Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064726
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
05.12.2019 21:25

Nájdené rozsudky pre výraz: dávka v nezamestnanosti


Približný počet výsledkov: 114 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dávka v nezamestnanosti
  • davka nájdené 20842 krát v 4092 dokumentoch
  • v nájdené 3831042 krát v 63337 dokumentoch
  • nezamestnanost nájdené 4152 krát v 1136 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 40 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 78 dokumentov
Krajské súdy SR 3212 dokumentov


Právna veta: Ustanovenie § 55 ods. 2 zákona č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov nebráni priznaniu neprávom odopretej dávky v nezamestnanosti alebo jej priznaniu v riadnej výške za dobu viac ako tri roky, ak nárok na dávku v nezamestnanosti bol uplatnený včas, ale o nároku na podporu v nezamestnanosti nebolo rozhodnuté a žiadateľovi bol priznaný len preddavok na podporu v nezamestnanosti.

Úryvok z textu:
9Sžso/15/2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Ne vedelovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu J. M. , proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredi u, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej číslo 232 -811/2009 z 18. mája 2009, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v .
Kľúčové slová: doba nezamestnanosti, dávka v nezamestnanosti

Zbierka NS 3/2005
R 32/2005
Uznesenie
Právna veta: Zmiernenie zákonom stanovených podmienok započítania náhradnej doby ako doby zamestnania nie je možné. Ani skutočnosť, že príslušné orgány štátu nevenovali dostatočnú pozornosť pracovnému uplatneniu žiadateľa o dávku nenahradzuje splnenie podmienok započítania náhradnej doby v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. Ak bol žiadateľ o dávku takýmto postupom poškodený, mohol sa domáhať náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 5. februára 1992 odporkyňa zamietla žiadosť navrhova- teľky o starobný dôchodok s odôvodnením, že k 6. júnu 1989 nebola zamest­ naná najmenej 25 rokov. Rozhodnutím z 10. júna 1998, zmeneným rozhod­ nutím zo 17. júla 1998 odporkyňa po zhodnotení novo preukázanej doby za­ mestnania priznala navrhovateľke od 6. júna 1995 pomerný starobný dôcho­ dok. Napokon jej rozhodnutím z 3. augusta 2001 priznala od 16. júla 2000 vdovský dôchodok. Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o starobný dôchodok .
Právna veta: Je nesporné, že žalobcovi bol priznaný starobný dôchodok od XY a že od tohto dňa mu v súlade s ustanovením § 105 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. (to znamená, že ani za obdobie od 01.02.2012 do 31.07.2012) nepatrili dávky v nezamestnanosti. O skutočnosti, že dávka v nezamestnanosti nepatrí v období po priznaní starobného dôchodku a o povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú dávku, bol žalobca poučený, čo potvrdil dňa 15. februára 2012 vlastnoručným podpisom. Keďže žalobcovi bol starobný dôchodok priznaný spätne od XY, pričom mu bol za obdobie od 01.02.2012 do 31.07.2012 už vyplatená dávka v nezamest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej, v právnej veci žalobcu: M. Š., bytom Č. , zastúpeného JUDr. Mariánom Ďurinom, advokátom so sídlom AK Sibírska č. 4, Bratislava proti ža lovanej Sociálnej poisťovni, ústredie , Ul. 29. augus ta 8, Bratislava o preplatok na dávke v nezamestnanosti, na .
Právna veta: „Nárok na dávku v nezamestnanosti (ďalej len „dávka“) vzniká odo dňa splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak. Nárok na dávku zamestnanca nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie

