SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1155897
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64353
USSR: 35517
NSČR: 123820
NSSČR: 66858
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424337
Krajské súdy (ČR): 43636
Posledná aktualizácia
28.05.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: dielo


Približný počet výsledkov: 1117 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dielo
  • dielo nájdené 6210 krát v 1117 dokumentochKľúčové slová: dielo, autorské dielo, objektívne vyjadrenie diela

Zbierka NS 3/2009
R 25/2009
Uznesenie
Právna veta: Vyjadrenie autorského diela v podobe, ktorá je vnímateľná zmyslami, je zákonným pojmovým znakom diela [§ 9 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (Autorského zákona)]. Samotná skutočnosť, že výsledok tvorivej činnosti už neexistuje v určitom vyjadrení, bez ďalšieho neznamená, že nie je dielom v zmysle Autorského zákona a nepožíva ním poskytovanú ochranu.

Úryvok z textu:
Pôvodnou žalobou sa žalobca domáhal vydania 79 diskiet, operačných systémov A., V., zdrojového textu operačného systému M. D. a tiež programových diel M., operačného systému P. v. a aritmetického modulu A. a uloženia zákazu žalovanému (pôvodne V. ú. p. t., š. p., R., ktorý neskôr zanikol zlúčením s terajším žalovaným) rozširovať tieto diela bez jeho súhlasu. Krajský súd v Bratislave (súd prvého stupňa) rozsudkom zo 14. apríla 1994, č. k. 20 C 71/92-79, žalobu zamietol. Na odvolanie žalobcu Najvyšší .
Právna veta: Zmluva o dielo je konsenzuálna zmluva, ktorá zakladá synalagmatický vzťah. Na jej platnosť zákon nevyžaduje písomnú formu. Obchodný zákonník vychádza zo zásady zmluvnej voľnosti. Podstatnými náležitosťami zmluvy o dielo sú určenie zmluvných strán, určenie diela a určenie záväzku objednávateľa zaplatiť cenu diela za vykonanie diela. Odplatnosť je pojmovým znakom zmluvy o dielo a jej podstatnou náležitosťou. Základnou povinnosťou zhotoviteľa je povinnosť vykonať dielo. Zhotoviteľ nemusí vykonať dielo vždy sám. Vykonaním diela alebo jeho časti môže poveriť aj tretiu osobu, t.j. osobu, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 MObdo 1/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu JUDr. Evy Hudobovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: M.V. , K.X., P., zast. A.P., advokátka, M.X., P., proti žalovanému: T.D. , J.X., Š., zast. JUDr. J.I., advokát, F.X., N.Z., o zaplatenie 78 929,3O Sk s prísl. , o mimoriadnom dovolaní Generálneho prokurátora SR proti rozsudku .
Kľúčové slová: zmluva o dielo, neplatnosť právneho úkonu v zmysle OZ

Zbierka NS 1/2002
R 9/2002
Rozsudok
Právna veta: Nepresnosti v označení účastníka zmluvy nespôsobujú neplatnosť zmluvy, ak je nepochybné, kto zmluvu o dielo uzavrel.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. B. rozsudkom z 25. septembra 1998, č. k. 60 Cb 40/96-49, uložil žalovanému povinnosť na vlastné náklady odstrániť vady diela na prevádzkovej budove PS a OFS v T. na L. ulici č. 14, pod popisným číslom 615. Po vykonanom dokazovaní s poukazom na ustanovenie § 436 ods. 1 písm. b) a § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalovaný podstatným spôsobom porušil zmluvu o dielo. Žalobca odôvodnene uplatnil právo na odstránenie vád diela. Proti tomuto rozhodnutiu .
Právna veta: Zmluvou o dielo vzniká záväzkový právny vzťah, ktorého účelom je vyhotovenie diela za odplatu. Ide o dvojstranný právny úkon, v ktorom sa strana, ktorej bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela) zaväzuje, že ho vykoná na vlastné nebezpečenstvo a druhá strana (objednávateľ diela) sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dojednanú cenu. Pre platnosť zmluvy zákon nevyžaduje písomnú formu. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa zmluvy riadne a v dohodnutom čase. Vykonať dielo riadne znamená, že zhotoviteľ musí pri jeho vykonávaní postupovať odborným spôsobom tak, aby výsledok di ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J. Ž. – Ž., B., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. P. L., advokátom, so sídlom v P., proti žalovanému J. K., bývajúcemu v B., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. R. M., advokátom so sídlom v B., o zaplatenie 222 060,-- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp.zn. PE 3 C 222/2002, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 22. februára 2007 sp.zn .
Kľúčové slová: zmluva o dielo, cena za dielo podľa § 546 ObZ, platnosť zmluvy, písomná forma zmluvy

