SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351588
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: disciplinárne opatrenie


Približný počet výsledkov: 261 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: disciplinárne opatrenie
  • disciplinarny nájdené 11357 krát v 1097 dokumentoch
  • opatrenie nájdené 41272 krát v 11453 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 105 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 39 dokumentov
Krajské súdy SR 362 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty
Odborné články 43 dokumentov


Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 57 ods. 1 veta prvá zákona č. 73/1998 Z.z. (v znení účinnom do 31. decembra 2015) ustanovoval lehotu, v ktorej bolo možné uložiť disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie policajta na 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek z nadriadených policajta, najneskôr však do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia. Z uvedenej právnej normy teda vyplýva, že zákonodarca ustanovil subjektívnu lehotu pre uloženie disciplinárneho opatrenia do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek z nadr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžk/27/2017 6016200779 18. 06. 2020 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2020:6016200779.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd kasačný, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): E.. L.. E.. E. E., F..XX.C. XXXX, .
Právna veta: Podľa § 120 ods. 9 zákona č. 385/2000 Z. z., návrh na začatie disciplinárneho konania možno vziať späť až dovtedy, kým sa disciplinárny senát, prípadne odvolací disciplinárny senát odoberie na záverečnú poradu. Ten, kto vzal návrh na začatie disciplinárneho konania späť, nemôže už v takomto prípade podať nový návrh.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky – disciplinárny senát R O Z H O D N U T I E Najvyšší súd Slovenskej republiky - disciplinárny senát v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Renáty Janákovej a sudcov JUDr. Marcela Kohúta a JUDr. Rastislava Stieranku, o návrhu predsedu N. v disciplinárnej veci proti JUDr. Š. Š., sudcovi a predsedovi senátu N. na neverejnom zasadnutí dňa 6. decembra 2013 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky – disci plinárny senát podľa § 124 písm. a/ zákona .
Právna veta: Povolenka na poľovačku je evidovaným tlačivom, ktorá súčasne slúži ako evidencia vydaných a použitých značiek na označovanie raticovej zveri.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 S ž o 5 3 3 / 2 0 0 9 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženo m z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a členov JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého , v právnej veci žalobcu: JUDr. R. B. , zast úpeného JUDr. D. K. , advokátom , proti žalovanému: Krajs ký lesný úrad v Prešove, o presk úmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného Č.j: 08/00405/FA zo dňa .
Právna veta: V predmetnom kontexte Najvyšší súd Slovenskej republiky označil za správny postup orgánu verejnej správy 1. stupňa, ktorý pri rozhodovaní o uložení konkrétnej sankcie za disciplinárne previnenie prihliadol taktiež na skutočnosť, že žalobca bol v minulosti opakovane disciplinárne potrestaný, pričom trikrátmu bolo uložené písomné pokarhanie ako miernejšia forma sankcie. Na uvedenom závere nemení nič ani skutočnosť, že medzičasom došlo v zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z. k zahladeniu disciplinárnych opatrení za minulé disciplinárne previnenia žalobcu, nakoľko aj zahladené disciplinárne po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Asan/22/2019 6018200602 02. 06. 2020 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2020:6018200602.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu: W.. W. M., nar. XX. T. XXXX, trvale bytom Ľ.. T. XXX/X, K., právne .
Právna veta: Súd hoc konajúci v plnej jurisdikcii nepreberá na seba právomoc a zodpovednosť správneho orgánu, ktorého rozhodnutie preskúmava. Správne súdnictvo nie je pokračovaním správneho konania a rovnako súd nie je správnym orgánom, ktorý by mohol a mal vyhľadávať dôvody zákonnosti či nezákonnosti napadnutých rozhodnutí, pokiaľ tieto dôvody nepovažoval v priebehu administratívneho konania za relevantné konajúci orgán.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž o/6/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : P. . P. . P. K. , P., L. , za st. Advokátskou kanceláriou G. a spol., S., Ž. , K. , IČO : X. , v mene ktorej koná J.. T. G. , advokát, proti žalovan ému : Ústav na výkon trestu odňatia slobody , Nám. Štefana Kluberta 7, Levoča , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovan ého č. ÚVTOSaÚVV -46/1 - 2011 zo dňa 24. februára 2011, o odvolaní žalobcu proti rozsudku .
Právna veta: Zo zákona č. 73/1998 Z. z. priamo nevyplýva právna úprava obsahu výroku rozhodnutia v prípade ukladania disciplinárneho potrestania... Odvolací súd preto súhlasí s názorom súdu prvého stupňa, že pokiaľ aj zákonodarca v zákone č. 73/1998 Z. z. výslovne neuvádza, že súčasťou výroku o uložení disciplinárneho opatrenia je uvedenie skutku, na základe ktorého sa účastníkovi disciplinárne opatrenie ukladá, je povinnosťou správneho orgánu uviesť skutok, ktorým sa účastník dopustil disciplinárneho previnenia, za ktorý sa mu ukladá disciplinárne opatrenie. Takáto povinnosť správnemu orgánu vyplýva ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/33/2013 2011200701 26.02.2014 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2014:2011200701.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: S.. X. D?.me, nar. XX.X.XXXX, bytom L. XXXX/XX, A., zastúpený .
Právna veta: Najvyšší súd k tejto námietke uvádza, že zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v § 57 ods. 7 priamo odkazuje na primeranú aplikáciu Trestného poriadku, pokiaľ uvedený zákon alebo disciplinárny poriadok komory priamo neupravujú niektoré postupy v disciplinárnom konaní alebo postavenie, práva a povinnosti účastníkov konania. Z tu aplikovaného EP a k nemu prislúchajúceho Disciplinárneho poriadku nevyplýva podporné použitie ustanovení Trestného poriadku. Odhliadnuc od uvedeného však ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Asan/3/2018 7013200666 20. 02. 2019 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2019:7013200666.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Eriky Čanádyovej, v právnej veci žalobkyne: JUDr. Lucia Žužová, t. č. súdny exekútor, so sídlom v .
Právna veta: Pracovným úrazom nie je infarkt myokardu vyvolaný síce psychickou traumou, ktorá však nebola dôsledkom zvýšenej duševnej námahy spojenej s výkonom práce, ale spočívala iba v nesprávnej a neprimeranej reakcii zamestnanca na kárne a mzdové opatrenia zamestnávateľa.

