SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351757
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dispozičná zásada


Približný počet výsledkov: 673 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dispozičná zásada
  • dispozicny nájdené 2620 krát v 1937 dokumentoch
  • zasada nájdené 54129 krát v 19572 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 184 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 28 dokumentov
Krajské súdy SR 4216 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 3 dokumenty
Odborné články 22 dokumentov


Právna veta: Podľa § 129 ods. 6 zákona č. 385/2000 Z. z. disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie, ak vyjde najavo niektorý z dôvodov zastavenia uvedených v § 124 pri ústnom pojednávaní. V danom prípade k zastaveniu konania došlo až na ústnom pojednávaní, čo zákon v ustanovení § 129 ods. 6 zákona, nielenže pripúšťa, ale prikazuje (... senát zastaví disciplinárne konanie, ak vyjde najavo niektorý z dôvodov zastavenia uvedených v § 124). Späťvzatím návrhu na disciplinárne konanie vzniká situácia, že disciplinárny senát nemá právny titul ďalej konať, keďže niet navrhovateľa a ani samotného predmetu, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky – Odvolací di sciplinárny senát R O Z H O D N U T I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky - Odvolací disciplinárny senát zložený z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Miroslava Bobáka, JUDr. Borisa Gerberyho, JUDr. Ivety Gildeinovej a JUDr. Jozefa Kolcuna, v disciplinárnej veci vedenej proti JUDr. J. B. , sudcovi K rajského súdu v B., zastúpeného advokátkou E. K. so sídlom v B., o odvolaní JUDr. J. B. proti rozhodnutiu Najvyššieho .
Právna veta: Predmetom odvolacieho konania je preskúmanie správnosti napadnutého uznesenia, ktorým súd prvého stupňa nepripustil vstup spoločnosti T. do konania na strane žalovaného ako žalovaný 2/. Podľa § 92 ods. 1 O. s. p. na návrh účastníka môže súd pripustiť, aby do konania vstúpil ďalší účastník. Súhlas toho, kto má takto do konania vstúpiť, je potrebný, ak má vystupovať na strane navrhovateľa. Z citovaného ustanovenia vyplýva, súd môže po začatí konania na návrh účastníka pripustiť, aby do konania vstúpil ďalší účastník, a to na strane navrhovateľa alebo odporcu. Toto ustanovenie vychádza z r ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 80/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : D. , s pol. s r. o., K.B.K. , IČO: X. proti žalovanému: C. , a. s., U.B. , IČO: X. , zastúpený Advokátska kancelária R. -S., s. r. o., R.B. , IČO: X. , za účasti vedľajších účastníkov na strane žalovaného: 1/ S.-M.S. , M.B. , IČO: X. , zastúpený: JUDr. M.K. , advokát, G.B. , 2/ T. , a. s., Š.B. , IČO: X. , zastúpený: JUDr. O.K. , advokát, Z.B. , o zaplatenie 286 515,50 eur s .
Právna veta: Napriek tomu, že toto konanie je dôsledne ovládané dispozičnou zásadou, z čoho vyplýva, že súd nemôže preskúmavať správne rozhodnutie nad rámec žalobcom v žalobe vymedzeným, ide o zásadu index ne eat petita partium (sudca nech nejde nad návrhy strán), ktorá vyplýva z ustanovenia § 249 ods. 2 OSP a súd musí túto zásadu aplikovať vo všetkých veciach, v ktorých preskúmava na základe podanej žaloby zákonnosť napadnutého rozhodnutia, nesprávne označenie žalovaného správneho orgánu nebráni súdu, aby konal so správne identifikovaným žalovaným, pokiaľ táto skutočnosť vyplýva zo samotnej žaloby ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 2 Sži 2 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J. J. , zastúpe ného JUDr. J. P. , advokátom , proti žalovanému: Slovenská televízia , o preskúmanie zákonnosti fiktívnych rozhodnutí žalovaného, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 9. februára 2010, č. k. 3 S 81/2008 -27 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 9. februára .
Právna veta: Žalobca sa v správnom konaní domáhal, ako vlastník pozemku a stavby na ňom postavenej, vyhlásenia cesty za neverejnú účelovú komunikáciu podľa § 22 ods. 3 cestného zákona. Príslušný prvostupňový správny orgán, však vo výroku svojho rozhodnutia nielenže rozhodol o tom, že ju nevyhlási za neverejnú účelovú, ale rozhodlo aj o tom, že bude verejná účelová komunikácia, teda nad rámec vymedzeného predmetu konania (dispozičnej zásady). Žalobca určil predmet konania, vyhlásenie cesty za neverejnú účelovú, preto mal správny orgán rozhodnúť o tom, či ju za takú vyhlási alebo nie. Ak však vzhľadom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo/5/2012 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: D. I. S. I., s.r.o., T. P., IČO: X. , právne zastúpený S.-L. s.r.o., D. B., proti žalovanému: Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Pezinku, Radničné nám. 1, Pezinok, o preskúmanie .
Kľúčové slová: nečinnost orgánu verejnej správy, dispozičná zásada

