Nájdené rozsudky pre výraz: deň podania návrhu na prvostupňovom súde

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 305

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 238 ods. 4 a 5 O.s.p., ktoré odseky majú vo vzťahu k ods. 1 až 3 tohto ustanovenia povahu špeciálnej úpravy, dovolanie nie je prípustné vo veciach upravených zákonom o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem rozsudku o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu, o priznaní rodičovských práv a povinností maloletému rodičovi dieťaťa, o určení rodičovstva, o zapretí rodičovstva alebo o osvojení. Dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Slovak Telec om, a.s. , so sídlom v Bratislave, Karadžičova 10, zastúpeného JUDr. Oliverom Balážom, advokátom v Bratislave, Zámocká 10, proti žalovanému M. G. , bývajúcemu v B. , zastúpenému JUDr. Ambrózom Motykom, advokátom v Stropkove, Nám. SNP 7, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom v Prešove, Námestie
Právna veta: Ak generálny prokurátor na základe podnetu účastníka konania, osoby dotknutej rozhodnutím súdu alebo osoby poškodenej rozhodnutím súdu zistí, že právoplatným rozhodnutím súdu bol porušený zákon (§ 243f O.s.p.), a ak to vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu a túto ochranu nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, podá proti takémuto rozhodnutiu súdu mimoriadne dovolanie (§ 243e ods. 1 O.s.p.). Citované ustanovenie vyvodzuje (nad rámec podmienok konania v prvom stupni, odvolacieho konania a tiež konania o mimoriadnych op ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. D., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. K. A., advokátkou so sídlom v K., proti žalovanému S. B. D. K., so sídlom v K., o zaplatenie 2 516 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 20 C 230/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 3. apríla 2006 č.k. 20 C 230/2004-55 a proti ro
Právna veta: Spojenie veci podľa § 112 ods. 1 O.s.p. je iba technickým opatrením súdu sledujúcim hospodárnosť konania, ktoré nemá vplyv na procesné práva účastníkov a nemení ich postavenie. Nemení sa tiež ani predmet konania v jednotlivých spojených veciach, ani ich charakter.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Obdo 23/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A., zastúpeného Mgr. P., proti žalovanému V., zastúpenému JUDr. E., o zaplatenie 12 366,15 Sk s prísl., na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo dňa 24. júna 2004 č. k. 15 Cob 119/2004-47, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie žalobcu o d m i e t a . Žalovanému náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva. O d ô v
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku odporcu, že smrť fyzickej osoby je nie vždy objektívne zistiteľnou skutočnosťou, keď je táto možnosť potvrdenia smrti fyzickej osoby lekárskym prehlásením a zápisom do úmrtného listu vylúčená, napr. v prípadoch leteckého nešťastia, či prírodnej katastrofy, alebo v prípade, keď je osoba dlhodobo nezvestná, mal za to, že tieto raritné prípady smrti fyzickej osoby zákon po právnej stránke vyriešil v ustanovení § 195 a nasl. O.sp., keď v konaní o vyhlásení za mŕtveho svojim rozhodnutím stanoví deň, ktorý platí za deň smrti nezvestného, prípadne deň, ktorý nezvestný nepre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 95 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky E. V. , zastúpenej B .., so sídlom v B. , , proti odpor covi S., IČO: X. , zastúpen ému JUDr. R. K. , advokát om v P., , o zaplatenie 341 ,57 € s príslušenstvom , vedenej na Okres nom súde Bratislava III pod sp. zn. 17 C 10 3/2010, o dovolaní odpor cu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 23 . augusta 2011, sp. zn. 11 Co 95 /2011, takto r o z h o d
Právna veta: Zmluva o združení je zmluvou konsenzuálnou a Občiansky zákonník z hľadiska jej obsahu predpisuje len dohodu o spoločnom pričinení sa o dosiahnutie dojednaného účelu a nepredpisuje formu, akou má byť tento právny úkon urobený. Dosiahnutie dohodnutého účelu je podstatnou obsahovou náležitosťou tejto zmluvy. Tento účel môžu účastníci združenia dosiahnuť jednak pracovnou činnosťou, jednak poskytnutím peňazí alebo iných vecí. Občianskym zákonníkom sú základné práva a povinnosti členov združenia upravené len rámcovo. Zákon predpokladá, že účastníci svoje práva a povinnosti upravia bližšie v zmluve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. Z. N., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. P. P., advokátom so sídlom v K., proti žalovanej Ing. S. B., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. E. L., advokátkou so sídlom v K., o zaplatenie 36.183,82 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 42 C 244/2005, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 24. mája 2007 sp. zn. 1 Co 269/2006
