Nájdené rozsudky pre výraz: dlžník

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4496

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3359 dokumentov
87188 dokumentov
454 dokumentov
17 dokumentov
226 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony dlžníkúmysel ukrátiť veriteľov
R 5/2010
Právna veta: Splnenie podmienok odporovateľnosti právneho úkonu sa posúdi podľa ust. § 15 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších platnom a účinnom v čase, kedy právny úkon vznikol.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1M Ob doV/7/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Dariny Lič kovej a JUDr. Viera Pepelovej v právnej veci žalobcov: 1/ JUDr. J. J., správca konkurznej podstaty úpadcu B. S., a.s., B. , R. N. X. , B. a X. / A. , s. r. o., P., Š. X. , IČO: X. , obaja zastúpení advokátom JUDr. J. C. , B. ,
Právna veta: I. Z ustanovenia § 330 ods. 1 a ods. 2 Obchodného zákonníka vyplýva oprávnenie dlžníka určiť, či ním poskytnuté plnenie veriteľovi sa započíta na istinu pohľadávky, alebo na jej príslušenstvo. Právo voľby podľa označených zákonných ustanovení má výlučne dlžník, a to len v okamihu poskytnutia plnenia veriteľovi. V prípade, ak dlžník v okamihu poskytnutia plnenia veriteľovi neurčí, či sa plnenie započítava na istinu pohľadávky, alebo na jej príslušenstvo, je veriteľ povinný s poukazom na znenie ustanovenia § 330 ods. 1 (a aj ods. 2) Obchodného zákonníka započítať prijaté plnenie najprv na príslu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „krajský súd“) rozsudkom (v poradí siedmym) z 18. októbra 2017, č. k. Z-2-43Cb/1/1996-470 I. konanie v časti o zaplatenie 28% úroku z úveru zastavil, II. žalovaným 1/ a 2/ uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 27 306,25 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku, III. vo zvyšku žalobu zamietol a IV. žalobcovi voči žalovanému 1/ a 2/ priznal nárok na náhradu trov konania v ce
Právna veta: I. Ak sa jedná o právny úkon, ktorým dlžník prevádza veci v jeho vlastníctve na tretiu osobu, k ukráteniu uspokojenia veriteľovej pohľadávky dochádza okamihom, keď dlžník stráca vlastnícke právo k svojmu majetku, z ktorého by inak mohol veriteľ dosiahnuť (aspoň čiastočné) uspokojenie svojej pohľadávky. II. Uzavretím zmluvy o prevode nehnuteľnosti nedochádza k ukráteniu uspokojenia pohľadávky dlžníkovho veriteľa, keďže až do rozhodnutia o povolení vkladu je vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti dlžník a veriteľ sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky aj z tejto nehnuteľnosti. III. Pl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Okresný súd Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 13. novembra 2018, č. k. 26Cbi/4/2015-290 zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala určenia, že právny úkon dlžníka Ing. M. Ch., nar. X.X.XXXX - darovacia zmluva uzavretá medzi dlžníkom a žalovaným, ktorou dlžník bezodplatne previedol na žalovaného nehnuteľnosť: byt č. X zapísaný na LV č. XXXX, vedenom pre okres K. I, obec K. s. Ť., k. ú. N. Ť., nachádzajúci sa v obytnom dom
Právna veta: Podľa § 5 ods. 1 ZKV podmienkou vyhlásenia konkurzu je, aby mal dlžník majetok postačujúci aspoň na úhradu trov konkurzného konania. Podľa § 13 ods. 1 ZKV, ak súd zistí, že sú splnené podmienky vyhlásenia konkurzu, rozhodne o vyhlásení konkurzu uznesením, ktoré musí obsahovať odôvodnene. Inak návrh na vyhlásenie konkurzu zamietne. Podľa ust. § 9 ods. 3 ZKV predbežný správca vykonáva svoju činnosť do vyhlásenia konkurzu, zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo do zastavenia konania. Súd zároveň v týchto rozhodnutiach určí odmenu predbežného správcu, ktorú mu vyplatí z preddavku zložen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Obo 2l/2OO8 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej navrhovateľa: 1/ I., s.r.o.,Nábrežie J.J.X., L.M., IČO:X., 2/ U.,a.s., Š.X., B., IČO: X., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: I., s.r.o., L.M., o odvolaní predbežnej správkyni dlžníka JUDr. A.B. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47 -24K 166/00-411 zo dňa 20. decembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajsk
Právna veta: Ak bol navrhovateľom na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka orgán štátu poverený správou daní avymáhaním daňových nedoplatkov, ktorý v zmysle ust. § 4 ods. 1 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (ZKV) nemá povinnosť súčasne s podaním návrhu zaplatiť preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu a konanie bolo postupom podľa § 70e ods. 5 ZKV zastavené, nemôže súd určiť navrhovateľovi povinnosť zaplatiť odmenu priamo predbežnému správcovi, ani povinnosť nahradiť trovy, ktoré vyplatením odmeny znášal štát.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -62 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S. v právnej veci N., týkajúcej sa navrhovateľa Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, týkajúcej sa Daňového úradu M., proti dlžníkovi K., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 28 K 61/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. júna 200
