Nájdené rozsudky pre výraz: dispozícia s majetkom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 69

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
369 dokumentov
2 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 102 ods. 1 O. s. p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz. Aj keď citované ustanovenie nezahŕňa možnosť nariadiť predbežné opatrenie z dôvodu, že by výkon rozhodnutia by bol ohrozený, súdna judikatúra dospela k záveru, že po začatí konania je aj táto možnosť prípustná a dočasnú úpravu pomerov medzi účastníkmi je potrebné vyložiť tak, že je podeň možno zahrnúť aj dočasné obmedzenie di ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J., A. , IČO: X. , zastúpený advokátom JUDr. R. , s. r. o., P., IČO: X. , proti žalovaným: 1/ S., nar. X. , bytom K.K. , 2/ F. , nar. X. , bytom P. , 3/ B. , s. r. o., K.K. , IČO: X. , žalovaní 1/ a 3/ zastúpen í Advokátskou kanceláriou V. , s. r. o., S., IČO: X. , o nariadenie predbežného opatrenia, na odvolanie žalovaného 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre, z 01. m ar
Kľúčové slová: trestný čin vraždyagentmajetkový prospechmajetkové spory
Právna veta: Krajský súd v Košiciach po určitom dokazovaní rozsudkom z 1. marca 2007, sp. zn. 1 T 7/04, zistil, že obžalovaný konal v úmysle vyriešiť majetkové spory po rozvode manželstva a v snahe zachovať si výlučnú dispozíciu s majetkom (nehnuteľnosťou na M.), a preto podnikol opísané kroky, ktorých cieľom malo byť usmrtenie jeho bývalej manželky. Krajský súd svojim rozsudkom konanie obžalovaného právne kvalifikoval ako prípravu na trestný čin vraždy podľa § 7 ods. 1, § 219 ods. 1, ods. 2 písm. j/ Tr. zák., obžalovanému podľa § 219 ods. 2 Tr. zák. mu uložil trest odňatia slobody na dvanásť rokov so zar ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v Bratislave 29. októbra 2008 v trestnej veci obžalovaného M. Ď. pre prípravu na trestný čin vraždy podľa § 7 ods. 1, § 219 ods. 1, ods. 2 písm. j/ zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.), o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 1. marca 2007, sp .zn. r o z h o d o l : Podľa § 258 ods. 1 písm. b/, písm. c/ zák. č. 141/1961
Právna veta: Pokiaľ ide o otázku možnosti umorenia listiny obsahujúcej závet v konaní podľa § 185i a nasl. O.s.p., vyjadril názor, že umorenie takejto listiny neprichádza do úvahy. Poukázal na to, že ustanovenie § 185i ods. 1 O.s.p. umožňuje len umorenie takej stratenej alebo zničenej listiny, ktorú treba predložiť na uplatnenie práva a ktorú nemožno inak nahradiť. Odsek 3 tohto ustanovenia stanovuje výnimku z odseku 1, keď určité listiny, ktoré inak treba predložiť na uplatnenie práva, z umorenia vylučuje. I keď odsek 1 uvedeného ustanovenia bližšie nevymedzuje, čo treba rozumieť pod listinou, ktorú t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci navrhovateľky A. H., bývajúcej v R., pošta H., zastúpenej JUDr. B. K., advokátom so sídlom vo V., o umorenie listiny, vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. 4 UL 2008 sp.zn. 12 Co 6/2008 rozhodol t a k t o : Dovolanie navrhovateľky z a m i e t a . Účastníkom nepriznáva
Právna veta: Z ustanovenia § 76 ods. l písm. e/ O.s.p. vyplýva, že súd môže uložiť účastníkovi, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami. Ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov, alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne vydá predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz (§ 102 ods. 1 O.s.p. ). Súdna prax citované ustanovenia vykladá tak, že pod pojem „dočasná úprava pomerov“ možno zahrnúť aj dočasné obmedzenie dispozície s majetkom v priebehu konania z dôvodu ohrozenia výkonu súdneho ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 M Cdo 5 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republi ky v právnej veci navrhovateľa T. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou S. & partners s.r. o., , B., proti odporcom 1/ S.S. , 2/ S.S. , zastúpených advokátskou kanceláriou D.s.r. o., B., o vydanie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 23 C 410/2009 , v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzn eseni
