SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1347385
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129723
NSSČR: 71773
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431142
Krajské súdy (ČR): 50282
Posledná aktualizácia
19.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: doby dôchodkového poistenia


Približný počet výsledkov: 274 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: doby dôchodkového poistenia
  • doby nájdené 15883 krát v 5456 dokumentoch
  • dochodkovy nájdené 22902 krát v 3747 dokumentoch
  • poistenie nájdené 67909 krát v 6366 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 509 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Podľa čl.11 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení (ďalej len \"Zmluva\"), ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov pod č. 318/1994, rozsah a spôsob hodnotenia dôb zabezpečenia sa spravujú právnymi predpismi toho zmluvného štátu, v ktorého dôchodkovom zabezpečení sa tieto doby získali a ustanoveniami článku 20 tejto zmluvy. Podľa článku 20 Zmluvy doby zabezpečenia získané pred dňom rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa považujú za doby zabezpečenia toho zmluvného štátu, na ktorého území mal zamestnávateľ občana sídlo ku dňu rozdelenia Česk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa: M. G. , narodený X. , bytom v N. P. ul. č. X, zastúpený JUDr. Janou Berecovou Titkovou, advokátkou v Nitre, Dubová ul. č. 2 proti odporkyni: Sociálna poisťovňa ústredie v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok, na .
Právna veta: Ak mal zamestnávateľ poistenca 31. decembra 1992 sídlo v Českej republike ku dňu zmeny v štátoprávnom usporiadaní a rozdelení ČSFR na dva samostatné štáty alebo naposledy pred týmto dňom, všetky doby dôchodkového poistenia, ktoré získal k tomuto dňu na území Slovenskej republiky sa považujú za doby poistenia v Českej republike.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľky: M. G. , narodená X. , bytom Ž. č. X. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 28. apríla 2011, č.k. 5Sd/16/ .
Právna veta: Ak je príspevok za sluţbu, priznaný ako dávka sociálneho zabezpečenia, povaţovaný za výsluhový dôchodok, môţe od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení (zabezpečení) plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) len vtedy, ak jeho výška zodpovedá výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania sluţobného pomeru. Pri určení výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby, hodnotené na účely príspevku za sluţbu. Aţ po takom stanovení výšky starobného dôchodku moţno sumu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci navrhovateľa JUDr. J. J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 19. augusta 2008, č.k. 38Sd/125/2007-38, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona o sociálnom poistení nevyplýva, že by sa poistencovi, ktorému bol priznaný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu, nemali pre nárok na starobný dôchodok hodnotiť ostatné doby dôchodkového poistenia (doby tzv. civilného zamestnania). Z právnych úprav, týkajúcich sa sociálneho poistenia alebo zabezpečenia osobitných skupín poistencov jednoznačne vyplýva, že všeobecný systém sociálneho poistenia a osobitný systém sociálneho poistenia (zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zborov) sú založené na základe hodnotenia dôb poistenia (zamestnania) pre dávky dôchodkov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci navrhovateľa: J. K. , bytom K. , zastúpeného JUDr. Ondrejom Krempaským, advokátom so sídlom Račianska 66, Bratislava, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augu sta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok , o odvolaní .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona o sociálnom poistení nevyplýva, že by sa poistencovi, ktorému bol priznaný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu, nemali pre nárok na starobný dôchodok hodnotiť ostatné doby dôchodkového poistenia (doby tzv. civilného zamestnania). Z právnych úprav, týkajúcich sa sociálneho poistenia alebo zabezpečenia osobitných skupín poistencov jednoznačne vyplýva, že všeobecný systém sociálneho poistenia a osobitný systém sociálneho poistenia (zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zborov) sú založené na základe hodnotenia dôb poistenia (zamestnania) pre dávky dôchodkov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9S o/212 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci navrhovateľa: M. K. , bytom X. , právne zastúpený : JUDr. Jozef Baran, advokát so sídlom Nám. Matice slovenskej 23/45, Žiar nad Hronom proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústred ie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný .
Právna veta: Starostlivosť slovenskej štátnej občianky o dieťa do veku troch rokov, poskytovanú mimo územia Slovenskej republiky, treba hodnotiť ako náhradnú dobu získanú podľa doterajších zákonov o sociálnom zabezpečení a podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo zo žiadneho z týchto právnych predpisov nevyplýva podmienka poskytovania takejto starostlivosti len na území vtedajšieho Československa.

Úryvok z textu:
... na území Slovenska alebo inde, nie je z uvedeného hľadiska rozhodujúca, a to ani na posúdenie započítania takéhoto obdobia do doby dôchodkového poistenia podľa obsahu Dohovoru ani podľa obsahu v tom čase účinných vnútroštátnych predpisov. Záver, že starostlivosť slovenskej štátnej občianky o dieťa .
Právna veta: Sociálna poisťovňa nemá povinnosť opätovne prepočítať výšku predčasného starobného dôchodku po úprave priemerného osobného mzdového bodu v kalendárnych rokoch, ktoré nasledujú po jeho priznaní.

Úryvok z textu:
... bodu 1,6712, pri zhodnotení 38,7206 rokov dôchodkového poistenia. Odporkyňa preskúmavaným rozhodnutím z 22. marca 2005 zohľadnila navrhovateľovi všetky doby dôchodkového poistenia a jeho priemerný osobný mzdový bod určila v súlade s § 63 ods. 3 zákona o sociálnom poistení v hodnote .
Právna veta: Súd odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom, ak nevyhovel jeho žiadosti a neustanovil mu právneho zástupcu z radov advokátov, hoci účastník splnil podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov, právne zastúpenie bolo potrebné pre riadne uplatňovanie jeho práv a nešlo o zjavne bezdôvodné alebo zjavne neúspešné uplatňovanie práva.

