Nájdené rozsudky pre výraz: dobromyseľný držiteľ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 75

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

34 dokumentov
388 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Dedenie
Kľúčové slová: dobromyseľný držiteľdržbadedenieabsolútna neplatnosť právneho úkonu
R 30/1993
Právna veta: Rozhodnutie štátneho notárstva o tom, ktoré veci a práva prešli z majetku poručiteľa na toho- ktorého z dedičov, má iba deklaratórnu povahu, ktorým sa iba deklaruje, že dedičia nadobudli dedičstvo smrťou poručiteľa. Ak je viac dedičov a pred skončením dedičského konania nakladala s vecou, ktorá je predmetom dedenia a darovaciu zmluvu uzavrela iba sama pozostalá manželka, ide o právny úkon v rozpore s ustanovením § 130 ods. 1 O.z. a v dôsledku toho neplatný podľa § 39 O.z.

Úryvok z textu:
Navrhovateľky sa návrhom zo dňa 29.2.1988 domáhali určenia, že darovacia zmluva o prevode domovej nehnuteľnosti uzavretá medzi M.B. a odporcom, ktorá bola registrovaná Štátnym notárstvom v Spišskej Novej Vsi v konaní č. RI 634/77 zo dňa je neplatná. Darkyňa previedla na odporcu túto nehnuteľnosť, hoci nebola jej výlučnou vlastníčkou. Pôvodne patrila do bezpodielového spoluvlastnícva jej a v tom čase už zomretého manžela - právneho predchodcu navrhovateliek. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozs
Právna veta: Prijatím veci odovzdanej dobromyseľnému záložnému veriteľovi bez súhlasu vlastníka alebo osoby, ktorá má k veci iné vecné právo, nezlučiteľné so záložným právom, môže vzniknúť záložné právo len k hnuteľnej veci.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom určil, že zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, uzavreté medzi žalovaným 1) a žalovaným 2) 26. mája 1995, sú neplatné. Žalovaným 1) a 2) uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi po 1405 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že zmluvy o zriadení záložného práva uzavrel riaditeľ filiálky žalovaného 2) v P., ktorý nekonal v mene podniku v zmysle § 13 ods. 3 Obchodného zákonníka, ale v mene organizačnej zložky, ktorá nemá právnu subjektivitu. V
Právna veta: Ak ten, vec ktorého bola dražená v rámci dobrovoľnej dražby, nebol jej vlastníkom, nestal sa vydražiteľ príklepom a zaplatením ceny dosiahnutej vydražením vlastníkom draženej veci, a to ani v prípade, že bol inak zachovaný postup podľa § 10 až 33 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. K. , bývajúceho vo V. , zastúpeného JUDr. D. K. , advokátkou v T. , proti žalovaným 1/ M. , so sídlom v T. , zastúpenej JUDr. A. Ž. , advokátkou v T. , 2/ S., na posled y so sídlom v N. , 3/ E. , so sídlom v B. , 4/ F. C. , bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. A. Ž. , advokátkou v T. , o neplatnosť zmlúv a určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn.
Právna veta: Totižto vydržanie je osobitný originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva zo zákona (ex lege) pri splnení nasledovných zákonom požadovaných predpokladov a to musí ísť o spôsobilý predmet vydržania, držba musí byť oprávnená, držba musí byť nepretržitá počas celej zákonom ustanovenej doby. U hnuteľných vecí je vydržacia doba trojročná a u nehnuteľností desaťročná. Do plynutia tejto doby sa započítava aj doba oprávnenej držby právneho predchodcu vydržiteľa. Ak dôjde k prerušeniu vydržacej doby v dôsledku toho, že držiteľ prestal byť dobromyseľný v tom, že mu vec patrí, plynut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkýň : 1/ A. A., bývajúca v L., 2/ R. A., bývajúca v L., 3/ I. A., bývajúca v L., žalobkyne 1/ až 3/ zastúpené JUDr. R. E., advokátkou v L., proti žalovanému : R. M., bývajúci v D., zastúpený JUDr. R. G., advokátom v L., o určenie vlastníckeho práva a určenie, že spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti patrí do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 12 C 6
Právna veta: Ak skorší kupujúci užíval svoju nehnuteľnosť nerušene počas doby potrebnej na nadobudnutie vlastníctva vydržaním a bez toho, aby sa dozvedel, že vlastníctvo k nej na základe neskoršej zmluvy nadobudol niekto iný, skoršiemu kupujúcemu vydržacia doba riadne uplynula a po jej uplynutí nadobudol vlastnícke právo k spornej nehnuteľnosti uvedeným spôsobom. Vklad vlastníckeho práva k spornej nehnuteľnosti na právnych predchodcov žalovaného bez ďalšieho nespôsobil porušenie dobromyseľnosti právneho predchodcu žalobcu v tom, že mu sporná nehnuteľnosť patrí na základe kúpy v čase platnosti obyčajového ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
26Žalobou podanou na súde 16. januára 1991, upresnenou na pojednávaní 29. októbra 1991, sa žalobca domáhal určenia, že je vlastníkom častí pozkn. parciel č. vo vl. č. 109, kat. úz. R. a č. 26 vo vl. č. 66, kat. úz. R., ktoré sú označené v geomet rickom pláne vyhotovenom Ing. I. Š. dňa 6. októbra 1991 overenom 9. októbra 199; ako parcely č. 214, 215/1 a 215/2. Zároveň žiadal uložiť žalovaným 1) - 4) a žalo nej 6) povinnosť vydať mu novovytvorenú parcelu č. 215/2 vo výmere 1323 m2. Súd prvého stu
