Nájdené rozsudky pre výraz: delegácia veci z dôvodu vhodnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 510

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z ústavne zaručenej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ktorý je daný na podklade vopred stanovených zákonných pravidiel vecnej a miestnej príslušnosti súdov. K prikázaniu veci je preto na mieste pristúpiť v tých výnimočných prípadoch, v ktorých by prejednanie veci iným, než (doposiaľ) príslušným súdom znamenalo z komplexného pohľadu, hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie posúdenie veci. Dôvody delegácie môžu byť r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Ndc 9 /2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého M.M. , nar. X. , bývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Ú. , dieťa rodičov Mgr. M. , trvale bývajúcej v M. , prechodne bývajúcej v H. a Ing. M.M. , bývajúceho v M. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 14 P 113/2014, o návrhu otca maloletého na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, takto r o z h
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Ndc 11 /2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v L. , proti žalovanému K. , bývajúcemu v H. , o zaplatenie 775,86 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp. zn. 17 C 237/2013 , o návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci vedenej na Okr esnom súde Košice – okolie pod sp. zn. 17 C 2 37/2013 Okresnému s
Právna veta: V zmysle § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie veci iným ako príslušným súdom. Za dôvod vhodnosti je možné podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považovať v predmetnej veci okolnosť hospodárnosti konania s prihliadnutím na bydlisko účastníkov dedičského konania. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto považoval návrh na prikázanie veci a dedičmi uvádzané ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi P. , naposledy bytom v T. , zomrelom X. , v konaní o návrhu na dodatočné prejednanie dedičstva, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 15 D 650 /201 5 o návrhu dedičov na prikázanie veci Okresnému súdu Vranov nad Topľou , takto r o z h o d o l : Vec vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 15 D 650 /201 5 sa p r i k a z u j e až do právoplatného skončenia v
Kľúčové slová: návrh na prikázanie vecidelegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Podľa § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Predpokladom prikázania veci z dôvodu vhodnosti podľa citovaného ustanovenia je existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednávanie veci. Dôvody delegácie môžu byť rôzne v závislosti od predmetu konania, postavenia účastníkov, ale aj doterajších výsledkov konania. Dôvody na strane účastníkov konania vyplývajúce z ich postavenia môžu mať najmä osobnú, zdravotnú, finančnú, prípadne sociálnu povahu. Nemožno pritom opomenúť, že prikázanie veci inému súdu je výnimkou zo zásady ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Ndc 14 /2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. , bývajúcej v D. , proti žalovanej K. , Š., IČO: X. , o náhradu škody na zdraví , vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 3 C 381/2013 , o návrhu žalovanej na prikázanie veci inému súdu , takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Svidník sp. zn. 3 C 381/2013 Okresnému súdu Košice I n e v y h o v u j e. O d ô v o d n e n i e V
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti (§ 12 ods. 2 O.s.p.) predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Skutočnosti, ktoré opodstatňujú delegáciu veci inému súdu podľa tohto zákonného ustanovenia musia byť výnimočné, závažné a objektívnej povahy ako dôvody hodné osobitného zreteľa. Dôvody vhodnosti môžu byť rôzne v závislosti od predmetu konania, postavenia účastníkov a iných okolností. Spravidla sa vhodnou delegáciou predchádza nutnosti dožiadania, čo znamená, že typickými dôvodmi vhodnosti budú tie, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa E. K. K. , bývajúceho naposledy S., t.č. na neznámom mieste, zast. opatrovníkom Janou Marčišovskou, zam estnancom Okresného súdu Senica , proti odporcom 1/ V. K. , bývajú cej v K.K. , 2/ M. K. , bývajúcemu v K.K. , o zníženie vyži vovacej povinnosti pre plnoleté deti, vedenej na Okresnom súde Senica pod sp.zn. 4 C 24/2014, o návrhu na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, tak
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého prísl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľ ke E. F. , zomrel ej X. , naposledy bývajúc ej v P., za účasti dedičov 1/ E. L. , bývajúce j v P., 2/ Š. F. , bývajúce ho v M. , 3/ T. F. , bývajúceho v S., 4/ Mgr. M. C.F. , bývajúcej M. , vedenej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 6 D 18 /20 16, takto r o z h o d o l : Prejednanie veci sp. zn. 6 D 18/2016 Okresného súdu Piešťany prikazuje Okresnému súdu Košice – o
Právna veta: Predpokladom na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O.s.p. je predovšetkým existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Pritom je potrebné mať na zreteli, že všeobecná miestna príslušnosť súdu, ktorý má vec prejednať, je zásadou základnou a prípadná delegácia inému súdu je len výnimkou z tejto zásady. Pri rozhodovaní súd musí postupovať nielen podľa ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. a dbať, aby pre takéto rozhodnutie boli splnené podmienky, ale musí tiež rešpektovať ústavné právo zakotvené v článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej repub ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ndc 17 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi I. B. , ktorý zo mrel X. , naposledy bývajúceho v K. , o prejednanie dedičstva , o návrhu navrhovateľky M. B. , bývajúcej v K. , na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, veden ej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 5 D 127/2016, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 5 D 127 /20 16 Okresn
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného sporového konania na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti civilného sporového konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndc 3/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu JUDr. D. Č. , bývajúce ho v K. , zastúpen ého JUDr. M. M. , advokát om so sídlom vo S., proti žalovan ému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave , Pribinova 2 , o náhradu funkčn ého platu , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 17 Cpr 4/20 16 , takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Bratislava I sp
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného sporového konania (účastníka civilného mimosporového konania) na zákonného sudcu (Čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti civilného sporového konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndc 7/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. P. , bývajúce j v Ž. , zastúpen ej Mgr. J. O. , a dvokát om so sídlom v Ž. , proti otcovi J. P. , bývajúcemu v Ž. , o zvýšenie výživného na pln oleté dieťa , vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 4 P c 7/20 17, takto r o z h o d o l : Prejednanie veci sp. zn. 4 Pc 7/2017 Okresného súdu Považská Bystrica prikazuje Okresnému súdu Žilina
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu alebo finančnú. Vzhľadom na charakter delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Ndc 29 /2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičs kej veci po poručiteľovi A.. B. , zomrelom X. , naposledy bývajúceho v B. , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 15 D 764 /20 10, o návrhu dedičov na prikázanie veci Okresnému súdu Komárno z dôvodu vhodnosti , takto r o z h o d o l : Prejednanie veci Okresného súdu Michalovce sp. zn. 15 D 764/2010 p r i k a z u j e podľa § 12 ods. 2 O.s.p. Okresnému súdu Komárno .
MENU