Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064779
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
06.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dispozičné právo


Približný počet výsledkov: 203 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dispozičné právo
  • dispozicny nájdené 2368 krát v 1782 dokumentoch
  • pravo nájdené 160978 krát v 38786 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 121 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 8 dokumentov
Krajské súdy SR 4523 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Kľúčové slová: generálny prokurátor , dispozičné právo, zastavenie dovolacieho konania v dôsledku späťvzatia dovolania

Zbierka NS 7/2014
R 105/2014
Uznesenie
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá OSP, ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Dispozičné právo generálneho prokurátora k už podanému mimoriadnemu dovolaniu nie je viazané na súhlas či nesúhlas osoby, ktorá podala podnet na podanie mimoriadneho dovolania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. M. V. A. so sídlom Š., R. , B. , X. Rg.Č. X. , zastúpeného L. F. T. , s. r. o., M. , X. T. , IČO: X. , konajúcou prostredníctvom advokáta a konateľa JUDr. Ing. M. Ž. , pr oti žalovanému: S. P. P. , a. s. , M. , B. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. I. S., advokátkou so sídlom v K. , H. , o zaplatenie 7Cb/47/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti .
Právna veta: 1. Ani citované ustanovenia však nemenia nič na zásade, že dispozičné právo v konaniach, ktoré začínajú na návrh, má žalobca, resp. ten, kto má jeho miesto v konaní, ako procesný nástupca zaujať. Nikoho nemožno nútiť, aby sa stal navrhovateľom v konaní. Žalobca je dominus litis, čo sa prejavuje okrem iného tým, že on rozhoduje o tom, či sa stane žalobcom (navrhovateľom) a stáva sa nim z vlastnej vôle. Platí to pre začatie konania, kde žalobca podaním žaloby prejavuje zároveň vôľu stať sa účastníkom na žalujúcej strane. Dispozičné právo v tomto smere má aj hmotnoprávny nástupca žal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 435 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a sudcov JUDr. Juraja Semana, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Zuzany Ďurišovej, v právnej veci žalobcu Ž.C., zastúpeného Doc. JUDr. J. CSc., advokátom, proti žalovanému M., zastúpenému JUDr. M., advokátom, o zaplatenie 30 000 000,-- Sk s prísl., ktorá sa viedla na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 22 Cb 511/01, .
Právna veta: Z dôvodu ustanovenia § 371 ods. 1 písm. f/ Trestného poriadku dovolanie možno podať, ak trestné stíhanie bolo vykonané bez súhlasu poškodeného, hoci jeho súhlas sa podľa zákona vyžaduje. Trestné stíhanie obvineného vzťahujúce sa k jeho manželke – poškodenej I. J. bolo začaté pre trestný čin podľa § 215 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., teda pre trestný čin, ktorý nie je taxatívne uvedený v ustanovení § 163a ods. 1 Tr. por. (teraz § 211 ods. 1), čo znamená, že súhlas poškodenej s trestným stíhaním obvineného nebol potrebný, zákon ho nevyžadoval. Poškodená ako manželka obvineného mala však právo odmietn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. M ilana Lipovského a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci obvineného Ľ. J. pre zločin znásilnenia v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1, § 199 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. a iné , prerokoval na neverejnom zasadnutí 22. februá ra 2012 v Bratislave dov olanie obvineného Ľ. J., ktoré podal prostredníctvom obhajcu JUDr. M. R. , advokáta v .
Merito Konkurz
Kľúčové slová: dispozičné právo, konkurzné konanie, späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Zbierka NS 5/2010
R 46/2010
Rozsudok
Právna veta: Ak dlžník, ktorý ako jeden z viacerých navrhovateľov, vzal svoj návrh na vyhlásenie konkurzu späť, má už v ďalšom konaní len postavenie dlžníka. Ak bol na jeho majetok po tom, ako vzal návrh späť, vyhlásený konkurz, je osobou oprávnenou podať proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu odvolanie.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením z 20. septembra 2005, č. k. 1 K 116/04-591, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Šľachtiteľská stanica v R., s. r. o., a za správcu podstaty ustanovil JUDr. M. G. Podlá uznesenia bol konkurz vyhlásený na návrh dlžníka a ďalších dvoch navrhovateľov. K späťvzatiu návrhu, ktoré urobila konateľka dlžníka E. H., uviedol, že so späťvzatím nesúhlasili ostatní navrhovatelia, preto neboli splnené podmienky na zastavenie konania podľa § 4a ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze .
Kľúčové slová: dispozičné právo, späťvzatie žaloby , späťvzatie návrhu na začatie konania

