Nájdené rozsudky pre výraz: dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 OSP spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti [viď. tiež zásady prijaté judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva najmä vo veci Delcourt v. Belgicko, podľa ktorých spravodlivosť nielenže musí byť poskytovaná, ale musí sa tiež javiť, že je poskytovaná ("justice must not only be done, it must also be seen to be done")], nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. l OSP predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : K. . M. . B. . R. Š., nar. X. , trvale bytom D. , právne zastúpen ého: JUDr. Lucia Saktorová, advokátka, so sídlom Skute ckého 6, Banská Bystrica, p roti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica, generálny riaditeľ sekcie colných útvarov , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 1010604/1/174289/2015 z 23. apríla 2015 , o vylúčení s
Právna veta: O prepustení policajta zo služobného pomeru rozhoduje minister vnútra SR. Ten si podľa zákona vo veci robí vlastný úsudok a v samostatnom personálnom konaní rozhoduje nezávisle na výsledku samostatného trestného konania alebo samostatného konania o priestupku. Súd ďalej poukazuje na to, že pokiaľ ide o samostatný trestný skutok uvedený v Trestnom zákone, pre ktorý by mohlo byť proti žalobcovi začaté trestné stíhanie, a ktorého by sa mohol dopustiť pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu sa vyžaduje, aby boli naplnené všetky obligatórne znaky skutkovej podstaty príslušného trestného čin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/133/2015 6013200493 26. 04. 2017 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2017:6013200493.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD., v právnej veci žalobcu K.. K. I., bytom K.. C. č. XXX/X, C. J., zastúpeného JU
Právna veta: ...personálne konanie o prepustení policajta zo služobného pomeru nemožno umelo spájať so samostatným trestným, resp. priestupkovým konaním. Žalovaný pri zisťovaní a posudzovaní konania policajta nie je viazaný žiadnym procesným úkonom, či už orgánov činných v trestnom konaní alebo správnych orgánov objasňujúcich a prejednávajúcich priestupky. Rozhodnutie ministra o prepustení zo služobného pomeru nie je zároveň rozhodnutím o vine príslušníka PZ z hľadiska jeho prípadnej trestnej či priestupkovej zodpovednosti...

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/17/2013 1011201791 29.01.2014 JUDr. Alena Poláčková ECLI:SK:NSSR:2014:1011201791.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: npor. Bc. Z. G., nar. X.X.XXXX, K. X. č. XXX, B. D
Meritum § 65 ods. 1 písm. a/ zákona č. 346/2005 Z.z., dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, nesprávne právne posúdenie veci súdom prvého stupňa
Najvyšší súd 5Sžo /44/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a člen iek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobcu M. O. , nar. X., bytom Z. , zas túpeného JUDr. M. T. , advokátom so sídlom v B. B. , proti žalovanému Ministerstvu obrany Slovenskej republiky , Kutuzovova č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalo
Meritum skončenie dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka podľa ust. § 65 ods. 9 zák. č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Najvyšší súd 6Sžo/ 333/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu HUDr. Haroslavy Fúrovej a sudcov HUDr. Hozefa :argaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: M. , bytom ul. D. , zastúpeného JUDr. M. , advokátom, so sídlom W. , proti žalovanému: Ministerstvo obrany Sl ovenskej republiky, so sídlom Kutuzovova 8, Bratislava , o preskú manie zákonnosti rozhodnutia žalovaného –
Meritum § 248 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. V., zastúpeného Mgr. P. H., advokátom, proti žalovanému: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia riaditeľa Vojenskej polície č. 325 zo dňa 9. októbra 2007, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 2 S 325/2007-22 zo dňa 15. apríla 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uzne
Meritum dočasné pozastavenie štátnej služby
Najvyšší súd 8Sžo/14/201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pred sedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a člen ov JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalob cu: Z. T. , bytom B. č. X. , G. , za stúpeného advokátom M. . P. H. , AK s o sídlom v B. , J. č. X. , P.O.BOX X. , proti žalovanému: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky , Kutuzovova č. 8,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžk/20/2018 1016200796 30. 04. 2019 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2019:1016200796.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senátu zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci sťažovateľa ( pôvodne žalobcu ): J. K., N.. XX.XX.XXXX, A. W.
Meritum zákon č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe Ozbrojených síl SR
N a j v y š š í s ú d 2 S ž o 5 4 5 / 2 0 0 9 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pred sedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a člen ov JUDr. Aleny Poláčk ovej PhD . a JUDr. Jozefa Milučkého , v právnej veci žalob cu: M. V. , za stúpeného advokátom Mgr. P. H. , proti žalovanému: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného – Personáln
MENU