Nájdené rozsudky pre výraz: dištančný delikt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
6 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Miestom spáchania trestného činu nekalej súťaže podľa § 149 Tr. zák. je nielen miesto, kde došlo k nekalému konaniu, ale aj miesto, kde došlo k škodlivému následku (tzv. dištančný delikt).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Nových Zámkoch a Obvodným súdom Bratislava 1 rozhodol podľa § 24 Tr. por. tak, že príslušným na vykonanie konania je Okresný súd v Nových Zámkoch. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Nových Zámkoch podal Okresnému súdu v Nových Zámkoch obžalobu na obvineného Ing. R T. a ďalších piatich obvinených pre spolupáchateľstvo trestného činu nekalej súťaže podľa § 9 ods. 2, § 149 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že Ing. P. T. ako riadite
Právna veta: Podľa § 19 ods. 2 Tr. por. spoločné konanie vykonáva súd, ktorý je príslušný vykonávať konanie proti páchateľovi zločinu alebo o najťažšom zločine. Za trestný čin vydierania podľa § 235 ods. 2 písm. b/ Tr. zák. zákonodarca stanovil trest odňatia slobody od 2 do 8 rokov. Uvedený trestný čin je najprísnejšie trestný zo zbiehajúcich sa trestných činov a vzhľadom na trestnú sadzbu by zodpovedal zločinu, keďže horná hranica ustanovenej trestnej sadzbyprevyšuje 5 rokov (§ 11 ods. 2 zák. č. 300/2005 Z.z. – Trestného zákona účinného od 1. januára 2006). Z uvedeného potom vyplýva, že na vykonani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného Ľ. K. a spol. pre trestný čin vydierania spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 235 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. v znení zák. č. 100/1996 Z. z. na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 23 . októbra 20 12 prerokoval podľa § 22 ods. 1 Tr. por. spor o p
Právna veta: Miestnu príslušnosť súdu na vykonanie konania upravuje ustanovenie § 17 ods. 1 Tr. por., podľa ktorého konanie vykonáva súd, v ktorého obvode bol trestný čin spáchaný. Z odseku 3 citovaného ustanovenia vyplýva, že ak miesto činu nemožno zistiť alebo bol čin spáchaný v cudzine, konanie vykonáva súd, v ktorého obvode obvinený býva, pracuje alebo sa zdržiava; ak sa nedajú tieto miesta zistiť alebo sú mimo územia Slovenskej republiky, konanie vykonáva súd, v ktorého obvode čin vyšiel najavo. Z uvedeného vyplýva, že miestnu príslušnosť treba prvotne posudzovať podľa § 17 ods. 1 Tr. por., t.j. podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szab a na neverejnom zasadnutí v Bratislave 14 . mája 2015 v trestnej veci ob vinene j V. J. pre pokračovací prečin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Bratislava II a Okresným súdom Senica podľa § 22 ods. 1 Tr. por. takto r o z
Právna veta: Pokiaľ ide o miestnu príslušnosť, táto je prvotne určená miestom spáchania trestného činu. Týmto miestom je miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok tohto činu. Pre posúdenie miestnej príslušnosti je v predmetnej veci rozhodujúcou skutočnosťou, že trestná činnosť charakteru dištančného deliktu bola spáchaná v obvode oboch sporiacich sa okresných súdov. Tým je daná miestna príslušnosť oboch súdov, takže v zmysle § 20 Tr. por. konanie vykonáva ten súd, na ktorom podal prokurátor obžalobu.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 24. apríla 2013 v trestnej veci obvineného Ing. I. S. a spol. pre trestný čin nedovoleného prekročenia štátnej hranice a prevádzačstvo podľa § 171a ods. 1 písm. a /, ods. 2 písm. a/, ods. 4 písm. b/ Tr. zák. č. 140/1961 Zb. v spore o príslušn
