SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187812
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 04:07

Nájdené rozsudky pre výraz: daňový orgán


Približný počet výsledkov: 1914 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: daňový orgán
  • danovy nájdené 128175 krát v 4752 dokumentoch
  • organ nájdené 298114 krát v 29271 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 389 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 458 dokumentov
Krajské súdy SR 2602 dokumentov
Odborné články 2 dokumenty


Kľúčové slová: reperačný zámer, správca dane, daň z pridanej hodnoty, daňové orgány, zásady daňového konania

Zbierka NS 3/2000
R 56/2000
Rozsudok
Právna veta: Aj napriek tomu, že postup daňových orgánov v konaní o predpísanie dane z pridanej hodnoty sleduje reparačný zámer, t. j. odčerpanie neoprávnene uplatnenej dane, je potrebné v konaní nespochybniteľné preukázať, že k uplatneniu dane žalobcom skutočne došlo. Vychádzajúc z citovanej zásady preferovania skutočného obsahu právneho úkonu pred jeho formálnym prejavom, je nedostatočné, ak sa správca dane opieral len o deklarované účtovanie dane z pridanej hodnoty na pokladničných blokoch a nezisťoval skutkový stav spôsobom umožňujúcim objektívne rozhodnúť vo veci.

Úryvok z textu:
Žalobou z 22. júla 1999 sa žalobca domáhal preskúmania a následného zrušenia rozhodnutia z 21. mája 1999, ktorým žalovaný potvrdil platobný výmer Daňového úradu v R. z 1. decembra 1998 o predpísaní dane z pridanej hodnoty vo výške 276 515 Sk. V žalobe namietal nedostatočne zistený skutkový stav poukazujúc na to, že bez zadováženia a vyhodnotenia daňových dokladov daňové orgány nepreukázali, že si k cene uplatňoval aj daň z pridanej hodnoty. Žalovaný vo svojom vyjadrení k žalobe vysvetlil postup dotknutých .
Právna veta: Jednou zo základných zásad daňového konania je zásada zákonnosti. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v daňovom konaní sa postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, chránia sa záujmy štátu a obci a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ostatných osôb zúčastnených v daňovom konaní. Aby daňové orgány mohli uvedenú zásadu realizovať, sú vybavené rozsiahlymi zákonnými právomocami, vychádzajúcimi zo zásady voľného hodnotenia dôkazov, zakotvenej v § 2 ods. 3 citovaného zákona.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia štyroch rozhodnutí žalovaného správneho orgánu zo dňa 27. mája 2002, ktorými boli potvrdené rozhodnutia (dodatočné platobné výmery na DPH a platobné výmery) Daňového úradu Ž. zo dňa 24. septembra 2001 (predpísanie dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie IV. štvrťroku 1998 vo výške 138 000,- Sk, predpísanie zvýšenia DPH za IV. štvrťrok 1998 vo výške 69 000,- Sk, predpísanie DPH za IV. štvrťrok 1999 vo výške 138 000,- Sk a predpísanie zvýšenia DPH za IV. .
Kľúčové slová: sankcia pre porušenie povinnosti, daňové orgány, správne uváženie, pokuty zak. č. 563/2009

Zbierka NS 3/2003
R 52/2003
Rozsudok
Právna veta: Výška pokuty je vecou úvahy daňových orgánov a súd iba skúma, či toto uváženie nevybočilo z medzi a hľadísk ustanovených zákonom (§ 245 ods. 2 O. s. p.), či je v súlade s pravidlami logického myslenia a či podklady pre taký úsudok boli zistené úplne a riadnym procesným postupom. Za opakované zistenia podľa § 38 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe dani a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, majúce za následok prísnejšie sankcionovanie zodpovedného subjektu, treba považovať každé porušenie povinnosti vydať pri platbe za tovar alebo poskytn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán svojím rozhodnutím z 11. januára 2002 potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v B. z 26. októbra 2001, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta v sume 50 000,- Sk za porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovení § 97 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“) a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie .
Kľúčové slová: výdavok znižujúci základ dane, daňové orgány, daňové výdavky

