Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1057338
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63179
USSR: 34479
NSČR: 120303
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419917
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.11.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dôchodkové poistenie


Približný počet výsledkov: 2162 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dôchodkové poistenie
  • dochodkovy nájdené 19924 krát v 3416 dokumentoch
  • poistenie nájdené 59225 krát v 5868 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 158 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 108 dokumentov
Krajské súdy SR 6902 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Podmienky priznania starobného dôchodku upravuje zákon o sociálnom poistení. Podľa § 65 ods. 1 tohto zákona poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Podľa ods. 2 dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak. Navrhovateľ žiadosťou, keď dosiahol vek 60 rokov, žiadal o priznanie starobného dôchodku. Napadnutým rozhodnutím odporkyňa jeho žiadosť zamietla s poukazom na to, že nedosiahol zákonom požadovanú vekovú hranicu 62 rokov. Toto rozhodnutie bolo vecne správne, nakoľko z uvedených ustanovení z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 So 66/2009 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa M. W., bytom v M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20. februára 2009, č. k. 7Scud 38/2007 .
Právna veta: Podľa § 65 ods. 1, 2 a 4 písm. d) zákona o sociálnom poistení nárok na starobný dôchodok vzniká získaním 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutím dôchodkového veku. Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 66 ods. 1 zákona o sociálnom poistení suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So/67 /201 2 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej , v právnej veci navrhovateľky A. M. bytom L. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , U l. 29. augusta č. 8, o výšku starobného dôchod ku, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 9. február a 201 2, č. k. .
Právna veta: Podľa § 72 ods. 1 zákona o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku do 20 rokov je menej ako jeden rok (písm. a/) a nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok (písm. b/). Podľa § 72 ods. 2 zákona o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity...Dátum vzniku invalidity bol podľa údajov lekárskej správy určený od dátumu zistenia závažného ochorenia počas hospitalizácie na psychiatrickom oddelení. Navrhovateľ dovŕšil v čase vzniku inv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa: M. S., narodený X. , bytom D. V. ul. č. X. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Kr ajského súdu v Trenčíne zo 16. januára 2012, č.k. .
Právna veta: Výsluhový príspevok (predtým príspevok za službu) nie je rovnocenný s výsluhovým dôchodkom podľa § 39 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (resp. predtým podľa § 26 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov ), lebo podmienky pre vznik nároku na túto dávku a spôsob jeho výpočtu sú odlišné, preto sa za výsluhový dôchodok podľa predchádzajúcich zákonných úprav iba považuje.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 13. júna 2011 potvrdil rozhodnutie z 28. februára 2011, ktorým podľa § 65 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie starobného dôchodku od 28. januára 2008 z dôvodu, že dovŕši dôchodkový vek až 25. januára 2013. Podľa názoru krajského súdu navrhovateľ vykonával službu profesionálneho vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, a .
Právna veta: S účinnosťou od 1. januára 2001 nemožno za náhradnú dobu považovať každú dobu nezamestnanosti, keďže podľa § 9 ods.1 písm. d/ zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 446/2000 Z. z. je náhradnou dobou len taká doba, po ktorú sa evidovanému nezamestnanému vyplácala podpora v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu A. Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľky A.J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č.k. 5Sd/184/2007-23 zo 14. marca 2008, rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej .
Právna veta: Z ustanovenia § 60 ods. 2 zákona o sociálnom poistení vyplýva, že právna úprava mala zabezpečiť, aby od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení (poistení) výsluhový dôchodok plnil funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) vo výške primeranej dobe trvania služobného pomeru ako dávka sociálneho zabezpečenia existujúca, či už samostatne alebo popri starobnom dôchodku, na ktorý vznikne nárok dovŕšením dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. Súčasne bolo cieľom zákona č. 328/2002 Z. z. dos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014200966 Dátum vydania rozhodnutia: 31. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Judita Kokolevská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014200966.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členov senátu JUDr. Viery Nevedelovej a Mgr. Viliama Pohanče níka v právnej veci navrhovateľa: Y.. O. R., bytom H. č. 3, X., zastúpeného: JUDr. Marián Ďurina, advokát so sídlom .
Kľúčové slová: obdobie dôchodkového poistenia, výsluhový dôchodok policajtov, nárok na starobný dôchodok

Zbierka NS 5/2011
R 59/2011
Rozsudok
Právna veta: Ak doba výkonu sluţby policajta zakladá nárok na výsluhový dôchodok, nemoţno ju hodnotiť pri výpočte výšky starobného dôchodku vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Jej vylúčenie pre zistenie výšky dávky, na ktorú vznikne nárok vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia zodpovedá § 60 ods. 2 v spojení s § 255 ods. 5 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Obdobie výkonu sluţby policajta, ktoré pre výšku výsluhového dôchodku hodnotiť nemoţno, lebo nezaloţilo nárok na výsluhový dôchodok alebo nemalo vplyv na jeho výšku však treba hodnotiť vo všeobecnom systéme sociálne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci navrhovateľky G. M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne číslo X. z 9.júna 2008, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 3.novembra 2008, č.k. 42Sd/136/2008-51, takto r o .
Kľúčové slová: samostatne zárobkovo činné osoby, povinné dôchodkové poistenie, vymeriavací základ