Právna veta: Legálna definícia miesta spáchania trestného činu je upravená v § 12 Tr. zák., podľa ktorého miesto spáchania trestného činu je každé miesto, na ktorom páchateľ konal, alebo nastal alebo podľa predstavy páchateľa mal nastať následok predpokladaný týmto zákonom. Miestom spáchania trestného činu je teda miesto, kde došlo ku konaniu páchateľa (komisívnemu či omisívnemu), ktorým naplnil objektívnu stránku trestného činu, ale i miesto kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu. Len v prípade, ak následok nastal, alebo mal nastať na inom mieste, než na ktorom bola vykonaná trestná činnosť, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d sp. zn.: Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Patrika Príbelského , PhD. , v trestnej veci obvinen ej A. P., nar .. v P., bytom mesto Prešov, t. č. M. X. , R. , Česká republika, pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zák., vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 2T/ 8/2017 , na neverejnom zasadnutí dňa 09. máj
R 16/1999
Právna veta: Převzetím cizí věci pachatelem s tím, že s ní bude určitým způsobem nakládat, ještě nejsou naplňovány zákonné znaky objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák. Místo, kde pachatel věc převzal, proto není místem spáchání tohoto trestného činu ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. ř., pokud se liší od místa, kde si pachatel věc přisvojil. U trestného činu zpronevěry podle § 248 tr. zák. nelze vyloučit, že k jednání pachatele dojde na jiném místě, než na kterém nastal nebo měl nastat následek (účinek) trestného ěinu (tzv. distanční delikt). O tak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud rozhodl ve sporu o příslušnost mezi Městským soudem v Brně a Obvodním soudem pro Prahu 4 tak, že příslušný je Obvodní soud pro Prahu 4. Z odůvodnění: Dne 22. 11. 1996 byla u Městského soudu v Brně podána obžaloba na J. F. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se podle obžaloby dopustil tím, že dne 19. 9. 1990 ve večerních hodinách v Brně před hotelem G. převzal od R. K. částku 150 000 Kč v hotovosti za účelem koupě obrazu malíře Emila Filly, což do
Právna veta: Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t. j. ktorý konkrétne vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti je miesto spáchania činu /forum delicti comissi/. Miestom spáchania činu je predovšetkým miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Ndt 12/201 5 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského , v trestnej veci obvineného R. L. , pre zločin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák., na neverejnom zasadnutí konanom dňa 15 . júla 201 5, v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Skalica a Okresným súdom Malac
Kľúčové slová: nariadiť hlavné pojednávaniepredbežné prejednanie obžaloby
R 50/1994
Právna veta: Obžalobu nemožno predbežne prejednať (§ 185 a nasl. Tr. por.), ak predseda senátu už vo veci nariadil hlavné pojednávanie (§ 198 ods. 1 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Trenčíne a Okresným súdom v Považskej Bystrici rozhodol, že príslušným súdom na vykonanie konania je Okresný súd v Trenčíne. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Trenčíne podal na obvineného J. K. na Okresný súd v Trenčíne obžalobu pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1, ods. 3 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť tak, že hoci bol ako otec maloletej dcéry V. K., nar. 11. apríla 1985 zaviazaný prispievať na jej vý
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Citované ustanovenie umožňuje zmeniť len miestnu príslušnosť súdu. V zmysle čl. 48 ods. 1, veta prvá, Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Ide o významnú ústavnú zásadu, ktorú treba dôsledne zachovávať aj pri rozhodovaní o návrhoch na delegáciu podľa § 23 ods. 1 Tr. por. Delegácia je výnimkou z tejto ústavnej zásady. Inštitút odňatia a pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29 . apríla 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti o bžalovanému R. G. a spol. pre obzvlášť závažný zločin podvodu v štádiu pokusu podľa § § 14 , 221 ods. 1 , 3 písm. c/, 4 písm. a/, 138 písm. i/ Tr. zák. o návrhu obžalovaného R. G. na odňatie a prikázani
MENU