Nájdené rozsudky pre výraz: darovacia zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 489

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

142 dokumentov
2353 dokumentov
1 dokument
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: dar, darovacia zmluvadarovacia zmluvadobré mravyvrátenie daru
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1.Podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka darca sa môže domáhať vrátenia daru ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie sa obdarovaného alebo len samotná jeho nevďačnosť, ale také správanie sa, ktoré s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Pri posudzovaní, či určité konkrétne správanie sa obdarovaného možno považovať za hrubé ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne A. S., bývajúcej v S., R. č. X., zastúpenej JUDr. D. T., advokátom so sídlom v B., M. č. X., proti žalovanému O. K., bývajúcemu v S., K. č. X., o vrátenie daru, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. V - 2 - 9 C 88/1993, o dovolaní žalobkyne proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ špeciálny právny predpis (zákon č. 282/1993 Z. z.) neustanovuje neplatnosť darovacej zmluvy za reštitučný dôvod, žalobca sa v súdnom spore môže domáhať určenia neplatnosti darovacej zmluvy podľa všeobecnej právnej úpravy platnej v čase uskutočnenia predmetného právneho úkonu. Ak v minulosti nehnuteľnosť previedol na iného ten, kto ju nevlastnil (ale len spravoval), takýto právny úkon je od počiatku absolútne neplatný.