Zbierka NS 2/2004
R 32/2004
Uznesenie
Právna veta: Vo veci, v ktorej žaloba smeruje proti viacerým žalovaným, žalobca môže vziať späť žalobu aj len voči jednému z nich. Nesúhlas toho žalovaného, vo vzťahu ku ktorému k späťvzatiu žaloby nedošlo, s týmto čiastočným späťvzatím žaloby je právne neúčinný.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T., ako súd prvého stupňa, uznesením z 12. apríla 2001, č. k. 19 Cb 231/00-32, konanie proti žalovanému v 1. rade zastavil, pretože žalobca voči nemu zobral žalobu späť. Na odvolanie žalovaného v 2. rade Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 25. júla 2001, č. k. 6 Obo 132/2001-39, uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. V odôvodnení uznesenia uviedol, že žalovaní nie sú spoluvlastníci zmenky, lebo žalovaný v 1. rade je zmenkár a žalovaný v 2. rade je vystaviteľ, pričom žalobca je .
Právna veta: Ak žalobca vezme žalobu späť skôr než začalo pojednávanie, súd rozhodne o zastavení konania aj v prípade, že konanie bolo prerušené v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok žalovaného.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a rozhodol o náhrade trov konania. Rozhodol tak potom, čo žalobca vzal žalobu späť, pretože žalovaný pohľadávku zaplatil. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie správca konkurznej podstaty žalovaného a žiadal, aby napadnuté uznesenie bolo zrušené a konanie prerušené, prípadne aby výrok o trovách konania bol zmenený s tým, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. V odvolaní uviedol, že uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1 .
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 50 zákona č. 563/2009 Z.z. upravuje jednak hmotnoprávne podmienky pre uloženie predbežného opatrenia, jeho účinnosť, ako aj postup správcu dane pri jeho ukladaní. Podnet na uloženie predbežného opatrenia môže vychádzať len od správcu dane. Predbežné opatrenie možno uložiť v ktoromkoľvek štádiu daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania, alebo v procese určovania dane podľa pomôcok, spravidla však vtedy, keď správca dane zistí porušenie povinností daňovým subjektom a predpokladá sa, že správca dane rozhodnutím vyrubí daň alebo rozdiel dane. Predbežn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/14/2015 2014200225 30. 11. 2016 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2016:2014200225.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: INGWE ANWARUNYA s.r.o., so sídlom Priemyselná 786, 071 01 Michalovce, (predtým CARAT Distillery, spol. s r.o., so sídlom Senecká cesta 23, 931 01 Šamorín), IČO: 36 272 612, právne zastúpený JUDr. Petrom Rokašom, advokátom .
Kľúčové slová: poplatok z omeškania, príslušenstvo pohľadávky

Zbierka NS 4/1999
R 81/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak k uzavretiu zmluvy došlo podľa § 153 ods. 2 písm. b) Hospodárskeho zákonníka, ide o právny vzťah, ktorý vznikol ešte pred účinnosťou Obchodného zákonníka. Ak v nadväznosti na uvedené si oprávnený uplatnil aj úroky ako príslušenstvo pohľadávky, súd úrok neprizná, lebo Hospodársky zákonník tento nárok ako príslušenstvo pohľadávky nepoznal.

Úryvok z textu:
... v žalobe, ani v priebehu konania jej prípadnou zmenou podlá § 95 O. s. p., pričom ide o jeho výlučné dispozičné právo a oprávnenie súdu na zmenu uplatneného nároku zo zákona nevyplýva. O rozdielne nároky pritom ide bez ohľadu na skutočnosť, že .
Kľúčové slová: prevod obchodného podielu, obchodný podiel, vyrovnací podiel

Zbierka NS 2/2002
R 32/2002
Rozsudok
Právna veta: Právo na vyrovnací podiel spoločníkovi obchodnej spoločnosti nevznikne, ak jeho účasť v spoločnosti nezruší súd, alebo ak zo spoločnosti nie je vylúčený. Obchodný podiel v zmysle ustanovenia § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka je možné previesť odplatne alebo bezodplatne.

Úryvok z textu:
... , považoval za právne nedôvodnú, keďže žalobca mohol uzatvoriť mimosúdnu dohodu so žalovanom v 2. a 3. rade, resp. žalobca má dispozičné právo disponovať s návrhom, a preto žalobca, ak boli žalovaní v 2. a 3. rade ochotní, mohol navrhnúť uzatvoriť zmier, pričom .
Právna veta: Príslušenstvom pohľadávky sú aj vynaložené náklady na odmenu za právnu službu poskytnutú mimo súdneho konania v súvislosti s uplatnením pohľadávky (§ 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
... ale je absolútne neplatná, pretože ani žalobkyňa a ani žalovaný neboli vlastníkmi nehnuteľností na G. , k tejto nehnuteľnosti nemali ani dispozičné právo a taktiež stavebné povolenie nebolo vystavené žalobkyni ale spoločnosti A.A. s. r. o. ako stavebníkovi. Z uvedených dôvodov mandátnu .
Kľúčové slová: kúpna zmluva , priečiť sa dobrým mravom, zmluva o budúcej zmluve, absolútna neplatnosť právneho úkonu

