Nájdené rozsudky pre výraz: dočasná práceneschopnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 185

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

94 dokumentov
835 dokumentov
12 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Počiatok a plynutie lehoty na uplatnenie práva na určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru podľa § 64 Zákonníka práce nemôže ovplyvniť ani prípadná práceneschopnosť zamestnanca.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. dovolaním napadnutým rozsudkom potvrdil rozsudok prvostupňového súdu, ktorým tento súd zamietol žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru s odôvodnením, že žalobca podal žalobu po uplynutí prekluzívnej lehoty (§ 64 Zákonníka práce), a preto pracovný pomer skončil. Odvolací súd sa stotožnil so závermi prvostupňového súdu a poukázal na príslušné ustanovenia Zákonníka práce (§ 64 a § 261 ods. 4 Zákonníka práce). Súčasne s poukazom na ust. § 238 ods. 3 písm. a) O. s. p. pr
Právna veta: Jednou z týchto úrazových dávok, je aj úrazový príplatok s tým, že ak žiadateľ požiada o tento typ úrazovej dávky, Sociálna poisťovňa ako príslušný orgán rozhoduje o tom, či žiadateľ spĺňa podmienky na jej priznanie. Podmienka vzniku nároku na úrazový príplatok spočíva v tom, že zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 zákona č. 461/2003 Z.z., ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania bol uznaný za dočasne práceneschopného, má nárok na úrazový príplatok od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa osobitné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sk/3/2020 4018200738 29. 07. 2020 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2020:4018200738.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobkyne: C. W., narodená XX. C. XXXX, bytom v P. Č..
Kľúčové slová: pracovný pomer na určitú dobuvýpoveď
Právna veta: „Pracovný pomer na dobu určitú možno v pracovnej zmluve vymedziť nielen konkrétnym dňom, ale aj iným spôsobom (napr. skončením pracovnej úlohy alebo iných prác, návratom ženy - zamestnankyne z materskej dovolenky a pod.) nevzbudzujúcim žiadnu pochybnosť, kedy sa má pracovný pomer skončiť. Takto dohodnutý pracovný pomer končí právnou udalosťou alebo uplynutím dohodnutej pracovnej doby bez toho, aby zamestnávateľ uplatnil niektorý z taxatívne uvedených výpovedných dôvodov, bez akéhokoľvek ďalšieho obmedzenia (napr. prejednania s príslušným odborovým orgánom alebo počas dočasnej prácenes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/7/2019 4616206350 19. augusta 2019 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2019:4616206350.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne W., bývajúcej v X., zastúpenej spoločnosťou ADIUVANTE s. r. o., so sídlom v Trnave, Tamaškovičova 2742/17, IČO: 52 341 046, v mene a na účet ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Martin Dolinaj, proti žalovanej Strednej odb
Právna veta: Ustanovenie § 85 zákona č. 461/2003 určuje podmienky nároku na úrazový príplatok. Z neho vyplýva, že zamestnanec má nárok na úrazový príplatok od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti ak bol uznaný za dočasne práceneschopného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Odvolací súd pokladá za nesprávny názor žalovanej, že žalobca nemá nárok na úrazový príplatok za chorobu z povolania, keď v čase jej zistenia nebola zaradená do zoznamu chorôb z povolania. Je potrebné predovšetkým doplniť dokazovanie, či dočasná práceneschopnosť žalobcu v uvedenom čase, za ktorý žiada poskytnutie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej, členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobcu J., bytom O., zastúpeného JUDr. J., advokátom v P., proti žalovanej Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o úrazovom príplatku, na odvolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 2. septembra 2009
Právna veta: Podľa § 7 zákona č. 5/2004 Z.z. záujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie odborných poradenských služieb a služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce a nie je uchádzačom o zamestnanie. 9Sžso/59/2009 7 Záujemca o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe podania písomnej žiadosti alebo inej formy žiadosti o sprostredkovanie vhodného zamestnania, sa zaradí do evidencie záujemcov o zamestnanie na úrade odo dňa podania žiadosti (§ 38 ods. 1 zák.č. 5/2004 Z.z.). Z citovaných ustanovení vyplýva, že zákon o zamestnanie, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
