Nájdené rozsudky pre výraz: dlh voči Sociálnej poisťovni

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
89 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odvolací súd poukazuje tiež na § 146 zákona o sociálnom poistení, ktoré upravuje povolenie splátok dlžných súm poistného. Podľa tohto ustanovenia Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné povoliť splátky dlžných súm pre platobnú neschopnosť tejto osoby, ak dôvodne možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako 18 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného, a ak je už v čase rozhodovania o povolení splátok týchto dlžných súm schopná plniť odvodové povinnosti. Z uvedeného vyplýva, že povinný subjekt je oprávnený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžo/51/2016 6014201537 04. 10. 2016 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2016:6014201537.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členiek senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: JUDr. Y. T., bytom W., proti žalovanej: Sociálna poi
Právna veta: Keďže pri verejnej obchodnej spoločnosti ide o dobrovoľné spojenie spoločníkov po zrušení spoločnosti už nevzniká nárok na ušlý zisk, s prihliadnutím na tú skutočnosť, že už nemožno hovoriť o pravidelnom chode spoločnosti a zvyšovaní hodnôt spoločnosti. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú upravené v ust. § 736 Obchodného zákonníka. Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany, alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6O bo/114 /2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. , verejná obchodná spoločnosť, K.K.K. , zastúpeného advokátkou JUDr. Ľ. P., Advokátska kancelária, A. , proti žalovanej Ing. M. M. , N. , zastúpen ej advokátom JUDr. P. D. , Advokátka kancelária, H. , o zaplatenie 3 576 140, – Sk s príslušenstvom , o odvolaní žalobcu, proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. apríla 2003 č. k. 40 Cbs 72/00 -183, t
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia § 146 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. vyplýva, že ustanovenia o predpísaní penále sa nevzťahujú na sumy splátok dlžných súm, ktoré boli príslušným rozhodnutím Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava povolené. Inak povedané, ustanovenia o predpísaní penále sa nevzťahujú na dobu plynúcu počas trvania povolených splátok dlžných súm poistného, teda dobu, ktorá začala plynúť dňom 4. januára 2010. Vzhľadom na uvedené, najvyšší súd zastáva názor, že Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava postupovala v súlade so zákonom, keď penále za obdobie január až jún 2009 predpísal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201997 Dátum vydania rozhodnutia: 26. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201997.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Erik y Čanádyovej v právnej veci žalobcu: P. U., narodený X. októbra XXXX, bytom v W., L. č. XXX/X, právne za
Meritum invalidný dôchodok-nedostatok doby poistenia - splácanie dlhu
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci navrhovateľa : P. S., proti odporkyni Sociálnej poisťovni – ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 6 Sd 259/03 – 44, zo dňa 11. júna 2008 takto r o z h o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžo/217/2015 3014201052 30. 03. 2017 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2017:3014201052.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: V. B., bytom Y. XXXX/XX, V. O., v zast
Meritum § 277/1,2b Tr.zák.a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4214010220 Dátum vydania rozhodnutia: 28. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Šimonová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4214010220.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Bargela,na verejn om zasadnutí 28. marca 2018 v Bratislave v trestnej veci obvinenej JUDr. Q. K. pre pokračovací zločin neod
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/114/2019 7016200740 25. 11. 2020 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2020:7016200740.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: J. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. X, A., pr
Meritum AZYL
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sža 32/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: N., nar. X., štátny príslušník Indie, t. č. bytom N., zast. advokátom JUDr. R., L., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžo/1/2016 6015200840 30. 11. 2017 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2017:6015200840.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eleny Kováčovej, v právnej veci navrhovateľa: Ing. E. L., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom L.. U. X
MENU