SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1112107
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35173
NSČR: 122657
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423244
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
30.03.2020 22:25

Nájdené rozsudky pre výraz: dávka v hmotnej núdzi


Približný počet výsledkov: 284 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dávka v hmotnej núdzi
  • davka nájdené 21214 krát v 4135 dokumentoch
  • v nájdené 3893611 krát v 64053 dokumentoch
  • hmotny nájdené 11103 krát v 4515 dokumentoch
  • nudza nájdené 5706 krát v 1417 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 90 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Krajské súdy SR 8872 dokumentov


Kľúčové slová: hmotná núdza, dávka v hmotnej núdzi, dávka

Právna veta: Z dôvodovej správy vyplýva, že pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa kladie dôraz na zásluhovosť poskytovania, čo znamená, že výšku dávky v hmotnej núdzi je možné podmieniť aktívnou účasťou občana na riešení svojej životnej situácie. Aktívna účasť občana prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti podľa názoru kasačného súdu prispieva k jeho socializácii, k zvýšeniu pocitu užitočnosti, k znovuosvojeniu si pracovných návykov, k zlepšeniu podmienok uplatnenia sa na trhu práce, a tým k zvýšeniu možnosti dostať sa z hmotnej núdze. Je potrebné dodať, že pracovné činnosti v zmysle § 10 ods. 3 zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/53/2017 3015200239 31. 10. 2018 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2018:3015200239.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Viery Nevedelovej, v právnej veci žalobcu: J. N., nar. XX.XX.XXXX, M. XX, proti žalovanému: Ústredie .
Právna veta: Hmotná núdza žalobkyne bola správne prehodnotená v súlade s novou právnou úpravou, nakoľko z citovaného § 33 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z.z. vyplýva, že správny orgán 1. stupňa bol povinný prehodnotiť hmotnú núdzu žalobkyne z vlastného podnetu a rozhodnúť o tomto nároku v súlade s novým zákonom č. 417/2013 Z.z., a to najneskôr do 31. júla 2014. Námietku žalobkyne, že nový zákon č. 417/2013 Z.z. sa má vzťahovať len na občanov, ktorí požiadali o priznanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke až po nadobudnutí účinnosti tohto nového zákona, a preto jej mala byť ponechaná dávka v hmot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD., v právnej veci žalobkyne: Ing. A. K. , bytom A. , proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny , Špitálska 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. UPS/US1/SSVOPHN/BEZ/2014/ .
Právna veta: Podľa § 1 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi") tento zákon upravuje právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze občana a poskytovaní dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „dávka") a príspevkov k dávke (ďalej len „príspevok"), ktorých cieľom je spolu s jeho príjmami zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi s prispením aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.Podľa § 2 zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015200189 Dátum vydania rozhodnutia: 25. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Judita Kokolevská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015200189.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členov senátu: JUDr. Viery Nevedelovej a Mg r. Viliama Pohančeníka v právnej veci žalobcu: P. V., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom D. XXX/XX, XXX XX R. - Y., štátny .
Právna veta: Hoci ustanovenie § 717 Občianskeho zákonníka predpokladá, že prenajímateľom obytných miestností v zariadeniach, určených na trvalé bývanie sú právnické osoby, je pre posúdenie nároku žalobcu na poskytnutie príspevku na bývanie rozhodujúce vymedzenie pojmu „zariadenie, určené na trvalé bývanie“, ak žalobca býval v byte spoločne so svojou matkou a neuzavrel dohodu o užívaní obytnej miestnosti v zariadení, určenom na trvalé bývanie, ale dohodu u užívaní jednej miestnosti v byte svojej matky. Za týchto okolností nepostačuje pre vznik nároku na príspevok na bývanie ani skutočnosť, že žalobca prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/ 8/2007 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu B. G., bytom v B., M.ul. č. X, proti žalovanému Ú. P., S. R. so sídlom v B., pracovisko v B.,, Z. č. X, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o sociálnej pomoci, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu .
Kľúčové slová: poberanie dávky v hmotnej núdzi, z dôvodu jediného zdroja príjmu, dôchodková dávka

