SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1345925
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
17.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dávka dôchodkového zabezpečenia


Približný počet výsledkov: 230 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dávka dôchodkového zabezpečenia
  • davka nájdené 23427 krát v 4359 dokumentoch
  • dochodkovy nájdené 22902 krát v 3747 dokumentoch
  • zabezpecenie nájdené 40788 krát v 12895 dokumentochPrávna veta: Ak je príspevok za sluţbu, priznaný ako dávka sociálneho zabezpečenia, povaţovaný za výsluhový dôchodok, môţe od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení (zabezpečení) plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) len vtedy, ak jeho výška zodpovedá výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania sluţobného pomeru. Pri určení výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby, hodnotené na účely príspevku za sluţbu. Aţ po takom stanovení výšky starobného dôchodku moţno sumu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci navrhovateľa JUDr. J. J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 19. augusta 2008, č.k. 38Sd/125/2007-38, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej .
Kľúčové slová: dávka dôchodkového zabezpečenia, podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok

Zbierka NS 4/2015
R 44/2015
Právna veta: Výšku predčasného starobného dôchodku nemožno porovnávať sinou dávkou podľa predpisov účinných do 31.decembra 2003, lebo nárok na predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 neexistoval.

Úryvok z textu:
Rozsudkom z 9. mája 2012 Krajský súd v B. B. potvrdil rozhodnutie odporkyne z 13. januára 2012 v spojení s rozhodnutím z 14. februára 2012 (ďalej len „rozhodnutie odporkyne“), ktorým podľa § 67 ods.1, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) od 20. decembra 2011 priznala predčasný starobný dôchodok v sume 294,70 € mesačne a od 1. januára 2012 ho zvýšila na 304,50 € mesačne. Súčasne navrhovateľovi nepriznal právo na náhradu trov konania. .
Právna veta: Oznámenie orgánu sociálneho zabezpečenia o spôsobe výplaty dávky dôchodkového zabezpečenia, vrátane určenia mesačných lehôt vyplácania jej splátok a výšky doplatku nie je rozhodnutím o zákonnom nároku na dávku a nepodlieha preto preskúmaniu súdu podľa ustanovení § 244 a nasl. O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 6. apríla 1993 potvrdil rozhodnutie Slovenskej správy sociálneho zabezpečenia v Bratislave (právneho predchodcu odporcu) zo 16. decembra 1991, keď dospel k záveru, že navrhovateľke bol ním správne od 8. februára 1991 priznaný pomerný starobný dôchodok 550 Kčs mesačne, od marca 1991 zvýšený na 740 Kčs mesačne. Uvedeným rozsudkom súčasne zrušil rozhodnutie právneho predchodcu odporcu zo 16. januára 1992, ktorým bol v rámci mimosúdnej rehabilitácie navrhovateľke od .
Právna veta: Súd nemôže zastaviť konanie o preskúmanie rozhodnutia v dôchodkovej veci len preto, že oprávnený dôchodca po uplatnení nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia zomrel a osoby, ktoré majú nárok na sumy splatné do dňa smrti oprávneného, svoj záujem pokračovať v konaní oznámili s omeškaním.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením zastavil konanie o preskúmanie rozhodnutia odporkyne o úprave starobného dôchodku otca navrhovateľa s odôvodnením, že otec navrhovateľa v priebehu konania zomrel a navrhovateľ na opakované dopyty súdu, či mieni ako syn zomrelého v konaní pokračovať, nereagoval. Navrhovateľ sa proti tomuto uzneseniu včas odvolal. V odvolaní uviedol, že má záujem v konaní aktívne pokračovať a svoju nečinnosť vysvetlil a odôvodnil neochotou pracovníkov Obecného úradu v K. potvrdiť mu súdom žiadané .
Právna veta: Pri skúmaní splnenia ekonomickej podmienky rozhodujúcej pre vznik, trvanie alebo zánik nároku na čiastočný invalidný dôchodok pri zamestnaniach vykonávaných po 1. januári 1993 v Českej republike nemožno zohľadňovať zárobky, dosahované na jej území, ak dôchodca alebo jeho zamestnávateľ neplatí poistné na dôchodkové poistenie na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím zo 6. júla 1995 odňala navrhovateľovi čiastočný invalidný dôchodok s účinnosťou od 14. júla 1995. Svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že navrhovateľ nesplňuje podmienku podstatného poklesu na zárobku, lebo mesačný priemer z jeho hrubých zárobkov, zistený za posledných 12 mesiacov, t.j. za čas od apríla 1994 do konca marca 1995, nie je ani o tretinu nižší, ako valorizovaný porovnateľný mesačný zárobok, zistený zo zárobku, z ktorého sa vypočítal čiastočný invalidný dôchodok. Proti tomuto .
