Nájdené rozsudky pre výraz: dávka dôchodkového zabezpečenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 204

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
370 dokumentov
1 dokument
15 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Príjemca dávky dôchodkového zabezpečenia nie je povinný vrátiť dávku alebo jej časť (§ 107 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), ak preplatok na dôchodku vznikol pri súbehu s dôchodkom poberaným z cudziny tým, že orgán sociálneho zabezpečenia nepostupoval v súlade s § 58 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb., prípadne s obsahom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej odchylný postup.

Úryvok z textu:
Rozsudkom krajského súdu v B. B. bolo zrušené rozhodnutie odporkyne zo 14. júna 2000, ktorým odporkyňa predpísala navrhovateľke na náhradu vyplatený starobný dôchodok v celkovej sume 6 548 Sk za obdobie od 1. marca 1999 do 3. augusta 2000 s odôvodnením, že poľský orgán sociálneho zabezpečenia jej priznal dôchodok s účinnosťou od 1. marca 1999. Odporkyna v odvolaní proti rozsudku súdu uviedla, že nesúhlasí s právnym názorom krajského súdu, že navrhovateľka nemohla vedieť a ani z okolností pred
Kľúčové slová: vrátenie dávky poskytnutej neprávomdávka dôchodkového zabezpečenia
R 52/2002
Právna veta: Ak príjemca dávky dôchodkového zabezpečenia neporušil svoju zákonnú povinnosť a v dobrej viere prijímal dávku vo vyššej výmere ako mu patrila, nezodpovedá podľa § 107 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov za preplatok na dávke, ktorý tým vznikol. Od dôchodcu nemožno požadovať, aby kontroloval činnosť orgánu sociálneho zabezpečenia pri výpočte dôchodku a aby upozorňoval na nedostatky v práci jeho zamestnancov. Vedomosť dôchodcu o poberaní dávky vo vyššej výmere ako mu patrila, nemožno vyvodiť zo samotného poberania dávky.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 3. januára 2000 uložila navrhovateľovi povinnosť vrátiť 6 205 Sk titulom preplatku na starobnom dôchodku za obdobie od 10. júla 1995 do 9. februára 2000. Tvrdila, že navrhovateľovi v rozhodnutí z 28. marca 1990, ktorým mu bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu pre neho a manželku, bolo poskytnuté vysvetlenie, že úhrn dôchodkov, resp. príjmov musí byť nižší ako suma stanovená ako jediný zdroj príjmu pre dvojicu. Navrhovateľ podľa odporkyne zodpovedá za prepl
Právna veta: Vedomosť dôchodcu o poberaní dávky neprávom alebo vo vyššej výmere, ako patrila nemožno vyvodzovať zo samotnej skutočnosti, že orgán dôchodkového zabezpečenia nevyužil údaje, ktoré mu dôchodca nahlásil keď splnil svoju oznamovaciu povinnosť podľa § 106 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a oznámil orgánu dôchodkového zabezpečenia skutočnosti, významné pre vznik, zmenu alebo zánik nároku na dávku alebo jej výplatu. Takáto skutočnosť nezakladá sama osebe dôvod na vrátenie dávky podľa § 107 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb., lebo z nej nevyplýva, že dôchodca vedel, alebo mu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 1. júla 1999 odporkyňa odňala od 22. septembra 1999 sirotský dôchodok navrhovateľkinmu synovi Danielovi preto, že 31. augusta 1999 prestal spĺňať podmienky pre jeho poberanie. Toto rozhodnutie odporkyňa zrušila svojím rozhodnutím z 22. septembra 1999 s odôvodnením, že menovaný podmienky pre ďalšie vyplácanie tejto dávky spĺňa. Odporkyňa rozhodnutím zo 17. februára 2000 uložila navrhovateľke podľa § 107 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (
Právna veta: Zamestnávateľ (organizácia) i príjemca dávky zodpovedajú za vrátenie neprávom vyplatenej sumy podľa § 110 zákona č. 100/1988 Zb. spoločne vtedy, ak každý z nich porušil povinnosti, uložené mu v zákona a preto obaja zavinili, že dávka sa poskytla neprávom alebo vo vyššej výmere, ako patrila. Účastníkmi správneho konania sú v tomto prípade príjemca dávky aj zamestnávateľ, lebo zodpovednosť za poskytnutie dávky neprávom alebo vo vyššej výmere ako patrila ich podľa §110 zákona zaťažuje spoločne. O povinnosti zaplatiť sumu, ktorá predstavuje preplatok na dávke, treba rozhodnúť jedným rozhodnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom zo 4. decembra 2001 zrušil rozhodnutie odporkyne zo 7. júna 2001, ktorým navrhovateľke uložila povinnosť vrátiť jej do 30 dní sumu 25 510,- Sk, v období od 2. februára 2001 do 29. júna 2001 neprávom vyplatenú na starobnom dôchodku navrhovateľkinej zamestnankyni V. U. Súd sa stotožnil s názorom odporkyne, že preplatok v danej veci zapríčinili poberateľka starobného dôchodku neoznámením rozhodných skutočností a aj navrhovateľka oneskoreným hlásením vstupu svojej zame
Právna veta: Skutočnosť, že orgán sociálneho zabezpečenia vymáha podľa § 109 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov náhradu neprávom vyplatených súm na dávke sociálneho zabezpečenia od subjektu, ktorý za preplatok nezodpovedá, nemá vplyv na plynutie lehoty podľa § 109 ods. 2 tohto zákona.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom zo 14. decembra 2000 zrušil rozhodnutie odporkyne z 11. júla 2000, ktorým predpísala navrhovateľovi podľa § 109 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) na náhradu sumu 22 216 Sk, vyplatenú neprávom na dôchodku vdovy Z. M. za obdobie od 24. augusta 1993 do 14. decembra 1994. Krajský súd, konajúc na návrh navrhovateľa namietajúceho preklúziu i premlčanie pohľadávky, rozhodnutie odporkyne zr
Právna veta: Do právomoci súdov vo veciach dôchodkového zabezpečenia patrí preskúmanie zákonnosti len tých rozhodnutí odporkyne, proti ktorým bol v zákonnej lehote podaný opravný prostriedok. Súdy nemajú právomoc rozhodovať priamo o priznaní dávok dôchodkového zabezpečenia ich výplate, lebo rozhodovanie o nich patrí do právomoci Sociálnej poisťovne.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 9. júna 1999 zvýšila navrhovateľke podľa zákona č. 107/1999 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblastí sociálneho zabezpečenia (ďalej len „zákon č. 107/1999 Z. z.“) od splátky za mesiac júl 1999 starobný, vdovský aj sirotský dôchodok. Sirotský dôchodok zvýšila na celkovú sumu 3 208 Sk. Proti rozhodnutiu odporkyne podala navrhovateľka opravný prostriedok, v ktorom uviedla, že má dve
Právna veta: Súd nemôže zastaviť konanie o preskúmanie rozhodnutia v dôchodkovej veci len preto, že oprávnený dôchodca po uplatnení nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia zomrel a osoby, ktoré majú nárok na sumy splatné do dňa smrti oprávneného, svoj záujem pokračovať v konaní oznámili s omeškaním.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením zastavil konanie o preskúmanie rozhodnutia odporkyne o úprave starobného dôchodku otca navrhovateľa s odôvodnením, že otec navrhovateľa v priebehu konania zomrel a navrhovateľ na opakované dopyty súdu, či mieni ako syn zomrelého v konaní pokračovať, nereagoval. Navrhovateľ sa proti tomuto uzneseniu včas odvolal. V odvolaní uviedol, že má záujem v konaní aktívne pokračovať a svoju nečinnosť vysvetlil a odôvodnil neochotou pracovníkov Obecného úradu v K. potvrdiť mu súd
Právna veta: Výšku predčasného starobného dôchodku nemožno porovnávať sinou dávkou podľa predpisov účinných do 31.decembra 2003, lebo nárok na predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 neexistoval.

