Nájdené rozsudky pre výraz: dôchodkové poistenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 942

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

98 dokumentov
2021 dokumentov
41 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Spornou však zostala otázka právneho posúdenia nároku navrhovateľa na vyrovnávací príplatok priznávaný odporkyňou starobným dôchodcom v súlade s § 69b ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., a teda posúdenie otázky, či nárok na vyrovnávací príplatok môže vzniknúť len poistencom, ktorým bol priznaný v zmysle t. č. platnej a účinnej zákonnej úpravy starobný dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky, pretože ide o dorovnanie k starobnému dôchodku, alebo má nárok na vyrovnávací príplatok aj poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Spornou je teda otázka nároku navrhovateľa, ktorý b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7So/11/2018 6016200532 24. 10. 2018 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2018:6016200532.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa: Mgr. V. W., narodený X. novembra XXXX, b
Právna veta: Odvolací súd súčasne poukazuje na ustanovenie § 78 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, z ktorého pre spornú vec vyplýva, že v prípade, ak sa dodatočne zaplatí dlžná suma poistného na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktoré nebolo zaplatené poistné dôchodkového poistenia zomrelým poistencom, pre nárok na sirotský dôchodok sa táto doba započíta až odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá suma dlžného poistného na dôchodkové poistenie. Na určenie sumy starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zomrelého poistenca sa však poistné takto zaplatené považuje za zaplatené ku dňu jeho smrti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So /95/2009 U z n e s e n i e Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ž. F., nar. X. , obyvateľky v K. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislav e, Ul. 29. augusta č. 8, o sirotský dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 3. apríla 2009, č.k. 13 Sd/21/2009 -18 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Nitre z 3. apríla 2009, č.k. 13 Sd/
Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu existencia autorizačného osvedčenia architekta, podmienená jeho zápisom v zozname autorizovaných architektov vedenom Slovenskou komorou architektov až do času, kým architekt nebol vyčiarknutý z takéhoto zoznamu má za následok, že musí byť považovaný za SZČO na účely zákona o sociálnom poistení. Z uvedeného dôvodu je povinne nemocensky poistený podľa § 14 ods. 1 písm. b) a povinne dôchodkovo poistený podľa § 15 ods. 1 písm. b) a vznik a zánik tohto poistenia sa viaže na podmienky upravené v § 21 zákona o sociálnom poistení. V tejto súvislosti odvolací súd poznam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD., v právnej veci žalob kyne In g. a rch. A. M. , bytom T. , zastúpeného JUDr. Danielou Strakovou, advokátkou so sídlom Konštantínova 6, Prešov , proti žalovanej Sociálnej poisťovni - ústrediu , Ul. 29. august a 8, B
Právna veta: Ústavný súd je toho názoru, že základné právo na primerané hmotné zabezpečenie, ktorého podrobnosti sa majú v súlade s ústavou upraviť zákonom, zahŕňa predovšetkým primerané hmotné zabezpečenie v starobe prostredníctvom systému dôchodkového zabezpečenia, v ktorom kľúčovú pozíciu má sociálne poistenie. Sociálne poistenie ako systém založený na poistnom princípe, osobnej participácii premietajúcej sa do zohľadňovania „zásluhovosti“ pri výpočte dôchodkovej dávky, na sociálnej solidarite a na garancii štátu je založený na princípoch, ktoré sa premietajú nielen do výpočtu dôchodkovej dávky, ale pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. apríla 2008 v pléne zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 82 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. môže aj pozostalá osoba po zomrelom poistencovi uhradiť dlžné poistné. Povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktoré boli povinné platiť poistné na dôchodkové poistenie, sa toto obdobie započíta na nárok na starobný dôchodok predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok a na určenie ich sumy ako obdobie dôchodkového poistenia odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So /113/2010 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci navrhovateľ ky Mgr. D. L. bytom S., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o vdovsk ý dôchod ok, na odvolanie navrhovateľ ky proti r ozsudku Krajského súdu v Bratisl ave zo 16. jún a 2010,
