Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064717
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
05.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dĺžka súdneho konania


Približný počet výsledkov: 28 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dĺžka súdneho konania
  • dlzka nájdené 6598 krát v 2883 dokumentoch
  • sudny nájdené 332750 krát v 51259 dokumentoch
  • konanie nájdené 1391281 krát v 62698 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 800 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 20 dokumentov
Krajské súdy SR 237 dokumentov


Právna veta: Podľa § 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov. Prerokovanie veci v primeranej lehote požaduje aj Európsky dohovor o ľudských právach (čl. 6 ods. 1), ku ktorému pristúpila i Slovenská republika. Neprimeraná dĺžka procesu potom vedie jednak k zásadnému zníženiu stupňa nebezpečnosti deliktu pre spoločnosť ako aj k záverom o potrebe podstatnej korekcie sankcionovania tohto deliktu.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na verejnom zasadnutí konanom v Bratislave 23. októbra 2013 v trestnej veci obvineného M. V. pre pokrač ovací trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 148a ods. 1, ods. 4 zák . č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) a iné, vedenej na Krajskom súde v Trnave pod sp. zn. .
Právna veta: Primeranosť dĺžky konania nemožno vyjadriť numericky v zmysle určenia lehoty jeho trvania, ale je nutné túto skúmať a preverovať pri každom prípade jednotlivo vo svetle konkrétnych okolností veci. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že kritériami podľa ktorých možno posudzovať primeranosť dĺžky trestného konania sú charakter prejednávanej veci, najmä jej zložitosť, závažnosť, rozsiahlosť či obťažnosť dokazovania, spôsob správania účastníkov v priebehu konania, prípadné zvláštne okolnosti, ktoré môžu spôsobiť prieťahy v konaní. Pri uvážení vyššie uvedených kritérií má najvyšší súd za to, že ve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 To 5 /2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Naj vyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Pavla Farkaša na verejnom zasadnutí konanom dňa 9. novembra 2011 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému O. M. a spol. , pre trestný čin skr átenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 148 ods. 5 Tr. zák. účinnéh o do 1. januára 2006, o odvolaní obžalova .
Právna veta: Primeranosť dĺžky konania je judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len Súd) posudzovaná s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu s prihliadnutím ku kritériám zakotveným v judikatúre Súdu, akými sú zložitosť prípadu, chovanie sťažovateľa a chovanie štátnych orgánov, poprípade čo je pre sťažovateľa v stávke. Súd v žiadnom zo svojich rozhodnutí nekonkretizoval „všeobecne záväznú“ dobu, ktorú by bolo možné za primeranú lehotu považovať. Porušenie pravidla plynúceho z čl. 6 ods. 1 Dohovoru je sankcionované vyvodením zodpovednosti štátu voči obvinenému, kedy bolo v rozhodnutiach Súdu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší s úd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému D. B. , pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na verejnom zasadnutí konanom 19. januára 2012 v Bratislave prerokoval odvolanie obžalovaného D. B. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 8. novembra 2010, sp. zn. PK 1 T 49/2010 , a rozhodol t a k t o : Podľa § 256 Tr. por. účinného do 1. januára 2006 .
Kľúčové slová: rušenie poriadku v pojednávacej miestnosti, rušenie hladkého priebehu konania, poriadkové opatrenie, poriadkova pokuta

Zbierka NS 7/2011
R 106/2011
Uznesenie
Právna veta: Hlasným spôsobom vyjadrovaná nespokojnosť s výsledkom konania alebo súd znevažujúci neverbálny prejav počas odôvodňovania rozhodnutia súdu je rušením poriadku, ktoré môže byť dôvodom pre uloženie pokuty podľa § 53 OSP.

Úryvok z textu:
... ho za rušenie hladkého priebehu konania, ani za rušenie poriadku v pojednávacej miestnosti. Svoje konanie však dala do súvisu s dĺžkou súdnych konaní, v ktorých sa navrhovateľka od roku 2003 nevie domôcť svojich nárokov a bolo prejavom bezmocnosti. Najvyšší súd, ako súd odvolací .
Kľúčové slová: čiastočný úspech účastníka konania vo veci, rozhodovanie o náhrade trov konania, účelne vynaložené trovy konania

Zbierka NS 4/2005
R 34/2005
Rozsudok
Právna veta: Procesný úspech žalobcu v časti týkajúcej sa celej žalovanej pohľadávky a jeho neúspech iba v príslušenstve žalovanej pohľadávky (v úrokoch z omeškania) nemožno v odôvodnených prípadoch (pri rozhodovaní o náhrade trov konania) považovať za „neúspech v pomerne nepatrnej časti" podľa ustanovenia § 142 ods. 3 O. s. p., ale za „čiastočný úspech" v zmysle ustanovenia § 142 ods. 2 O. s. p.