Úryvok z textu:
Okresný súd N. Z. rozsudkom určil, že darovacia zmluva uzavretá medzi Slovenským náboženským fondom Bratislava a Československým štátom - Ministerstvom národnej obrany z 15. mája 1956 v Bratislave, ktorou sa prevádzala nehnuteľnosť, vedená v katastrálnom území N. Z. v pozemnoknižnej vložke 6 150 pod parcelným číslom 585/4 a 585/6 podľa N 6816/27, N 6816/28, je neplatná. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že právny úkon o prevode vlastníckeho práva k sporným nehnuteľnostiam darovacou zmluvou z 15.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ústavný súd ČR vo svojom náleze z 12. 7. 2011, sp. zn. II. ÚS 231/10 riešil otázku odplaty za prácu medzi manželmi, pričom poukázal na rozdiel medzi spoločenskou úsluhou a záväzkovým vzťahom. Poukázal na to, že spoločenskú úsluhu nemožno stotožňovať s právnym vzťahom, ktorého predmetom môže byť aj naturálna pohľadávka. Zo spoločenskej úsluhy totiž nevznikajú právne úkony, ktoré by smerovali k spôsobeniu právneho následku v podobe vzniku, zmeny či zániku právneho vzťahu; rozhodujúci je úmysel (vôľa) právny vzťah založiť alebo aspoň úmysel spôsobiť svojim správaním právne následky. (...) Z uvede ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Cdo/205/2020 Identifikačné číslo spisu: 8704114548 Dátum vydania rozhodnutia: 24.02.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Soňa Mesiarkinová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:8704114548.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUD
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že sa zaoberal prejavom vôle - právnym úkonom, na ktorého zaviazanie sa žalobca voči žalovanému domáhal, a to darovacou zmluvou, keď zdôraznil jeden z jej základných pojmových znakov, a to bezodplatnosť, na základe ktorej obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi nijakú protihodnotu daru vyjadriteľnú v peniazoch, t. j. účelom darovacej zmluvy je bezodplatné rozmnoženie majetku obdarovaného, a to na úkor darcu, na dar nie je právny nárok. Ohľadne predkupného práva podľa § 140 Občianskeho zákonníka, na základe ktorého sa žalobca domáhal uzavr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/7/2020 Identifikačné číslo spisu: 6418201418 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6418201418.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky spore žalobcu Q., bývajúceho v G., zastúpeného JUDr. Ľubomírom Ivanom, advokáto
Kľúčové slová: darovacia zmluvadarovaniedokazovanie v sporovom konanívrátenie daru
R 88/1998
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K zániku darovacieho vzťahu podľa § 630 Obč. zák. dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo členom jeho rodiny. Hrubým porušením dobrých mravov sa tu rozumie ich porušenie značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie. Za členov rodiny darcu treba považovať predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a spravidla tiež ostatných príbuzných v priamom rade (predkov a potomkov) ako aj súrodencov, výnimočne aj ďalšie osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, pokiaľ by darca ich ujmu dôvodne pociťoval a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave, ktorým tento súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa vyhovujúci žalobe tak, že žalobu o vrátenie daru zamietol (s odôvodnením, že ani po doplnenom dokazovaní vo veci neexistoval žiaden skutkový dôvod pre vrátenie daru podľa ust. § 630 Obč. zákonníka), podala včas dovolanie žalobkyňa. Jeho prípustnosť vyvodzovala z § 238 ods. 1 O.s.p. a opodstatnenosť z ust. § 241 ods. 2 písm. c) a d) O.s.p. Namietala, že napadnutý rozsudok vychádzal zo skutkových zisten
Kľúčové slová: záložné právoabsolútna neplatnosť právneho úkonudarovacia zmluva
R 20/2006
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Darovacia zmluva uzavretá za účelom zabezpečenia uspokojenia pohľadávky obdarovaného voči darcovi je neplatným právnym úko- nom.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala určenia neplatnosti darovacej zmluvy o darovaní nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností pre kat. úz. P. ako byt č. 61 nachádzajúci sa na 6. poschodí bytového domu súp. č. 3179 na Žehrianskej ulici č. 3 v B., uzavretej dňa 21. januára 2000 medzi ňou ako darkyňou a žalovaným ako obdarovaným. Uviedla, že daro­ vaciu zmluvu uzavrela za účelom zabezpečenia (ručenia) dlhu z pôžičky pos­ kytnutej žalovaným jej priateľke Emílii S., no v skutočnosti nemala v
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 41 Občianskeho zákonníka ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. Právny úkon môže byť neplatný celý alebo sčasti tam, kde sa dôvod neplatnosti vzťahuje na celý právny úkon (dôvod neplatnosti sa týka jeho podstatnej zložky), je právny úkon neplatný v celom rozsahu. Tam však, kde sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, pričom ide o vadu právneho úkonu, ktorú je možno o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 MCdo 4/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci navrhovateľa P. F. , bytom X. , zastúpeného advokátom JUDr. Al ojzom Baránikom, Bratislava, Grö sslingova 4, proti odporkynia m 1/ PhDr. A. K. , by tom B. , 2/ J. K. , byt om B. a 3/ Z. K. , bytom B. , zastúpeným advokátom JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom. V zmysle § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka nesmie byť výkon práv a povinností, vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov v rozpore s dobrými mravmi. Podstatným obsahom vecného bremena je zaťaženie vlastníka nehnuteľnosti, obmedzenie v jeho výkone vlastníckeho práva (§ 151n Občianskeho zákonníka). Samotným dôvodom neplatnosti právneho úkonu je jeho rozpor s dobrými mravmi. Za úkon v rozpore s dobrými mravmi treba považovať úkon, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Petra Priehodu v právnej veci žalobcu S. – T. a.s., R., zastúpeného Advokátskou kanceláriou G., k.s. so sídlom B., proti žalovaným bývajúcemu v N. a 4/ E. S., nar. X., bývajúcej v N., o určenie neúčinnosti právneho úkonu a iné, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 18 C 198/2001, o dovolaní žalobcu proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Je možné súhlasiť s názorom, že doložka o osvedčení pravosti podpisu pred notárom je verejná listina. Takáto verejná listina potvrdzuje, že ide o nariadenie alebo vyhlásenie orgánu, ktorý listinu vydal až do doby, kým nie je preukázaný opak, ako i pravdivosť toho, čo je v listine osvedčené alebo potvrdené. Ide o vyvrátiteľnú domnienku, pri ktorej zákon pripúšťa dôkaz opaku (pozri napr. § 134 O.s.p). Dôkazné bremeno ťaží samozrejme toho, kto chce preukázať opak toho, čo je uvedené v takejto verejnej listine.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: A. B., zastúpeného JUDr. R. D., proti žalovanému: KÚ P, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo: Vo 6/2005 zo dňa 21. septembra 2005, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č. k. 1
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Právoplatné rozhodnutie súdu o neúčinnosti právneho úkonu dlžníka vydané v konaní podľa ustanovenia § 57 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorým bola zároveň osobitným výrokom podľa ustanovenia § 63 ods. 1 zákona uložená osobe, voči ktorej sa právo odporovať právnemu úkonu uplatnilo (§ 62 ods. 1), povinnosť vydať do dotknutej konkurznej podstaty veci nadobudnuté od dlžníka na základe neúčinného právneho úkonu, predstavuje prekážku právoplatne rozhodnutej veci pre žalobu o vylúčenie týchto veci zo súpisu majetku zapísaných správcom do tohto súpisu podľa ustanoveni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Okresný súd Trnava (ďalej len "súd prvej inštancie" alebo "okresný súd") rozsudkom z 3. októbra 2018, č. k. 36Cbi/5/2017 183 výrokom I. žalobu zamietol, výrokom II. konanie voči žalovanému 2/ zastavil, výrokom III. návrh žalobkyne na prerušenie konania zamietol, výrokom IV. žalovanému 1/ priznal voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania a výrokom V. žalovanému 2/ priznal voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania. 2. Krajský súd v Trnave (ďalej len "odvolac
MENU