Nájdené rozsudky pre výraz: deň smrti poručiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
31 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V prípade zániku spoločného nájmu družstevného bytu manželmi a ich spoločného členstva v bytovom družstve môže byť predmetom vyporiadania tohto spoluvlastníctva len členský podiel, ktorého hodnotu treba vyjadriť obvyklou, trhovou cenou, a nie zostatkovou hodnotou členského podielu, lebo platná právna úprava družstiev od 1. januára 1992 (od účinnosti Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.) tento pojem nepozná. Ako už bolo uvedené vyššie, v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vychádza zo stavu doň patriaceho majetku v čase zániku tohto spoluvlastníctva, avšak z ci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6111226121 Dátum vydania rozhodnutia: 22. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6111226121.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi O., narodenom X. B. XXXX, zomrelom XX. O. XXXX, naposledy bývajúcom v I., za účasti dedičov 1/ U., b ývajúcej v I., 2/ U., bývajúcej v G., obe zastúpené Advokátskou kanceláriou JUDr. Ján Segeč s.r.o. so sí
Právna veta: Právo (účastníka) a povinnosť (súdu) na náležité odôvodnenie súdneho rozhodnutia vyplýva z potreby transparentnosti služby spravodlivosti, ktorá je esenciálnou náležitosťou každého jurisdikčného aktu (rozhodnutia). Citované zákonné ustanovenie sa totiž chápe aj z hľadiska práv účastníka na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorého imanentnou súčasťou je aj právo na súdne konanie, spĺňajúce garancie spravodlivosti a toto ustanovenie treba vykladať a uplatňovať aj s ohľadom na príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, porovnaj napr. rozsudok vo veci Gar ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 44/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S.S. , a. s., C. , IČO: X.X. , právne zast. JUDr. M. M. , proti žalovanému : v 1/ rade : B. P. , bytom K. , v 2/ rade : K. P. , bytom K. , v 3/ rade: J. M. , bytom I. a v 4/ rade : V. C. , I., žalovaní v 3/ a 4/ rade zast. JUDr. J. M. , advokátkou, Z. , o zaplatenie sumy 19 917,35 eur ( 600 030 Sk ) s príslušenstvom, o odvolaní žalovaných v 3/ a 4/ rade proti rozs
Meritum určenie majetku patriaceho do BSM
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/169/2018 6210202389 31.07.2019 JUDr. Mária Trubanová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:6210202389.1 UZNESENIE Najvyšší s ú d Slovenskej republiky v s por e žalobkyne X. L., bývajúcej v Y., zastúpenej JUDr. Vladimírom Zvarom, advokátom so sídlom vo Veľkom Krtíši, SNP 1/A, proti žalovanému I. E., bývajúcemu v Y., zastúpenému JUDr. Petrom Mihálym, advokátom, so sídlom v Lučenci,
Meritum o zmene návrhu
Najvyšší súd 5 Obo 2/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., a. s. , C.B. , IČO: X. proti žalovanému 1/ B.P. , nar. X. , K.D. , 2/ K.P. , rodená Š., nar. X. , K.D. , zast. B.P. , K.D. , 3/ J.M. , nar. X. , bytom I.B.B. a žalovanému 4/ V.C. , rodená M. , nar. X. , I.B. , zast. žalovaný v 3/ a 4/ rade advokátkou JUDr. J.M. , M.B. , o zmene návrhu o odvolaní žalovaných v 1/, 2/, 3/ a 4/ rade proti uzneseniu Krajského súdu
Meritum reštitúcia podľa § 2 ods. 2 písm.a/ až e/ zákona č. 503/2003 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa : F. S., bytom v B. , zastúpen ý JUDr. H. T., advokátkou so sídlom v B. , proti odporcovi: Obvodný pozemkový úr ad v Bratislave, Trenčianska 55, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Meritum o dedičskej veci
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v dedičskej veci po poručiteľke A., ktorá zomrela X. a naposledy bývala v B., za účasti dedičov 1/ M., bývajúcej v M., 2/ F., bývajúcej v B., 3/ M., bývajúcej v T., 4/ M., bývajúceho vo W., 5/ M., bývajúcej v P., vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp. zn. D 416/1996, na dovolani
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: A. B., bytom Ž. - B., K., zastúpený Mgr. PhDr. S. B., bytom Ž., K., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Ž., A., Ž., za účasti: Slovenský pozemkový fond, B., B., o preskúmanie zákonnosti rozho
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Cdo/156/2018 1315210343 20. 03. 2019 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2019:1315210343.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ A. D. bývajúcej P., 2/ A. B. bývajúcej v D., 3/ N. K. bývajúcej P., zastúpených Mgr. Alexandrom Petrom, advokátom v Brne, Moravské námestie 629/4, proti žalovanému Slovenskému pozemkovému fondu, so sídlom v Bratisl
MENU