Zbierka NS 1/2002
R 11/2002
Rozsudok
Právna veta: Až po náležitom zistení obsahu ústnej dohody môže súd posúdiť, či na jej základe niekomu vznikla povinnosť. Na platnosť zmluvy o dielo nemá vplyv to, či na predmet diela bolo alebo nebolo vydané stavebné povolenie.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P., ako súd prvého stupňa, rozsudkom zo 16. decembra 1998, č. k. 3 Cb 429/97-368, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania 0,05 % denne zo sumy 36 048,92 Sk od 15. augusta 1996 do 8. januára 1998 vrátane, zo sumy 130 473,30 Sk od 10. septembra 1996 do 8. januára 1998 vrátane a zo sumy 2 655 399 Sk od 14. decembra 1996 do 8. januára 1998 vrátane. prevyšujúcej časti žalobu zamietol a žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania nepriznal. odôvodnení rozsudku uviedol, .
Kľúčové slová: Zmluva o dielo, zhotoviteľ diela

Zbierka NS 2/2010
R 17/2010
Rozsudok
Právna veta: Objednávate! diela (§ 536 Obchodného zákonníka) nemusí byť jeho vlastníkom, ani budúcim vlastníkom a nemusí byť ani vlastníkom pozemku, na ktorom sa dielo realizuje.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prievidza napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 150 000- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania ročne od 30. januára 2002 do zaplatenia a v prevyšujúcej časti návrh zamietol. Toto rozhodnutie odôvodnil tým, že v konaní bolo preukázané, že účastníci konania uzavreli zmluvu o dielo podlá § 536 ods. 1 Obchodného zákonníka, predmetom ktorej boli stavebné práce na stavbe - chata L. — Ing. J. Žalobca ako zhotoviteľ dielo nedokončil zavinením žalovaného, čo vyplýva z .
Kľúčové slová: dispozitívne ustanovenia, zmluva o dielo , obchodný záväzkový vzťah, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Zbierka NS 6/1995
R 76/1995
Rozsudok
Právna veta: Účastníci obchodného záväzkového vzťahu zmluvy o budúcej zmluve sa môžu v tejto zmluve dohodnúť, že obsah budúcej zmluvy môžu určiť len zmluvné strany. Takáto dohoda je platná a má prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Trebišove rozsudkom z 30. marca 1994, č. k. 11 Cb 457/93-40, vyhovel žalobe a určil obsah zmluvy o dielo „Združená výstavba predajní a služieb“ v zmysle návrhu zmluvy o dielo, ktorou sa obaja zaviazali na základe objednávky objednávateľa a projektu stavby uzavrieť zmluvu o dielo. Záväzok uzavrieť budúcu zmluvu v zmysle § 292 ods. 1 Obchodného zákonníka nezanikol, preto žalovanému podľa citovaného ustanovenia vznikla povinnosť uzavrieť zmluvu. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný. .
Merito Cena diela
Kľúčové slová: cena za dielo podľa § 546 ObZ, cena diela, cenová ponuka, pevná cena, zmluvy o dielo