Úryvok z textu:
... nemôže byť náhla cievna príhoda, vyvolaná hoci aj reakciou na nepriaznivé hodnotenie poškodeného pracovníka zamestnávateľom pri priznávaní prémií či ukladaní disciplinárneho opatrenia, pretože táto nenastala v dôsledku zvýšenej duševnej námahy spojenej s výkonom práce pracovníka, ale pre jeho nesprávnu a neprimeranú reakciu .
Právna veta: Ak námietka obvineného z priestupku, že k nárazu došlo aj v odbočovacom pruhu, nebola ním uplatnená v správnom konaní ani v odvolacom konaní pred druhostupňovým správnym orgánom, nie je možné správnym orgánom vyčítať, že sa ňou vo svojich rozhodnutiach nezaoberali.

Úryvok z textu:
... priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky tým, že prekročil dovolenú rýchlosť jazdy, za čo mu bolo príslušným orgánom uložené disciplinárne opatrenie, bezprostrednou príčinou vzniku dopravnej nehody bolo, že obvinený (žalobca) vjazdom z vedľajšej cesty nedal prednosť v jazde vozidlu Škoda Fabia .
Právna veta: Disciplinárne konanie je typom konania týkajúceho sa administratívneho trestania, ktorého výsledok môže závažným spôsobom zasiahnuť do okruhu práv fyzickej osoby nielen pri výkone jej povolania, ale môže ovplyvniť aj jeho spoločenské postavenie a dobré meno.

Úryvok z textu:
... vec mu vrátiť na ďalšie konanie. V predmetnej právnej veci je spornou otázka doručovania rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia disciplinárnym orgánom Slovenskej komory exekútorov (ďalej aj „SKE “) druhého stupňa a následné posúdenie otázky včasnosti ... v návrhu na začatie disciplinárneho konania , a aby sa správne rozhodlo o disciplinárnom previnení súdneho exekútora a o disciplinárnom opatrení (§ 1 bod 2 Disciplinárneho poriadku) . Z citovaných ustanovení je zrejmé, že ustanovenia § 213 ods .
Právna veta: Skutočnosť, že sa sudca ako člen disciplinárneho senátu vopred oboznámil s okolnosťami, ktoré sú významné pre posúdenie veci v občianskom súdnom konaní, zakladá dôvodnú pochybnosť o jeho nezaujatosti v zmysle § 14 ods. 1 O.s.p.

