Nájdené rozsudky pre výraz: daňový orgán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2849

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

450 dokumentov
4855 dokumentov
458 dokumentov
47 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na účely daňového konania podľa zákona č. 312/1993 Z. z. v znení zákona č. 182/1994 je daňový orgán podľa okolnosti povinný skúmať aj čas nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim.

Úryvok z textu:
Žalobou z 1. augusta 1994 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného z 31. mája 1994, č. 362/94-122, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v S.Ľ. č. 735/23/1433/ 2/94 z 20. apríla 1994, ktorým podľa § 14a ods. 2 zákona č. 511/ Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov rozhodol o zabezpečení cigariet neoznačených na spotrebiteľskom balení známkou, v dôsledku čoho sa cigarety stali majetko
Právna veta: Ak sa daňový orgán dostal do omeškania uplynutím jednomesačnej lehoty od doručenia žiadosti o vrátenie preplatku na dani (§ 63 os. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov) má žalobca v súlade s ustanovením § 63 ods. 6 zákona č. 511/1992 ZM nárok na úrok z omeškania, a to odo dňa, keď daňový orgán mal a mohol vrátiť daňový preplatok.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán 10. januára 2000 svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v H. zo 16. augusta 1999, ktorým bolo čiastočne vyhovené žiadosti žalobcu o vrátenie preplatku na dani z pridanej hodnoty. Svoje rozhodnutie žalovaný, okrem iného, odôvodnil tým, že žalobcovi nevznikol nárok na zaplatenie úroku, pretože v období od 28. februára 1997 do 27. júla 1999 daňový preplatok v zmysle zákona neexistoval. Nárok na úhradu úroku žalobcovi podľa žalovaného nevznikol ani za obdobie o
Právna veta: 1. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky priznáva aj v konaní orgánov verejnej správy. 2. Daňová kontrola je súčasťou daňového konania. Správca dane je povinný postupovať aj pri daňovej kontrole tak, aby neporušil Ústavou Slovenskej republiky zaručené práva daňovníkov. 3. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznané podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa v daňovej kontrole chráni formálnou a materiálnou podmienkou § 30a ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ak správca dane ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 14. júla 1999 v senáte vo veci podnetu Ing. arch. O. T., bytom B., zastúpeného JUDr. J. B., advokátom, pre porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní na Daňovom úrade Bratislava V takto r o z h o d o l : Právo Ing. arch. O. T. na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručené podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní pred Daňovým úradom
Kľúčové slová: základné zásady daňového konaniadaňové orgány
R 98/2015
Právna veta: Skutočnosť, že daňové orgány majú povinnosť dbať na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ďalších osôb, nie je v žiadnom rozpore s ich povinnosťou chrániť záujmy štátu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: Coca -Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. , Tuhovská 1, P.O.BOX 37, Bratislava, IČO : 31 340 628, zastúpený JUDr. Eugenom Kostovčíkom, advokátom so s ídlom Gelnická 33, Košice, proti žalovanému: Finanč
Právna veta: Žalobcom napádané nedoručenie protokolu o výsledku daňovej kontroly a nedoručenie výzvy na jeho prerokovanie so žalobcom tvrdeným následkom neukončenia daňovej kontroly, nemožno posudzovať len s použitím čisto formálneho výkladu ustanovenia § 46 ods. 8 a ods. 9 písm. a) daňového poriadku. Predovšetkým je potrebné vychádzať z úpravy inštitútu zastupovania daňového subjektu v konaní pred daňovými orgánmi, upraveného v ustanovení § 9 daňového poriadku pre tento účel ako lex specialis. Ustanovenie § 9 ods. 5 citovaného zákona explicitne upravuje určenie momentu účinnosti odvolania plnej moci daňov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/32/2015 7014200983 14. 12. 2016 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2016:7014200983.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a zo sudcov JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: MEAT IMPORT s.r.o., Jantárová 30, Košice, IČO: 44 833 555, právne
Meritum Výška pokuty
Právna veta: Výška pokuty je vecou úvahy daňových orgánov a súd iba skúma, či toto uváženie nevybočilo z medzi a hľadísk ustanovených zákonom (§ 245 ods. 2 O. s. p.), či je v súlade s pravidlami logického myslenia a či podklady pre taký úsudok boli zistené úplne a riadnym procesným postupom. Za opakované zistenia podľa § 38 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe dani a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, majúce za následok prísnejšie sankcionovanie zodpovedného subjektu, treba považovať každé porušenie povinnosti vydať pri platbe za tovar alebo poskytn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán svojím rozhodnutím z 11. januára 2002 potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v B. z 26. októbra 2001, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta v sume 50 000,- Sk za porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovení § 97 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“) a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evi
Právna veta: Aj napriek tomu, že postup daňových orgánov v konaní o predpísanie dane z pridanej hodnoty sleduje reparačný zámer, t. j. odčerpanie neoprávnene uplatnenej dane, je potrebné v konaní nespochybniteľné preukázať, že k uplatneniu dane žalobcom skutočne došlo. Vychádzajúc z citovanej zásady preferovania skutočného obsahu právneho úkonu pred jeho formálnym prejavom, je nedostatočné, ak sa správca dane opieral len o deklarované účtovanie dane z pridanej hodnoty na pokladničných blokoch a nezisťoval skutkový stav spôsobom umožňujúcim objektívne rozhodnúť vo veci.

