Nájdené rozsudky pre výraz: delegácia vhodná

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ je návrh na delegáciu veci z dôvodu vhodnosti odôvodňovaný tým, že prikázanie veci inému súdu tej istej inštancie je v súlade požiadavkou hospodárnosti konania, treba maž na zreteli objektívnu hospodárnosť civilného sporového konania ako celku, nie subjektívnu (osobnú) hospodárnosť procesného postupu strany sporu, ktorá navrhuje delegovanie veci.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Ndob/3/2019 1006202499 7. marca 2019 JUDr. Darina Ličková ECLI:SK:NSSR:2019:1006202499.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Martin Aksamit, so sídlom kancelárie Michalská 14, 811 01 Bratislava, správca úpadcu: IDEA NOVA, s. r. o. „v konkurze", Novozámocká 224, 949 26 Nitra, IČO: 36 533 769, zastúpený: Michalko Legal Counsel & Co., s. r. o
Právna veta: Prikázanie veci z dôvodu vhodnosti (tzv. delegácia vhodná) predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom na charakter delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndc 14 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu P. M. , bývajúceho v J., zastúpeného Mgr. R. L., advokátom so sídlom v P., proti žalovan ému B. Z. , bývajúcemu v N. , zastúpené mu JUDr. M. J., advokátkou so sídlom v N. , o zaplatenie 200 000 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 19 C 13 /201 4, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Nitra sp. zn. 19 C 13/2
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Nds/1/2019 8018200707 19. 06. 2019 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2019:8018200707.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: JUDr. D. T., nar. XX.. XXXX, bytom E. XXX/ XX, B., proti žalovanému: Krajská prokuratúra Prešov, so sídlom v Prešove, Masarykova 16, v konaní o preskúmanie zákonnosti úradného postupu a nečinnosti žalovaného, v
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1017200028 Dátum vydania rozhodnutia: 28. júna 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1017200028.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: BILLA s.r.o., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 19/A, IČO: 31 347 037 , právne zastúpený: SOUKENÍK - ŠTRPK A, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Šoltésovej 14, IČO: 36 862 711, proti žalovanému: Štátna veterinárna a
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Nds/1/2021 8021200089 25. 05. 2021 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2021:8021200089.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: URSA GROUP, s. r. o., so sídlom Drieňová 1J, 821 01 Bratislava, IČO: 46 516 051, zastúpený advokátom Mgr. Dávidom Štefankom, so sídlom Povoznícka 18, 841 03 Bratislava, proti žalovanému: Finančné riadit
Právna veta: Právna úprava stanovená v právnej norme § 85 ods. 3, 4 Správneho súdneho poriadku, predstavuje právnu normu, ktorá explicitne nedefinuje, za akých podmienok súd rozhodne o prikázaní veci z dôvodu vhodnosti na iný správny súd. Uvedené ustanovenie je možné preto považovať za právnu normu s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou, teda patrí k právnym normám, ktorých hypotéza nie je určená priamo právnym predpisom, a ktorá tak ponecháva, aby súd podľa vlastnej úvahy v každom jednotlivom prípade sám vymedzil hypotézu právnej normy zo širokého vopred neobmedzeného okruhu konkrétnych okolností. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Nds/1/2021 1019200428 26. mája 2021 JUDr. Zdenka Reisenauerová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1019200428.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D.. F.. Š. Č.Ý., bytom A. XX/X, K., proti žalovanému: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom Račianska 71, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: 28386/2015/1
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Nds/1/2020 8019200535 26. 02. 2020 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2020:8019200535.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: BILLA, s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO: 31 347 037, zastúpenej advokátskou kanceláriou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, Bratislava, IČO: 36 862 711, proti žalovanej: Štátna
Meritum o námietke zaujatosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Š. G., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. V. M., advokátom so sídlom vo Z., proti žalovanej Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 16 C 7/2008, o vylúčení sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na
Meritum o zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Z. S., bývajúcej v K. , proti odporcovi JUDr. In g. K. M. , súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v K. , o zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 16 C 37/2011, o návrhu na prikázanie veci inému súdu , takto r o z h o d o l : Vec sp. zn. 16 C 37/2011 Okresného súdu Bratislava III p r i k a z u j e Okresnému
MENU