SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1233557
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65531
USSR: 36337
NSČR: 126323
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427418
Krajské súdy (ČR): 46938
Posledná aktualizácia
29.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dávky invalidného dôchodku


Približný počet výsledkov: 22 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dávky invalidného dôchodku
  • davka nájdené 22326 krát v 4247 dokumentoch
  • invalidny nájdené 30374 krát v 3528 dokumentoch
  • dochodok nájdené 76623 krát v 5025 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Krajské súdy SR 130 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 1 dokument


Kľúčové slová: dávky invalidného dôchodku, určenie sumy invalidného dôchodku

Zbierka NS 4/2017
R 40/2017
Rozsudok
Právna veta: Invalidný dôchodok priznaný z dôvodu viac ako 70% miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poistencovi, ktorý už poberal invalidný dôchodok z dôvodu najviac 70% miery tohto poklesu, je potrebné v zmysle § 82 ods. 11 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov považovať za dôchodkovú dávku priznanú od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, ktorá sa zvyšuje odo dňa jej priznania spôsobom uvedeným v § 82 ods. 4 písm. b) tohto zákona.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci navrhovateľa: J. B. , bytom B. proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o zvýšenie invalidného dôchodku , o odvolaní odporkyne proti rozs udku Krajského súdu v Nitre zo 16. septembra 2014, č. k. 19Sd/185 .
Právna veta: "Podľa § 112 ods. 4 zákona o sociálnom poistení výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky. Podľa § 263 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok\ podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003 a vyplácajú sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej, členiek senátu JUDr. Mari anny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci navrhovateľa P. K. , bytom M. , Ul. B. č. X. , t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ilava, Mierové námestie č. 1, priečinok X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č.8, o spätné priznanie invalidného dôchodku, .
Právna veta: Právo na obhajobu zahŕňa právo brániť sa proti tvrdeniam obžaloby spôsobom primeraným vznesenému obvineniu a skutočnosti, že v konaní ako „protistrana“ vystupuje štát zastúpený prokurátorom, teda osobou znalou práva, ktorá je v prípravnom konaní považovaná za dominus litis a koná z pozície verejnej moci. Požiadavka primeranosti je naplnená najmä vtedy, ak je obvinený zastúpený advokátom ako osobou kvalifikovanou a schopnou náležite reagovať na argumenty obžaloby. V prípade samoobhajoby je vždy namieste zváženie využitia inštitútu § 37 ods. 2 Tr. por. Podľa § 37 ods. 2 Tr. por. obvinený musí ma ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v trestnom konaní zabezpečiť, aby mal obhajcu . K dovolaniu pripojil aj lekárske správy z psychologických vyšetrení a potvrdenie o výplate dávok invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne . Vzhľadom na uvedené potom navr hol zrušiť rozhodnutie súdu prvého i druhého stupňa a vec vrátiť okresnému .
Merito invalidný dôchodok
... s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 229/2006 Z.z., ktoré stanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky, invalidný dôchodok od 1. júla 2006 zvýšila na sumu 3 423Sk mesačne. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že posudkoví lekári sociálneho poistenia v .
Merito o invalidný dôchodok
... obdobie od 1. októbra 1989 do 1. októbra 1992 sa nezohľadňuje len ako doba zamestnania pre účely nároku na dôchodkovú dávku (invalidný dôchodok) ale aj na určenie výšky tejto dávky. Odporkyňa postu povala v súlade so zákonným ustanovením, keď po zaplatení dlžného poistného .
Merito invalidný dôchodok
... na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V odôvodnení rozsudku krajský súd poukázal na zákonné východiská upravujúce podmienky vzniku nároku na dávku invalidného dôchodku ako i kritériá stanovené zákonom pre invaliditu a následne z uvedených hľadísk preskúmal rozhodnutie odporkyne. V tejto 4 So 113 .
Merito o invalidný dôchodok
... súbehu dávok v súlade s § 263a ods. 5 zákona o sociálnom poistení. Odvolací súd k požiadavke navrhovateľa o priznanie dávky invalidného dôchodku od roku 2004 uvádza, že úlohou posudkových orgánov bolo tiež zistiť, či prípadne došlo k takému zhoršeniu zdravotného stavu navrhovateľa .
Merito výška invalidného dôchodku § 70 ods. 1, § 82, Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.
... len chodila von medzi ľudí. Preto ne súhlasí s rozhodnutím súdu a žiada o prehodnotenie oprávnenosti jej nároku na vyššiu dávku invalidného dôchodku. Odporkyňa vo svojom vyjadrení k odvolaniu navrhovateľky označila uvádzané dôvody za neopodstatnené. Podľa jej názoru skutkové okolnosti týkajú ce sa .
Merito Potvrdzujúce
... poukazujú poštovým poukazom na výplatu. Navrhovateľ prevzal uvedenú čiastku 276,86 Eur 4. januára 2012. Musel vedieť, že je to dávka invalidného dôchodku za obdobie od 1. januára 2012 do 7. februára 2012 nebohej sestry N. Z., ktorá zomrela 13. novembra 2011 a .
Merito Potvrdzujúce
... nejde o súbeh nárokov na dve dávky, ale zákonodarca presne definoval, že do sumy priznanej dávky (invalidného dôchodku) zaniká nárok na vyplácanie úrazovej renty. V prípade ak iná priznaná dávka (invalidný dôchodok) prevyšuje sumu úrazovej renty, tak nárok na vyplácanie úrazovej renty zaniká. Preto podľa názoru .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.