Úryvok z textu:
... ho v podstate tým, že uznesením boli porušené jeho základné ľudské práva. Tiež namietal postup odporkyne v súvislosti so započítavaním doby dôchodkového poistenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 s ods. 2 OSP) preskúmal napadnuté uznesenie a dospel k záveru .
Právna veta: S účinnosťou od 1. januára 2001 nemožno za náhradnú dobu považovať každú dobu nezamestnanosti, keďže podľa § 9 ods.1 písm. d/ zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 446/2000 Z. z. je náhradnou dobou len taká doba, po ktorú sa evidovanému nezamestnanému vyplácala podpora v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu.

Úryvok z textu:
... posledných 10 rokov pred vznikom invalidity. Pre vznik nároku na invalidný dôchodok navrhovateľka nesplnila ďalšiu podmienku potrebnej doby dôchodkového poistenia, keď na území Slovenskej republiky získala dobu poistenia od 25. augusta 1996 do 25. augusta 2006 ... augusta 2006 - t.j. do dňa vzniku invalidity navrhovateľka získala celkom 2 roky a 335 dní doby dôchodkového poistenia. Krajský súd uviedol, že obdobie dôchodkového poistenia bolo zhodnotené na základe potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a .
Kľúčové slová: nárok na starobný dôchodok, výsluhový dôchodok policajtov, obdobie dôchodkového poistenia

Zbierka NS 5/2011
R 59/2011
Právna veta: Ak doba výkonu sluţby policajta zakladá nárok na výsluhový dôchodok, nemoţno ju hodnotiť pri výpočte výšky starobného dôchodku vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Jej vylúčenie pre zistenie výšky dávky, na ktorú vznikne nárok vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia zodpovedá § 60 ods. 2 v spojení s § 255 ods. 5 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Obdobie výkonu sluţby policajta, ktoré pre výšku výsluhového dôchodku hodnotiť nemoţno, lebo nezaloţilo nárok na výsluhový dôchodok alebo nemalo vplyv na jeho výšku však treba hodnotiť vo všeobecnom systéme sociálne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .z. znovu rozhodnúť o priznaní starobného dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z.z. Pre výšku starobného dôchodku zhodnotí do doby dôchodkového poistenia aj tú dobu policajnej služby, ktorá presahuje skončených 16 rokov služby, hodnotených v osobitnom systéme na účely výsluhového dôchodku. V .
Kľúčové slová: vdovecký dôchodok, § 293ax zákona o sociálnom poistení, zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok

Zbierka NS 4/2012
R 79/2012
Právna veta: Ustanovenie § 293ax zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa vzťahuje len na poistencov, ktorým bola zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 a § 72 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení účinnom pred 1. januárom 2010 a nie na pozostalých po takom poistencovi. Na účely nového posúdenia nároku na vdovecký dôchodok je nemožno použiť.

Úryvok z textu:
... poistencovi, ktorému pred 1. januárom 2010 nevznikol nárok na invalidný dôchodok z dôvodu nesplnenia podmien ky potrebnej doby dôchodkového poistenia , umožnilo požiadať o posúdenie nároku na invalidný dôchodok podľa zákona účinného od 1. januára 2010. ... vyvodiť záver, že by sa pri posudzovaní nároku na vdovecký dôchodok mohlo na splnenie podmienky potrebnej doby dôchodkového poistenia zohľadňovať dlhšie časové obdobie ako posledných desať rokov predo dňom smrti manželky navrhovateľa. Vzhľadom na .
Právna veta: Príspevok za službu podľa § 110 zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov nie je výsluhovým dôchodkom podľa § 39 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za výsluhový dôchodok podľa tohto zákona sa iba považuje, najmä na účely trvania nároku na dávku výsluhového zabezpečenia, priznanú podľa predchádzajúcich predpisov.

Úryvok z textu:
... vyššie uvedené odvolací súd dospel k záveru, že na účely stanovenia výšky predčasného starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započíta ť aj doby , hodnotené na účely príspevku za službu . Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok krajského ... ku dňu 31. decembru 2009 znovu rozhodnúť, pričom na účely stanovenia sumy jeho predčasného starobného dôchodku do doby dôchodkového poistenia zapo číta aj doby, hodnotené na účely príspevku za službu . V novom konaní je pritom viazaná právnym .
Kľúčové slová: výsluhový príspevok, nárok na starobný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok

Zbierka NS 7/2011
R 105/2011
Právna veta: Nárok na starobný dôchodok podľa § 173i ods. 2 v spojení s § 12 ods. 2 a § 21 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 222/2003 Z. z. (účinného od 1. júla 2003) môže po 30. júni 2002 vzniknúť len takému policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorý v čase od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 požiadal o priznanie starobného dôchodku alebo pomerného starobného dôchodku a konanie o nich nebolo právoplatne skončené, ak súčasne splnil podmienku vykonávania profesionálnej služby v rozsahu, zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa § 38 alebo § 137 ods.1 zákona č. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôchodku, primeranej dobe trvania služobného pomeru. Pri určení výšky starobného dôchodku zo všeobecného systému sociálneho zabezpečenia (poistenia) je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby, ktoré boli zhodnotené na účely výsluhového príspevku a v nich dosiahnuté hrubé zárobky. Až po takom stanovení .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.