Zbierka NS 4/2015
R 38/2015
Rozsudok
Právna veta: Pre vznik účasti samostatne zárobkovo činnej osoby na povinnom dôchodkovom poistení je rozhodujúce dosiahnutie takého príjmu, ktorý je v jednom kalendárnom roku vyšší ako vymeriavací základ podľa § 138 ods. 9zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nižší príjem v kalendárnom roku má za následok zánik poistenia od 1. júla nasledujúceho kalendárneho roku bez ohľadu na podanie odhlášky z poistenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 28. marca 2012 zrušil rozhodnutie z 21. septembra 2010, ktorým odporkyňa podľa § 76 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla žiadosť navrhovateľa o sirotský dôchodok a vec jej vrátil na ďalšie konanie. O trovách konania rozhodol tak, že účastníkom ich náhradu nepriznal. Zodôvodnenia rozsudku vyplýva, že odporkyňa preskúmavaným rozhodnutím zamietla žiadosť o sirotský dôchodok z dôvodu, že .
Právna veta: Pri skúmaní splnenia ekonomickej podmienky rozhodujúcej pre vznik, trvanie alebo zánik nároku na čiastočný invalidný dôchodok pri zamestnaniach vykonávaných po 1. januári 1993 v Českej republike nemožno zohľadňovať zárobky, dosahované na jej území, ak dôchodca alebo jeho zamestnávateľ neplatí poistné na dôchodkové poistenie na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím zo 6. júla 1995 odňala navrhovateľovi čiastočný invalidný dôchodok s účinnosťou od 14. júla 1995. Svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že navrhovateľ nesplňuje podmienku podstatného poklesu na zárobku, lebo mesačný priemer z jeho hrubých zárobkov, zistený za posledných 12 mesiacov, t.j. za čas od apríla 1994 do konca marca 1995, nie je ani o tretinu nižší, ako valorizovaný porovnateľný mesačný zárobok, zistený zo zárobku, z ktorého sa vypočítal čiastočný invalidný dôchodok. Proti tomuto .
Právna veta: Z pôsobnosti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sú vylúčení príslušníci ozbrojených zborov a ozbrojených síl len za obdobia dôchodkového poistenia, v ktorých vykonávali službu v ozbrojených zboroch a ozbrojených silách, nie však za ostatné obdobia ich dôchodkového poistenia resp. zabezpečenia (ak osobitné ustanovenia zákona neuvádzajú inak). Ustanovenie § 1 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov preto nebráni vzniku nároku na starobný dôchodok vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia aj príslušníkovi ozb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 27. mája 2008 potvrdil rozhodnutie odporkyne z 13. decembra 2007 ako vecne správne. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že odporkyňa v súlade s § 1 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 43/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla žiadosť navrhovateľky o starobný dôchodok s odôvodnením, že navrhovateľka je naďalej vo výkone služby ako príslušníčka Policajného zboru a nárok na starobný dôchodok jej nevznikol. Súd prvého .
Právna veta: Ak je príspevok za sluţbu, priznaný ako dávka sociálneho zabezpečenia, povaţovaný za výsluhový dôchodok, môţe od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení (zabezpečení) plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) len vtedy, ak jeho výška zodpovedá výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania sluţobného pomeru. Pri určení výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby, hodnotené na účely príspevku za sluţbu. Aţ po takom stanovení výšky starobného dôchodku moţno sumu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorá sa prejaví rozdielom vo výške dôchodkovej dávky oproti iným poistencom, ktorí dávku zabezpečenia z osobitného systému dôchodkového poistenia nepoberajú a vysporiadať sa s námietkou, že použitie tohto ustanovenia je prípustné len za situácie, že výsluhový ... dôchodok od 20. januára 2004 rozhodnúť znovu, pričom na účely stanovenia výšky starobného dôchodku do doby dôchodkového poistenia navrhovateľa započíta aj doby, hodnotené na účely príspevku za službu a až po takom stanovení výšky starobného .
Právna veta: Jednoročný pomaturitný kurz pre sekretárky na Štátnom stenografickom ústave v školskom roku 1972 / 1973 nebol štúdiom na škole, preto nezodpovedá podmienkam, za ktorých by bolo možné pre výšku dôchodku hodnotiť toto obdobie ako dobu zamestnania, resp. poistenia.

Úryvok z textu:
... . zákona, v prvom odseku ktorého je ustanovené, že za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak ... 1972 do 30. júna 1973, kedy absolvovala jednoročný pomaturitný kurz pre sekretárky na Štátnom stenografickom ústave v Bratislave. Pojem obdobie dôchodkového poistenia je vymedzený v § 60 zák.č. 461/2003 Z.z. a okrem toho v prechodnom ust. § 255 cit .
Právna veta: Starostlivosť slovenskej štátnej občianky o dieťa do veku troch rokov, poskytovanú mimo územia Slovenskej republiky, treba hodnotiť ako náhradnú dobu získanú podľa doterajších zákonov o sociálnom zabezpečení a podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo zo žiadneho z týchto právnych predpisov nevyplýva podmienka poskytovania takejto starostlivosti len na území vtedajšieho Československa.