Zbierka NS 7/2010
R 10/2010
Uznesenie
Právna veta: Cena diela je pevne dohodnutá, aj keď konkrétna suma nie je priamo vzmluve odielo uvedená, ak sa účastníci zmluvy dohodli, že cena bola stanovená na základe cenovej ponuky vypracovanej pred podpisom zmluvy, a táto cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a bola k dispozícii aj pre objednávateľa. Tak ako ostatné dôkazy, iznalecký posudok, musí súd podrobiť hodnoteniu podľa ust. § 132 O. s. p.. Posudok preto musí v sebe spojovať vysokú odbornosť so zrozumiteľnosťou slovného vyjadrenia záverov a postupu, akým k nemu dospel, aby súd, prípadne iný orgán, pre ktorý je posudok určený, bol s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -678 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. zastúpeného JUDr. R. proti žalovaným 1/ C. 2/ JUDr. J. zastúpenému Advokátskou kanceláriou S. o zaplatenie 3 276 576,10 Sk s príslušenstvom, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Trnave pod sp. zn. 19 Cb 293/00, o mimoriadnom dovolaní proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. júna 2007 č. k. 6 Obo 306/05 – 616, takto r o z h o d o l : Napadnutý rozsudok Najvyššieho .
Právna veta: Preto ustanovenie § 635 umožňuje dohodnúť cenu podľa rozpočtu. Pri takto určenej cene bude pre jej výšku rozhodujúce množstvo práce a náklady zahrnuté do rozpočtu. Práce a náklady, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, možno totiž účtovať iba vtedy, keď a) ich objednávateľ písomne schválil, alebo b) objednávateľ práce dodatočne písomne objednal. Ustanovenie § 635 OZ pri dohode o cene predpokladá úplný rozpočet. Požadovať zvýšenú cenu oproti cene určenej podľa rozpočtu môže zhotoviteľ iba v prípade splnenia všetkých nasledovných predpokladov, a to a) ak v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1 Cdo 235/2006 1Cdo 239/2006 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Bajánkovej a členov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobcu: S., zastúpený JUDr. J., advokátkou v L., proti žalovaným : 1/ I. 3300/X.,2/ D., obaja zast. Mgr. I., advokátom v L., o zaplatenie 88 743 Sk s prísl., ktorá sa viedla na Okresnom súde L. pod sp.zn. 13 C 100/2001, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 12. .
Právna veta: Preddavok na cenu za dielo sa považuje za čiastočné plnenie zo strany objednávateľa, zaplatiť cenu za vykonané dielo. Nezaplatenie preddavku na cenu za dielo možno považovať za porušenie zmluvnej povinnosti jednej zmluvnej strany, čo zakladá právo druhej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy podľa § 345 Obchodného zákonníka, s následným uplatnením nároku na náhradu škody podľa § 351 ods. l Obchodného zákonníka voči tej strane, ktorá porušila zmluvnú povinnosť zaplatiť preddavok na cenu diela.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Zdenky Kohútovej v právnej veci žalobcu: Z. P., G.. K., X., Česká republika, IČO: X., zastúpeného Mgr. L. P., advokátom, P. 118 00 Praha 1 – M., Česká republika, proti žalovanému: C. F., spol. s r. o. v likvidácii, T., X. Bratislava, o zaplatenie 720 000 Kč s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v .
Právna veta: Podľa § 344 Obchodného zákonníka, od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon. Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden zo spôsobov zániku nesplneného záväzku. Odstúpenie od zmluvy je adresovaným jednostranným právnym úkonom. Zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť iba z dôvodov predpokladaných v zmluve a ak sa v zmluve nedohodli na možnosti odstúpenia, tak jedine z dôvodov vymedzených v Obchodnom zákonníku, prípadne v osobitnom zákone. Odstúpenie od zmluvy podľa Obchodného zákonníka má až na výnimky (napr. § 356, § 547, § 552) sankčný charakter ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... medzi žalobcom a žalovaným, pričom na realizáciu cieľa zmluvy (realizáciu stavby) bolo potrebné uzavrieť konkrétne realizačné zmluvy (napr. zmluvu o dielo, nájomnú zmluvu). V tomto smere je správny záver odvolacieho súdu, že zmluva o spolupráci si pri následnom plnení jej predmetu .
Kľúčové slová: priame rokovacie konanie, verejný obstarávateľ, verejné obstarávanie , Úrad pre verejné obstarávanie

