Nájdené rozsudky pre výraz: disciplinárne priestupky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
84 dokumentov
3 dokumenty
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Právny záver o tom, že skutok nie je trestným činom, ale dis- ciplinárnym priestupkom v zmysle § 226 písm. b) Trestného poriad- ku, je pre obžalovaného nepriaznivejší ako záver o tom, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný podlá § 226 písm. a) Trestného poriadku. Rozsah zisťovania skutkového stavu veci potrebného na rozhodnutie súdu musí z tohto dôvodu obsiahnuť primárne alternatívu uvedenú v § 226 písm. a) Trestného poriadku [§ 89 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku]. II.Vzhľadom na to, že listinnými dôkazmi sú listiny, ktoré svojím obsahom dokazujú alebo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský súd v Trenčíne na základe odvolania obžalovaného nrtm. prof. si. M. F. proti rozsudku Vojenského obvodového súdu Prešov z 21. júna 2005, sp. zn. 2 T 35/04, podľa § 258 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu a podľa § 260 Trestného poriadku vec vrátil prokurátorovi na došetrenie. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vojenského obvodového súdu Prešov bol obžalovaný nrtm. F. uznaný vinným z pokračujúceho trestného činu vyhýbania sa služobnému úkonu a výkon
R 33/1997
Právna veta: Rozhodnutie o disciplinárnom treste - zníženie funkčného platu podľa § 36 písm. b) zákona č. 410/1991 Zb. - neobmedzuje osobnú slobodu žalobcu a nemá za následok zánik jeho služobného vzťahu. Preto súd žalobou napadnuté rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu nemôže preskúmavať (§ 248 ods. 1 písm. f) O.s.p.). Ak je žaloba namierená proti takémuto rozhodnutiu, predseda senátu uznesením konanie zastaví (§ 250d ods. 3 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 30. apríla 1996 osobne podanou na Krajskom súde v Košiciach toho istého dňa sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia riaditeľa Ústavu na výkon väzby v Košiciach zo dňa 25. marca 1996. Týmto rozhodnutím bol zmenený rozkaz vedúceho oddelenia výkonu väzby č. 1 zo dňa 15. februára 1996, ktorým bol žalobcovi podľa § 36 písm. b) zákona č. 410/1991 Zb. uložený disciplinárny trest zníženie funkčného platu o 15 % na dobu troch mesiacov tak, že dôvodom uloženia disciplinárneho trestu bol
Právna veta: Najvyšší súd k tejto námietke uvádza, že zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v § 57 ods. 7 priamo odkazuje na primeranú aplikáciu Trestného poriadku, pokiaľ uvedený zákon alebo disciplinárny poriadok komory priamo neupravujú niektoré postupy v disciplinárnom konaní alebo postavenie, práva a povinnosti účastníkov konania. Z tu aplikovaného EP a k nemu prislúchajúceho Disciplinárneho poriadku nevyplýva podporné použitie ustanovení Trestného poriadku. Odhliadnuc od uvedeného však ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Asan/3/2018 7013200666 20. 02. 2019 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2019:7013200666.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Eriky Čanádyovej, v právnej veci žalobkyne: JUDr. Lucia Žužová, t. č. súdny exekútor,
Právna veta: Povinnosťou exekútora pri vykonávaní exekúcie predajom ne-hnuteľnosti je doručiť upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti oprávnenému a povinnému, ako aj spoluvlastníkom nehnuteľnosti a ďalším osobám a orgánom uvedeným v ustanovení § 135 ods. 2 Exekučného poriadku. Exekučný poriadok explicitne nestanovuje lehotu, v ktorej je exekútor povinný tak urobiť. Exekúciu predajom nehnuteľnosti vykonáva exekútor jednotlivými krokmi upravenými Exekučným poriadkom, ktoré sú predpokladom ďalšieho postupu v konaní. Z ustanovení Exekučného poriadku je možné vyvodiť, že upovedomenie o začatí exek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo /45/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemk ovej PhD. v právnej veci žalobkyne : Bc. V. H. , súdny exekútor, so sídlom L. , P. zastúpen ej: JUDr. K. M. , advokát so sídlom L. , B. , proti žalovanému: Slovenská komora exekútorov , so sídlom Šustekova 49, Bratislava, o pres
Meritum disciplinárny priestupok
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5016200140 Dátum vydania rozhodnutia: 27. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5016200140.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. F., trvale bytom T., právne zastúpený JUDr. Jiřím Martausom, advokátom, so sídlom Ul. 1 mája 113/19, 031 01 Liptovský Mikuláš, proti žalovanému Poľovníckemu združeniu Ľupčianka, 032 15 Partizánska Ľupča, I
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 1Asan/36/2020 1018200775 14. 12. 2021 JUDr. Petra Príbelská ECLI:SK:NSSSR:2021:1018200775.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. (spravodajca) a sudcov JUDr. Anity Filovej a JUDr. Juraja Vališa, LL.M., v právnej veci žalobcu: Mgr. S. J., bytom
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia disciplin. priestupok
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžk/6/2018 1015200200 24.10.2018 JUDr. Elena Berthotyová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:1015200200.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD., v právnej veci žalobcu Bc. V. K., bytom C., právne zastúpený Mgr. Igorom Cibulo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžk/29/2017 4015200714 13. 12. 2018 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2018:4015200714.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD., v právnej veci žalobcu: N. X., H. X. XXX, H. X., právne zastúpený: JUDr
Meritum vylúčenie zo štúdia, odvolacie správne konanie
Najvyšší súd 6Sžo /236/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a člen iek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobkyne L. W. , bytom B. , zastúpenej JUDr. M. B. , advokátom so sídlom Č. , proti žalovanému Akademickému senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach , Komenského 73, Košice, o preskúmanie rozhodnutia žalov
MENU