SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1339516
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67024
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71690
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430974
Krajské súdy (ČR): 50118
Posledná aktualizácia
10.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dohliadaný subjekt


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dohliadaný subjekt
  • dohliadany nájdené 40 krát v 21 dokumentoch
  • subjekt nájdené 69459 krát v 13362 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 65 dokumentov
Odborné články 8 dokumentov


Meritum Právomoc
Právna veta: Povinnosť dohliadaných subjektov zaplatiť ročný príspevok v zmysle osobitného predpisu* o dohľade nad finančným trhom vyplýva z finančnoprávneho vzťahu, spory z ktorého nepatria do právomoci súdu podľa§7O. s. p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Národnej banky Slovenska, so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaša č. 1, proti žalovanému C., a.s., so sídlom v B., o zaplatenie 331,94 € (10 000,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 21 C 262/2004, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 29. apríla 2008 sp. zn. 2 Co 82/2007 takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . .
Právna veta: Z ustanovení zákona o cenných papieroch vyplýva, že dohľad odporcu sa vzťahuje aj na navrhovateľa ponuky na prevzatie a predmetom tohto dohľadu je, či navrhovateľ ponuky na prevzatie postupoval v súlade so zákonom o cenných papierov (§§ 114 a nasl.) a za tým účelom orgán dohľadu (Národná banka Slovenska) je povinný vykonať zisťovanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov o dodržiavaní ustanovení tohto zákona a o dodržiavaní ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo ich činnosti. Tento dohľad vykonáva Národná banka Slovenska zisťo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pri svojom rozhodova ní. Podľa ust. § 15 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom, účastníkom konania je dohliadaný subjekt , o ktorého právach alebo povinnostiach podľa tohto zákona a osobitných zákonov sa má konať, alebo osoba oprávnená podať žiadosť ... je d ohliadaný subjekt alebo v konaní o uložení pokuty, inej sankcie alebo opatrenia na nápravu je účastníkom konania dohliadaný subjekt alebo iná osoba, ktorej sa má u ložiť pokuta, iná sankcia alebo opatrenie na nápravu. Z uvedených dôvodov .
Meritum § 248 písm. a/, § 250d ods. 3 O.s.p.
... jeho zamestnancom možno mať poch ybnosti o jej nezaujatosti. Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z.z. dohliadaný subjekt, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že osoba poverená výkonom dohľadu má byť vylúčená z výkonu dohľadu na mieste .
Meritum Finančná kontrola - správne trestanie.
... určitú administratívno-procesnú sankciu za poriadkový delikt, ktorým bolo protiprávne konanie – nečinnosť žalobkyne, ktorá ako dohliadaný subjekt ani po opakovaných výzvach a predlžovaných lehotách určených na splnenie si svojej zákonnej povinnosti voči orgánu dohľadu ... svojom odôvodnení v závere charakterizovala, že ešte dohľad na diaľku žiadna iná poisťovňa a ani iný dohliadaný subjekt takým spôsobom nesťažoval, má svoje jasné dôvody, ktoré sú zrejmé v predchádzajúcich častiach odôvodnenia. V .
Meritum námietka zaujatosti zamestnanca správneho orgánu, zastavené konanie, § 250d ods. 3, § 248 písmeno a/
... jeho zamestnancom možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Podľa § 7 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom dohliadaný subjekt, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že osoba poverená výkonom dohľadu má byť vylúčená z výkonu dohľadu na ... smeruje, dôvod, pre ktorý má byť osoba poverená výkonom dohľadu vylúčená z výkonu dohľadu na mieste, kedy sa dohliadaný subjekt dozvedel o tomto dôvode a akými dôkazmi môže byť tento dôvod preukázaný; spolu s oznámením o námietke zaujatosti je .
Meritum Z.č. 576/2004 Z.z. - sankcia.
... poskytnutá správne. Proti prijatým záverom z vykonaného dohľadu pojatým do protokolu č. X. zo dňa 4.4.2008 podal dohliadaný subjekt námietky, ktoré boli následne prerokované za účasti zástupcu dohliadaného subjektu dňa 12.5.2008 . Skupina vykonávajúca dohľad preverila ... pre nedostatočné odôvodnenie preskúmavaného rozhodnutia. Po vrátení veci správnemu orgánu bol výzv ou doručenou dňa 2.9.2009 žalobca – dohliadaný subjekt písomne vyzvaný, aby sa dňa 3.9.2009 o 8,30 hod. v súlade s § 23 ods. .
Meritum § 250a OSP, § 250d ods. 3 OSP, vady žaloby nedostatok právneho zastúpenia
... jeho zamestnancom možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Podľa § 7 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom dohliadaný subjekt, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že osoba poverená výkonom dohľadu má byť vylúčená z výkonu dohľadu na ... smeruje, dôvod, pre ktorý má byť osoba poverená výkonom dohľadu vylúčená z výkonu dohľadu na mieste, kedy sa dohliadaný subjekt dozvedel o tomto dôvode a akými dôkazmi môže byť tento dôvod preu kázaný; spolu s oznámením o námietke zaujatosti .
Meritum § 48, § 67 zák.č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 zák. č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom
... predpisov a dodržiavanie podmienok určenýc h v rozhodnutiach vydaných podľa zákona o poisťovníctve. Žal obca (dohliadaný subjekt) nemá kompetenciu posudzovať oprávnenosť požiadaviek žalova ného na poskytnutie informácii na účely dohľadu podľa zákonných u ... orgánu d ohľadu). R ovnako žalobcovi (dohliadanému subjektu) neprináleží kompetencia rozhodovať, či si ž alobca (dohliadaný subjekt) s plní alebo nesplní zákonom ulože nú povinnosť poskytnúť žalovanému ak o orgánu dohľadu ním požadované informácie, .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... zaujatosti smeruje, dôvod, pre ktorý má byť osoba poverená výkonom dohľadu vylúčená z výkonu dohľadu na mieste, kedy sa dohliadaný subjekt dozvedel o tomto dôvode a akými dôkazmi môže byť tento dôvod preukázaný; spolu s oznámením o námietke zaujatosti je ... jeho zamestnancom možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Podľa 7 ods. 2 zák. č. 747/2004 Z.z. dohliadaný subjekt, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že osoba poverená výkonom dohľadu má byť vylúčená z výkonu dohľadu na mieste .
Meritum § 248 písm. a/ O.s.p., § 250d ods. 3 O.s.p.
... zaujatosti smeruje, dôvod, pre ktorý má byť osoba poverená výkonom dohľadu vylúčená z výkonu dohľadu na mieste, kedy sa dohliadaný subjekt dozvedel o tomto dôvode a akými dôk azmi môže byť tento dôvod preukázaný; spolu s oznámením o námietke zaujatosti je ... jeho zamestnancom možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z.z. dohliadaný subjekt, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že osoba poverená výkonom dohľadu má byť vylúčená z výkonu dohľadu na .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.