Právna veta: Ustanovenie § 58 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov upravuje i súbeh slovenských (predtým československých) dôchodkov a dôchodkov vyplácaných z cudziny. Požívateľ dôchodku, ktorému vznikne nárok na výplatu dôchodku rovnakého druhu aj z cudziny, nemá na výber medzi možnosťou poberať starobný dôchodok zodpovedajúci dobe zamestnania v Slovenskej republiky (a popri ňom dôchodok zodpovedajúci dobe zamestnania v cudzine) alebo možnosťou poberať dôchodok znížený o sumu zodpovedajúcu zhodnoteniu doby zamestnania v cudzine, pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Súd, ani orgán ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd napadnutým rozsudkom potvrdil okrem iných aj rozhodnutie odpor- kyne z 2. februára 1996, ktorým odporkyňa priznala navrhovateľovi starobný čiastkový dôchodok od 1. júla 1994 v sume 2 570 Sk vrátane zvýšenia podľa zákona č. 38/1994 Z. z. a následné zvýšenia podľa zákona č. 195/1994 Z. z. a zákona č. 135/1995 Z. z., pričom zohľadnia 67 polrokov zamestnania v Slovenskej republike a 19 polrokov v Maďarskej republike a rozhodnutie odporkyne z 23. mája 1996, ktorým bol priznaný čiastkový dôchodok v .
Právna veta: Ak v dôsledku pobytu dôchodcu v cudzine dávka dôchodkového zabezpečenia nebola odňatá, ale jej výplata bola zastavená, môže orgán dôchodkového zabezpečenia rozhodnúť len o uvoľnení výplaty. Nové rozhodnutie o priznaní dávky neprichádza do úvahy, lebo by bolo nadbytočné.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 3. januára 1995 zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie čiastočného invalidného dôchodku a následne rozhodnutím z 22. novembra 1995 zamietla jeho žiadosť o priznanie invalidného dôchodku. V obidvoch prípadoch tak zohľadnila len skutočnosť, že navrhovateľ nesplnil podmienku potrebnej odpracovanej doby pred vznikom nároku na dôchodok. Proti rozhodnutiam odporkyne podal navrhovateľ opravný prostriedok, v ktorom žiadal napadnuté rozhodnutia zrušiť a domáhal sa uvoľnenia výplaty jeho .
Právna veta: Podľa článku 20 ods. 1, ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 318/1994 Z. z.) sa hodnotí ako doba zamestnania pre vznik nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia a jej výšku aj zamestnanie, ktoré občan jednej republiky vykonával pre zamestnávateľa so sídlom v druhej republike pred rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Doba zamestnania sa hodnotí na dôchodkové účely na území Slovenskej republiky aj vtedy, ak podľa^ článku 15 ods. 1, ods. 2 Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Sl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 21. októbra 1998 zrušil rozhodnutie z 20. februára 1998, ktorým odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o dôchodok za výsluhu rokov s odôvodnením, že nespĺňa podmienky na jeho priznanie, uvedené v § 40 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) a článku 11 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení. Krajský súd dospel k záveru, že navrhovateľovi vznikol nárok na čiastkový .
Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov má oprávnený občan alebo iný príjemca dávky dôchodkového zabezpečenia na splnenie ohlasovacej povinnosti predpísanú písomnú formu. Jej nedodržanie môže mať za následok vznik zodpovednosti za preplatok na dávke.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo 4. mája 1998 odporkyňa uložila navrhovateľke, ktorá bola opat- rovníčkou A. V., narodenej 10. februára 1980, povinnosť nahradiť preplatok na sirotskom dôchodku zverenkyne za čas od 8. marca 1997 do 7. februára 1998 v sume 28 372 Sk. O predpísaní preplatku na náhradu rozhodla odporkyňa podľa § 107 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) z dôvodu zodpovednosti navrhovateľky za neprávom poskytnutú dávku, lebo .
Kľúčové slová: dávka dôchodkového zabezpečenia, nárok na zvýšenie dôchodku, orgány sociálnej poisťovne

Zbierka NS 3/2002
R 45/2002
Právna veta: Do právomoci súdov vo veciach dôchodkového zabezpečenia patrí preskúmanie zákonnosti len tých rozhodnutí odporkyne, proti ktorým bol v zákonnej lehote podaný opravný prostriedok. Súdy nemajú právomoc rozhodovať priamo o priznaní dávok dôchodkového zabezpečenia ich výplate, lebo rozhodovanie o nich patrí do právomoci Sociálnej poisťovne.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 9. júna 1999 zvýšila navrhovateľke podľa zákona č. 107/1999 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblastí sociálneho zabezpečenia (ďalej len „zákon č. 107/1999 Z. z.“) od splátky za mesiac júl 1999 starobný, vdovský aj sirotský dôchodok. Sirotský dôchodok zvýšila na celkovú sumu 3 208 Sk. Proti rozhodnutiu odporkyne podala navrhovateľka opravný prostriedok, v ktorom uviedla, že má dve detí, preto .
Kľúčové slová: preplatok na dávke, dávka dôchodkového zabezpečenia, vrátenie dávky poskytnutej neprávom