Zbierka NS 10/2015
R 108/2015
Rozsudok
Právna veta: Inštitút priameho rokovacieho konania v oblasti vereného obstarávania svojím procesným postupom zvyšuje predovšetkým transparentnosť zadávacieho procesu ako celku zo strany verejného obstarávateľa, a preto je potrebné ho chápať ako výnimočný inštitút vo vzťahu k iným postupom aplikujúcim sa vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preukázanie existencie zákonných dôvodov na aplikáciu tohto výnimočného inštitútu spočíva na verejnom obstarávateľovi, ktorý sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že príslušná ponuka bola predložená od jedného uchádzača, ktorým bola obchodná spoločnosť C., s.r.o., ktorá ponúkla cenu za dielo vrátane DPH vo výške 2 200 000 Sk. Odvolací súd sa stotožňuje so žalovaným, že v ustanovení § 58 ods .
Kľúčové slová: poskytovanie nemocenského, všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca

Zbierka NS 5/2006
R 50/2006
Rozsudok
Právna veta: Ak podľa § 37 zákona č. 98/1995 Z. z. o liečebnom poriadku v zne­ní neskorších predpisov vystavil ošetrujúci lekár potvrdenie o do­časnej práceneschopnosti, zodpovedá za jeho správnosť a obsah, ak sa nepreukázal opak.

Úryvok z textu:
... v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nemocen­ skom poistení"), keď napriek poučeniu na I. diele tlačiva Potvrdenie dočas­ nej pracovnej neschopnosti (Legitimácia práceneschopného poistenca), si uplatnil nárok na nemocenské II. dielom tlačiva ... je povinný vrátiť vyplatené nemocenské dávky za toto obdobie ako neoprávnene vyplatené. Vychádzal zo záznamu v I. diele potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti - Legitimácia práceneschopného poisten­ ca, predloženého poisťovni dňa 19. februára 2002, .
Kľúčové slová: príslušnosť niekoľkých súdov, porušovanie autorského práva

Zbierka NS 5/2002
R 75/2002
Uznesenie
Právna veta: I. Za neoprávnené nakladanie s dielom v zmysle ustanovenia § 152 ods. 1 Trestného zákona, ktoré je trestnoprávnou normou s blanketnou dispozíciou, treba považovať, okrem privlastnenia si autorstva k dielu, aj akékoľvek uvfrejnenie diela bez súhlasu autora v tých prípadoch, v ktorých súhlas je potrebný. Preto konanie, na základe ktorého dochádza k takémuto vydaniu diela, napĺňa objektívnu stránku uvedeného trestného činu. II. Za miesto spáchania trestného činu porušovania autorského práva podľa § 152 ods. 1 Trestného zákona v zmysle § 18 ods. 1 Trestného poriadku treba považovať aj miesto, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. 35/1965 Zb. Nakladateľskou zmluvou autor nakladateľstvu udeľoval privolenie vydať slovesné dielo, dielo výtvarných umení alebo fotografické dielo a nakladateľstvo sa zaväzovalo na svoj účet dielo vydať, urobiť opatrenia na jeho rozširovanie a vyplatiť autorovi odmenu. Podľa ... autora v tých prípadoch, v ktorých súhlas je potrebný. V predmetnom prípade autori diel mali previesť svoje právo dielo použiť na nakladateľstvo Sdružení MAC, s. r. o., P., nakladateľskými zmluvami a obvinený mal svojvoľne, bez .
Kľúčové slová: nárok na vydanie veci, vydanie veci, oblasť občianskoprávnych vzťahov, tieseň, pri uzavretí zmluvy

Zbierka NS 1/1999
R 9/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak je preukázané, že kúpna zmluva bola uzavretá v tiesni podľa § 6 ods. 1 písm. g/ zákona č. 87/1991 Zb. nie je rozhodujúce, ako tento stav vznikol, prípadne, čo ho vyvolalo. Právny význam preto treba priznať aj tiesni, ktorá vznikla z iných, než politických motívov, prípadne aj tiesni vyvolanej samotným konajúcim.

