Nájdené rozsudky pre výraz: dispozičné právo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 473

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

204 dokumentov
3297 dokumentov
17 dokumentov
7 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá OSP, ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Dispozičné právo generálneho prokurátora k už podanému mimoriadnemu dovolaniu nie je viazané na súhlas či nesúhlas osoby, ktorá podala podnet na podanie mimoriadneho dovolania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. M. V. A. so sídlom Š., R. , B. , X. Rg.Č. X. , zastúpeného L. F. T. , s. r. o., M. , X. T. , IČO: X. , konajúcou prostredníctvom advokáta a konateľa JUDr. Ing. M. Ž. , pr oti žalovanému: S. P. P. , a. s. , M. , B. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. I. S., advokátkou so sídlom v K. , H. , o zaplatenie 7Cb/47/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republi
Meritum Konkurz
Právna veta: Ak dlžník, ktorý ako jeden z viacerých navrhovateľov, vzal svoj návrh na vyhlásenie konkurzu späť, má už v ďalšom konaní len postavenie dlžníka. Ak bol na jeho majetok po tom, ako vzal návrh späť, vyhlásený konkurz, je osobou oprávnenou podať proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu odvolanie.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením z 20. septembra 2005, č. k. 1 K 116/04-591, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Šľachtiteľská stanica v R., s. r. o., a za správcu podstaty ustanovil JUDr. M. G. Podlá uznesenia bol konkurz vyhlásený na návrh dlžníka a ďalších dvoch navrhovateľov. K späťvzatiu návrhu, ktoré urobila konateľka dlžníka E. H., uviedol, že so späťvzatím nesúhlasili ostatní navrhovatelia, preto neboli splnené podmienky na zastavenie konania podľa § 4a ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb
Právna veta: Vo veci, v ktorej žaloba smeruje proti viacerým žalovaným, žalobca môže vziať späť žalobu aj len voči jednému z nich. Nesúhlas toho žalovaného, vo vzťahu ku ktorému k späťvzatiu žaloby nedošlo, s týmto čiastočným späťvzatím žaloby je právne neúčinný.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T., ako súd prvého stupňa, uznesením z 12. apríla 2001, č. k. 19 Cb 231/00-32, konanie proti žalovanému v 1. rade zastavil, pretože žalobca voči nemu zobral žalobu späť. Na odvolanie žalovaného v 2. rade Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 25. júla 2001, č. k. 6 Obo 132/2001-39, uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. V odôvodnení uznesenia uviedol, že žalovaní nie sú spoluvlastníci zmenky, lebo žalovaný v 1. rade je zmenkár a žalovaný v 2. rade je vystaviteľ, pričom ža
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 50 zákona č. 563/2009 Z.z. upravuje jednak hmotnoprávne podmienky pre uloženie predbežného opatrenia, jeho účinnosť, ako aj postup správcu dane pri jeho ukladaní. Podnet na uloženie predbežného opatrenia môže vychádzať len od správcu dane. Predbežné opatrenie možno uložiť v ktoromkoľvek štádiu daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania, alebo v procese určovania dane podľa pomôcok, spravidla však vtedy, keď správca dane zistí porušenie povinností daňovým subjektom a predpokladá sa, že správca dane rozhodnutím vyrubí daň alebo rozdiel dane. Predbežn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/14/2015 2014200225 30. 11. 2016 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2016:2014200225.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: INGWE ANWARUNYA s.r.o., so sídlom Priemyselná 786, 071 01 Michalovce, (predtým CARAT Distillery, spol. s r.o., so sídlom Senecká cesta 23, 931 01 Šamorín), IČO: 36 272 612, právne zastúpený JUDr. Petrom Rokašo
Právna veta: Z dôvodu ustanovenia § 371 ods. 1 písm. f/ Trestného poriadku dovolanie možno podať, ak trestné stíhanie bolo vykonané bez súhlasu poškodeného, hoci jeho súhlas sa podľa zákona vyžaduje. Trestné stíhanie obvineného vzťahujúce sa k jeho manželke – poškodenej I. J. bolo začaté pre trestný čin podľa § 215 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., teda pre trestný čin, ktorý nie je taxatívne uvedený v ustanovení § 163a ods. 1 Tr. por. (teraz § 211 ods. 1), čo znamená, že súhlas poškodenej s trestným stíhaním obvineného nebol potrebný, zákon ho nevyžadoval. Poškodená ako manželka obvineného mala však právo odmietn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. M ilana Lipovského a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci obvineného Ľ. J. pre zločin znásilnenia v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1, § 199 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. a iné , prerokoval na neverejnom zasadnutí 22. februá ra 2012 v Bratislave dov olanie obvineného Ľ. J., ktoré podal prostredníctvom obhajcu JUDr. M. R. , ad