Úryvok z textu:
Rozsudkom z 9. mája 2012 Krajský súd v B. B. potvrdil rozhodnutie odporkyne z 13. januára 2012 v spojení s rozhodnutím z 14. februára 2012 (ďalej len „rozhodnutie odporkyne“), ktorým podľa § 67 ods.1, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) od 20. decembra 2011 priznala predčasný starobný dôchodok v sume 294,70 € mesačne a od 1. januára 2012 ho zvýšila na 304,50 € mesačne. Súčasne navrhovateľovi nepriznal právo na náhradu trov k
Kľúčové slová: dávka dôchodkového zabezpečeniavýkon sociálneho poistenia
R 24/2006
Právna veta: Podľa či. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky výklad a uplatňovanie zákonov musí byť v súlade s ústavou aj medzinárodnými dohovormi, preto odporkyňa musí nárok žiadateľa o invalidný dôchodok posúdiť aj z hľadiska či. 39 Ústavy Slovenskej republiky a či. 58 Dohovoru o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia č. 102 (oznámenie č. 46J/1991 Zb.).

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 15. júna 2004 potvrdil rozhodnutie z 15. decembra 2003, ktorým odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o in­ validný dôchodok podľa § 29 zákona č. 100/1988 Zb. (ďalej len „zákon o so­ ciálnom zabezpečení") z dôvodu, že nebol zamestnaný (poistený) po dobu, potrebnú pre vznik nároku na túto dávku. Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie navrhovateľ. Predovšetkým ho označil za nespravodlivý, odporujúci či. 39 Ústavy Slovenskej republiky. Krajskému súdu vytýkal, že p
Právna veta: Zo skutočnosti, že dôchodca s právnickým vzdelaním prijímal dávku dôchodkového poistenia (zabezpečenia) vo vyššej výmere ako mu patrila, nemožno bez ďalšieho vyvodzovať, že vedel alebo musel vzhľadom na svoje odborné vedomosti a funkčné zaradenie v zamestnaní predpokladať, že mu v poskytovanej výške nepatrí.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd prvostupňový, rozsudkom z 28. októbra 2004 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal: 1. zrušenia rozhodnutia žalovaného z 28. novembra 2003 o priznám odchodného vo výške 645 959,- Sk a o zrušení pôvodného rozhodnutia z 23. januára 2003, ktorým bolo odchodné určené sumou 713 089,- Sk; 2. zrušenia rozhodnutia žalovaného z 28. novembra 2003 o priznaní výslu- hového dôchodku žalobcovi vo výške 22 687,- Sk a o zrušení pôvodného rozhodnutia z 23. januára
MENU