Právna veta: Pod postupom správneho orgánu treba rozumieť aj nečinnosť správneho orgánu (§ 244 ods. 3 OSP), ktorou správny orgán realizuje svoju právomoc vymedzenú osobitnými zákonmi. Činnosť predstavuje aktívny po stup podľa procesných a hmotnoprávnych predpisov, ktoré správny orgán oprávňujú a súčasne zaväzujú na úkony v priebehu konania. Za nečinnosť treba považovať pasivitu správneho orgánu vo veciach, v ktorých bolo začaté konanie, hoci niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán vo veci konal a rozhodol. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o správne konanie začaté na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 2 Sžnč 2/2010 -20 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: J. K. , právne zastúpe ný: Mgr. M. T. , advokát, proti odporcovi: Ministerstvo obrany Slovenskej repub liky , v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh navrhovateľa zamieta. Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a . O d ô v o d n e n i e : Navrhovateľ sa návrhom podaným na .
Právna veta: Vkladové konanie sa spravuje dispozičnou zásadou. Začína sa na návrh účastníka konania (§ 30 ods. 2 katastrálneho zákona). Návrh na vklad môže podať len účastník právneho úkonu, na základe ktorého sa má vklad vykonať. Ak je účastníkov právneho úkonu niekoľko, postačuje, ak návrh podá iba jeden z nich. Konanie o povolenie vkladu predstavuje rozhodovací procesný postup, pri ktorom správa katastra ako správny orgán na základe predložených písomných podkladov podľa § 31 ods. 1, 2 katastrálneho zákona posudzuje skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Výsledkom tohto rozhodovacieh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petr y Príbelskej PhD. v právnej veci navrhovateľov : 1. YOSARIA PLAZA, a.s. , so sídlom Tomášikova 14, Bratislava, IČO: 35 937 157, 2. JON, a.s. , so sídlom Tomášikova 14, Bratislava, IČO: 35 710 772, obaja právne zastúpených Advokátska kancelária RELEVANS s. r. .
Právna veta: Ak z právneho predpisu nevyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom (§ 201 veta druhá Občianskeho súdneho poriadku), súd odmietne odvolanie podané vedľajším účastníkom (§ 218 ods. 1 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku), ak účastník konania podporovaný vedľajším účastníkom zostane napriek výzve súdu nečinný a nevyjadrí sa, či súhlasí s odvolaním.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 77 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne EOS KSI Slovensko, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Údernícka č. 5, IČO : 35 724 803 , zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska č. 5, v mene ktorej koná ako prokurista advokát JUDr. Juraj Klačan, , proti žalovan ej L. G. , t. č. na neznámom mieste, zastúpenej opatrovníčkou T. M. , tajomníčkou Okresného súdu Bratislava II .
Právna veta: Proti uzneseniu súdu o pripustení pristúpenia ďalšieho účastníka do konania na strane žalovaného je odvolanie zásadne prípustné. Môže ho podať žalobca, ktorý takýto návrh (na pristúpenie) nepodal, resp. ktorý s pristúpením do konania nesúhlasil, pokiaľ súd pristúpenie účastníka pripustil. Pôvodný žalovaný, ani ten, koho pristúpenie na strane žalovaného bolo pripustené, však právo podať odvolanie nemajú.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. I. uznesením na návrh žalovanej pripustil vstup M. do konania na strane žalovanej. Na odvolanie žalobcu Krajský súd v B. uznesením zmenil uznesenie okresného súdu tak, že návrh žalovanej na vstup M. do konania ako ďalšieho účastníka na strane žalovanej zamietol. Rozhodnutie odôvodnil tým, že návrh na pristúpenie ďalšieho účastníka do konania môže podať iba žalobca, ktorý určuje okruh účastníkov. Nie je potrebný súhlas toho, kto už žalovaný je, ani toho, kto má byť ďalším žalovaným. Žalovaný .
Kľúčové slová: návrh na nariadenie exekúcie, exekučné konanie, dispozičná zásada, zastavenie exekúcie exekútorom