Úryvok z textu:
... ktorý bol účinný od 1. januára 1976, neumožňovali hodnotenie náhradnej doby vykonávanej v cudzine do obdobia dôchodkového poistenia. Proti rozsudku krajského súdu podala včas odvolanie navrhovateľka. Podľa jej názoru krajský súd neúplné zistil skutkový ... sa prihliada podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany. Podľa čl. 13 Dohovoru pri určení dávok z dôchodkového poistenia podľa ustanovení tohto Dohovoru budú orgány sociálneho poistenia oboch zmluvných strán postupovať týmto spôsobom: a) orgán .
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, teoretická výška dôchodku, dôchodkový vek

Zbierka NS 3/2007
R 40/2007
Rozsudok
Právna veta: Žiadateľa o dávku, ktorému už vznikol nárok na starobný dôchodok z iného, osobitného systému dôchodkového poistenia, nemožno diskriminovať horším zaobchádzaním, ako s poistencami z vlastného všeobecného systému sociálneho poistenia. Práva, vyplývajúce zo splnenia vekovej podmienky a podmienky odpracovanej doby v zamestnaní, musia zostať zachované.

Úryvok z textu:
... zo strany navrhovateľa je pre ňu záväzné. Ak navrhovateľovi vznikol nárok na starobný dôchodok z iného, osobitného systému dôchodkového poistenia, neznamená to, že by navrhovateľ mohol byť v inom systéme sociálneho poistenia diskriminovaný, a že by odporkyňa, ... výšku starobného dôchodku, ak už nárok na starobný alebo invalidný dôchodok vznikol, hoci aj v inom systéme dôchodkového poistenia, lebo by došlo k zrušeniu základnej zásady právnej istoty a princíp, podľa ktorého vzniknuté nároky musia byť zachované .
Právna veta: Sociálna poisťovňa nemá povinnosť opätovne prepočítať výšku predčasného starobného dôchodku po úprave priemerného osobného mzdového bodu v kalendárnych rokoch, ktoré nasledujú po jeho priznaní.

Úryvok z textu:
... sociálnom poistení vyplýva, že o 0,5 % sa znižuje súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Zákon upravuje ... o sociálnom poistení výška predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o .
Právna veta: Zjednotenie výkladu § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o súdnych poplatkoch) a vymedzenie pojmu veci sociálneho zabezpečenia.

Úryvok z textu:
... č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov0, sú od súdneho poplatku oslobodené súdne konania vo veciach zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia, sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti. V zmysle tohoto zákonného ustanovenia sú vecami sociálneho zabezpečenia aj všetky veci, v ktorých .
Právna veta: I. Na posúdenie vzniku, zmeny a zániku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia advokáta sa vzťahuje § 21 zákona o sociálnom poistení, bez ohľadu na znenie § 12 zákona o advokácii, ktorý upravuje právnu formu, ktorou môže advokát vykonávať advokáciu. II. Na účely zákona o sociálnom poistení treba advokáta, zapísaného v zozname advokátov, vedenom Slovenskou advokátskou komorou, považovať za povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu,, a to bez ohľadu na skutočnosť, či advokátsku činnosť vykonáva ako advokát vo svojom mene alebo ako spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) rozhodol, že žalobkyni nezaniklo povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie ako samostatne zárobkovo činnej osobe (ďalej aj „SZČO“) s účinnosťou od 31. októbra 2007. V odôvodnení rozhodnutia krajský súd uviedol .
Kľúčové slová: úhrada za postúpenú pohľadávku, Sociálna poisťovňa, postúpenie pohľadávky Sociálnou poisťovňou

Zbierka NS 5/2011
R 52/2011
Rozsudok
Právna veta: Zaplatenie úhrady za postúpenú pohľadávku na poistnom na dôchodkové poistenie má za následok, ţe pri posudzovaní nároku na dávku nemoţno vylúčiť z doby poistenia obdobie, za ktoré bola zaplatená.

Úryvok z textu:
... odôvodnením, že v posledných desiatich rokoch pred vznikom invalidity (2. novembra 2006) nezískal potrebnú dobu piatich rokov dôchodkového poistenia. Krajský súd považoval za preukázané, že ku dňu vzniku invalidity (2. novembra 2006) navrhovateľ má zhodnotených ... , že navrhovateľ ku dňu vzniku invalidity dovŕšil vek 32 rokov musel splniť podmienku potrebnej doby piatich rokov dôchodkového poistenia v období desiatich rokov (ďalej len „rozhodná doba“) od 2. novembra 1996 do vzniku invalidity podľa .
Právna veta: V konaní podľa piatej časti druhej hlavy OSP nemožno riešiť otázku, či povinnosť zaplatiť poistné na nemocenské adôchodkové poistenie za obdobie reštrukturalizačného konania má za následok vznik pohľadávky podľa § 120 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. rozsudkom z 31. mája 2011, podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovanej z 12. januára 2011 o uložení povinnosti zaplatiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za jún 2010 spolu vo výške 5406, .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.