Nájdené rozsudky pre výraz: dávka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5017

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

618 dokumentov
20715 dokumentov
539 dokumentov
129 dokumentov
39 dokumentov
196 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: dávkapomoc v hmotnej núdzizapojenie do pracovného procesu
Právna veta: Konanie správneho orgánu prvého stupňa je potrebné posúdiť ako formalistické, čo je v rozpore s účelom zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Pokiaľ prvostupňový správny orgán žalobcovi dávku hmotnej núdze znížil o sumu 61,60 eur, bez toho, aby mal preukázané, či žalobca sa môže podrobiť výkonu ponúknutých prác v intenciách uvedených vyššie (nález ústavného súdu sp. zn. PL ÚS 8/2014), rozhodol vo veci predčasne. Invalidita žalobcu, z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, je jednou z podmienok, ktorá by podmieňovala (vylučovala, resp. znížila rozsah) jeho povinnosti vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/46/2019 7018200303 30. 09. 2020 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2020:7018200303.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD. v právnej veci žalobcu: R. U., trvale bytom X. - Y. X., adresa
Kľúčové slová: dávkadávka v hmotnej núdzihmotná núdza
Právna veta: Z dôvodovej správy vyplýva, že pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa kladie dôraz na zásluhovosť poskytovania, čo znamená, že výšku dávky v hmotnej núdzi je možné podmieniť aktívnou účasťou občana na riešení svojej životnej situácie. Aktívna účasť občana prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti podľa názoru kasačného súdu prispieva k jeho socializácii, k zvýšeniu pocitu užitočnosti, k znovuosvojeniu si pracovných návykov, k zlepšeniu podmienok uplatnenia sa na trhu práce, a tým k zvýšeniu možnosti dostať sa z hmotnej núdze. Je potrebné dodať, že pracovné činnosti v zmysle § 10 ods. 3 zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/53/2017 3015200239 31. 10. 2018 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2018:3015200239.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Viery Nevedelovej, v právnej veci žalobcu: J. N., nar. XX.XX.XXXX, M. XX, proti žalovanému:
Právna veta: I. Zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplýva, že výživné nemožno plniť dobrovoľne bez súdneho rozhodnutia a že prijatie dobrovoľne poskytnutého výživného nie je uplatnením zákonného nároku. II. Žiadosť o dávku v hmotnej núdzi preto nemožno zamietnuť len na základe skutočnosti, že žiadateľ o dávku nepredložil orgánu verejnej správy také doklady, ktorých predloženie zákon výslovne neukladá.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. rozsudkom z 13. januára 2012, zrušil rozhodnutie žalovaného zo 6. júna 2011 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Účastníkom náhradu trov konania nepriznal. Uviedol, že žalovaný nezistil dostatočne skutočný stav veci, lebo riadne neskúmal, či žalobkyňa uplatnila nárok na výživné na svoje maloleté dieťa od jeho otca. Právny názor žalovaného, podľa ktorého dôkazom o tejto skutočnosti môže byť len rozsudok, súdom schválená dohoda o výživnom alebo potvrdenie o prebiehajúcom súdnom spor
Právna veta: „Nárok na dávku v nezamestnanosti (ďalej len „dávka“) vzniká odo dňa splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak. Nárok na dávku zamestnanca nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie

Úryvok z textu:
Najvyšší súd / Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslav a Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu : I., nar.: X. , bytom Z. , proti žalovanému : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom ul. Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, na odvolani
Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov má oprávnený občan alebo iný príjemca dávky dôchodkového zabezpečenia na splnenie ohlasovacej povinnosti predpísanú písomnú formu. Jej nedodržanie môže mať za následok vznik zodpovednosti za preplatok na dávke.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo 4. mája 1998 odporkyňa uložila navrhovateľke, ktorá bola opat- rovníčkou A. V., narodenej 10. februára 1980, povinnosť nahradiť preplatok na sirotskom dôchodku zverenkyne za čas od 8. marca 1997 do 7. februára 1998 v sume 28 372 Sk. O predpísaní preplatku na náhradu rozhodla odporkyňa podľa § 107 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) z dôvodu zodpovednosti navrhovateľky za neprávom poskytnutú dávku, l
Právna veta: Ak v dôsledku pobytu dôchodcu v cudzine dávka dôchodkového zabezpečenia nebola odňatá, ale jej výplata bola zastavená, môže orgán dôchodkového zabezpečenia rozhodnúť len o uvoľnení výplaty. Nové rozhodnutie o priznaní dávky neprichádza do úvahy, lebo by bolo nadbytočné.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 3. januára 1995 zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie čiastočného invalidného dôchodku a následne rozhodnutím z 22. novembra 1995 zamietla jeho žiadosť o priznanie invalidného dôchodku. V obidvoch prípadoch tak zohľadnila len skutočnosť, že navrhovateľ nesplnil podmienku potrebnej odpracovanej doby pred vznikom nároku na dôchodok. Proti rozhodnutiam odporkyne podal navrhovateľ opravný prostriedok, v ktorom žiadal napadnuté rozhodnutia zrušiť a domáhal sa uvoľnenia vý
Kľúčové slová: vojenská službapodmienky nároku na sirotský dôchodok
R 50/2002
Právna veta: Ak z potvrdenia o návšteve vojenskej školy jednoznačne vyplýva druh vojenskej služby, ktorú vykonáva pober ateľ sirotského dôchodku, právny záver o nároku na sirotský dôchodok je výlučne v právomoci orgánu sociálneho zabezpečenia. Dôchodca nemá oznamovaciu povinnosť o zmene právneho predpisu, ktorým sa výkon vojenskej služby hodnotí inak.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v P. bolo potvrdené rozhodnutie odporkyne č. I. z 1. júna 1999 v spojení so zmeňujúcim rozhodnutím č. III. z 21. januára 2000 o povinnosti navrhovateľov v 1. a 2. rade vrátiť preplatok na sirotskom dôchodku navrhovateľa v 1. rade. Krajský súd v P. vo veci zistil, že prvé rozhodnutia odporkyne boli vydané už v roku 1997, v priebehu súdneho konania odporkyňa rozhodnutím z 1. júna 1999 podľa § 107 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpiso
Právna veta: Príjemca dávky dôchodkového zabezpečenia nie je povinný vrátiť dávku alebo jej časť (§ 107 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), ak preplatok na dôchodku vznikol pri súbehu s dôchodkom poberaným z cudziny tým, že orgán sociálneho zabezpečenia nepostupoval v súlade s § 58 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb., prípadne s obsahom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej odchylný postup.