Zbierka NS 3/2004
R 50/2004
Právna veta: Dispozičná zásada, ktorou je ovládané exekučné konanie, sa prejavuje aj v spôsobe jeho skončenia. Ak ten, kto podal návrh na nariadenie exekúcie alebo jeho právny nástupca navrhne jeho zastavenie, musí mu súd vyhovieť a exekúciu zastaviť.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I uznesením z 28. júla 2000, sp. zn. Er 887/97, v zmysle § 148 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) schválil príklep udelený vydražiteľovi Ing. L. H., na dražbe konanej súdnym exekútorom Ing. F. S. dňa 5. júna 1998 na nehnuteľnosti a všetko čo k nim patrí: nezastavané pozemky pare. č. 1472/2 o výmere 222 m2 a pare. č. 1472/3 o .
Právna veta: Nulita (zmätočnosť) aktu je sama osebe dôvodom pre jeho zrušenie súdom bez ohľadu na to, že žaloba túto skutočnosť nenamietala alebo žiadala o zrušenie rozhodnutia z iných dôvodov.

Úryvok z textu:
Žalobca včas podanou žalobou sa domáhal, aby Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 3. mája 1995, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a potvrdené rozhodnutie Katastrálneho Úradu - Správy katastra v G. z 12. marca 1995. Týmto rozhodnutím bol zamietnutý návrh žalobcu na opravu chýb v katastrálnom operáte podľa § 29 zákona SNR č. 266/1992 Zb. Súčasne žiadal zrušiť aj prvostupňové rozhodnu- tie.v Žalovaný správny orgán sa k žalobe písomne vyjadril, .
Kľúčové slová: nulita správnych aktov, konanie vo veciach služobného pomeru, obnova konania v konaní

Zbierka NS 4-5/1998
R 72/1998
Právna veta: Skutočnosť, že o odvolaní proti rozhodnutiu o nepovolení obnovy konania rozhodol právny nástupca správneho orgánu prvého stupňa, predstavuje jeden z prípadov nulity správneho aktu, ku ktorej súd prihliada z úradnej povinnosti bez ohľadu na to, či žaloba poukazovala na vady (nulitu) aktu, alebo sa domáhala aj jeho zrušenia pre nezákonnosť. Povinnosť súdu zaoberať sa nulitou správneho rozhodnutia z úradnej povinnosti nie je prelomením dispozičnej zásady, ktorou je správne súdnictvo ovládané, ale jej logickým vyústením. Na týchto záveroch nič nemení to, že zákonodarca nulitu aktu výslovne neuprav ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa domáhala aj jeho zrušenia pre nezákonnosť. Povinnosť súdu zaoberať sa nulitou správneho rozhodnutia z úradnej povinnosti nie je prelomením dispozičnej zásady, ktorou je správne súdnictvo ovládané, ale jej logickým vyústením. Na týchto záveroch nič nemení to, že zákonodarca nulitu aktu výslovne .
Kľúčové slová: súčasť veci, vydanie veci oprávnenej osobe

Zbierka NS 4/2002
R 66/2002
Právna veta: Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, ani zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov nezakladajú nárok na vydanie podniku ako predmetu práva, t. j. ako určitého celku podnikateľskej činnosti, ktorý tvorí súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania, ale nárok na vydanie jednotlivých, konkrétnych a existujúcich vecí v právnom zmysle.

Úryvok z textu:
... i keď neboli uplatnené v dovolaní (§ 242 ods. 1 veta druhá O. s . p.). Občianske súdne konanie je ovládané dispozičnou zásadou, v súlade s ktorou žalobca v žalobnej žiadosti vymedzuje súdu, o čom má rozhodnúť. Žalobný petit musí preto spĺňať požiadavku .
Kľúčové slová: konanie o vypratanie nehnuteľnosti, určovacia žaloba, právo na ochranu vlastníckeho práva

Zbierka NS 5/2002
R 81/2002
Právna veta: V konaní o žalobe na vypratanie nehnuteľnosti (§ 80 písm. b/ O.s.p.) sa súdny poplatok vymeria percentuálne z ceny nehnuteľnosti podľa položky 1 písm. a/ sadzobníka.