Zbierka NS 2/2003
R 34/2003
Rozsudok
Právna veta: Daňové orgány neporušia zákon, ak pre určenie dane nezohľadnia výdavok, ktorý nespĺňa kritériá stanovené daňovými predpismi, ako aj výdavok, ktorý nie je výdavkom znižujúcim základ dane.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo 14. decembra 2001 na odvolanie žalobcu potvrdil rozhodnutie Daňového úradu L. M. (dodatočný platobný výmer z 26. júla 2001), ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť daň z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 1999 vo výške 14 983 200,- Sk, ako rozdiel dane uvedenej v daňovom priznaní (9 876 400,- Sk) a dane zistenej správcom dane (24 859 600,- Sk). Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca včas žalobu. Domáhal sa ňou jeho zrušenia ako nezákonného. .
Právna veta: Žalobcom napádané nedoručenie protokolu o výsledku daňovej kontroly a nedoručenie výzvy na jeho prerokovanie so žalobcom tvrdeným následkom neukončenia daňovej kontroly, nemožno posudzovať len s použitím čisto formálneho výkladu ustanovenia § 46 ods. 8 a ods. 9 písm. a) daňového poriadku. Predovšetkým je potrebné vychádzať z úpravy inštitútu zastupovania daňového subjektu v konaní pred daňovými orgánmi, upraveného v ustanovení § 9 daňového poriadku pre tento účel ako lex specialis. Ustanovenie § 9 ods. 5 citovaného zákona explicitne upravuje určenie momentu účinnosti odvolania plnej moci daňov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/32/2015 7014200983 14. 12. 2016 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2016:7014200983.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a zo sudcov JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: MEAT IMPORT s.r.o., Jantárová 30, Košice, IČO: 44 833 555, právne zastúpeného .
Právna veta: Zákon o DPH stanovuje, že ak má zahraničná organizačná zložka platiteľa so sídlom na území SR spĺňať kritéria prevádzkarne na daňové účely, musí mať personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon ekonomickej činnosti. Najvyšší súd sa taktiež stotožňuje so závermi žalovaného, že v zmysle právne záväznej judikatúry Súdneho dvora EÚ sa za prevádzkareň považuje stále miesto vykonávania samostatnej a nezávislej ekonomickej činnosti, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá disponuje materiálnym vybavením potrebným na vykonávanie ekonomickej činnosti z tohto miesta (napr. kancelárske priestory, v kt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/43/2015 1013200875 22. 03. 2017 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2017:1013200875.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a zo sudcov JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD., v právnej veci žalobcu: ETRANSA Slovakia s.r.o., so sídlom Prokopa Veľkého 52, 811 04 .
Právna veta: Účelom daňovej kontroly je zistiť alebo preveriť základ dane alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti. Z tohto pohľadu je daňová kontrola jedným z najvýznamnejších nástrojov v podmienkach správy daní, ktorá slúži na ochranu fiškálnych záujmov štátu, pri súčasnom zachovaní práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Daňová kontrola totiž predstavuje verejno-mocenský zásah do individuálnej sféry daňového subjektu, ktorý v konečnom dôsledku najčastejšie smeruje k dorubovaniu daní a sekundárne k ukladaniu sankcií. Zároveň slúži ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015200570 Dátum vydania rozhodnutia: 13. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015200570.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Mora vu, v právnej veci žalobcu: EXIM IMPEX SK s.r.o., so sídlom Františkánov 16/3, Komárno, (pôvodne GATIAL s.r.o., so .
Kľúčové slová: základné zásady daňového konania, daňové orgány

Zbierka NS 10/2015
R 98/2015
Rozsudok
Právna veta: Skutočnosť, že daňové orgány majú povinnosť dbať na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ďalších osôb, nie je v žiadnom rozpore s ich povinnosťou chrániť záujmy štátu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: Coca -Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. , Tuhovská 1, P.O.BOX 37, Bratislava, IČO : 31 340 628, zastúpený JUDr. Eugenom Kostovčíkom, advokátom so s ídlom Gelnická 33, Košice, proti žalovanému: Finančné .
Kľúčové slová: právo na úrok z omeškania, vrátenie preplatku, daňový orgán, daňové preplatky a úrok