Právna veta: Dovolací súd upriamuje pozornosť na ustálenú rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (R 21/2018, R 76/2018), z ktorej vyplýva, že proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení je prípustné dovolanie podľa ustanovenia § 420 CSP vtedy, ak má charakter rozhodnutia vo veci samej. Pri neodkladných opatreniach nekonzumujúcich vec samu (vo vzťahu k vylúčeniu prípustnosti dovolania) zohľadňuje, že ide (len) o dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené. Neodkladné opatrenie má v takomto prípade nastoliť ur ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/78/2020 5120206885 10. decembra 2020 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2020:5120206885.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Normbenz Slovakia s. r. o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 681 039, zastúpeného Noerr s. r. o., so sídlom AC Diplomat, Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 905 310, proti ža
Meritum Kúpna zmluva
Právna veta: Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, sa vzťahuje len na tzv. veľkú privatizáciu vo forme prevodu majetku štátu na iné osoby na základe privatizačných projektov, schválených či určených orgánmi verejnej moci, ktoré sú vyňaté z prieskumnej činnosti všeobecných súdov, a to či už podľa tretej časti (v konaní o neplatnosť právnych úkonov) alebo piatej časti (v správnom súdnictve) Občianskeho súdneho poriadku. Dôvodom neplatnosti kúpnej zmluvy o predaji bytu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 14. novembra 2001, sp. zn. 14 Co 263/01, zmenil rozsudok Okresného súdu Bratislava II, vynesený v konaní vedenom na tomto súde pod sp. zn. 20 C 172/99 tak, že kúpnu zmluvu zo 17. júla 1996, uzavretú medzi účastníkmi konania ohľadne prevodu vlastníctva bytu s prísl. č. 18, IV. poschodie na Mierovej ulici č. 60 v B. a pare. č. 277/5, ktorých vklad bol povolený príslušným katastrálnym úradom 27. augusta 1996, určil za absolútne neplatnú, pripustil späťvzatie ná
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka úpadcu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. zamietol návrh, ktorým navrhovateľ žiadal vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka. Zároveň rozhodol o vrátení 10 000 Sk preddavku na odmenu predbežného správcu a vyslovil, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/1991 Zb.“) prechádza vyhlásením konkurzu na správcu podstaty dispozícia s majetkom úpadcu, to však n
Právna veta: Aj napriek doslovnému zneniu ustanovenia § 185k O.s.p. treba podľa názoru dovolacieho súdu pri jeho výklade, s prihliadnutím na zásadu spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcu z ustanovení §§ 1 a 2 O.s.p., uplatniť v otázke účastníctva širší výklad a za účastníka považovať každého, o kom súd už v čase vydania uznesenia o výzve v zmysle § 185m ods. 2 O.s.p. dôvodne predpokladá, že by mohol byť dotknutý na svojich právach a mať námietky proti návrhu na umorenie listiny, a komu z tohto dôvodu uznesenie doručí. Doručenie uznesenia v takomto prípade zakladá zároveň p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Petra Priehodu v právnej veci navrhovateľky A. H., bývajúcej v R, pošta H, zastúpenej JUDr. B. K., advokátom so sídlom vo V, M, o umorenie listiny, vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. 4 UL 2006 sp.zn. 12 Co 40/06 rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v
Právna veta: Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou, t.j. majetok spoločnosti je oddelený od majetku jej spoločníkov. Z toho vyplýva princíp ručenia, spoločníci ručia za záväzky spoločnosti voči tretím osobám len do výšky svojich nesplatených vkladov. Je preto potrebné prísne rozlišovať medzi základným imaním, obchodným majetkom a majetkom spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. Základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným je základným počiatočným vlastným zdrojom financovania spoločnosti a krytím jej majetkových zložiek. Predstavuje súhrn vkladov všetkých spoločníkov, pričom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/9/2014 9014899044 29. 09. 2015 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2015:9014899044.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Petríkovej a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Jozefa Kolcuna, v právnej veci žalobcov 1/ M., bývajúcej v Q., 2/ Q. bývajúcej v Q., 3/ F., bývajúcej v
MENU