Úryvok z textu:
... bolo žalobcovi uložené Najvyšším súdom Slovenskej republiky – disciplinárnym senátom, zloženým z predsedníčky JUDr. E. Z. a ďalších dvoch členov senátu, disciplinárne opatrenie, zníženie funkčného platu o 50% na obdobie troch mesiacov. Z odôvodnenia rozsudku K rajského súdu v Trenčíne, senátu predsedníčky JUDr .
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, odôvodnenie rozsudku , právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Zbierka NS 10/2015
R 106/2015
Právna veta: Pokiaľ odvolací správny orgán účastníčku konania ním novo vykonanými dôkazmi, ktoré zabezpečil v štádiu odvolacieho konania, neoboznámil a nedal jej ani príležitosť vyjadriť sa k takto novo vykonaným dôkazom, tvrdiac, že takúto povinnosť nemá a že účastníčka konania o nahliadnutie do administratívneho spisu nežiadala, porušil potom svojim postupom právo na spravodlivý proces v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého podstatou je garancia zachovania právnych požiadaviek v priebehu konania i pred orgánmi verejnej moci, a to pred ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , 3, 4 zákona predovšetkým, čo sa týka odôvodnenia rozhodnutia. Správny orgán nevysvetlil ani to, prečo žalobkyni bolo uložené práve toto disciplinárne opatrenie. Krajský súd vyjadri l názor, že úlohou správnych orgánov bude žalobkyňu oboznámiť s dôkazmi, ktoré zadovážil odvola cí orgán, t .
Právna veta: Obnova konania je inštitút, ktorým sa odstraňujú skutkové omyly a nedostatky v skutkovom stave pre nevykonanie dôkazov, pričom zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov v ustanovení § 245 v porovnaní s ustanovením § 62 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zužuje dôvody, pre ktoré možno podať návrh na obnovu konania.

Úryvok z textu:
... služobného pomeru a pokiaľ žalovaný mal za to, že žalobca sa dopustil nejakého neprijateľného konania, vec bolo možné riešiť uložením disciplinárneho opatrenia, ako aj že veriac v spravodlivosť súdnych rozhodnutí a správnosť postupov orgánov činných v trestnom stíhaní pri objasňovaní skutkových okolností .
Kľúčové slová: zápisnica spísaná správnym orgánom, správny orgán , povinnosť vyhotoviť zápisnicu

Zbierka NS 1/2014
R 7/2014
Právna veta: Prvostupňový správny orgán sa dopustí porušenia zákona o správnom konaní, keď nevyhotoví zápisnicu z pojednávania, ak sa riadne predvolaní účastníci naň nedostavia, prípadne správny orgán koná v neprítomnosti účastníka konania.

Úryvok z textu:
... vyhlášky č. 229/2001 Z.z. a zákonne mu príslušný prvostupňový a druhostupňový správny orgán uložil disciplinárne opatrenie, pričom aj miera uloženého disciplinárneho opatrenia – písomné pokarhanie s výstrahou je adekvátna rozsahu porušenej povinnosti. Vzhľadom na uvedené súd žalobu ako ... v Ž. zo dňa 10. júna 2005, ktorým prvostupňový správny orgán uložil žalobcovi písomné pokarhanie s výstrahou – disciplinárne opatrenie za porušenie § 2 ods. 5 vyhl. č. 229/2001 Z.z. o spôsobe kontroly ulovenej zvery .
Právna veta: Súd nevyhľadáva za účastníka konkrétne dôvody nezákonností rozhodnutia správneho orgánu, ktoré podľa § 249 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku majú tvoriť obsah žaloby a určovať rozsah preskúmania zákonnosti rozhodnutia súdom, ktorým je súd podľa § 250h Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... právnymi predpismi. Vybavenie porušenia horeuvedených služobných povinností a služobnej prísahy žalobcu iným spôsobom, napríklad uložením disciplinárneho opatrenia, ako sa toho domáha žalobca, a nie prepustením zo služobného pomeru, by negatívne ovplyvňovalo dôveru ... , ani jeden nebol prepustený zo služobného pomeru. Nakoniec uviedol, že vec bolo možné riešiť uložením disciplinárneho opatrenia. Žalovaný správny orgán v písomnom vyjadrení navrhol žalobu zamietnuť, uviedol, že žalobca ako vedúci smený, .
Právna veta: V prípade, že v trojmesačnej lehote disciplinárne konanie na úseku poľovníctva proti občanovi nebolo začaté, po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty nie je už možné disciplinárne konanie proti občanovi začať.

Úryvok z textu:
... : Rozhodnutím žalovaného bolo v spojení s rozhodnutím Okresného úradu v R, S., odboru PPLH, uložené žalobcovi disciplinárne opatrenie - odobratie poľovného lístka na dobu troch rokov, odvolanie z funkcie člena poľovníckej stráže a odovzdanie osvedčenia a ... služobný odznak člena poľovníckej stráže. Disciplinárne opatrenie a odvolanie z funkcie poľovníckej stráže bolo žalobcovi uložené za porušenie povinnosti pri love zveri dňa 18. .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.