Zbierka NS 3/2001
R 60/2001
Rozsudok
Právna veta: Ak sa daňový orgán dostal do omeškania uplynutím jednomesačnej lehoty od doručenia žiadosti o vrátenie preplatku na dani (§ 63 os. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov) má žalobca v súlade s ustanovením § 63 ods. 6 zákona č. 511/1992 ZM nárok na úrok z omeškania, a to odo dňa, keď daňový orgán mal a mohol vrátiť daňový preplatok.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán 10. januára 2000 svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v H. zo 16. augusta 1999, ktorým bolo čiastočne vyhovené žiadosti žalobcu o vrátenie preplatku na dani z pridanej hodnoty. Svoje rozhodnutie žalovaný, okrem iného, odôvodnil tým, že žalobcovi nevznikol nárok na zaplatenie úroku, pretože v období od 28. februára 1997 do 27. júla 1999 daňový preplatok v zmysle zákona neexistoval. Nárok na úhradu úroku žalobcovi podľa žalovaného nevznikol ani za obdobie od 27. júla .
Právna veta: Pod pojmom spracovanie odpadov treba rozumieť nielen činnosť, ktorá vedie k premene odpadu na iný tovar, ale aj takú manipuláciu s odpadom pri ktorej sa odpad spracováva. Môže ísť napríklad o rezanie kovového odpadu, jeho lisovanie, triedenie, úpravu a pod.. Naproti tomu nejde o spracovanie odpadu, keď sa tento bez ďalšieho iba zhromažďuje, prepravuje, skladuje, zbiera a vykupuje. Zúžený výklad pojmu spracovania odpadov daňovým orgánom iba na činnosť vedúcu k premene odpadu na iný tovar nemožno akceptovať.

Úryvok z textu:
Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný potvrdil platobný výmer č: 2488/92 DÚ Košice, ktorým bola žalobcovi za rok 1991 dodatočne vyrúbená daň z príjmu obyvateľstva vo výške 316 038 Sk. Žalobca aj y roku 1991 podľa udeleného povolenia vykonával likvidáciu, triedenie a úpravu kovového odpadu a podľa § 29 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva priznal a odviedol z tejto činnosti daň z príjmov obyvateľstva v zvýhodnenej výške 15 %. Podľa DÚ Košice ako aj podľa žalovaného u žalobcu však .
Kľúčové slová: zánik práva vyrubiť daň, prenesenie daňovej povinnosti

Zbierka NS 5/2005
R 53/2005
Rozsudok
Právna veta: Platenie dane nie je možné v súvislosti s výkladom a aplikáciou ustanovenia § 477 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka podradiť pod záväzky v zmysle súkromného práva. Ide o platbu v prospech štátu na základe zákona bez toho, aby štát poskytoval daňovému subjektu za túto platbu akýkoľvek ekvivalent. Daňová povinnosť je verejnoprávnou povinnosťou, preto dohoda uzatvorená s treťou osobou o prevode daňovej povinnosti je voči daňovému orgánu právne neúčinná.

Úryvok z textu:
... ve­ rejnej moci, ktorý rozhoduje o jeho právach a povinnostiach, pričom jeho postavenie nie je rovnoprávne a obsah rozhodnutia daňového orgánu nezá­ visí od vôle subjektu. Platenie dane nie je možné v súvislosti s výkladom a aplikáciou ustano­ venia § ... jednoznačne vyplýva, že táto po­ vinnosť je adresovaná práve jemu. Dohoda uzatvorená s treťou osobou je ne­ pochybne pre daňový orgán ako orgáne verejnej moci právne neúčinná. Vo vzťahu k metodickému pokynu č. 14/SD/2001 týkajúceho sa prechodu záväzkov a .
Kľúčové slová: daňový doklad, daňový subjekt, porušenie práv daňových subjektov, zrušenie registrácie

Zbierka NS 5/2002
R 91/2002
Rozsudok
Právna veta: 1. Predpokladom na zistenie^ ktoré má byť podkladom na rozhodnutie daňového orgánu je, že daňovému subjektu bude poskytnutá príležitosť splniť svoju dôkaznú povinnosť, navrhnúť, vykonať dôkazy, ktoré zo svojej pozície súkromnoprávnej osoby nemôže zabezpečiť, vyjadriť sa ku zisteným skutočnostiam a k spôsobu ich získania. Nedodržanie tohto procesného postupu je nielen ohrozením účelu daňového konania, ale, a to predovšetkým, porušením práv daňového subjektu, ktoré mu výslovne zákon priznáva (§ 2 ods. 2, § 15, § 28 ods. 9 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave úze ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tento nedostatok bol počas odvolacieho konania odstránený. Ustálenie skutkových zistení, ktoré majú byť podkladom na rozhodnutie daňového orgánu, predpokladá, že daňovému subjektu bude poskytnutá príležitosť splniť svoju dôkaznú povinnosť, navrhnúť, vykonať dôkazy, ktoré ... zákon zaradil k úprave týkajúcej sa daňovej kontroly alebo miestneho šetrenia, nemožno odstrániť tým, že daňový orgán vykoná niektoré procesné úkony mimo rámca týchto inštitútov. Za tejto právnej úpravy (ktorá sleduje poskytnutie .
Kľúčové slová: vrátenie daňového preplatku, základné zásady daňového konania