Úryvok z textu:
Rozsudkom krajského súdu v B. B. bolo zrušené rozhodnutie odporkyne zo 14. júna 2000, ktorým odporkyňa predpísala navrhovateľke na náhradu vyplatený starobný dôchodok v celkovej sume 6 548 Sk za obdobie od 1. marca 1999 do 3. augusta 2000 s odôvodnením, že poľský orgán sociálneho zabezpečenia jej priznal dôchodok s účinnosťou od 1. marca 1999. Odporkyna v odvolaní proti rozsudku súdu uviedla, že nesúhlasí s právnym názorom krajského súdu, že navrhovateľka nemohla vedieť a ani z okolností pred
Kľúčové slová: vrátenie dávky poskytnutej neprávomdávka dôchodkového zabezpečenia
R 52/2002
Právna veta: Ak príjemca dávky dôchodkového zabezpečenia neporušil svoju zákonnú povinnosť a v dobrej viere prijímal dávku vo vyššej výmere ako mu patrila, nezodpovedá podľa § 107 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov za preplatok na dávke, ktorý tým vznikol. Od dôchodcu nemožno požadovať, aby kontroloval činnosť orgánu sociálneho zabezpečenia pri výpočte dôchodku a aby upozorňoval na nedostatky v práci jeho zamestnancov. Vedomosť dôchodcu o poberaní dávky vo vyššej výmere ako mu patrila, nemožno vyvodiť zo samotného poberania dávky.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 3. januára 2000 uložila navrhovateľovi povinnosť vrátiť 6 205 Sk titulom preplatku na starobnom dôchodku za obdobie od 10. júla 1995 do 9. februára 2000. Tvrdila, že navrhovateľovi v rozhodnutí z 28. marca 1990, ktorým mu bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu pre neho a manželku, bolo poskytnuté vysvetlenie, že úhrn dôchodkov, resp. príjmov musí byť nižší ako suma stanovená ako jediný zdroj príjmu pre dvojicu. Navrhovateľ podľa odporkyne zodpovedá za prepl
Právna veta: Vedomosť dôchodcu o tom, že mu dávka bola vyplatená neprávom alebo vo vyššej výmere ako mu patrila, nemožno vyvodiť zo skutočnosti, že v Zbierke zákonov bol uverejnený právny predpis, ktorý upravuje podmienky nároku na dávku, jeho trvanie alebo výplatu. Ustanovenie § 107 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. obsahuje ochranu dôchodcu, ktorý neprávom alebo vo vyššej výmere poskytovanú dávku poberal v dobrej viere, že mu patrí. Názor, že každý, kto poberá dávku neprávom, je vzhľadom na nevyvrátiteľnú právnu domnienku podľa § 2 zákona č. 1/1993 Z. z. nedobromyseľný, sa tomuto ustanoveniu prieči a účel ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 8. februára 2001 zrušil rozhodnutie odporkyne zo 6. novembra 2000, ktorým bol predpísaný navrhovateľke na vrátenie neprávom vyplatený vdovský dôchodok za čas od 24. mája 1994 do 23. novembra 1999 v celkovej sume 164 421,- Sk. Dospel k záveru, že v danom prípade nie sú splnené podmienky na vrátenie preplatku na dávke podľa § 107 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“), lebo navrhovateľka už
MENU