Právna veta: Ustanovenie § 238 ods. 5 O.s.p. je [špeciálnym (v zmysle konkrétnejším)] ustanovením, ktorého aplikácia má v zmysle právneho princípu „lex specialis derogat legi generali“ prednosť pred (všeobecnejšími) ustanoveniami § 238 ods. 1 až 3 O.s.p. V nadväznosti na to treba konštatovať, že ak výška peňažného plnenia, o ktorom rozhodoval odvolací súd, neprekročila v určitej veci násobky minimálnej mzdy uvedené v § 238 ods. 5 O.s.p., je dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu neprípustné, i keď smeruje proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu (§ 238 ods. 1 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci v právnej veci navrhovateľa : D. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporkyniam : 1/ JUDr. D. T. , bytom v B. , 2/ JUDr. D. T. , advokátk a so sídlom v B. , o zaplatenie 92,94 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 4 C 192/2011, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 6. decembra 2012 sp. zn. 3 Co 440/2012, takto r o z
Právna veta: Podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania. V zmysle citovaného ustanovenia je odvolací súd povinný nariadiť pojednávanie iba v zákonom vymenovaných prípadoch. V ostatných prípadoch je vecou rozhodnutia odvolacieho súdu, či na prejednanie odvolania nariadi pojednávanie alebo nie. Ak preto v týchto prípadoch odvolací súd prejedná a rozhodne o odvolaní bez nariadenia pojednávania, týmto postupom neodníma účastníkovi možnosť konať pred súdom. V posudzovanej veci sa odvolací súd stotožnil so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého st ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne V. so sídlom v B. , IČO : X. , proti žalovanému S., bývajúcemu v M. , zastúpenému JUDr. J., advokátovi v H. , o zaplatenie 896,94 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 18 C 172 /20 11 , o dovolaní žalo vaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 21 . februára 201 3 sp. zn. 20 Co 116 /201 2, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a.
Právna veta: Pojem spotrebiteľ je primárne definovaný v ust. 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a samotná zákonná definícia spotrebiteľa podľa žalobcu nevylučuje zo skupiny osôb podnikateľské subjekty. Stanovuje len podmienku, že osoba nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Žalobca je advokát, pričom predmetom činnosti advokáta, nie je uzatváranie zmlúv o pripojení s mobilným operátorom, resp. kúpa akciových telefónov, ale poskytovanie právnych služieb. Z uvedeného podľa žalobcu logicky vyplýva, že žalobca nemohol konať a nekonal v rámci predmetu svojej obc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Ob doV/ 9/20 12 U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci žalobcu JUDr. M. P. , K. , B. , právne zastúpeného JUDr. M. T. , advokátkou, Š., B. , proti žalovanému O. S., a. s., M. , B. , IČO: X. , právne zastúpenému advokátskou kanceláriou B. , B. a spol., s. r. o., D. , B. , IČO: X. , v konaní o zaplatenie 3 319,39 eur ( 100 000 Sk), na dovolanie žalo vaného proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 20 . o
Právna veta: Ak súd nepoučil účastníka konania podľa § 120 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, neodňal mu tým možnosť pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Proti označenému rozsudku Krajského súdu v Prešove (ďalej „odvolací súd“), ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu Prešov (ďalej „súd prvého stupňa“) zo 7. marca 2008 č. k. 14 C 221/2005-76 a uznesenie súdu prvého stupňa z 30. júna 2009 č. k. 14 C 221/2005-91 o nepriznaní oslobodenia od platenia súdnych poplatkov v odvolacom konaní žalovanému, podal žalovaný včas dovolanie. Po doplnení dovolania z neho vyplýva, že navrhuje napadnutý rozsudok odvolacieho súdu ako aj rozsudok súdu prvého stupňa zru
MENU