Právna veta: Ak žalobca vezme žalobu späť skôr než začalo pojednávanie, súd rozhodne o zastavení konania aj v prípade, že konanie bolo prerušené v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok žalovaného.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a rozhodol o náhrade trov konania. Rozhodol tak potom, čo žalobca vzal žalobu späť, pretože žalovaný pohľadávku zaplatil. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie správca konkurznej podstaty žalovaného a žiadal, aby napadnuté uznesenie bolo zrušené a konanie prerušené, prípadne aby výrok o trovách konania bol zmenený s tým, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. V odvolaní uviedol, že uznesením Krajského súdu v Bratisla
Právna veta: Doménové meno predstavuje textový reťazec, prostredníctvom ktorého je možné na internete identifikovať subjekty alebo ich tovary a služby označené týmto doménovým menom, pričom doménové meno pozostáva z textového reťazca, hierarchicky usporiadaného do úrovní (stupňov), ktoré sú navzájom oddelené bodkami. Základné členenie domén možno vykonať podľa stupňov, v ktorých sa registrujú a používajú. Prvým stupňom je stupeň najvyšší, ktorý sa člení na dve skupiny. Jednou z nich je skupina druhových (generických) domén, medzi ktoré patria domény: com, org, net a iné. Druhou skupinou je skupina národnýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Ndob/6/2020 2520200666 24. júna 2020 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2020:2520200666.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu OXYWISE, s.r.o., so sídlom Hurbanova 21, 921 01 Piešťany, IČO: 44 651 465, zastúpeného HMG LEGAL, s.r.o., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 35 885 459, proti žalovanému 1/ A.B.S. 1, s.r.o., so sídlom Hurbanova 2
Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia je systematicky zaradený do druhej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorej ustanovenia sa však pre správne súdnictvo nepoužijú vôbec (§ 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Vzhľadom na uvedené skutočnosti nemožno preto o jeho vydanie v správnom súdnictve s úspechom žiadať a preto, ak aj dôjde k žiadosti o vydanie predbežného opatrenia, jediným možným spôsobom rozhodnutia správneho súdu o takejto žiadosti je zastavenie konania pre nedostatok podmienky konania v zmysle ustanovenia § 104 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. V správnom súdnictve sa up ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/22/2013 6012200655 05.02.2014 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2014:6012200655.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne H. V., bytom V. XXXX/XX, B., proti žalovanému: Obec Sielnica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 339/2012, o návrhu na vydanie predbežného opatrenia, o odvolaní žalobkyne proti uznesen
Právna veta: Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením o postúpení veci Krajskému súdu v Bratislave rozhodol predčasne. Z obsahu žaloby vyplýva, že žalobca označil ako účastníka konania na strane žalovaného Krajský súd v Košiciach a žiadal, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného založené zákonnou fikciou podľa ust. § 19 ods. 3 veta druhá Zákona o slobode informácií, ktorým zamietol odvolanie žalobcu podané proti rozhodnutiu žalovaného o odmietnutí poskytnutia informácie požadovanej žiadosťou žalobcu o sprístupnenie informácií zo dňa 8.6.2010, ktorá bola žalovanému doručená dňa 14.6.2010, súčasne žiada ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sži/ 1/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. M. , by tom P., zastúpen ý advokátom JUDr. J. F. , Advokát ska kancelária , P., proti žalovanému: Krajský súd Košice , Štúrova 29, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácií , o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 6S/19768/2010 -19 zo dňa 16. dec embra 2010, takto r o z h o
MENU