Nájdené rozsudky pre výraz: dávka v nezamestnanosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 124

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

42 dokumentov
3193 dokumentov
64 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Je nesporné, že žalobcovi bol priznaný starobný dôchodok od XY a že od tohto dňa mu v súlade s ustanovením § 105 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. (to znamená, že ani za obdobie od 01.02.2012 do 31.07.2012) nepatrili dávky v nezamestnanosti. O skutočnosti, že dávka v nezamestnanosti nepatrí v období po priznaní starobného dôchodku a o povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú dávku, bol žalobca poučený, čo potvrdil dňa 15. februára 2012 vlastnoručným podpisom. Keďže žalobcovi bol starobný dôchodok priznaný spätne od XY, pričom mu bol za obdobie od 01.02.2012 do 31.07.2012 už vyplatená dávka v nezamest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej, v právnej veci žalobcu: M. Š., bytom Č. , zastúpeného JUDr. Mariánom Ďurinom, advokátom so sídlom AK Sibírska č. 4, Bratislava proti ža lovanej Sociálnej poisťovni, ústredie , Ul. 29. augus ta 8, Bratislava o preplatok na dávke v nezamestnanosti
Právna veta: Ustanovenie § 55 ods. 2 zákona č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov nebráni priznaniu neprávom odopretej dávky v nezamestnanosti alebo jej priznaniu v riadnej výške za dobu viac ako tri roky, ak nárok na dávku v nezamestnanosti bol uplatnený včas, ale o nároku na podporu v nezamestnanosti nebolo rozhodnuté a žiadateľovi bol priznaný len preddavok na podporu v nezamestnanosti.

Úryvok z textu:
9Sžso/15/2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Ne vedelovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu J. M. , proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredi u, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej číslo 232 -811/2009 z 18. mája 2009, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajské
Právna veta: „Nárok na dávku v nezamestnanosti (ďalej len „dávka“) vzniká odo dňa splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak. Nárok na dávku zamestnanca nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie

Úryvok z textu:
Najvyšší súd / Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslav a Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu : I., nar.: X. , bytom Z. , proti žalovanému : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom ul. Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, na odvolani
Kľúčové slová: dávka v nezamestnanostidoba nezamestnanosti
Zbierka NS 3/2005
R 32/2005
Právna veta: Zmiernenie zákonom stanovených podmienok započítania náhradnej doby ako doby zamestnania nie je možné. Ani skutočnosť, že príslušné orgány štátu nevenovali dostatočnú pozornosť pracovnému uplatneniu žiadateľa o dávku nenahradzuje splnenie podmienok započítania náhradnej doby v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. Ak bol žiadateľ o dávku takýmto postupom poškodený, mohol sa domáhať náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 5. februára 1992 odporkyňa zamietla žiadosť navrhova- teľky o starobný dôchodok s odôvodnením, že k 6. júnu 1989 nebola zamest­ naná najmenej 25 rokov. Rozhodnutím z 10. júna 1998, zmeneným rozhod­ nutím zo 17. júla 1998 odporkyňa po zhodnotení novo preukázanej doby za­ mestnania priznala navrhovateľke od 6. júna 1995 pomerný starobný dôcho­ dok. Napokon jej rozhodnutím z 3. augusta 2001 priznala od 16. júla 2000 vdovský dôchodok. Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o starobný
Právna veta: Úmysel zákonodarcu, aby obdobie čerpania rodičovskej dovolenky bolo na nárok na dávku v nezamestnanosti započítané do obdobia poistenia v nezamestnanosti, sa prejavil aj v zmene ustanovenia § 108 ods.3 zákona. Podľa § 108 ods.3 zákona v znení účinnom od 1.2.2010 ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 nie sú tri roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti poistenca uvedeného v § 104 ods. 1, alebo nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti poistenca uvedeného v § 104 ods. 2, denný vymer ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalobkyne Z. , bytom U. T. , zastúpenej JUDr. Jozefom Tomkom, advokátom so sídlom Floriánov a 2, Prešov proti ža lovanej Sociálnej poisťovni, ústredie , Ul. 29. augusta 8, Bratisla va , o výšku dávky v nezamestnanosti , na odvolanie žalo
Kľúčové slová: podmienky nároku na dávku v nezamestnanostizvyčajné bydlisko
Zbierka NS 4/2015
R 47/2015
Právna veta: Bydlisko v jednom členskom štáte nemusí v zmysle čl. 65 ods. 5 písm. a) Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia bezpodmienečne vylučovať iné zvyčajné bydlisko v inom štáte.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom z 12. apríla 2012 podľa § 250j ods. 2 písm. d) OSP zrušil rozhodnutie žalovanej, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o nepriznaní nároku na dávku v nezamestnanosti a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd poukázal na čl. 61 ods. 1 a 2, čl. 65 ods. 2 a 5 písm. a) Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 (ďalej len „základné nariadenie“). Považoval za preukázané, že žalobkyňa bola od 12. au
Právna veta: Krajský súd opodstatnene nepovažoval za dôvodnú požiadavku žalobcu spočívajúcu v tom, aby obdobie zákonného poistenia v nezamestnanosti a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, bolo zohľadnené duplicitne. Z dikcie ustanovenia § 104 zsp nevyplýva možnosť zohľadniť čo i len jeden deň v prípade súčasného povinného i dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti duplicitne. Vzhľadom na uvedené treba konštatovať, že pre právny výklad uvedenej právnej normy je rozhodujúci text zákona, z ktorého vyplýva, že poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zarade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu a JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu Š. Š., bytom S., S., proti žalovanej S.P., Ú. U., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 3. apríla 2006, č. 232-149/2006, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č.k. 7S/9/2006-24 zo 6. decembra 2006, ta
Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že v dôvodoch rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Silvana Di Paulo je uvedené, že bydlisko v jednom členskom štáte nemusí bezpodmienečne vylučovať iné zvyčajné bydlisko v inom štáte. Z uvedeného dôvodu je potrebné u žalobcu zohľadniť doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov Veľkej Británie tak, ako keby boli dosiahnuté podľa právnych predpisov Slovenskej republiky v zmysle čl. 61 ods. 1 základného nariadenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členov senátu JUDr. Júlie Horskej a JUD r. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: P. D. , narodený X. , bytom S., L. ul. č. X. proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o dávku v nezamestnanosti, na odvolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Tr enčíne z 25.
Právna veta: Žalobkyňa bola v období od 1. júla 2005 do 31. januára 2010 na rodičovskej dovolenke; z toho dôvodu došlo u nej podľa § 26 ods. 1 zákona v znení účinnom pred 1. februára 2010 k prerušeniu povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti. Dobrovoľne poistená počas rodičovskej dovolenky nebola. V období troch rokov pred vznikom nároku na dávku v nezamestnanosti teda žalobkyňa nebola povinná platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti a nemala vymeriavací základ, z ktorého by sa pred 1. februára 2010 mohla vypočítať dávka v nezamestnano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci žalobkyne: Z. O. , bytom U. , V. N. T. , zastúpenej JUDr. An dreou Císarovou, advokátkou so sídlom Kominárska č. 2, 4, Bratislava, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava,
Právna veta: Podľa základného pravidla obsiahnutého v čl. 61 ods. 1 a 2 základného nariadenia sa doby poistenia v nezamestnanosti dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu zohľadnia ako keby boli dosiahnuté podľa slovenských právnych predpisov v prípade, že daná osoba bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ukončila doby poistenia dosiahnuté podľa slovenských právnych predpisov. Z dôvodu, že žalobkyňa takto doby poistenia podľa slovenských právnych predpisov bezprostredne pred jej zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nedosiahla, bolo potr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobkyne M. S., bytom v K. , H. ul. č. X. , zastúpenej JUDr. Annou Lacovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Pražská č. 4, proti žalovanej Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
MENU