Zbierka NS 3/2002
R 54/2002
Právna veta: Skutočnosť, že orgán sociálneho zabezpečenia vymáha podľa § 109 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov náhradu neprávom vyplatených súm na dávke sociálneho zabezpečenia od subjektu, ktorý za preplatok nezodpovedá, nemá vplyv na plynutie lehoty podľa § 109 ods. 2 tohto zákona.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom zo 14. decembra 2000 zrušil rozhodnutie odporkyne z 11. júla 2000, ktorým predpísala navrhovateľovi podľa § 109 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) na náhradu sumu 22 216 Sk, vyplatenú neprávom na dôchodku vdovy Z. M. za obdobie od 24. augusta 1993 do 14. decembra 1994. Krajský súd, konajúc na návrh navrhovateľa namietajúceho preklúziu i premlčanie pohľadávky, rozhodnutie odporkyne zrušil. .
Kľúčové slová: dávka dôchodkového zabezpečenia, výkon sociálneho poistenia

Zbierka NS 2/2006
R 24/2006
Právna veta: Podľa či. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky výklad a uplatňovanie zákonov musí byť v súlade s ústavou aj medzinárodnými dohovormi, preto odporkyňa musí nárok žiadateľa o invalidný dôchodok posúdiť aj z hľadiska či. 39 Ústavy Slovenskej republiky a či. 58 Dohovoru o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia č. 102 (oznámenie č. 46J/1991 Zb.).

Úryvok z textu:
... dospel k záveru, že rozhodnutie odporkyne z 15. decembra 2003 treba zrušiť ako nepreskúma- teľné. Z odôvodnenia: Rozhodnutie o uplatnenej dávke dôchodkového zabezpečenia predpokla­ dá zistenie a objasnenie všetkých skutočností, na existenciu ktorých sa ich priznanie viaže, teda podmienok a predpokladov stanovených zákonom .
Kľúčové slová: poistenec má nárok na starobný dôchodok, starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok

Zbierka NS 3/1999
R 68/1999
Právna veta: Starobný a pomerný starobný dôchodok nie sú samostatnými druhmi dávok dôchodkového zabezpečenia (§ 7 písm. a/ bod 1 zákona č. 100/1988 Zb..) Líšia sa len výškou prislúchajúcej výmery, a preto musí odporkyňa v konaní o priznanie starobného dôchodku skúmať aj okolnosti podmieňujúce priznanie pomerného starobného dôchodku. Ak žiadateľ o dávku nesplnil podmienky na priznanie starobného dôchodku, ale splnil podmienky na priznanie pomerného starobného dôchodku, musí orgán sociálneho zabezpečenia, rozhodujúci o nároku na starobný dôchodok, priznať žiadateľovi pomerný starobný dôchodok, a to bez osobi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tejto žiadosti príslušnými úradmi práce, lebo ide o rozhodnutia, ktoré majú pre rozhodnutie o zákonnom nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia význam a ak sú právoplatné, súd z nich má vychádzať. Pozornosti prvostupňového súdu v doterajšom konaní ... ) zamietla žiadosť navrhovateľky o priznanie starobného dôchodku pre nesplnenie podmienky doby zamestnania vyžadovanej pre nárok na túto dávku dôchodkového zabezpečenia v § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej .
Kľúčové slová: dôchodkový vek, teoretická výška dôchodku, podmienky nároku na starobný dôchodok

Zbierka NS 3/2007
R 40/2007
Právna veta: Žiadateľa o dávku, ktorému už vznikol nárok na starobný dôchodok z iného, osobitného systému dôchodkového poistenia, nemožno diskriminovať horším zaobchádzaním, ako s poistencami z vlastného všeobecného systému sociálneho poistenia. Práva, vyplývajúce zo splnenia vekovej podmienky a podmienky odpracovanej doby v zamestnaní, musia zostať zachované.

