Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1002111
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60886
USSR: 33976
NSČR: 116511
NSSČR: 62646
USČR: 75993
EUR-LEX (sk): 11443
EUR-LEX (cz): 11481
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415710
Krajské súdy (ČR): 38884
Posledná aktualizácia
23.05.2019 21:38

Nájdené rozsudky pre výraz: dohoda o výmene bytu


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dohoda o výmene bytu
  • dohoda nájdené 30975 krát v 7324 dokumentoch
  • o nájdené 2671408 krát v 60771 dokumentoch
  • vymena nájdené 2558 krát v 911 dokumentoch
  • byt nájdené 191892 krát v 44707 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Krajské súdy SR 94 dokumentov


Právna veta: Dovolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. mája 2007 sp. zn. 1 M Cdo 4/2006, ktorý bol publikovaný v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 17/2008 a tiež uverejnený v časopise Zo súdnej praxe pod č. 34/2008. V zmysle tohto rozsudku ku dňu splnenia dohody o výmene bytov vstupujú účastníci dohody vo výmenou získaných bytoch do nájomného pomeru založeného medzi prenajímateľom a pôvodnými nájomcami. V rovnakom čase (súčasne) im zaniká doterajší nájomný vzťah k vymieňanému bytu. Podmienkou vzniku nájomného vzťahu k vým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľa M., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. D., advokátom so sídlom v B., proti odporcom 1/ V., bývajúcej v B., t.č. v B., zastúpenej JUDr. Š., advokátkou so sídlom v B., 2/ H., so sídlom v B., 3/ M., so sídlom v B., o určenie neplatnosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu, .
Právna veta: Podmienkou vzniku nájomného vzťahu k výmenou získanému bytu nie je uzatvorenie novej nájomnej zmluvy.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava IV rozsudkom z 1. júla 2004, č. k. 6 C 125/03-80, uložil odporcom 1/ a 2/ povinnosť v lehote troch dní zaplatiť navrhovateľovi 2 395,- Sk s poplatkom z omeškania 2,5 promile denne od 11. novembra 1999 do zaplatenia. V časti o zaplatenie 2 195,- Sk návrh zamietol z dôvodu, že uvedenú sumu odporcovia uhradili. Žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Vychádzal zo zistenia, že odporcovia 1/ a 2/, ako nájomcovia družstevného bytu na Žehrianskej ul. č. 3 v B., .
Právna veta: Ustanovenie § 715 Občianskeho zákonníka predpokladá uzavretie platnej dohody o výmene bytov len medzi nájomcami a jeden z účastníkov v danej veci v čase uzavierania takejto dohody už statusom nájomcu nedisponoval. Právo bývania bývalého nájomcu v byte až do zabezpečenia adekvátnej bytovej náhrady pritom zásadne nemožno zamieňať s právom nájmu a prisudzovať mu ani obdobný význam, pretože úmyslom zákonodarcu v oblasti tzv. bytového práva bolo nepochybne akceptovanie len tých dohôd, ktorými sa umožní výmena bytov užívaných v režime trvalého právneho vzťahu (nájmu) a nie i v režime len dočasnom (p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4 Cdo 271/2008 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Lýdie Gálisovej, v právnej veci žalobkyne S. T. s.r.o., F., proti žalovaným 1/ E. H., bývajúcemu v T., a 2/ M. H., bývajúcej v T., zastúpenými Mgr. H. H., advokátkou v T., o vypratanie bytu, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 19 C 33/2004, o dovolaní žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 25. .