9Sžso/59/2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelo vej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu Ing. D. K.K. , proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej číslo 212 - 474 -CA09 /2007 z 30. novembra 2007, o odvolaní žalobcu proti
Právna veta: Z ustanovenia § 14 ods. 3 zák.č. 461/2003 Z.z. vyplýva, že v prípade priznania predčasného starobného dôchodku nie je poberateľ takej dávky povinne nemocensky poistený a jeho povinné nemocenské poistenie zaniká dňom priznania predčasného starobného dôchodku. Ani v prípade trvania zamestnania preto zamestnávateľ nemôže odvádzať za poberateľa predčasného starobného dôchodku poistné na povinné nemocenské poistenie zamestnanca. Nebolo preukázané, že by si žalobca platil nemocenské poistenie ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba podľa § 14 ods. 2 zák.č. 461/2003 Z.z., pričom žalobca takú skutočn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
9Sžso/16/2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedel ovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu Ing. D. K. , proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej číslo 212 -94 - CA09/2 008 z 15. apríla 2008, o odvolaní žalobcu proti rozs
Právna veta: Poriadková pokuta predstavuje tradičný spôsob postihu tých osôb, ktoré neuposlúchnu výzvu alebo vydaný príkaz a je jedným z prostriedkov vynútenia splnenia určitej povinnosti podľa Trestného poriadku. Ak je obžalovaný, jeho obhajca alebo svedok riadne a včas upovedomený o hlavnom pojednávaní, je potrebné takéto upovedomenie považovať za príkaz podľa Trestného poriadku, aby sa na hlavné pojednávanie dostavil tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 66 ods. 1 zák. č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Trestný poriadok). Dostatočným ospravedlnením podľa § 66 ods. 1 zák. č. 141/1961 Zb. v znení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Milana Lipovského v trestnej veci obžalovaného M. L. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 185a zák . č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) a iné, prerokoval na nev erejnom zasadnutí dňa 29. mája 2013 v Bratislave sťažnosti obžalovaného JU
Meritum Obsah žaloby
Právna veta: Ak žalobca podal žalobu proti rozhodnutiu správneho orgánu, ktorý rozhodol v prvom stupni a pripojil k nej aj rozhodnutie odvolacieho správneho orgánu, nemôže súd bez skúmania skutočnej vôle žalobcu konanie zastaviť.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu Ing. J. V., proti žalovanej Sociálnej poisťovni – ústredie, Ul. 29. augusta 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č.: 212-1310-CA02/2004 z 2. júla 2004, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 24. júna 2008, č.k. 2S 119/06-29,
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu upravené v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu L. J., bývajúceho v B. , zastúpeného L.L. , proti žalovanému 1/ V .., so sídlom v B. IČO: X. , 2/ V., so sídlom v B.,, IČO: X. , vedenej na Okr esnom súde Bratislava V pod sp. zn. 7 C 253/2010, o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Brat islave zo 6. decembra 2012, sp. zn. 3 Co 376/2012 , takto r o z h o d o l : Dovolanie o
Právna veta: Podstatou dohody o vine a treste je podľa zámerov zákonodarcu prioritne uzavretie obojstranne výhodnej dohody medzi prokurátorom a obvineným o spôsobe ukončenia trestnej veci, pričom táto dohoda podlieha schváleniu súdom. Týmto konaním sa obvinený vzdáva práva na prejednanie svojej veci pred nezávislým a nestranným súdom v rámci inštitútu hlavného pojednávania, pričom trest mu súd uloží bez dokazovania viny. Špeciálny súd preto nepostupoval v súlade so zákonom a správne, keď neakceptoval súhlasný prejav oboch oprávnených procesných strán (prokurátora i obvineného), jasne vyjadriacich svoju vô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a sudcov JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Jany Serbovej, v trestnej veci obvineného P. Ď., trestne stíhaného pre prečin podplácania podľa § 333 ods. 1 Trestného zákona, prejednal na neverejnom zasadnutí konanom dňa 4. decembra 2008 sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky proti uzneseniu Špeciálne
MENU