Úryvok z textu:
... starobného dôchodku bez riadneho posúdenia, či jej postupom nedochádza k diskriminácii navrhovateľa, zamietla žiadosť na časť dávky dôchodkového zabezpečenia, na ktorú mu vznikol nárok vo všeobecnom systéme dôchodkového zabezpečenia. Svojím postupom znemožnila zachovanie jeho ... 2 zákona o sociálnom zabezpečení bolo zabrániť situácii, aby dôchodca mal nárok na tú istú dávku dôchodkového zabezpečenia dva razy z dvoch rôznych systémov sociálneho poistenia. Nemal však za cieľ jednu skupinu dôchodcov znevýhodniť .
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť k dieťaťu, zanedbanie povinnej výživy, zánik trestnosti

Zbierka NS 2/2002
R 23/2002
Právna veta: I. Zákonná povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného v zmysle § 213 Trestného zákona nespočíva len v peňažnom plnení, ale aj v povinnosti vyživovať a zaopatrovať oprávnenú osobu v naturálnej podobe, t. j. vo faktickej starostlivosti o jeho bývanie, ošatenie, hygienu, zdravie, vrátane starostlivosti o jeho výchovu a všestranný rozvoj. II. Pri riešení otázky, či vyživovacia povinnosť k maloletému dieťaťu nezanikla napr. v dôsledku toho, že oprávnená osoba je schopná sama sa živiť (§ 85 ods. 1 zákona o rodine v znení neskorších predpisov) nemožno vychádzať len z toho, že dieťa už ukončilo zá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. 195/1998 Z. z. dávka sociálnej pomoci sa poskytne preddavkovo, ak sa začalo konanie o poskytnutie dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového zabezpečenia alebo štátnej sociálnej dávky, konanie o určenie otcovstva, konanie o výživnom alebo konanie o nárokoch z pracovného pomeru alebo obdobného .
Právna veta: Ak určenie vekovej hranice, od ktorej možno žene mimoriadne poskytovať starobný dôchodok závisí na posúdení, či sa trvalé starala alebo sa trvalé stará o maloleté dieťa, ktoré jej bolo zverené do výchovy najmenej po zákonom určenú dobu pred vznikom nároku na starobný dôchodok, treba súčasne s ospravedlnením doby najviac dvoch rokov zamestnania, ktorá chýba ku dnu vzniku nároku na dôchodok ospravedlniť aj každú dôchodkovo významnú skutočnosť, ktorá je s ňou súbežná, vrátane doby starostlivosti o maloleté dieťa, ktorá sa ňou prekrýva.

Úryvok z textu:
... zmien v zamestnávateľských organizáciách, ktorí už dosiahli vek blízky dôchodkovému veku, mimoriadnym poskytnutím starobného dôchodku. Nejde pritom o žiadnu novú dávku dôchodkového zabezpečenia, ale o starobný dôchodok, priznávaný a vymeriavaný podlá všeobecne platných zásad zákona o sociálnom zabezpečení. Okrem preukázania nemožnosti zabezpečenia si .
Právna veta: Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako konanie o kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu, treba považovať za konanie, ktoré má povahu konania o majetkovom spore. Ustanovenie § 118 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má vo vzťahu k ustanoveniu § 63 ods. 2 Civilného sporového poriadku v spojení s § 25 Správneho súdneho poriadku v súlade s požiadavkou naplnenia účelu správneho súdnictva povahu l ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priebehu súdneho konania o preskúmanie rozhodnutia orgánu dôchodkového zabezpečenia zomrie účastník konania, ktorý uplatnil nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia, zisťuje a posudzuje súd predovšetkým, či sú v prejednávanom prípade splnené predpoklady podľa ustanovenia § 104 ... (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení“), podľa ktorého ak oprávnený zomrel po uplatnení nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia, vstupujú do ďalšieho konania o dávke a nadobúdajú nárok na sumy splatné odo dňa smrti oprávneného .
Právna veta: 1. Ustanovením § 103 bod 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov bola od 1. mája 1998 (do budúcna) vylúčená použiteľnosť ustanovení § 130 až § 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov len na sociálne zabezpečenie vojakov. Tieto ustanovenia však zostali v platnosti a naďalej sa po 30. apríli 1998 aplikovali, napríklad vo vzťahu k policajtom, u ktorých zákonodarca vylúčil použitie týchto ustanovení až od 1. júla 2002 (§ 143a zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákono ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . vojak z povolania Česko-slovenskej armády podáva žiadosť o dávku dôchodkového zabezpečenia na Vojenskom úrade sociálneho zabezpečenia; to platí aj vtedy, keď žiadosť o dávku dôchodkového zabezpečenia podáva občan, ktorý bol vojakom z povolania Československej ... dôchodkové zabezpečenie podľa zákona č. 100/1998 Zb. o sociálnom zabezpečení vykonáva a o dávkach dôchodkového zabezpečenia rozhoduje a zabezpečuje ich výplatu Sociálna poisťovňa, ústredie. Pôsobnosť Sociálnej poisťovne na vykonávanie sociálneho .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.