Právna veta: Zákon č. 138/1991 Zb. k reálnemu prechodu vlastníckeho práva vyžaduje splnenie viacerých, zákonom presne stanovených podmienok. Ich splnením sa vytvára osobitné právne postavenie určitého druhu majetku, ktorý podlieha režimu prechodu vlastníckeho práva zo štátu na obec. Odhliadnuc od právneho režimu hnuteľností patriacich orgánom miestnej štátnej správy je zrejmé, že § 2 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. pre prechod majetku do vlastníctva obcí vyžaduje, aby išlo o: a/ majetok štátu, b/ ku ktorému patrilo ku dňu účinnosti zákona č. 369/1990 Zb. právo hospodárenia národným výborom, na území kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dňu účinnosti zákona č. 138/1991 Zb. už neboli vo vlastníctve štátu. Právny záver, že A. K. nemohla z dohody o výmene bytov odvodzovať svoju dobromyseľnosť v tom, že je vlastníčkou sporných pozemkov, bol logickým vyústením skutkových zistení, na ktorých ... národného výboru v R. . Výsledkami vykonaného dokazovania bolo preukázané, že A. K. začala sporné pozemky užívať na základe dohody o výmene bytov uzatvorenej 17. októbra 1962 s J. B. , ktorý nebol ich vlastníkom. Z obsahu tejto dohody vyplýva, že .
Merito o určenie neplatnosti dohody o výmene bytov a vypratanie bytu
... naliehavý právny záujem na určení neplatnosti dohody o výmene bytov. Sporný byt bol v súlade so zákonom prevedený do vlastníctva tretej osoby, teda aj v prípade vyslovenia neplatnosti napadnutej dohody o výmene bytov by sa postavenie žalobcu nezmenilo ... dohody o výmene bytov by sa postavenie žalobcu nezmenilo, nakoľko sa vyslovenia neplatnosti následných právnych úkonov týkajúcich sa vlastníctva bytu nedomáhal. Okrem toho ako žalovaného označil len Ing. M. M., napriek tomu, že dohodu o výmene bytov .
... 21.08.1997 a tento už dňa 22.08.1997 nebol jeho nájomcom a preto nebol oprávnený byť účastníkom písomnej dohody o výmene bytu číslo X. s navrhovateľom, respektíve jeho sest rou (nájomcami bytu č. X. ). Napriek riadne zistenému skutkovému stavu veci nemal odporca .
... . Skutočnosti uvádzané navrhovateľkou, týkajúce sa údajnej „trojvýmeny“ bytov sa v konaní nepreukázali. Pokiaľ navrhovateľka pod „trojvýmenou“ mala na mysli uzatvorenie dohody o výmene bytov z roku 1994 (uzatvorenej medzi ňou a p. A. C.) a tiež uzatvorenie kúpnej zmluvy z roku 1999, tak tieto .
Merito o vypratanie bytu a zaplatenie 1 296,76 eur s príslušenstvom
... – izbového bytu nachádzajúceho sa v H. , na K. , ktorý dohodou o výmene bytov vymenil s P. a M. , ktorí boli nájomcami predmetného bytu. Primátor M. vo svojom vyjadrení – Súhlas k dohode o výmene bytov uviedol, že nájomnú zmluvu k bytu získané mu výmenou treba ... bytu na dobu určitú a nepredpokladá pri skončení takéhoto nájmu poskytnutie bytovej náhrady, je ťažké vyvodiť záver, že dohoda o výmene bytov, ktorou dochádza k zme ne nájmu bytu z doby neurčitej na dobu určitú je bez ďalšieho absolútne neplatná .
Merito o určenie zániku práva spoločného nájmu bytu
... družstevnému bytu č. 25 nachádzajúcemu sa na 3. poschodí bloku č. 2 na T. (ďalej len „predmetný byt“) zani kol dohodou o výmene bytov uzavretou 26. septembra 2002 medzi žalovaným a jeho rodičmi JUDr. F. K. a H. K. a dohodou o prevode členských .
Merito o určenie neplatnosti zmluvy
... právo, aby s ním organizácia uzavrela dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu (v prejednávanej veci takouto skutočnosťou bola dohoda o výmene bytu). V súlade s "prideľovacím" režimom sa preto pre vznik tohto práva vyžadovalo najskôr pridelenie bytu. Samotné prideľovanie ... bývalého ObNV Bratislava I z 31. mája 1978 č. byt 254-7- 1997/1978, ktorým bola schválená dohoda o výmene bytov. S právom spoločného užívania bytu manželmi nevzniklo im zároveň aj spoločné členstvo v ĽBD, keďže príslušné ustanovenia .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.