Zbierka NS 4/2006
R 28/2006
Rozsudok
Právna veta: Skutočnosť, že vrátenie daňových preplatkov je upravené v ustanovení § 63 zákona č. 511/1992 Zb., nevylučuje aplikáciu zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo nesprávnym úradným postupom v daňovom konaní. Nárok na vrátenie preplatku podľa ustanovenia § 63 zákona č. 511/1992 Zb. (o ktorom rozhoduje správny orgán) nemožno zamieňať s nárokom na náhradu škody podľa zákona č. 58/1969 Zb. (o ktorom rozhoduje súd); uplatnenie jedného z uvedených nárokov nevylučuje uplatnenie aj druhého z nich.

Úryvok z textu:
... pri vyrubení dane aplikovať iba právne prostriedky, ktoré priamo ustanovuje zákon, ale­ bo ktoré uplatnia daňové orgány v rámci svojho oprávnenia vyplývajúceho zo zákona. Povinnosťou daňových orgánov v daňovom konám je teda dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, a to ako hmotnoprávne, tak aj procesnoprávne .
Kľúčové slová: dôvody väzby, kolúzna väzba, trvanie väzby

Zbierka NS 10/2018
R 100/2018
Uznesenie
Právna veta: Účelom trestného konania v zmysle tretej kumulatívnej podmienky podľa § 76 ods. 3 veta druhá Trestného poriadku je nielen náležité zistenie trestného činu a spravodlivé potrestanie páchateľa podľa zákona v zmysle § 1 Trestného poriadku (generálne vyjadrený účel zákona z hľadiska rozhodnutia vo veci samej), ale aj zamedzenie okolnostiam, na odvrátenie ktorých je zamerané ustanovenie § 71 Trestného poriadku o dôvodoch väzby. Ochrana práv fyzických a právnických osôb presahuje najmä pri tzv. preventívnej väzbe rámec stíhania obvineného za skutok, ktorý je predmetom dotknutého konania. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoločností. Časť z týchto spoločností pritom mala byť do reťazca inkorporovaná vyslovene účelovo (predovšetkým za účelom zakrytia týchto aktivít pred daňovými orgánmi), iné svoje podnikateľské aktivity aj reálne vykonávali (avšak v menšom rozsahu ako deklarovali). V každom prípade, aby reťazec mohol fungovať .
Právna veta: Vzťah medzi správcom dane a daňovníkom je vzťahom verejnoprávnym, vyplývajúcim z finančnej činnosti štátu a jeho orgánov, prípadne orgánov miestnej samosprávy. Takýto vzťah nemožno považovať za vzťah občianskoprávny, ani za vzťah obchodnoprávny. Nárok daňovníka na vrátenie daňového preplatku nie je nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ustanovenia § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka vzniknutý plnením z právneho dôvodu, ktorý dodatočne odpadol. Na prejednanie a rozhodovanie takéhoto návrhu nie je daná právomoc súdu v zmysle ustanovenia § 7 O.s.p.. Ak súdy prejednali a rozhodli ve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... plnil daňovník nad rámec jeho zákonnej daňovej povinnosti. Uvedené platí aj ohľadne takého plnenia, ktoré daňovník poskytol daňovému orgánu omylom alebo na základe výmeru, ktorý bol neskôr zrušený. Aj takéto plnenia totiž spadajú pod definíciu daňového preplatku ... vyplývajúci z finančnej činnosti štátu a jeho orgánov, prípadne orgánov miestnej samosprávy. Správu daní a poplatkov a činnosť daňových orgánov upravuje osobitný zákon č. 511/1992 Zb. Konanie vo veciach daní a poplatkov je zverené správcom daní. .
Kľúčové slová: poriadkova pokuta, daňová kontrola, rozhodnutia, ktoré nepodliahajú súdnemu preskúmavaniu

Zbierka NS 3/1996
R 31/1996
Uznesenie
Právna veta: Uloženie pokuty za nesplnenie povinnosti daňového subjektu predložiť pri daňovej kontrole správcom dane požadované doklady (§ 15 ods. 2 písm. c/ zákona č. 511/1992 Zb.) je rozhodnutím poriadkovej povahy, ktoré nepodlieha súdnemu preskúmavaniu (§ 248 ods. 2 písm. e/ O.s.p..)

