Nájdené rozsudky pre výraz: devízový cudzozemec

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
26 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z okruhu osôb oprávnených uplatniť nárok na vyrovnanie dedičských podielov nemožno vylúčiť ani devízového cudzozemca v zmysle ustanovenia § 25 písm. c) zákona č. 528/1990 Zb. [teraz § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 202/1995 Z. z.]. Potvrdenie vlastníctva oprávnenej osobe podľa § 16 ods. 3 zákona č. 293/1992 Zb.; nemožno považovať za prevod vlastníctva podľa § 3 zákona č. 229/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 17. mája 1995, sp. zn. 10 Co 443/94, potvrdil rozsudok Okresného súdu Dunajská Streda zo 16. júla 1993 v časti týkajúcej sa navrhovateľov 1) a 2) a v časti týkajúcej sa navrhovateľa 3/ uvedený rozsudok zmenil tak, že návrh na vyrovnanie dedičského podielu zamietol. O trovách odvolacieho konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Zmenu rozhodnutia súdu nižšieho stupňa odvolací súd odôvodnil tým, že navrhovateľ 3) ako devízový c
Kľúčové slová: vraždastav zmenšenej príčetnostimimoriadne zníženie trestu
R 111/1999
Právna veta: I. Konanie páchateľky trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 1 Trestného zákona, ktorého sa dopustila v afekte úzkosti a strachu vyvolanom dlhodobou partnerskou disharmóniou a chronickou konfliktnou situáciou, a ktorý podstatne znížil jej schopnosť ovládať svoje konanie (§ 32 ods. 1 Trestného zákona), je možné hodnotiť ako okolnosti prípadu odôvodňujúce mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody podľa § 40 ods. 1 Trestného zákona. II. Pri rozhodovaní o povinnosti obvineného nahradiť poškodenému škodu spôsobenú trestným činom je súd povinný aplikovať príslušné hmotnoprávne predpisy (občiansk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanej Z. Z., vedenej na Krajskom súde v B. pod sp. zn. Z-2 1T79/95, na základe odvolania obžalovanej a krajského prokurátora, podľa § 258 ods. 1 písm. f), ods. 2 Trestného poriadku zrušil rozsudok krajského súdu zo 14. apríla 1998 vo výroku o náhrade škody a rozhodujúc vo veci v zmysle § 259 ods. 3 Trestného poriadku uložil obžalovanej podlá § 228 ods. 1 Trestného poriadku, aby nahradila poškodenému L. B. 33 111,50 českých korún. So z
Právna veta: Na vznik zodpovednosti za škodu podľa § 420 Občianskeho zákonníka sa vyžaduje zavinenie, pričom dôkazné bremeno je na žalobcoch a tejto zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil (§ 420 ods. 1 a 3 Občianskeho zákonníka). Naproti tomu na vznik zodpovednosti za škodu podľa § 420a Občianskeho zákonníka stačí, že je tu príčinná súvislosť medzi prevádzkovou činnosťou a škodou spôsobenou touto činnosťou. Ide o osobitný druh objektívnej zodpovednosti, pri ktorej sa nevyžaduje protiprávnosť konania. Ide o zodpovednosť za výsledok. Tejto zodpovednosti sa ten, kto ju spôsobil, zbaví, l ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcov 1/ M. J., bývajúcej v M.M. , 2/ M. S., bývajúceho vo V. , 3/ Z. M. , bývajúcej v Ž. , 4/ M. J., bývajúceho v M.M. , proti žalovaným Kamenickým, advokátom v Spišskej Novej Vsi, Hviezdoslavova č. 7, o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 8 C 108/2000 , v konaní o dovolaniach žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Košicia ch z 24. júna 2010 sp
Právna veta: 1. Obaja účastníci sú v konaní zastúpení advokátmi, ktorí sú zo zákona povinní účelne využívať všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupujú (§ 25 O.s.p.). Medzi povinnosti advokáta patrí nielen využitie opravných prostriedkov, ale aj poučenie klienta o povinnosti účastníka prispieť k dosiahnutiu účelu občianskeho súdneho konania s ohľadom na zásady konania, a to predovšetkým zásady rýchlosti a hospodárnosti konania (§ 101 ods. 1 O.s.p.). 2. Podľa § 734 Obchodného zákonníka, ak tento zákon ustanovuje, že pre výšku ceny peňažného z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo/33/2009 Slovenskej republiky 5Obo/35/2009 5Obo/36/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., Z., Košice, zastúpeného JUDr. T., advokátom, M., Košice, proti žalovanému: Z. a.s., J., Košice, zastúpeného JUDr. M., advokátom, K., Košice, o zaplatenie 313 623 USD s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu a odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 11Cb/421/2001-274 zo dňa 17. decembra 2008; na odvolanie ža
Meritum o určenie vlastníctva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne : E. I., bývajúca v S., zastúpená Mgr. M. Ř. , advokátom v S., proti žalovaným : 1/ S. I., bývajúca v S., zastúpená JUDr. Š. L. , advokátom Š., 2/ J. F. , bývajúci v C. , o určenie vlastníctva , vedenej na Okresnom súde Senica pod sp.zn. 6 C 69/2005 , o dovolaní žalobkyn e proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 28. októbra 2009 sp.zn. 24 Co 113/2009 t a k t o : D
Meritum o zaplatenie 1 300 eur s príslušenstvom
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobcu : Ing. V. B., bytom H., občan S. republiky, proti žalovanému : Ing. O. M., bytom K., občan S. republiky, v dovolacom konaní zastúpený JUDr. J. J., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v K., o zaplatenie 1 300 eur s príslušenstvom, ktorá vec bola vedená
Meritum zapaltenie sumy
Najvyšší súd 5Obo/33/2009 Slovenskej republiky 5Obo/35/2009 5Obo/36/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. a.s., Košice, Z., Košice, zastúpeného JUDr. T., advokátom, M., Košice, proti žalovanému: Z. a.s., J.5, Košice, zastúpeného JUDr. M., advokátom, K., Košice, o zaplatenie 313 623 USD s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu a odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 11Cb/421/2001-274 zo dňa 17. decembra 2008; n
Meritum zaplatenie sumy
Najvyšší súd 5Obo/33/2009 Slovenskej republiky 5Obo/35/2009 5Obo/36/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., Z., Košice, zastúpeného JUDr. T., advokátom, M., Košice, proti žalovanému: Z. a.s., J., Košice, zastúpeného JUDr. M., advokátom, K., Košice, o zaplatenie 313 623 USD s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu a odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 11Cb/421/2001-274 zo dňa 17. decembra 2008; na odvolanie ža
MENU