Úryvok z textu:
... /1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov prijalo toto stanovisko. V občianskoprávnom sporovom konaní, ktoré je ovládané dispozičnou zásadou, platí, že súd je viazaný žalobou (porovnaj § 153 ods. 2 O. s. p.), čo znamená nielen neprekročiteľnosť navrhovaného súdneho .
Právna veta: Zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení neupravuje bliţšie spôsob zvolávania valného zhromaţdenia, neustanovuje ani lehotu, v akej sa má zvolať a neupravuje ani ďalšie procesné postupy okolo vnútro -spoločenského ţivota takýchto spoločenstiev.

Úryvok z textu:
... a postupu (§ 247 ods. 1 OSP). Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov v správnom súdnictve je ovládané dispozičnou zásadou (§ 249 ods. 2 OSP). Z dispozičnej zásady, ktorou sa súd v správnom súdnictve riadi, vyplýva žalobcovi z ustanovenia § 249 ods. 2 OSP zákonná .
Právna veta: Z dispozičnej zásady, ktorou sa súd v správnom súdnictve riadi, vyplýva žalobcovi z ustanovenia § 249 ods. 2 O.s.p. zákonná povinnosť uviesť okrem všeobecných náležitostí žaloby (§ 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p.) aj označenie rozsahu, v ktorom je rozhodnutie napadnuté, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a aký konečný návrh robí. Podľa ustanovenia § 247 ods. 1 O.s.p. treba považovať za osobitnú náležitosť žaloby aj konkrétne tvrdenie žalobcu, že bol ukrátený na svojich právach nezákonným rozhodnutím správneho orgánu, pričom musí ísť o subjektívne práva vyplývajúce z právneho predpisu. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napadnutého rozhodnutia obmedziť; rozšíriť ho môže len v lehote podľa § 250b (§ 250h ods. 1 O.s.p.). Z dispozičnej zásady, ktorou sa súd v správnom súdnictve riadi, vyplýva žalobcovi z ustanovenia § 249 ods. 2 O.s.p. zákonná povinnosť .
Kľúčové slová: odvolanie podľa Správneho poriadku, preskúmanie rozhodnutí

Zbierka NS 4-5/1998
R 70/1998
Právna veta: Možnosť vzdať sa odvolania vyplýva z dispozičnej zásady, ktorá sa viaže bezvýhradne na začatie odvolacieho konania. Podanie odvolania je subjektívnym právom účastníka konania. Preto sa účastník konania môže uplatnenia tohto svojho práva vzdať. Podmienkou právne účinného vzdania sa odvolania je, aby k nemu došlo na základe výslovného prejavu vôle oprávnenej osoby urobeného voči správnemu orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, a to buď písomným podaním, alebo ústne do zápisnice. Dôvody vzdania sa odvolania nemusí účastník konania uvádzať. Platne sa vzdať svojho práva - podať odvolanie, môže účastník ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , alebo zmenu, alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania; inak odvolanie zamietne (§60 Správneho poriadku). Možnosť vzdať sa odvolania vyplýva z dispozičnej zásady, ktorá platí bezvýhradne pre začatie odvolacieho konania. Podanie odvolania je subjektívnym právom účastníka konania. Preto sa účastník konania môže uplatnenia .
Kľúčové slová: exekučné konanie, navrátenie do predošlého stavu v exekučnom konaní

Zbierka NS 5/2009
R 48/2009
Právna veta: Zásada, že navrátenie do predošlého stavu je v exekučnom konaní vylúčené (§ 61 Exekučného poriadku), znamená, že právne pomery niekoho iného ako účastníka konania, ktoré exekúciou vznikli, nemôžu byť exekúciou dotknuté. Uvedená zásada však nevylučuje, aby za podmienok stanovených zákonom došlo k zrušeniu rozhodnutí vydaných v exekučnom konaní s cieľom napraviť nesprávnosti týchto rozhodnutí. Pri schvaľovaní rozvrhu výťažku z dražby nehnuteľností už exekučné konanie nemá sporový charakter. Súd rozhodne o schválení rozvrhu výťažku aj v prípade zastavenia exekučného kon ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... c/ Exekučného poriadku navrhol zastavenie exekúcie. Vychádzajúc z rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejneného pod č. 50/2004 dispozičná zásada, ktorou je ovládané exekučné konanie, sa prejavuje aj v spôsobe jeho skončenia. Ak ten, kto podal návrh na ... 52) v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 písm. c/ Exekučného poriadku navrhol zastavenie exekúcie. Vychádzajúc z dispozičnej zásady, ktorou je ovládané aj exekučné konanie, mal súd tomuto jeho návrhu vyhovieť. Napriek tomu súd v danej veci .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.