Právna veta: V prípade, ak boli podané dva alebo viac návrhov na vyhlásenie konkurzu, ktoré síce smerujú voči tomu istému dlžníkovi, ale ktoré podali rôzni veritelia (prípadne dlžník a veriteľ) a ak ešte na základe niektorého z návrhov nebol konkurz vyhlásený, súd konanie o všetkých návrhoch spojí a prejedná spoločne, ako keby návrh na vyhlásenie konkurzu podali spoločne viacerí veritelia, prípadne veriteľ a dlžník.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zastavil konanie o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu. Rozhodol tak s poukazom na ust. § 104 ods. 1 v spojení s ust. § 83 O.s.p., pretože na súde už konanie o vyhlásenie konkurzu proti tomu istému dlžníkovi prebieha na základe návrhu, ktorý skôr podal veriteľ. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie dlžník a žiadal, aby bolo zrušené a vec vrátená súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní uviedol, že Ing. F., ktorý podal skorší návrh na vyhláseni
Právna veta: Podľa ust. § 196 ZoKR ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení ( ďalej len "konanie podľa tohto zákona" ) sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Podľa ust. § 198 ods. 1, druhej vety ZoKR dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné. Ustanovenie § 196 ZoKR upravuje subsidiárnu (podpornú) pôsobnosť Občianskeho súdneho poriadku na konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Obdo/6/2012 – 173 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa - dlžníka A. F., bytom N., podnikajúceho pod obchodným menom A. F., s miestom podnikania N., IČO: X., zastúpeného Mgr. M. M., advokátom so sídlom P., Č., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 41CoKR/75/2011-156 z 18.januára 2012, takto rozhodol: Dovolanie navrhovateľa o d m i
Právna veta: Podľa vety prvej § 520 Občianskeho zákonníka k omeškaniu dlžníka nedôjde, ak veriteľ včas a riadne ponúknuté plnenie od neho neprijme, alebo mu neposkytne, súčinnosť potrebnú na splnenie dlhu. V uvedenom ustanovení sú upravené prípady, kedy nedochádza k omeškaniu dlžníka. Veriteľovi potom nevzniká právo požadovať od dlžníka úroky, prípadne poplatok z omeškania. K tomu, aby nedošlo k omeškaniu dlžníka, plnenie musí byť ponúknuté riadne a včas, t. j. v čase splatnosti, prípadne aj skôr, ak je dlžník oprávnený plniť aj predčasne. ......Pokiaľ ide o údajný výkon práva v rozpore s dobrými mravmi vo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Beaty Miničovej a členov JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jany Hullovej v právnej veci žalobcu: J., X., D., Í., zast. JUDr. I.M., advokátom, X., L., proti žalovanému: Fond národného majetku Slovenskej republiky, D., X., IČO: X., zast. JUDr. Š.D., advokátom, D., Advokátska kancelária so sídlom na S., B., o zaplatenie 3.287,– Eur (99.024,– Sk), n
Právna veta: Otázka viazanosti prejavov vôle účastníkov zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, v prípade nastania nezvrátiteľnej právnej udalosti, ktorou je smrť účastníka zmluvy, samozrejme za predpokladu, že rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nenadobudlo právoplatnosť za života poručiteľa, vzťahujúca sa na daný prípad, je riešená v publikovanom rozhodnutí NS SR sp. zn. 2Cdo/184/2005, v ktorom sa uvádza, že: , ...Účastníkmi učinené zhodné prejavy vôle, smerujúce k vzniku zmluvy, sú právnymi úkonmi zakladajúcimi v zmysle § 2 ods. 1 Občianskeho zákonníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD . a z členov JUDr. Igora Belka. a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD ., v právnej veci navrhovateľ ky: M. H. , bytom Z. , právne zastúpenej JUDr. Pavlom Gráčikom, advokátom, so sídlom AK Farská 40, Nitra, proti odporcovi: Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, Ružová dolina 27, Bratislav
Právna veta: Smrťou poškodeného zaniká jeho právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia v rozsahu, v ktorom nebolo za života poškodeného uspokojené, nezaniká ale právo na zaplatenie sumy prisúdenej poškodenému ako náhrada trov konania, v ktorom sa domohol náhrady za vytrpenú bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného V. K. , naposledy býva júceho v B. , proti povinn ej N. , n.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , o vymoženie 21 685,68 € s príslušenstvom , v edenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 4 Er 1880/2012, o dovolaní K. K. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. mája 2013 sp. zn. 43 CoE 134/2013, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie
MENU