Nájdené rozsudky pre výraz: dispozičné oprávnenia žalobcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
286 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví (§ 96 ods. 1 O.s.p.). Súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní (§ 96 ods. 2 O.s.p.). Nesúhlas žalovaného so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ V. K. , bývajúc ej v B. , 2/ P. L. , bývajúc eho v B. , 3/ T. L. , bývajúcej v B. , 4/ Š. L. , bývajúceho v S., 5/ R. L. , bývajúceho v S., proti žalovan ým 1/ B. a W. , a.s. (pr edtým G. , a.s.) , so sídlom v B. , v dovolacom konaní zastúpen ý JUDr. M. Š., advokátom so sídlom v B. , 2/ Slovenskej republike – Slovenskému pozemkovému fondu , so sídlom v Bratislave, Búdkov á č.
Právna veta: I. Z ustanovenia § 330 ods. 1 a ods. 2 Obchodného zákonníka vyplýva oprávnenie dlžníka určiť, či ním poskytnuté plnenie veriteľovi sa započíta na istinu pohľadávky, alebo na jej príslušenstvo. Právo voľby podľa označených zákonných ustanovení má výlučne dlžník, a to len v okamihu poskytnutia plnenia veriteľovi. V prípade, ak dlžník v okamihu poskytnutia plnenia veriteľovi neurčí, či sa plnenie započítava na istinu pohľadávky, alebo na jej príslušenstvo, je veriteľ povinný s poukazom na znenie ustanovenia § 330 ods. 1 (a aj ods. 2) Obchodného zákonníka započítať prijaté plnenie najprv na príslu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „krajský súd“) rozsudkom (v poradí siedmym) z 18. októbra 2017, č. k. Z-2-43Cb/1/1996-470 I. konanie v časti o zaplatenie 28% úroku z úveru zastavil, II. žalovaným 1/ a 2/ uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 27 306,25 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku, III. vo zvyšku žalobu zamietol a IV. žalobcovi voči žalovanému 1/ a 2/ priznal nárok na náhradu trov konania v ce
Právna veta: Povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ako plnenie, ktoré má svoj základ v procesnom práve, teda bez vzťahu na hmotnoprávny titul. Notárska zápisnica so súhlasom k vykonateľnosti má povahu verejnej listiny a ako každá verejná listina aj notárska zápisnica osvedčuje pravdivosť údajov v nej uvedených až do doby, pokiaľ nie je preukázaný opak. Aj pri posudzovaní notárskej zápisnice sa preto uplatňuje tzv. prezumpcia správnosti. Notárska zápisnica je spôsobilým exekučným titulom vtedy, ak mimo formálnych podmienok vykonateľnosti spĺňa podmienky materiálnej vykonateľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Ob o/27 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v práv nej veci žalobcu : U. , s. r. o., so sídlom K. , IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. D. , advokátkou, so sídlom K. , proti žalovanému : B. , a. s., so sídlom N. , IČO: X. , právne zastúpen ého C. s. r. o., so sídlom K. , IČO: X. , o určenie, že žalovaný nemá voči žalobcovi právo na zaplatenie sumy vo výške 1 933 023,04 eur s príslušenstvom , o odvolaní žalovaného proti rozsudku Kra
Meritum určenie vlastníctva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. I., bytom R. , 2/ Ľ. I., bytom R. , obaja zastúpení JUDr. M. K. , advokátom so sídlom v N. , proti žalovanej E. H. , bytom R. , zastúpená JUDr . E. B. , advokátom so sídlom v N. , o určenie vlastníctva , vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 13 C 89/2012, o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 28. júna 2013 sp. zn. 8 Co 203/2013, takto r o
Meritum 74 520,35 eura s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1095899616 Dátum vydania rozhodnutia: 20. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Veselá Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1095899616.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Veselej Zemaníkovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v spore žalobcu: Debt Collector, s.r.o., so sídlom Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 36 7
Meritum o zaplatenie 246 385,18 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Cdo 82 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. O. F. , bývajúceho v B. , proti žalovaným 1/ P. 2/ Slovenskej republike, v zastúpení Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, 3/ Slovenskej republike, v zastúpení Obvodn ého úrade v Trenčí ne (právneho nástupcu Krajského úradu v Trenčíne), so sídlom v Trenčíne, Hviezdoslavova č. 3, o zaplatenie 246 385,18 €
Meritum o zaplatenie 103 913,80 eur
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3Obo /3/2012 – 734 3Obo /4/2012 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D. C. , s. r. o. , so sídlom v N. , zastúpeného JUDr. P. L. , advokátkou, advokátska kancelária, N. , proti žalovaným 1) Ing. E. S. a 2) B. S., obom bývajúcim v H. , 3) JUDr. B. B. a 4) Ing. M. B. , obom bývajúcim v N. , 5) B. G. bývajúcej v H. , 6) J. S. bývajúcemu v H. , 7) M. S., bývajúcej v H. , 8) RNDr. Ľ. T. a 9) Mgr. B. T. , obom bývajúci
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej žalobcu Z. T., bývajúceho v H., zastúpeného Mgr. J. K., advokátom so sídlom v M., proti žalovaným 1/ Mgr. K. K., bývajúcej vo V., 2/ F. K., bývajúcemu vo V., o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 19 C 219/1992, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 11. marca 2009 sp.zn. 2 Co 103/2008 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovens
Meritum 74 520,35 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2ObdoV/8/2020 1095899616 21. októbra 2020 JUDr. Gabriela Mederová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1095899616.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Debt Collector, s. r. o., so sídlom Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 36 748 919, zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Lukáčová & partners, s. r. o., so sídlom Mostná 72, 949 0l Nitra, IČO: 47 237 244, proti
MENU