Úryvok z textu:
Najvyšší súd / Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslav a Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu : I., nar.: X. , bytom Z. , proti žalovanému : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom ul. Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, na odvolanie žalobcu .
Právna veta: Žalobkyňa bola v období od 1. júla 2005 do 31. januára 2010 na rodičovskej dovolenke; z toho dôvodu došlo u nej podľa § 26 ods. 1 zákona v znení účinnom pred 1. februára 2010 k prerušeniu povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti. Dobrovoľne poistená počas rodičovskej dovolenky nebola. V období troch rokov pred vznikom nároku na dávku v nezamestnanosti teda žalobkyňa nebola povinná platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti a nemala vymeriavací základ, z ktorého by sa pred 1. februára 2010 mohla vypočítať dávka v nezamestnano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci žalobkyne: Z. O. , bytom U. , V. N. T. , zastúpenej JUDr. An dreou Císarovou, advokátkou so sídlom Kominárska č. 2, 4, Bratislava, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o výšku .
Právna veta: Úmysel zákonodarcu, aby obdobie čerpania rodičovskej dovolenky bolo na nárok na dávku v nezamestnanosti započítané do obdobia poistenia v nezamestnanosti, sa prejavil aj v zmene ustanovenia § 108 ods.3 zákona. Podľa § 108 ods.3 zákona v znení účinnom od 1.2.2010 ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 nie sú tri roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti poistenca uvedeného v § 104 ods. 1, alebo nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti poistenca uvedeného v § 104 ods. 2, denný vymer ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalobkyne Z. , bytom U. T. , zastúpenej JUDr. Jozefom Tomkom, advokátom so sídlom Floriánov a 2, Prešov proti ža lovanej Sociálnej poisťovni, ústredie , Ul. 29. augusta 8, Bratisla va , o výšku dávky v nezamestnanosti , na odvolanie žalobkyne proti .
Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 zákona suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5% za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako. Podľa odseku 7 citovaného ustanovenia poistencovi, ktorý ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňa podmienky nároku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa J. Ď., ybtom K., zastúpeného advokátom JUDr. M. G., advokátom, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, B., o výšku predčasného starobného dôchodku, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 6. februára 2008 .
Právna veta: Sociálna poisťovňa nemá povinnosť opätovne prepočítať výšku predčasného starobného dôchodku po úprave priemerného osobného mzdového bodu v kalendárnych rokoch, ktoré nasledujú po jeho priznaní.

Úryvok z textu:
... na výplatu predčasného starobného dôchodku chýbalo 2 531 dní a po odpočítam dvojnásobku obdobia, za ktoré splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, ale túto dávku si neuplatni], t. j. po odpočítaní 368 dní, mu za chýbajúcu dobu do dovŕšenia dôchodkového veku v .
Právna veta: Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako konanie o kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu, treba považovať za konanie, ktoré má povahu konania o majetkovom spore. Ustanovenie § 118 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má vo vzťahu k ustanoveniu § 63 ods. 2 Civilného sporového poriadku v spojení s § 25 Správneho súdneho poriadku v súlade s požiadavkou naplnenia účelu správneho súdnictva povahu l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... splnila podmienky nároku na nemocenské dávky, úrazový príplatok, rehabilitačné, rekvalifikačné, dávku garančného poistenia alebo dávku v nezamestnanosti, zomrela pred uplatnením nároku na tieto dávky, prechádzajú nároky na sumy dávky splatnej ku dňu ... dávkach, úrazových dávkach, dávke garančného poistenia a o dávke v nezamestnanosti. Vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia, dávku v nezamestnanosti a vznik nároku na ich výplatu upravuje ustanovenie § .
Právna veta: Jednorazový príjem z nájmu poľnohospodárskej pôdy za 12 mesiacov, ktorý nedosahuje dvojnásobok životného minima, nemožno považovať za príjem na účely zákona o hmotnej núdzi (§ 5 ods.4 zákona). Získanie takéhoto nízkeho jednorazového príjmu preto nie je skutočnosťou rozhodujúcou pre trvanie nároku na dávky a príspevky, na ich výšku a výplatu v zmysle § 29 ods.1 až 3 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... daný ani dôvod na zastavenie výplaty príspevkov podľa § 29 ods.5 zákona a žalobkyni nevznikla ani povinnosť vrátiť časť dávky v nezamestnanosti podľa § 29 ods.4 písm. a) zákona. Z uvedených dôvodov odv olací súd na rozdiel od krajského súdu dospel .
Právna veta: I.Z ustanovenia § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vyplýva, že výplatu tam uvedeného plnenia Sociálna poisťovňa preberá. Ak teda bola fyzickej osobe k31. decembru 2003 vyplácaná náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti za škodu pri pracovnom úraze vzniknutú pred 26. novembrom 1993, potom nie je potrebné, aby poberateľ takej náhrady po 31. decembri 2003 osobitnou žiadosťou požiadal Sociálnu poisťovňu o výplatu tejto náhrady. Z uvedeného dôvodu sa v takom prípade neuplatní ustanovenie § 114 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. II.Nespl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B.B. rozsudkom potvrdil rozhodnutie odporkyne, ktorým rozhodla, že navrhovateľ v dôsledku pracovného úrazu utrpeného dňa 18. januára 1989 má podľa § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) nárok na úrazovú rentu od 1. januára 2004 do 31.decembra 2004 v sume 109,31 € mesačne, a po valorizáciách od 1. júla 2005 v sume 117,58 € mesačne, od 1. júla 2006 v sume 135,64 € mesačne, od 1. júla 2007 v sume 144,13 € .
Kľúčové slová: zvyčajné bydlisko, podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti

Zbierka NS 4/2015
R 47/2015
Rozsudok
Právna veta: Bydlisko v jednom členskom štáte nemusí v zmysle čl. 65 ods. 5 písm. a) Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia bezpodmienečne vylučovať iné zvyčajné bydlisko v inom štáte.

Úryvok z textu:
... o sociálnom poistení znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v ... d) OSP zrušil rozhodnutie žalovanej, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o nepriznaní nároku na dávku v nezamestnanosti a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd poukázal na čl. 61 .
Právna veta: Krajský súd opodstatnene nepovažoval za dôvodnú požiadavku žalobcu spočívajúcu v tom, aby obdobie zákonného poistenia v nezamestnanosti a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, bolo zohľadnené duplicitne. Z dikcie ustanovenia § 104 zsp nevyplýva možnosť zohľadniť čo i len jeden deň v prípade súčasného povinného i dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti duplicitne. Vzhľadom na uvedené treba konštatovať, že pre právny výklad uvedenej právnej normy je rozhodujúci text zákona, z ktorého vyplýva, že poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zarade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalovanej, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie S.P. pobočky T. – ktorým nebol žalobcovi priznaný nárok na dávku v nezamestnanosti z dôvodu, že v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie, t.j ... posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných splnil podmienky zákona o sociálnom poistení na priznanie dávky v nezamestnanosti od 1. januára 2006. Uviedol, že z ustanovení zákona o sociálnom poistení nevyplýva možnosť nezohľadniť .
Právna veta: Podľa preskúmavaného rozhodnutia pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie žalobkyňa nedosiahla doby poistenia v nezamestnanosti v zmysle slovenskej legislatívy. Z uvedeného dôvodu by bolo možné zohľadniť dobu poistenia v nezamestnanosti dosiahnutú na území V.B. do celkovej doby poistenia v nezamestnanosti v súlade s čl. 61 ods. 1 základného nariadenia, len v prípade preukázania pevných väzieb a bydliska na území Slovenskej republiky počas výkonu posledného zamestnania na území V.B.. Potom, ako žalovaná (vrátane prvostupňového správneho orgánu) posúdila zachovanie väzieb žalobk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalovaného povinná pobočka v Prievidzi povinná posúdiť , či je možné takúto dobu zohľadniť na účely vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti v súlade s čl. 61 základného nariadenia . Podľa čl. 61 ods. 1 základného nariadenia príslušná inštitúcia ... len „OSP “) zrušil rozhodnutie žalovanej, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o nepriznaní nárok u na dávku v nezamestnanosti a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. Krajský súd citujúc ustanovenia § 104 ods. 1 zákona č. .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.