Zbierka NS 5/2011
R 67/2011
Rozsudok
Právna veta: Žiadne ustanovenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov neobsahuje ustanovenie o zvýšení dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, preto poberateľ takejto dôchodkovej dávky nemá povinnosť hlásiť poberanie dávky v hmotnej núdzi. Neoznámenie takejto skutočnosti nemožno považovať za dôvod pre vrátenie dávky poberanej neprávom alebo v nesprávnej výške.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 3. decembra 2008 zrušil rozhodnutie z 29. októbra 2007 v spojení so zmenovými rozhodnutiami z 20. februára 2008 a z 13. marca 2008, ktorými odporkyňa uložila navrhovateľke povinnosť vrátiť neprávom vyplatenú sumu na vdovskom dôchodku v celkovej sume 16 632 Sk a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že krajský súd napadnuté rozhodnutie, v spojení so zmenovými rozhodnutiami, považoval za vecne nesprávne. Podľa názoru krajského súdu odporkyňa v .
Právna veta: Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len za splnenia dvoch podmienok : 1. musí ísť o občana v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej (za takého občana je potrebné považovať aj občana, ktorému je dávka v hmotnej núdzi priznaná a vyplatená spätne) 2. výdavky musia byť preukázané. V prípade jednorazovej dávky v hmotnej núdzi ide o dávku fakultatívnu, teda o dávku, ktorú správny orgán nie je povinný priznať. Účelom tejto dávky je poskytnúť odkázanej osoby prostriedky na zabezpečenie jej potrieb v mimoriadnej životnej situácii, teda nielen na úhradu m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžso/70/2013 7013200164 27.05.2015 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2015:7013200164.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci navrhovateľa: W. bytom M., proti odporkyni: Mestská časť Košice - Nad Jazerom, .
Kľúčové slová: dávka, uplatnenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok, orgán verejnej správy , zákonný nárok

Zbierka NS 4/2015
R 56/2015
Rozsudok
Právna veta: I. Zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplýva, že výživné nemožno plniť dobrovoľne bez súdneho rozhodnutia a že prijatie dobrovoľne poskytnutého výživného nie je uplatnením zákonného nároku. II. Žiadosť o dávku v hmotnej núdzi preto nemožno zamietnuť len na základe skutočnosti, že žiadateľ o dávku nepredložil orgánu verejnej správy také doklady, ktorých predloženie zákon výslovne neukladá.

Úryvok z textu:
... a pod.), ktoré môžu mať dokonca väčšiu dôkaznú hodnotu ako prípadné potvrdenie o prebiehajúcom súdnom spore o výživnom. Žiadosť o dávku v hmotnej núdzi preto nemožno zamietnuť len na základe skutočnosti, že žalobkyňa nepredložila žalovanému doklady, ktoré od nej žiadal, hoci ich predloženie zákon .
Právna veta: Súd odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom, ak nevyhovel jeho žiadosti a neustanovil mu právneho zástupcu z radov advokátov, hoci účastník splnil podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov, právne zastúpenie bolo potrebné pre riadne uplatňovanie jeho práv a nešlo o zjavne bezdôvodné alebo zjavne neúspešné uplatňovanie práva.

Úryvok z textu:
... žiadne dávky, nevlastní majetok väčšej hodnoty, pričom má vyživovaciu povinnosť voči svojmu maloletému synovi; jeho manželka je nezamestnaná a poberá dávky v hmotnej núdzi. Podľa § 30 OSP účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený .
Právna veta: Pri výpovedi z nájmu bytu sa výpovedná lehota predlžuje o ochrannú šesťmesačnú lehotu (§ 710 ods. 4 Občianskeho zákonníka) len ak nájomca najneskôr do konca výpovednej lehoty (§ 710 ods. 3 veta druhá a tretia Občianskeho zákonníka) preukáže prenajímateľovi, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi.

Úryvok z textu:
... v čase doručenia v hmotnej núdzi mal preukázanú len potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave o poberaní dávok v hmotnej núdzi za rok 2004, 2005 jej manželom J. Č. a čestnými vyhláseniami detí odporkyne J., M. a E. , pričom sa nezaoberal .
Právna veta: Ohlasovacia povinnosť poberateľa príspevku v hmotnej núdzi o skutočnosti, že mu bolo do výchovy a opatery zverené dieťa, ktorému bolo priznané výživné, vzniká až právoplatnosťou rozsudku súdu o zverení dieťaťa do výchovy a o výživnom. Len od právoplatnosti tohto rozsudku môže začať plynúť lehota na splnenie ohlasovacej povinnosti.