Úryvok z textu:
... , majetkovej alebo inej skupine alebo vrstve. To, napokon, žalobca v konaní ani netvrdil. Aj ostatné nehnuteľnosti pre vodohospodárske dielo L. M. boli vlastníkom vykúpené alebo vyvlastnené so zreteľom na určitý širší (verejný) záujem, bez ohľadu na ich ... si bol vedomý reálneho nebezpečenstva vyvlastnenia nehnuteľnosti za ešte horších podmienok. Žalobca 1) poukázal na to, že vodné dielo sa pripravovalo dlhý čas, v dôsledku toho po dobu 15 rokov v obci pretrvávala stavebná uzávera, výrazne obmedzujúca výkon .
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky podľa § 524 OZ, zmluva o prevzatí dlhu, istina, príslušenstvo

Zbierka NS 1/2004
R 5/2004
Rozsudok
Právna veta: Ak na základe zmluvy o prevzatí dlhu dôjde k prevzatiu dlhu len v časti týkajúcej sa istiny, povinnosť zaplatiť príslušenstvo, existujúce ku dnu prevzatia dlhu k tejto istine, na nového dlžníka neprechádza.

Úryvok z textu:
... omeškania z neuhradených faktúr ku dňu 31, mája 2000. Na základe vykonaného dokazovania zistil, že na základe uzatvorenej zmluvy o dielo č, 310/2128/96 zo dňa 19, júna 1.996 žalobca vykonával pre objednávateľa GTF, a, s., N. dodávku zariadení .
Kľúčové slová: práva a povinnosti obvineného, rozsudok, odsudzujúci rozsudok, výrok o vine

Zbierka NS 2/2019
R 14/2019
Stanovisko
Právna veta: I. Odsudzujúci výrok o vine má jednak skutkovú časť (vetu), a jednak právnu časť, teda právnu vetu a právnu kvalifikáciu. Skutková veta odráža faktické okolnosti, ktoré sú právne relevantné z hľadiska základnej alebo kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu, teda kvalifikačne použitého ustanovenia osobitnej časti Trestného zákona. Formulácia „uvedením všetkých zákonných znakov vrátane tých, ktoré odôvodňujú určitú trestnú sadzbu“ (§ 163 ods. 3 Trestného poriadku) znamená povinnosť uviesť vo výroku o vine odsudzujúceho rozsudku okrem skutkovej vety aj tzv. právnu vetu, vychádzajúcu z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zaradené v druhej hlave Tr. zák. (Sankcie), ustanovenie § 38 ods. 5 v druhom diele (Základné zásady ukladania sankcií), ustanovenie § 47 ods. 2 v treťom diele (Ukladanie a výkon jednotlivých trestov). V oboch prípadoch teda ide o ustanovenia, ktoré síce netvoria .
Kľúčové slová: zneužívanie právomoci verejného činiteľa, základné práva a povinnosti colníka

Zbierka NS 2/2019
R16/2019
Stanovisko
Právna veta: I. Ak verejný činiteľ koná spôsobom uvedeným v § 326 ods. 1 písm. a) až c) Trestného záko na a zároveň (navyše) za také zneužívanie svojej právomoci prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, ide nielen o spôsobenie dvoch rôznych (aj keď vecne nadväzujúcich) následkov, definovaných v dvoch rôznych ustanoveniach osobitnej časti Trestného zákona, ale aj o dve rôzne, kvalitatívne odlišné (aj keď vecne nadväzujúce) konania, ktoré k spôsobeniu dotknutého kauzálneho následku diferencovane smerujú; to platí aj v prípade, ak sa tieto konania chronologicky prekrývajú. V popísanej situácii ide o viacčinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) trestný čin znásilnenia a trestný čin súlože medzi príbuznými, kde primárnym druhovým objektom je ľudská dôstojnosť, ktorá je v druhom diele druhej hlavy osobitnej časti Trestného zákona chránená z viacerých navzájom sa nevylučujúcich aspektov. Naopak trestný čin znásilnenia je v pomere .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.