Úryvok z textu:
... , keďže výška príslušenstva je často závislá v konkrétnom prípade u úrokov z omeškania i od objektívnych prekážok v konaní alebo dĺžkou súdneho konania. Na základe zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti .
Kľúčové slová: zavinenie, zodpovednosť konajúceho za svoje činy

Právna veta: Preukázanie skutkových okolnosti viažucich sa k hodnoteniu bankovej operácie obvineným ako podozrivej alebo neobvyklej, nie je možné oprieť iba o úvahy súdu, resp. iba o súdnu interpretáciu myslenia obvineného, resp. cez hodnotenie dôkazov, ktorými sa súd snaží nahrádzať, alebo simulovať myšlienkové pochody obvineného v súvislosti s jeho subjektívnym hodnotením určitej udalosti. Takýto mechanizmus by imputačne mohol podsúvať obvinenému do vôľovej stránky zavinenia to, čo nikdy neprejavil, nepovedal, nechcel, ani nemusel mieniť, resp. hodnotil inak. Pri zisťovaní trestnej zodpovednosti je oblig ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zasadnutí pred dovolacím súdom obhajca ako i zástupkyňa generálneho prokurátora zotrvali na svojich písomných prednesoch. Obhajca navyše poukázal na neprimeranú dĺžku súdneho konania. Obvinený Ing. P. R. uviedol, že zo žalovaného skutku sa necíti byť vinným. Poukázal na to, že každý z amestnanec .
Právna veta: Pre platný vznik i zmenu právnych vzťahov riadiacich sa Hospodárskym zákonníkom (zákonom č. 109/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov) platil formálno-právny princíp. Jeho vyjadrením je i ustanovenie § 24 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka, podľa ktorého na platnosť zmlúv a ostatných právnych úkonov organizácií sa vyžaduje písomná forma, pokiaľ právnymi predpismi alebo dohodou nebolo ustanovené inak. Prípadná existencia „subdodávateľského“ vzťahu alebo „prevzatie fakturácie“, bez ďalšieho (na prvý pohľad) nepreukazuje splnenie podmienok o vzniku platného hospodárskoprávneho vzťahu medzi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... medzi podnikateľom a obcou z roku 1992. Desaťročná premlčacia lehota v zmysle § 408 ods. 1 Obchodného zákonníka, predlžená o dĺžku súdneho konania (1 rok a 71 dní), i napriek uznaniu dlhu povinným 27. februára 1996, v zmys le § 391 ods. 1 .
Právna veta: Dovolací súd má za to, že aj v prípade, ak by uvedené poučenie neobsahovalo poučenie o ust. § 120 ods. 4 O. s. p., malo by to vplyv na konanie pred odvolacím súdom, a to z dôvodu následkov uvedených v § 205aO. s. p. Nesprávne alebo absentujúce poučenie o obsahu práv a povinností vyplývajúcichz ust. § 120 ods. 4 O. s. p. by znamenal, že strana sporu dotknutá nesprávnym alebo absentujúcim poučením o ust. § 120 ods. 4 O. s. p. by mohla v rámci odvolacieho konania predložiť alebo označiť nové dôkazné prostriedky alebo uviesť nové skutočnosti (pri nových skutočnostiach platí, že museli nastať do ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napadnutým rozsudkom okresného súdu došlo dňa 20. 04. 2010. Po celú túto dĺžku súdneho konania tak žalobca, ako aj žalovaný mali vytvorený dostatočný časový priestor k realizovaniu svojich práv, a bolo už len na účastníkoch ... 101 ods. 2 O. s. p. Tento záver krajského súdu vypl ynul z viacerých okolností. Jednou z nich je samotná dĺžka súdneho konania , k začatiu ktorého došlo doručením žaloby na Okresný súd v Čadci dňa 27. 12. 2005 a k rozhodnutiu sporovej veci .
Merito odvolanie obžalovaného
... skutku nemožno považovať za konanie bez prieťahov a v primeranej lehote i keď na druhej strane treba uviesť, že na dĺžke súdneho konania nesie určitú vinu aj samotný obžalovaný. Bez ohľadu na uvedené, treba ale ko nštatovať, že obžalovaný R. B. po celú .
Merito o zapl. 719 500 ATS
... bcu považuje preto žalovaný v 1/ rade za nedôvodnú, účelovú a v konečnom dôsledku i nehospodárnu, a to predovšetkým na dĺžku súdneho konania. Zároveň poukazuje, že túto námietku mal uplatniť do vyhlásenia súdu prvého stupňa o tom, že dokazovanie je skončené. Vz hľadom .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.