daňovej kontroly sú oprávnené daňové úrady, ktorých právomoc je daná § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 daňového poriadku, resp. do 31.12.2011 bola daná na základe § 4 ods. 3 zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v platnom znení v spojení s § 1a písm. d) zákona o správe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Aleny Adamc ovej v právnej veci žalob kyne : Ing. Ľ. H. , bytom H. , právne zastúpen ej JUDr. Máriou Uheľ Greňovou , advokátkou so sídlom Družstevná 2, Bratislava , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica, o pr
Právna veta: Správca dane úrok vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane a) daň alebo rozdiel dane ( § 156 ods. 1 pís a) daňového poriadku). Daňou sa rozumie daň podľa hmotnoprávnych daňových predpisov (t. j. daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň z minerálneho oleja, spotrebná daň z liehu, spotrebná daň z alkoholických nápojov, spotrebná daň z tabakových výrobkov, spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu a miestne dane podľa zákona o miestnych daniach a miestnom po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžfk/9/2020 5018200418 30. 09. 2020 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2020:5018200418.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej, členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu: EMTEST, a.s., so sídlom Bánovská cesta č. 7, Žilina, z
Právna veta: Právna úprava § 35 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je špeciálnou úpravou týkajúcou sa ukladania a vymáhania pokút a nemožno ju zamieňať, prípadne spájať s ustanovením § 69 zákona o správe daní a poplatkov, ktoré upravuje premlčané práva vybrať a vymáhať nedoplatky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 7. mája 2003, č. 23 S 47/03-21, zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 17. januára 2003 po tom, čo dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade so zákonom. Stotožnil sa s názorom žalovaného, že nedošlo k premlčaniu nároku žalovaného, pretože vymáhanie daňových nedoplatkov sa začalo ešte pred účinnosťou zákona č. 219/1999 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územn
Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia podľa § 50 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. je upravený pomerne všeobecne, čo do definovania podmienok na jeho uplatnenie - „Správca dane môže počas daňovej kontroly, počas určovania dane podľa pomôcok alebo pri miestnom zisťovaní na zabezpečenie ich účelu“ „.... uložiť rozhodnutím daňovému subjektu, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel ....“ Jediné výslovné obmedzenie pre správcu dane vyplýva z ods. 4 tohto ustanovenia, na základe ktorého predbežným opatrením nemožno obmedziť alebo zamedziť výkon záložného práva podľa Občianskeho zákonníka. Spr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : KAMWOOD, s.r.o. so sídlom Skladištná 4676, Lučenec, IČO: 36 628 654 , právne zastúpen ému Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o., JUDr. Maroš Uhaľ, advokát a konateľ, so sídlom Námestie SNP 6/11, Zvolen , proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Lazovná 63, Banská Bystrica , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100301/1/350755/2014/500
Právna veta: Základnými podmienkami na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu sú, aby dlžník bol v úpadku a v úpadku je ak má viac veriteľov a nie je schopný plniť si svoje záväzky v lehote stanovenej zákonom. Zákon v ustanovení § 4 ods. 5 zákona o konkurze a vyrovnaní definuje kedy sa považuje pohľadávka veriteľa za preukázanú pre účely konkurzného konania. Jednou z dvoch možností zákonom stanovených je preukázanie pohľadávky právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 88/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: S., D., A., proti dlžníkovi: S., nar. X., L., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, na odvolanie dlžníka proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2. apríla 2008 č.k. 6 K 265/05-43, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2. apríla 2008 č.k. 6 K 265/05-43 p o t v r d z u j
MENU