Nájdené rozsudky pre výraz: deliktuálna zodpovednosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
48 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 30/2021
Právna veta: Pri vyvodzovaní deliktuálnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10a ods. 1) je potrebné zvážiť všetky skutkové okolnosti danej veci, a to spravidla aj tie, ktoré sa týkajú správnosti poskytnutého evidenčného čísla vozidla, avšak pri ich posudzovaní treba zvoliť materiálny prístup. Zrejmá nesprávnosť, ako napr. drobný preklep pri zadaní evidenčného čísla vozidla (v nepatrnej časti, akou je napr. jedna číslica alebo písmeno), ktorá však z faktického hľadiska nemá za následok vznik škody v podobe neobdŕž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii (ďalej aj len ,,prvostupňový orgán“) rozkazom zo dňa 01.02.2017 (ďalej aj len ,,rozkaz“) uložil žalobkyni pokutu vo výške 150 € za to, že sa mala ako prevádzkovateľ vozidla dopustiť spáchania správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (ďalej aj len ,,zákon č. 488/2013 Z. z.“) tým, že dňa 15.02.2016 v čase od 14:07:29 hod. užívala vymedzený úsek cesty D1, 395,3
Právna veta: Zamestnávateľ podlieha objektívnej zodpovednosti za správny delikt spočívajúci v porušení povinností na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. Zavinenie zamestnanca nie je relevantnou okolnosťou vo vzťahu k deliktuálnej zodpovednosti zamestnávateľa. Prípadnú relevanciu môže mať iba vo vzťahu ku náhrade škody, ktorá sa skúma v inom konaní. Prejavuje sa to aj v procesnej oblasti, pretože poškodený zamestnanec nie je účastníkom konania o správnom delikte zamestnávateľa v čas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Asan/6/2020 3019200170 08. 07. 2020 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2020:3019200170.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a sudkýň JUDr. Eriky Čanádyovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): FeMaDa, s.r.o
Právna veta: Hoci správny delikt nie je v slovenskom práve zadefinovaný, ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné, že ide o protiprávne konanie, ktorého znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán ukladá sankcie ustanovené administratívno-právnou formou. Všeobecnými pojmovými znakmi správneho deliktu sú konanie, resp. opomenutie, protiprávnosť, sankcionovateľnosť, zodpovedná osoba a ustanovenie znakov deliktu priamo zákonom. Konanie môže byť komisívne (aktívne konanie) alebo omisívne (opomenutie konania). Omisívnym konaním je konanie, ak zodpovedná osoba mala záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Asan/12/2018 6016200219 05. 02. 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:6016200219.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej veci žalobkyne: T., zastúpená opatrovníkom: D., právne zastúpená: Mgr. M
Meritum Colný delikt
Kľúčové slová: colný deliktsankcie za colný delikt
R 88/2002
Právna veta: Rozhodnutie o postihu za colný delikt nezávisí od vyčíslenia colného dlhu, ale od zistenia preukázania skutočnosti stanovených v skutkovej podstate colného deliktu (§ 247 v spojení s § 241 písm. d) zákona č. 180/1996 Z. z. Colného zákona v znení neskorších predpisov*. Poznámka: */ Teraz zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán 19. marca 2001 potvrdil rozhodnutie Colného úradu N. z 30. novembra 2000, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta [§ 248 písm. a) zákona č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“] v sume 100 000 Sk za colný delikt podlá § 247 v spojení s § 241 písm. d) Colného zákona. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie uvedených rozhodnutí. Žiadal, aby boli zrušené a vec vrátená žalovanému na ďalšie konanie. Žal
Právna veta: Najvyšší súd musí zdôrazniť, že doklad vydaný z elektronickej registračnej pokladnice nespĺňa náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z.z., lebo tento doklad neobsahuje uvedenie druhého účastník účtovného prípadu, čo je v zmysle odseku 1 písm. b/ cit. ustanovenia povinnou náležitosťou účtovného dokladu. Iba tú písomnosť je možné označiť za účtovný doklad, ak sa na ňu vzťahuje hore uvedené ust. § 10 ods. 2 zák. č. 431/2002 Z.z. v celosti. Pritom nie je pre túto vec relevantné, že doklad vydaný elektronickou registračnou pokladnicou zákon označuje za daňový dokl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: T., s.r.o., so sídlom H., zast.: JUDr. B., advokátom so sídlom H., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica, o pr
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sž/3/2012 9012010015 24.10.2012 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2012:9012010015.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa: Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, Bratislava, z
Meritum porušenie povinnosti - ust. § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
Najvyšší súd 8Sž/ 4/20 11-24 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a člen ov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci navrhovateľa : R. , so sídlom M. X. , B. , zastúpený AK P. &. P., spol. s.r.o. , advokátska kancelária so sídlom B. , B. X. , B. , proti odporkyni: Rada pre vysielanie a retransmisiu Slovenske
Meritum Zmeňujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžp/19/2012 1010200705 31.07.2013 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2013:1010200705.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: JURKI-HAYTON, s.r.o., IČO: 31 332 251, so sídlom v B
Meritum Potvrdzujúce
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právne j veci žalobcu EUROTEX SR Bratislav a, s.r. o., so sídlom v Topoľčanoch, Pod Kalváriou 2103, zastúpeného Advokátskou kancelária AKMG, s.r.o. , advokát so sídlom v Banskej Bystrici, Dolná 6A , proti žalovanému Okresný úr
MENU