Zbierka NS 1/2008
R 4/2008
Rozsudok
Právna veta: Zmluva o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka) pôsobí len medzi účastníkmi tejto zmluvy. Nedodržanie záväzku budúceho predávajúceho vyplývajúceho zo zmluvy o budúcej zmluve a následné uzavretie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti s treťou osobou nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť predmetnej kúpnej zmluvy v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o budúcej zmluve zaniknú pre nemožnosť plnenia.

Úryvok z textu:
... zmluve. Uviedol, že odporkyňa 1/ uzavretím zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dobrovoľne obmedzila svoje budúce vlastníctvo tým, že obmedzila svoje dispozičné právo k predmetu kúpnej zmluvy, lebo sa zaviazala predmetný byt s príslušenstvom predať v dohodnutej dobe a za vzájomne dohodnutých a .
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, pokus trestného činu, neukončený pokus trestného činu

Zbierka NS 3/2014
R 54/2014
Uznesenie
Právna veta: I. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery, prihliadne súd pri pokuse trestného činu aj na to, do akej miery sa konanie páchateľa priblížilo k dokonaniu trestného činu, ako aj na okolnosti a na dôvody, pre ktoré k dokonaniu trestného činu nedošlo (§ 34 ods. 5 písm. c/ Tr. zák.). Z tohto hľadiska má význam rozlišovanie, či páchateľ už podnikol všetko, čo považoval pre dokonanie trestného činu za podstatné a k nemu priamo smerujúce (pokus ukončený) alebo či vo vzťahu k objektívnej stránke skutkovej podstaty trestného činu nevykonal všetko potrebné na jeho dokonanie (pokus neukončený). II. Ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... X. “ začal vyvíjať aktivity na predaj väčšej výmery ornej pôdy, ktorá v takejto výmere n eexistovala, nemal k nej žiadne dispozičné právo , a ktorú výmeru nakoniec ustálil na 4 167 hektárov, v rámci týchto aktivít presvedčil ob vine ného P. B. , N .
Kľúčové slová: exekučný titul , účastníci exekučného konania, zmena účastníctva

Zbierka NS 10/2014
R 147/2014
Uznesenie
Právna veta: Dôvodom na pripustenie zmeny v osobe oprávneného v exekučnom konaní je aj postúpenie časti práva z exekučného titulu.

Úryvok z textu:
... kurzom 226,25 €. Postúpením pohľadávky prechádzajú na postupníka všetky p ráva s ňou spojené a teda aj dispozičné právo na podanie návrhu na začatie exekúcie. Preto pokiaľ bude chcieť postupník od povinného vymáhať postúpenú pohľadávku vo výške ... napadnutého uznesenia. Uviedol, že ods túpením pohľadávky prechádzajú na postupníka všetky práva s tým spojené a teda aj dispozičné právo na podanie návrhu na začatie exekúcie. Pokiaľ postupník bude vymáhať od povinného postúpen ú pohľadávku vo výške 177,26 .
Kľúčové slová: nezákonnosť rozhodnutia, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, trestné konanie , orgán konajúci v mene štátu

Zbierka NS 1/2016
R 6/2016
Rozsudok
Právna veta: Ak v trestnom konaní, ktoré sa neskončilo právoplatným odsúdením obžalovaného, prokurátor zamietol sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa Policajného zboru alebo povereného príslušníka Policajného zboru a podal v trestnej veci obžalobu príslušnému súdu, orgánom konajúcim v mene štátu vo veci náhrady škody podľa § 4 ods. 1 písm. f/ zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 412/2012 Z.z. je od 1. januára 2013 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Na prípadnú zmenu orgánu konajúceho v mene štátu prihlia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... písm. l/“ ), nie však zmenu obsahovú, keďže jeho obsah zostal zachovaný. Toto ustanovenie realizuje v najširšom meradle dispozičné právo poškodeného (neskoršieho žalobcu) vybrať si ústredný orgán, s ktorým pr ejedná predbežne svoj nárok a po jeho neuspokojen ... . 1 písm. l/“), nie však zmenu „obsahov ou“. Tvrdí, že predmetné ustanovenie „realizuje v najširšom meradle dispozičné právo poškodeného (neskoršieho žalobcu) vybrať si ústredný orgán, s ktorým prejedná predbežne svoj nárok a po jeho neuspokojen í .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.