Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047697
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
23.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: disciplinárne tresty


Približný počet výsledkov: 83 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: disciplinárne tresty
  • disciplinarny nájdené 9668 krát v 972 dokumentoch
  • trest nájdené 74451 krát v 14243 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 68 dokumentov
Krajské súdy SR 212 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: V rámci trojdelenia štátnej moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu možno prokuratúru spolu s ochrancom práv, v rámci širšieho ponímania štátu a verejnej správy, zaradiť do moci súdnej, avšak s prihliadnutím na čl. 149 Ústavy Slovenskej republiky ako i na znenie právnej normy ustanovenej v § 2 zákona o prokuratúre treba prokuratúru považovať za štátny orgán s osobitným postavením, ktorého postavenie ako i pôsobnosť upravuje osobitný právny predpis. Z uvedeného možno jednoznačne dospieť k záveru o tom, že Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov nie je možné považovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2015200124 Dátum vydania rozhodnutia: 8. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2015200124.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Q. H., narodený XX. E. XXXX, bytom A. U., M. č. XXX/XX, t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov, právne zastúpený JUDr. Mariánom Belánom, advokátom so sídlom v Maduniciach, Školská č. 136/ .
Zbierka NS 7/2016
R 63/2016
Uznesenie
Kľúčové slová: ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkon trestu
Právna veta: Zo zákonnej úpravy výkonu trestu odňatia slobody, vrátane Poriadku výkonu trestu odňatia slobody, vyplýva, že prijímanie návštevy odsúdenými podlieha udeleniu povolenia schváleného riaditeľom ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Schválenie návštevy formou priameho kontaktu teda nie je nárokom (v prípade žalobcu sa dokonca spravidla nevykonáva - § 18 ods. 2 písm. e/ Poriadku), ale sa povoľuje v závislosti od podmienok stanovených týmito normami, s prihliadnutím predovšetkým na stupeň stráženia a skupinu diferenciácie, v ktorých je odsúdený pre výkon trestu odňatia slobody zaradený, ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odňatia slobody a na nápravu odsú deného. Zákonodarca s účinnosťou od 01.01.2014 rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu za konanie odsúdeného, s výnimkou konaní majúcich znaky priestupku, výslovne vyňal zo súdneho prieskumu. Vzhľadom na ... Pre úplnosť odvolací súd dáva do pozornosti, že zákonodarca s účinnosťou od 01.01.2014 rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu za konanie odsúdeného, s výnimkou konaní majúcich znaky priestupku, výslovne vyňal zo súdneho prieskumu . Odvolací súd z .
R 23/1997
Právna veta: Ak správca dane v rozhodnutí o vzniku záložného práva k veciam daňového dlžníka podľa § 71 ods. 1, veta prvá zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 146/1995 Z. z. na zabezpečenie daňovej pohľadávky nevymedzil jednoznačne predmet zálohu, je to dôvod, aby súd podľa § 250j ods. 2 O.s.p. pre nepreskúmateľnosť takéto rozhodnutie zrušil.

Úryvok z textu:
R 23/1997
Právna veta: Ak správca dane v rozhodnutí o vzniku záložného práva k veciam daňového dlžníka podľa § 71 ods. 1, veta prvá zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 146/1995 Z. z. na zabezpečenie daňovej pohľadávky nevymedzil jednoznačne predmet zálohu, je to dôvod, aby súd podľa § 250j ods. 2 O.s.p. pre nepreskúmateľnosť takéto rozhodnutie zrušil.

Úryvok z textu:
R 33/1997
Právna veta: Rozhodnutie o disciplinárnom treste - zníženie funkčného platu podľa § 36 písm. b) zákona č. 410/1991 Zb. - neobmedzuje osobnú slobodu žalobcu a nemá za následok zánik jeho služobného vzťahu. Preto súd žalobou napadnuté rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu nemôže preskúmavať (§ 248 ods. 1 písm. f/ O.s.p..) Ak je žaloba namierená proti takémuto rozhodnutiu, predseda senátu uznesením konanie zastaví (§ 250d ods. 3 O.s.p..)