Úryvok z textu:
... skutočností, rozhodujúcich pre trvanie nároku na dávku pomoci v hmotnej núdzi a jej výplatu. Žalovaný preto nemá povinnosť vrátiť dávku v hmotnej núdzi z dôvodu, že nesplnil ohlasovaciu povinnosť, lebo povinnosť hlásiť podanie návrhu na súd mu zo zákona nevplýva. Najvyšší súd ... 12 ods. 9 a 10 a dávky podľa § 10 ods. 7 možno priznať preddavkovo. Podľa jeho názoru mu dávka v hmotnej núdzi bola vyplácaná správne, vo výške, v akej mu patrila. Poukázal na skutočnosť, že rozsudok Krajského súdu v Žiline zo .
Kľúčové slová: ustanovenie prechodného charakteru, nárok na zvýšenie dôchodku, z dôvodu jediného zdroja príjmu

Zbierka NS 5/2011
R 63/2011
Uznesenie
Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov neobsahuje úpravu dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu, a preto od 1. januára 2004 nárok na zvýšenie dôchodku z tohto dôvodu uţ nemôţe vzniknúť. Po 31. decembri 2003 je moţná výplata dôchodku upraveného z dôvodu jediného zdroja príjmu dôchodcu v takej výške, na ktorú bol dôchodok upravený, len počas nepretrţitého trvania podmienok ustanovených v § 54 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... odvolacieho (§ 224 ods. 3 OSP). Aj odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že navrhovateľka má možnosť požiadať o priznanie dávok v hmotnej núdzi na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie .
Kľúčové slová: z dôvodu jediného zdroja príjmu, invalidný dôchodok, zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu

Zbierka NS 4/2012
R 78/2012
Rozsudok
Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov neobsahuje ustanovenie o úprave dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, a preto za jeho účinnosti nemôže vzniknúť nový nárok na zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja ani vtedy, ak je na dôchodcu výživou odkázané maloleté dieťa.

Úryvok z textu:
... výšku životného minima pre dve spoločne posudzované osoby, navrhovateľka má možnosť prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o dávky v hmotnej núdzi. P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok. V Bratislave 28. februára .
Právna veta: Jednorazový príjem z nájmu poľnohospodárskej pôdy za 12 mesiacov, ktorý nedosahuje dvojnásobok životného minima, nemožno považovať za príjem na účely zákona o hmotnej núdzi (§ 5 ods.4 zákona). Získanie takéhoto nízkeho jednorazového príjmu preto nie je skutočnosťou rozhodujúcou pre trvanie nároku na dávky a príspevky, na ich výšku a výplatu v zmysle § 29 ods.1 až 3 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... žalobkyne je potrebné vyhovieť. Predmetom konania bolo preskúmani e zákonnosti rozhodnutí žalovaného o zastavení výplaty príspevkov k dávke v hmotnej núdzi na obdobie šiestich mesiacov a poskytnutí dávky v hmotnej núdzi v sume 60,50 € mesačne od 01.08.2011 a o povinnosti žalobkyne vrátiť neprávom vyplaten ... , ktorým podľa § 29 ods.5 a § 10 ods.2 písm. a) zákona žalobkyni zastavil príspevky k dávke v hmotnej núdzi v trvaní 6 mesiacov od 01.08.2011 a od tohto dátumu je poskytol dávku v hmotnej nú dzi v .
Kľúčové slová: podmienky na poskytnutie právnej pomoci, vyrubený súdny poplatok

Zbierka NS 7/2016
R 61/2016
Rozsudok
Právna veta: Ak navrhovateľovi nebol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, je potrebné považovať rozhodnutie správneho súdu v časti, v ktorej vyrubil navrhovateľovi súdny poplatok za konanie vo výške 35 €, za vecne správne.

Úryvok z textu:
... v materiálnej núdzi, na účely tohto zákona je materiálnou núdzou stav, keď fyzická osoba je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nepresahuje 1,6 -násobok sumy životného minima a táto fyzická osoba si využívanie právnych .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.