Úryvok z textu:
... pokutu vo výške 5000 Sk za nesplnenie jej zákonnej povinnosti - predložiť doklady pre správne určenie dane a nerešpektovanie požiadavky príslušného daňového orgánu. Rozhodnutím daňového orgánu v N.Z. bolo ÚDR - pracovisko v N. zo dňa 28. februára 1995 zamietnuté odvolanie žalobkyne a potvrdené napadnuté ... Daňový orgán v N.Z. rozhodnutím zo dňa 20. januára 1995 podľa ustanovenia § 35 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb., .
Kľúčové slová: daňová kontrola

Zbierka NS 4-5/1998
R 73/1998
Rozsudok
Právna veta: Ak správca dane pri daňovej kontrole uloží daňovému subjektu predložiť účtovné a iné doklady podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a o uloženej povinnosti neinformuje právneho zástupcu daňového subjektu, táto skutočnosť sama osebe nie je dôvodom, aby súd zrušil rozhodnutie o uložení pokuty za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy podľa § 35 ods. 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb..

Úryvok z textu:
... 250f veta prvá O.s.p. rozhodol o žalobe rozsudkom bez nariadenia pojednávania. Z administratívneho spisu žalovaného ako aj prvostuňového daňového orgánu súd zistil nasledovné skutočnosti: Pracovníci Daňového úradu Bratislava III. v dňoch od 3. júna do 1. augusta 1996 ... pred správnym orgánom súd prihliadne, len ak vzniknuté vady mohli mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Podľa názoru súdu daňový orgán pri uložení pokuty postupoval v súlade s ustanovením § 35 ods. 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb. Súd .
Právna veta: Právoplatné rozhodnutie súdu o tom, kto je dedičom nehnuteľnosti predstavuje pre správcu dane skutočnosť zakladajúcu povinnosť vyrubiť dedičovi daň z dedičstva. Určenie hodnoty dedičstva je síce východiskom na vyrubenie dedičskej dane, ale nie je pre správcu dane záväzné v prípade, ak po skončení dedičského konania nastanú pochybnosti o výške hodnoty dedičského podielu.

Úryvok z textu:
... , kto je dedičom - vlastníkom nehnuteľnosti a s ohľadom na ustanovenie § 26 vyššie citovaného zákona iba táto skutočnosť ho zaväzovala. Daňový orgán neurčuje, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, pretože to je otázkou rozhodnutia príslušného orgánu. V danom prípade tým orgánom bol súd. Určenie .
Kľúčové slová: prevod nehnuteľností, vznik daňovej povinnosti, základ dane za nehnuteľnosť

Zbierka NS 4/2002
R 69/2002
Rozsudok
Právna veta: Zo zákonnej úpravy dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti nevyplýva, že pri prevode viacerých nehnuteľností jednou kúpnou zmluvou je základom dane z prevodu nehnuteľností súčet kúpnej ceny za všetky prevádzané nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
... vyvodil žalovaný nesprávny právny záver vo veci. Predmetom prevodu bolo niekoľko nehnuteľností, pričom prevod sa uskutočnil jednou kúpnou zmluvou a daňové orgány posúdili tento prevod ako jednu daňovú skutočnosť podľa § 19 písm. b) zákona č. 318/1992 Zb. o dani z .
Právna veta: Ak z rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu nie je zrejmé, kedy došlo k zápisu do účtovných dokladov, ktorá skutočnosť je potrebná na posúdenie dodržania lehoty na dodatočné vymeranie cla podľa § 220 ods. 4 zákona č. 180/1996 Z. z. Colného zákona v znení neskorších predpisov*, je to dôvod, aby súd takéto rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie. Poznámka: */ Teraz zákon č. 238/2001 Z .z. Colný zákon

Úryvok z textu:
... v zmysle § 250j ods. 2 O. s. p. zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie, v ktorom sú daňové orgány viazané právnym názorom súdu (§ 250] ods. 3 O. s. p.). V súlade s ustanovením § 250k ods. 1 O .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.