Právna veta: Pri skúmaní splnenia ekonomickej podmienky rozhodujúcej pre vznik, trvanie alebo zánik nároku na čiastočný invalidný dôchodok pri zamestnaniach vykonávaných po 1. januári 1993 v Českej republike nemožno zohľadňovať zárobky, dosahované na jej území, ak dôchodca alebo jeho zamestnávateľ neplatí poistné na dôchodkové poistenie na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím zo 6. júla 1995 odňala navrhovateľovi čiastočný invalidný dôchodok s účinnosťou od 14. júla 1995. Svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že navrhovateľ nesplňuje podmienku podstatného poklesu na zárobku, lebo mesačný priemer z jeho hrubých zárobkov, zistený za posledných 12 mesiacov, t.j. za čas od apríla 1994 do konca marca 1995, nie je ani o tretinu nižší, ako valorizovaný porovnateľný mesačný zárobok, zistený zo zárobku, z ktorého sa vypočítal čiastočný invalidný dôchodok. P
Kľúčové slová: vymeriavací základpovinné dôchodkové poisteniesamostatne zárobkovo činné osoby
Zbierka NS 4/2015
R 38/2015
Právna veta: Pre vznik účasti samostatne zárobkovo činnej osoby na povinnom dôchodkovom poistení je rozhodujúce dosiahnutie takého príjmu, ktorý je v jednom kalendárnom roku vyšší ako vymeriavací základ podľa § 138 ods. 9zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nižší príjem v kalendárnom roku má za následok zánik poistenia od 1. júla nasledujúceho kalendárneho roku bez ohľadu na podanie odhlášky z poistenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 28. marca 2012 zrušil rozhodnutie z 21. septembra 2010, ktorým odporkyňa podľa § 76 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla žiadosť navrhovateľa o sirotský dôchodok a vec jej vrátil na ďalšie konanie. O trovách konania rozhodol tak, že účastníkom ich náhradu nepriznal. Zodôvodnenia rozsudku vyplýva, že odporkyňa preskúmavaným rozhodnutím zamietla žiadosť o sirotský dôchodok z
Právna veta: Z ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o sociálnom poistení totiž jednoznačne vyplýva, že samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody bez ohľadu na to, či takáto osoba bola následne v trestnom konaní právoplatne odsúdená, resp. oslobodená. Z toho dôvodu predmetné obdobie väzby odporkyňa nehodnotila pre dôchodkové účely. Obdobie, kedy bolo povinné dôchodkové poistenie zo zákona prerušené, nie je obdobím dôchodkového poistenia, a teda ani nie je možné v tomto období možn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1So/1/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: JUDr. L. P. , nar . X.X. , bytom Ľ. , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia č. X.
Právna veta: Z ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 461/2033 Z. z. však vyplýva, že hranica príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou zistená na základe dodatočného daňového priznania je rozhodujúca na vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia len vtedy, ak má vplyv na aktuálne nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie. Pojem „aktuálne nemocenské a dôchodkové poistenie“ je potrebné vykladať v súlade s § 21 ods.1 zákona, čo znamená, že dodatočné daňové priznanie za kalend ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9Sžso/ 1/201 2 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej , v právnej veci žalob kyne I. Ď. bytom N. proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29.augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnost i rozhodnutia žalovanej číslo 32645 - 2/2011 zo 4. máj a 20 11, na odvolanie žalob kyne pr
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky Sociálnou poisťovňouSociálna poisťovňaúhrada za postúpenú pohľadávku
Zbierka NS 5/2011
R 52/2011
Právna veta: Zaplatenie úhrady za postúpenú pohľadávku na poistnom na dôchodkové poistenie má za následok, ţe pri posudzovaní nároku na dávku nemoţno vylúčiť z doby poistenia obdobie, za ktoré bola zaplatená.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 9. júla 2008 potvrdil rozhodnutia z 26. marca 2007 a 28. júna 2007, ktorými odporkyňa podľa § 70 a § 72 ods. 1 písm. f/ zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že v posledných desiatich rokoch pred vznikom invalidity (2. novembra 2006) nezískal potrebnú dobu piatich rokov dôchodkového poistenia. Krajský súd považoval za pr
MENU