Úryvok z textu:
Právna veta: Preskúmanie rozhodnutí v správnom súdnictve vyplýva z generálnej klauzuly zakotvenej v čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky s negatívnou enumeráciou vyplývajúcou z § 248 Občianskeho súdneho poriadku, pričom z právomoci súdu nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd. Pre preskúmateľnosť rozhodnutí správnych orgánov nie je rozhodujúce, či sa na ich konanie a rozhodnutie vzťahuje alebo nevzťahuje Správny poriadok, rozhodujúcim je skutočnosť, či rozhodnutím došlo k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb alebo či p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neodôvodňujúc e zaradenie disciplinárneho trestania do oblasti trestného práva. Správa väzenstva, vrátane konania o uložení disciplinárneho trestu na základe administratí vnoprávnych noriem, ktorými sú ustanovenia zákona o výkone trestu odňatia slobody upravujúce ... . Z uvedeného podľa žalobcu vyplýva, že príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže pri ukladaní disciplinárnych trestov za disciplinárne previnenia odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody nerozhodujú v postavení orgánov činných v .
Právna veta: Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy sa začína podaním žaloby, ktorá musí obsahovať tvrdenie, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný. Nečinnosť je v podstate pasivita správneho orgánu vo veciach, ktoré mu boli predložené na rozhodnutie, aj keď niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán konal a rozhodol. Nečinnosť sa najčastejšie prejavuje v opomenutí predpísaných úkonov (napr. vykonávanie úkonov bez vedomia účastníkov, opomenutie predvolať účastníka) alebo v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... d ňa 31.03.2008 bolo správnym orgánom – kpt. Mgr. S. vydané rozhodnutie o disciplinárnom treste, ktorým bol odsúdenému J. Š. uložený disciplinárny trest celodenné umiestnenie do uzavretého oddielu na dobu 10 dní . Voči rozhodnutiu podal odsúdený odvolanie. Dňa ... základe šetrenia zo dňa 19.11.2008. Príslušník s disciplinárnou právomocou však nepreukázal vinu odsúdeného J. Š., disciplinárny trest mu neuložil a vec riešil pohovor om. Npor. J.D. nemá disciplinárnu právomoc a právne posúdenie disciplinárneho .
Právna veta: Podľa ust. § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú. Vo všeobecnosti treba uviesť, že občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov ako i možnosť účastníka konania po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípade žalobcu nešlo o svojvoľné resp. bezúspešné uplatňovanie a bránenie práva, nakoľko sa žalobca domáha preskúmania rozhodnutia vo veci uloženia disciplinárneho trestu počas výkonu trestu odňatia slobody (z ktorého bol žalobca už medzičasom prepustený). Súd t aktiež vyhodnotil, že žalobca nespĺňa jeden .
Právna veta: Žalobca nevykonal samotné odobratie vzoriek krvi od ošípaných, ale porušenie zákonnej povinnosti žalobcom spočívalo v tom, že vo svojom mene odoslal vzorky krvi ošípaných na serologické vyšetrenie KMO a MA pre potreby splnenia požiadaviek veterinárnej prevencie a ochrany územia Slovenskej republiky a na žiadanku k spôsobu úhrady vyznačil úhradu „VPO z RVPS“, teda z prostriedkov poskytnutých štátom na úhradu štátnych veterinárnych činností vykonávaných za účelom veterinárnej prevencie a ochrany územia Slovenskej republiky, pričom tak urobil napriek skutočnosti, že zjavne vedel, (napr. z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konaní. Včas podaným odvolaním sa žalobca domáhal zmeny rozsudku krajského súdu, ktorý považoval za protiprávny. Trval na tom, disciplinárny trest bol uložený po stanovenej lehote a to za skutok, ktorý sa nestal a nespôsobil ho on, pretože odber krvi ... zo štátnych prostriedkov, mal žiadanku vyplniť menom lekára, ktorý vzorky odobral. K námietke žalobcu o premlčaní lehoty na uloženie disciplinárneho trestu uviedol, že podľa § 22 ods. 1 zákona č. 442/2004 Z. z. možno návrh na začatie disciplinárneho .
Právna veta: Vyhláška teda bola vydaná v súlade s čl. 123 Ústavy SR, podľa ktorého ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon. S ohľadom na obsah podaného návrhu a vyjadrenia odporcu súd ďalej posudzoval, či vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, resp. realizáciu jeho ustanovení možno považovať za nezákonný zásah orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím a ani nemá charakter opatrenia zameraného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... útornej diferenciácii, zaobchádzaní s odsúdenými, zabezpečovaní práv odsúdených, zaraďovaní odsúdených do práce, zabezpečení poriadku a bezpečnosti v ústavoch, disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch, rozsahu disciplinárnej právomoci, zhabaní ve ci a disciplinárnom konaní, účasti orgánov a organizácií na výkone trestu, výkone trestu pri niektorých .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.