Právna veta: „Oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola registrovaná štátnym notárstvom v zmysle zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).15.1. Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 4 Cdo 2 83/2009 uviedol, že oprávneným držiteľom je ten, kto nakladá s vecou ako s vlastnou a je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3112214476 Dátum vydania rozhodnutia: 2. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3112214476.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ V. F., bývajúceho v B., 2/ R. F., bývajúceho v V., 3/ U. P., bývajúcej v B., zastúpených JUDr. Renátou Jánsko u, advokátkou so sídlom v Adamovských Kochanovciach č. 281, proti žalovaným 1/ H.N. a 2/ G.N., bývajúcim
Kľúčové slová: plynutie vydržacej lehotydržbaneplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ
R 44/1996
Právna veta: Neplatnosť právneho úkonu o prevode vlastníctva nie je okolnosťou vylučujúcou nadobudnutie vlastníctva vydržaním. Odovzdanie poľnohospodárskych pozemkov do užívania JRD neprerušuje plynutie vydržacej lehoty (§18 ods.3 zákona SNR č. 293/1992 Zb.)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Rimavskej Sobote rozsudkom z 27. októbra 1993 vyhovel návrhu navrhovateľov a určil, že nehnuteľnosti zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 849 k. ú. T. ako parcely č. 6923, 6924, 6930, 6931, 6985, 6986, 6987, 6988/1, 6988/2 a 6989, vedené v katastri ako združené pozemky v súbore E pod tými istými parcelnými číslami, patria v polovici do vlastníctva navrhovateľky v 1. rade a v polovici do dedičstva po nebohom J. V., zomrelom 20. októbra 1990. Okresný súd na základe vykonaných dôkazov
Právna veta: Podľa § 237 písm. f/ O.s.p. je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak sa účastníkovi konania postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom. Dôvodom zakladajúcim prípustnosť dovolania podľa citovaného ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p. je taký vadný postup súdu v občianskom súdnom konaní, ktorým sa účastníkovi odníme možnosť pred ním konať a uplatniť procesné práva priznané mu za účelom účinnej ochrany jeho práv. O vadu, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O.s.p. významná, ide najmä vtedy, ak súd postupoval v konaní v rozpore so zákonom a týmto postupom odňal účastníko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 128 /2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v právnej veci navrhovateľov 1/ M. B. , 2/ Z. H. B. , zastúpených Mgr. Vierou Laczovou, advokátkou v Trnave, Dolné Bašty 2, proti odporkyni M. B. , zastúpenej JUDr. Ruženou Bubenčíkovou, advokátkou v Trnave, Kollárova 8, o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam a o určenie existencie vecného bremena , vedenej na Okresnom súd e Trnava pod s p.zn. 26 C 61/2005, o dovolaní navrhovateľov pr
Právna veta: Dobromyseľnosť je presvedčenie nadobúdateľa, že nekoná bezprávne, keď si napríklad prisvojuje určitú vec alebo ňou disponuje (porov. § 129 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ide teda o psychický stav, o vnútorné presvedčenie subjektu, ktoré samo osebe nemôže byť predmetom dokazovania. Predmetom dokazovania môžu byť skutočnosti vonkajšieho sveta, prostredníctvom ktorých sa vnútorné presvedčenie prejavuje navonok, teda okolnosti, z ktorých možno vyvodiť presvedčenie nadobúdateľa o dobromyseľnosti, že mu vec patrí. Okolnosťami, ktoré budú svedčiť pre záver o existencii dobromyseľnosti, budú sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/120/2019 1408216187 27. augusta 2019 JUDr. Milan Ľalík ECLI:SK:NSSR:2019:1408216187.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti Bratislava-Lamač, so sídlom v Bratislave, Heyrovského 3, IČO: 36 076 350, zastúpeného Advokátskou kanceláriou HASALA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Drieňová 34,
Právna veta: Podľa § 151o ods. 1 veta prvá a druhá Občianskeho zákonníka vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenie § 134 tu platí obdobne. Predpoklady vydržania práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu sú totožné s predpokladmi nevyhnutnými pre vydržanie vlastníckeho práva (§ 130, § 134 Občianskeho zákonníka). Ako je predpokladom dobrej viery u oprávneného držiteľa veci jeho presv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. M. B. , bývajúceho v D.L.O. a 2/ Mgr. M. B. , bývajúcej v D.L.O. , zastúpených JUDr. P. M. , advokátom v D.D. , proti žalovaným 1/ O. Ď. , bývajúcemu v D.L.O. a 2/ K. Ď. , bývajúcej v D.L.O. , zastúpenými Mgr. R. K. , advokátom v D.D. , o vydržanie práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu , vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp . zn. 4 C 13/2008, o dovolaní žalobcov
MENU