Úryvok z textu:
Žalobou z 22. júla 1999 sa žalobca domáhal preskúmania a následného zrušenia rozhodnutia z 21. mája 1999, ktorým žalovaný potvrdil platobný výmer Daňového úradu v R. z 1. decembra 1998 o predpísaní dane z pridanej hodnoty vo výške 276 515 Sk. V žalobe namietal nedostatočne zistený skutkový stav poukazujúc na to, že bez zadováženia a vyhodnotenia daňových dokladov daňové orgány nepreukázali, že si k cene uplatňoval aj daň z pridanej hodnoty. Žalovaný vo svojom vyjadrení k žalobe vysvetlil postu
Meritum Daň z príjmov
Kľúčové slová: výdavok znižujúci základ danedaňové orgánydaňové výdavky
R 34/2003
Právna veta: Daňové orgány neporušia zákon, ak pre určenie dane nezohľadnia výdavok, ktorý nespĺňa kritériá stanovené daňovými predpismi, ako aj výdavok, ktorý nie je výdavkom znižujúcim základ dane.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo 14. decembra 2001 na odvolanie žalobcu potvrdil rozhodnutie Daňového úradu L. M. (dodatočný platobný výmer z 26. júla 2001), ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť daň z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 1999 vo výške 14 983 200,- Sk, ako rozdiel dane uvedenej v daňovom priznaní (9 876 400,- Sk) a dane zistenej správcom dane (24 859 600,- Sk). Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca včas žalobu. Domáhal sa ňou jeho zrušenia ako
Právna veta: Účelom daňovej kontroly je zistiť alebo preveriť základ dane alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti. Z tohto pohľadu je daňová kontrola jedným z najvýznamnejších nástrojov v podmienkach správy daní, ktorá slúži na ochranu fiškálnych záujmov štátu, pri súčasnom zachovaní práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Daňová kontrola totiž predstavuje verejno-mocenský zásah do individuálnej sféry daňového subjektu, ktorý v konečnom dôsledku najčastejšie smeruje k dorubovaniu daní a sekundárne k ukladaniu sankcií. Zároveň slúži ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015200570 Dátum vydania rozhodnutia: 13. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015200570.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Mora vu, v právnej veci žalobcu: EXIM IMPEX SK s.r.o., so sídlom Františkánov 16/3, Komárno, (pôvodne GATIAL
MENU