Nájdené rozsudky pre výraz: dealer

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
29 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pre DPH je rozhodujúce zachovanie princípu daňovej neutrality. V prípade dodania tovaru do iného členského štátu EU je tovar oslobodený od DPH na výstupe iba v prípade, ak bol skutočne prepravený z tuzemska a platiteľ je schopný túto skutočnosť správcovi dane preukázať. Je dôležité, či výrobca (z ČR) pri dodaní - vrátení vadnej súčiastky žalobcom uplatnil systém samozdanenia dodania tovaru zo Slovenskej republiky do Českej republiky ako iného členského štátu EU (reverse - charge). Mechanizmus reverse charge uľahčuje odberateľovi, v tomto prípade výrobcovi, zdaniť tovar – vadnú súčiastku vo s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžf/6/2 012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a čle niek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej , v právnej veci žalobcu: C. , s.r.o. , so sídlom Š., zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. L. , s.r.o., so sídlom Š., proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Vazovova 2, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti
Právna veta: Senát dospel k záveru, že nemožno odhliadnuť od skutočnosti, že faktúry súčasne plnili funkciu dodacieho listu. Tovar bol na faktúrach jednoznačne identifikovaný ako vadný náhradný diel popisom i hmotnosťou, ktorý žalobca vracal výrobcovi do Českej republiky. Použitá formulácia „vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje...“. Uvedené nasvedčuje, že žalobca vystavoval faktúry v rozpore s dikciou zmluvných podmienok, ktoré mu určovali faktúrou vyúčtovať použitý, t.j. nový náhradný diel. Odchýlenie sa od zmluvných podmienok je však súkromnoprávnou záležitosťou daňových subjektov, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž f/7/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: C. , S., so sídlom Š., N. , IČO : X. , zastúpený Advokátskou kanceláriou J.. L. B. , S., so sídlom Š., N. , IČO : X. , v mene ktorej koná J.. L. B. , advokát, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej repub
Právna veta: Doba páchania trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 2 písm. c/ Tr. zák. obžalovaným, ktorý je sám závislým užívateľom drogy, nepresahujúca jeden rok, spravidla nemôže byť považovaná za závažnejší spôsob konania v dôsledku páchania trestného činu po dlhší čas v zmysle § 138 písm. b/ Tr. zák., pretože neprekračuje obvyklú dobu páchania takéhoto činu závislou osobou.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Trenčíne uvedeným rozsudkom na odvolanie obžalovaného a rodičov obžalovaného R.M. podľa § 321 ods. 1 písm. b/, písm. d/, ods. 2 Tr. por. zrušil v celom rozsahu rozsudok Okresného súdu Prievidza, sp. zn. 2T 247/2007 z 20. mája 2009 a podľa § 322 ods. 3 Tr. por., na základe skutkového stavu („až na určenie času slovami „pravdepodobne od ...“) zisteného súdom prvého stupňa tak, ako je uvedený vo výrokovej časti rozsudkov, obžalovaného R.M. uznal za vinného z pokračovacieho zločin
Meritum o zapl. 18 278,90 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Ob do 49 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu G. , a. s. , B.B. , IČO: X. , zastúpeného advokátom JU Dr. D.S. , S., s. r. o., Š.B. proti žalovanému P.M. , nar. X. , trvale bytom B.T. , zastúpenému advokátskou kanceláriou S., s. r. o., F.N. , o zaplatenie 18 278, 90 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 23 Cb 137/2008, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžf/7/2012 4011200380 29.11.2012 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2012:4011200380.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu COREX, s. r. o., so sídlom v Nitre, Štefánikova 49, zastúpenéh
Meritum Zmenené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžf/12/2012 4011200377 28.02.2013 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2013:4011200377.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu COREX, s. r. o., so sídlom v Nitre, Štefánikova 49, zastúpené
Meritum Zmeňujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžf/6/2012 4011200371 29.01.2013 JUDr. Ida Hanzelová ECLI:SK:NSSR:2013:4011200371.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: COREX, s.r.o., so sídlom Štefánikova 49, Nitra, zastúpený
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžf/11/2012 4011200375 29.01.2013 JUDr. Ida Hanzelová ECLI:SK:NSSR:2013:4011200375.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: COREX, s.r.o., so sídlom Štefánikova 49, Nitra, zastúpený
Meritum § 19 ods. 2, § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Najvyšší súd 2Sžf/ 6/2012 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu : COREX, s.r.o., so sídlom v Nitre, Štefánikova 49, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Ladislav Barát, s.r.o., so sídlom Školská 3, Nitra, proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Sl
MENU